Goudsche Courant, woensdag 7 december 1881

Woensdag 7 December N 2697 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtiebiad voor Ooada en Omstreken De inzending van adrertentiön kan gescliieden tot één unr des namiddags van den dag der oitgave Waddinxveen OEBORBNt Adritnat Wilhelmus ouders R Lomtnene en J Oreres fihsibeth Johluai ooders H Ba deo Herg Jr en N Morul KItiiu Adrtaaa obders i van der Does en S Aaftink Dirkje Chnitiaa oaders P van der Glas en J Leus Trgatje Comalii ouders K van Klaveretijen P G Weller Caruelia ouders H Spoonnaker en N C Vrrwey Wilbelinas ADtouiua ouders J van Rhgn en C Boers OVERLEDEN A Stcrkenbarg S m J van der Staal 2 m ONDERTROUWD G de Knikker en J an Hoogdatem Zevenhuizen GEBOREN Aalbert oodera J Pols en H vao Vliet Auna oadera H Nederbof eu A Pannebakker Advertentiën Buitengewone Hinderroorstellmg afgewisseld door muziek bg gelegenheid van het ST NICOLAASFEEST op DINSJOA 6 DECEMBER 1881 des namiddags van 2 tot 4 nren in de Sociëteit ONS GENOEGEN BOELBKADE te OÜDA alwaar de heer BAMBEBO Preatidign teur Mr in het GOOCHELEN en TOURS D ADRESSE in het kostnnm van St NicoIaas o a aan kinderen surprises zal aitdeelen Entree voor families met hunne kinderen 25 cents per persoon Plaatsen te hespreken a 10 cents fMüIë Masijn De Springende Fontein WESTHAVEN B 193 Heden Avond OPElKIfVG der ETALAGE alle Artikelen zijn geschikt vèor St icolaas Cadeauz Louis P WELTER Coiffeur I K J BREEBAART L Confiseur Patissier heeft de eer te berichten dat z ne S H60LAAS ETALAGE gereed is en beveelt zich bgzonder aan tot het LEVEREN van goedgevulde BOTERLETÏERS SPBITSLETTEBSEIfZ DEPoT LEIOSCSESIIOOBFABM Best WITTE BROOD per KG 0 20 BRUIN BROOD per KG ƒ 0 18 TARWE BROOD per KG ƒ 0 15 Best KRENTENBROOD per KG ƒ 0 26 Torfmarkt H 47 J C G DUTILH Ooud Druk ran A BRINKMAN GEEL msmm HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hnone ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdeiyk aan tot het leveren van GOED GEVULDE J H Schmidt Dubbele Buurt bij de Haven B4 Wederom opnieuw ONTVANGEN het nieuw ste soort van FIJN MANDENWERK en steeds VOORRADIG alle soorten van Parapluies Alles bgzonder geschikt voor St NICOLAASCADBAUX REPARATIE wordt ten spoedigste vervaardigd D E E C H T E Emser Pastillen met het merk Staats contrOle zgn voor Gouda verkrygbaar gesteld in de Apotheek van A HOO EirBOOM Horlog emaker en Leverancier te Rotterdam Hoogstraat over de Fransche Kerk No 392 verplaatst zgne zaak primo Maart a s naar de Eendragptsstraat FVo 16 tusschen de Witte de Withstaaat en Binneweg N B De PENDULES worden van af HEDEN tot den inkoopsprijs overgedaan PRIMA COGNAC t per fl 1 50 bij SWITZER DIENSTBODE Jü een BURGERGEZIN zonder kinderen wordt tegen 1 FEBRUARI of eerder eene DIENSTBODE gevraagd van de P G Adres onder letter D M bg den Boekhandelaar fl C EDAUW Jr te Gouda Eenig Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten TOT HET MaGAZIJK VAN M RAVENSWAAY Züi Ei GORiNCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART I Z Botermarkt te Oovda y Exquise Vieux COGMAC per fl f 1 4 bU SLOTEMARER Co CAR TONNAGES SN SURPRISES in RUIME KEUZE tot Fabrieksprijzen M 7an der BI7EG Banketbakker Er wordt tegen FEBRUARIJ eene fatsoenlgke DIENSTBODE GEVRAAGD Brieven franco onder No 30 of in persoon b den Uitgever dezer öónrant in een KLEIN GEZIN zomder Kinderen een FATSOENLIJK DAGMEISJE Adres aan het Burean dezer Courant onder No 648 KAMERS Een HEER bezigheden buiten shnis hebbende zoekt liefst in de nabgheid van het Postkantoor en dadelgk te aanvaarden eene ZITKAMER en SLAAPKAMER geenidcooO Brieven Poste Restante motto Kamers Intvang en betaalkaitoor L Droogfleever Forluijii Rotterdam Rente ü Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 twee l 4V drie zes twaalf Yi Van deposito s voor één Maand én langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTUUN DROOGLEEVER Advocaat te Godda Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOm Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Nachioale Stoomziiivering Door deze mgne behandeUng worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt AANSTEKELIJKE ZISP De In pulUng T n het Bo t Kruis n A SoutIw pothekcr te Parijs geneest In weinige dagoi tonder eemm andere bebandeling pas ontstane ofveroaderdeTloelDËèn wilton Tlocd eni De uitstekende resultaten van ditmiddël en de duizenden genezingen sedert li laren iUn eriln beiw en waarborg voor Men TOlge nauwkeurig het Toonobral DKPOT IM AI LK OOnn APOTREKtlT Te s Hag e Snabilié Apoth De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de oitgave in en avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 6 December 1881 Dr C H van Bhgn predikant bq de Hervormde Gemeaate Ibier heeft looi het op bem aitgebracht beroep uur Kotterdam bedankt Bceds eenigen tijd geleden maakten ij melding van de stichting van een bond dal wjj gaarne nog Older aan onie lezen bekend willes maken naar aanleiding eener sironlaire die thans is verzonden eu waarin om stoffelijken loowel als ledelgken steno om den laatste niet het minst wordt aangeklopt t Ia het GaaltherBs Kolff bond te Leiden Wie den voortreffelyken borger heeft gekend naar vien dat bond genoemd is en duiienden in ons land kenden hem die weet nit dien naam alleen wat hst bpnd jMomt en wenachl als wg sexgeo dat het juist betielfde hoopt te doen wat Kolff gedaan heeft van den eersten dag van syn temgkeer nit ladiS tol het laatste oor van ijju leven Voor hen die hem niet zon van nabij kenden ahrljren we hier af wat de oironlaire daaromtrent zegt Hy was gewoon Indische familien die hulp behoefden of tydelyk in nood rerkeerden met raad eo daad b testaao op de kinderen van afwezige ondets toezicht te houden voor hen loo noodig geldelijk beheer te voeren en weduwen en weezen waar mogelijk hulp te verschaffen en het bond zal die edele taak roortzetteo vooizoover zijne middelen dat zullen toelaten Wg behoeven het ona niet te ontveinzen de band tnssoheo Indië eu Nederland is in den laataten tgd niet hechter gewoiden onze koloniën waren reeds vaak een bron van twisten en de toon over en weer was meer dan eens bitter en wrevelig Aao wien de schuldf niet daarover hebben wij thans te spreken maar plannen zooals het OnaltherosKolS bond op het oog heeft en mensoben zooala ChialtherUB Kolff zelf geweest is zullen een breuk helpen verhoeden en zelfs de vriendschapsbetrekkingen tueseben Moederland en Koloniën helpen versterken Er zijn er niet velen die het tóS kunnen doen als Kolff alleen het deed maar wg twgfelen of er één is die voor zgn streven en voor dat van het bond dat hem wil navolgen geen eerbied gevoelt en met ons allen kunoen e toch zeker wel het werk voortzetten dat Kolff zoo schoon begon Mochten allen daartoe bereid gevodden worden Er wordt natuurlijk geld gevraagd dat spreekt van zelf maar ook voor ben die geen geldelgken steun wensohen te verleenen bestaat hier gelegenheid om ffOed te doen want zedelqke steun wordt vooral gevraagd Als een voorbeeld kan dienen dat een van Kolffs vrienden aan zijne geldelijke bijdrage de belofte verbond dat hij kosteloos hnip zou verleeoen aan oog en oorhjders wanneer de hulp door het bond mocht gevraagd worden Zie vooral op deze wgze kunnen velen weldoen ieder in zijn ambt of beroep of wel door zg ne relatien Vooral onze talrijke handelaars op Indië zullen in staat zgn zedelgkeu stenn te verleenen op welke wijze dan ook en vooral op hen waagt de Commissie dan ook in naam van deu onvergetelgken vriend een beroep lo zake het tot stand komen der plannen van de IJsél Stoomtramweg Maataehappg had ook de raad der gemeente Zoeterwoode een woordje mee te spreken Deze heeft nl in t jn jongste vergadering afwgzend beschikt op het verzoek van de directie dier maatsohappg om langs den grintweg loopende van Stompwijk tot Leiden eco stoomtramdienit in werking te brengen doch vooiloopig vergunning verleend voor den aanleg en d exploitatie van eeu stoomtramIgn langs deu straatweg van Voorschoten tot de Vink en van daar naar Leidea In die zelfde vergadering werden ook afgewezeo de verzoeken vao deu beer Swaan om op de buitenplaats Vreetwijkc a slooten te dempen en straten aan te leggen voor rekening der gemeente Zoeterwoode Staten GeneraaL Eiwti KAnia Zitting van 6 December In deze zitting zijo wihtereeDValgena zonder beraadslaging met algemeaoe stemmen aaogeuomeu verschillende ontei oiagsontwerpeo eo verboogin a TML fc Mi k 4X jder taatsWrootiog op ééo na die tot vcrhooging van hoofdstuk iX der staatsbegrootiog voor 1881 hetwelk met 27 tegeo 2 stemmeo werd aangenomen Tegen morgen ten II ore z n aao de orde gesteld de Indische begrootiog voor 1882 en de averdracht van de apoorweglijn Batavia Boiteuzorg aan den staat Staten Generaal Twrasx Kahzb Zitting vao 5 December 1881 In deze zitting is hoofdstak II der staalsbegrooling Hooge Collegiêo aangenomen met 56 stemmen tegeo 1 na verwerping met 41 tegen 18 stemmen van bet door de regeering overgenomen voorstel vao de commissie vao rapporteurs om een extratoelage van ƒ 1600 boven het pensioen san den afgetreden griffier der Kamer toe te kennen Die verwerping was gegrond op het antecedent dat het bg afzonderlijke wet moest voorgesteld worden De disoQssiën over het hoofdstuk Buiteol zaken zgn aangenomen De heer Wintgens vroeg wat de regeering gedaan heeft om tegenover Engeland onze rechten op Noord Borneo te haudharen Voorts wilde hg het traotaat met de Trausfaal vernieuwen De beer van der Hoeven zag iu de vestiging van En geland op Borneo een waarborg voor ons dat eene derde mogendheid ons daar niet in moeielgkheden zou brengen Beoht gaf het traotaat ran 1824 ons niet Heden voortzetting Men schrgft ons oit Leeuwarden dat de tot 25 jaar tochthuisstraf veroordeelde W M De Jongb reeds gedurende geruimen tgd in zichzelf gekeerd thans werkelijk krankzinnig is geworden Men bemerkte het doordat hg zich verbeeldde een compagnie soldaten te oommandeeren Hij moet vreetelgke gewetenswroegingen hebben Zgn gezondheidstoestandis ook in andere opzichten zeer ali cht zoodat overbrenging naar een krankzinnigengesticht waarsch nIgk niet eens noodig zgn zal f d Te Arnhem zgn gedurende de maand November jl niet minder dan 190 processen verbaal opgemaakt wegens overtreding van de wet op de openbare dronkenschap Te Groningen is op 73 jarigen leeflgd overleden do heer dr W Gleuns Hg had lioh zelf gevormd en was van boekdrukkersleerliug opgeklommen tot het doctoraat in de wis ao natuurkunde Door het sohrgven van menig populair geschrift op he ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere tegel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN gebied der sterrekunde door zijne voordrachten in het Natuurkundig Genootschap enz wist de belangstelling zgner stadgenooten in zgn vdc op te wekken en gaande te houden terwijl bq door zgne vele betrekkingen aan inrichtingen van onderwqs by velen bekend en algemeen geacht was Het programma is in het licht verschenen van de 7e voorjaarsientooostelling vao plasten bol eo koolgewBsaen bloembouquetten tuin en kamersieraden tuinbouwgereedsdiappen enz te hoodeo door de leden der s Grarenhaagsche Taiobonwvereeoigiog Het denkbeeld is geopperd om gedurende de maanden April Juni 1882 in het fraaie raadhuis vao Niarden een tentoonstelling van oudheden nit Gooiland ie openen De heer A N J Fabios H Maasden H V Bok staan aan het hoofd dezer vereeuiging Bat oien aan het Ministerie van oorlog nogsteeds op bezuiniging bedacht is bljkt nit eenecirculaire die onlangs aan de korpskomaundantenis gezonden Daarin wordt gewezen op het enormeverbruik van roodband voor het verpakken van de patronen De Minister verwacht eene belangrijke bezBiniging van de poging om die bandjes voorde tweede en zoo mogelqk voor de derde maal tedoen gebruiken N s d D Ter verbetering van den volkszang heeft de Algameene Groninger Werklieden vereeniging 100 exem plai en aangekocht van de volksliedjes van G W Lovendaal compositie van Worp De Vereeuiging verwacht dat ook de sociëteit van handwerkslieden te Groningen die evenzeer de beschaving van het volk krachtig tracht te bevorderen dentelfden weg zal inslaan om den volkszang te onzent zooveel mogeiyk te helpen verbetercfi Het Btl bespreekt het Surinaamsch schandaal de kwestie tussohen den gouverneur generaal van Suriname en de bh de Jong en Muller Na het verslag der oommissie van de Tweede Kamer over deze zaak te hebbeo nagegaan komt bet Bil tot de volgende conclusie De indruk dien wg daarvan kregen is van zeer droevigen aard Den minister wordt er in verweten dat hg geen volledig onderzoek heeft ingesteld en dus meer als pleitbezorger van den gouverneur dan als onpartijdig minister heeft gehandeld en toch vraagt de commissie zelve die niet twyfelt aan de leugeDaohtigheid van een voor den gouverneur bezwarend verhaal maar doet toch geen enkelen stap om den leugenaar volgens zijn verzoek in zgnen goeden naam te handhaven wellicht omdat hare opvatting daartee reeds voldoende isP Zg neemt aan dat de firma de Jong vermoedelgk ten onrechte uit een goudrijk land is vei dreven maar zwijgt van de gevraagde vergoeding der schade en van de gevolgtrekking die uit deze overtuiging voortvloeit omtrent het beheer der kolonie Zoo ergen dan is hier de eisoh van metr licht op zgn plaats Uit s Graveohage meldt men De Cremerbank bg de waterparlg in de Scheveuingsobe boscbjes geplaatst is voltooid en ofschoon de bouten schutting welke het in aanleg zgnde bloemperk omheint nog eene juiste technische be