Goudsche Courant, woensdag 7 december 1881

aahrÜTÏBg nn dit knidebiqk roor den gerierdec noTeiUtt aUKi elqk maakt rertoont het noh ali tolgt De buk beataat oit e ne grooie geflankeerd door twee kleinere koepelagewqie ingerioht alle drie in kalTen oiifcdTorai Dt omtrek der groMe bank ia ongereer 8 86 meter rau bmitea gemeten tcrwgl die der kleinere 4 50 M ia De atraal der grootste bank is ongereer 2 80 M die der kleine p m 1 B0 M De grooie bank heeft 6 pilaren nit rooden en hardateen opgetrokken ongereer 4 il hoog waartnsaohen lioh 5 openingen met yieren hekwerk raamsgewyie beiiuden welke openingen 1 60 H hoog b 1 S3 M breed z jn De kleinere banken bestaan nit 4 pilaren met geIgke openingen Drie hardsteenen trappen leiden aar ae hoofdbank waarren de titplaats ereuals die der twee andere ran aereu staren is De rloer ia belegd met rerachiUende tegels De twee hoofdpilastera iqn gedekt met een gesloten raas met fakkel Met rergulde lettere staat op de hoofdpilaren GewydaanJ J Gsmia op de andere pilaren staat ft 1827 1880 Te Utrecht had Vrgdag eene rergadering plaata ter bespreking ran bet denkbeeld om daar eene werkinriohtiog te restigen Men was büeengekomen op de roepstem rau de heereu Dugvii Yan Beuningen Van Eelde Oerlach Reiger Warendorf en De Watterille om de wenaeheljjkheid der oprichting te bespreken De heer Warendorf ran wien het denkbeeld was nitgegaan wees op de onbillijkheid die er in gelegen is dat iemand die bedelt nadat h j alle andere middelen om aan den kost te komen rergeefs beproefd heeft wordt gerangen genomen Het roorbeeld ran Oonds waar in 1849 eene werkinrichting toutand kwam en op het oogenblik nog de beste resnltéten afwerpt en het feit dat hem door den directeur der geraagenia nog onlangs was medegedeeld dat 99 pot der bereiking ran de gerangenissen nit bedelaars dus slechts 1 pet nit misdadigers bestand badden by hem de orertniging gerestigd dat eene werkinrichting ook roor Utrecht goede rruchten kon dragen De heer L E Boeeh bestreed het denkbeeld In beginsel soa hy er niet tegen zgo maar bQ de uitroering cal men op te groote bexvrnren stnitan Gouda waa daarroor als een kleine stad met reel industrie in byzonder gunstige conditie Hg rreest ook dat men daardoor te reel zal naderen tot het beginsel recht op den arbeid Dat beginsel was bg de groote nationale werkplaatsen in 48 te Parijs robtrekt onhoudbaar gebleken In meer beperkten zin tot de oprichting orergaande zou men slechts de pwt é s ran dezen en genen helpen Ook de heer Vink was met het denkbeeld niet ingenomen Voor 10 jaren was in de handelssooieteit de zaak reeds ter sprake gekomen en onderzocht maar de reanltaten waren negatief Dat zich in Gouda indertijd 916 menschen op ééa dag om werk aanmeldden was een gerolg ran stilstand ran fabrieken Particulieren droegen daar ook krachtig bg alleen om Tan de bedelarg die enorme rerhondingen had aangenomen af te komen Deze spr meen dat de zaak eigenigk bg de armrerzorging behoort Na eene breedroerige discussie werd ten slotte door den heer Bosch het rolgende roorstel ingediend dat unaniem werd aangenomen eene commissie te benoemen aan welke wordt opgedragen het onderzoek omtrent de wenaohelijkheid ran de oprichting eener werkinrichting en indien die wensohelijkheid blijkt als slotsom ran dat onderzoek een plan te ontwerpen en in eene nader bgeen te roepen rergadering mede ie deelen Tot leden dier eommisaie werden benoemd de heeren N L Warendorf J 1 Verburgh J Kooh en J L ran Straalen die lich een rgfden zullen assnmeeren De commissie die de rergadering ran Vrgdag arond bgeennep blijft permanent en zal de benoemde commissie in alles behulpzaam zgn Tegenorer de rrg stoute rerklaring ran den Burgemeester ran Rotterdam dat zelfs de best ingerichte brandweer de rerschrikkelgke ongelakken niet bad kunnen roorkonen welke bg den jongsten brand in die gemeente te betreuren waren staat de rerklaring ran een der bewoners ran bet perceel waar de brand woedde D J Gqzeragter roorkomende in de Rotterd Ct iai indien er meer orde meer regelmaat ook bg dezen brand geweest was en geen rechten om premie er minder slachtoffers geweest waren misschien niet een Uit het rerhaa dat hg ran den brand doet kan men niet anders afleiden dan dat de brandweer traag en slordig gewerkt heeft Een nadere interpellatie tot den Burgemeester kan niet uitblgren U V WSjW Van ille kanten hoort men tegenwoordig klagen orer den sleehtan en getiagen alaenkaienaanroernlt Duitschland De fabrieken en handelaren kannen bgna nieta roor den winter die reeds roor de deur stut opslau Van de di elgka te Amsterdam benoodigde 8000 waggons komt hoogstens de helft aan zoodat men wel mag spreken ran een kolenwod Zg zgn dan ook slechts tegen ongekend hooge p zen rerkrggbaar Maar rraagt men zioh zelren onwillekeurig af welke zou hierran de reden zgn fDe Dttitscher antwoordt ons JKagenmangel d i wagengebrek doch dit gebrek schgat zich in Duitschland althans aitt half loo aterk roor te doen als bg ons in Nederland Want daar alle Duitache banen meest staatsbanen zgn bemoeit zich de staat met de afgiftcn der waggona en het is juist deze rerdeeling der waggons onder de rertchillende lijnen die tot inike ongehoorde rertraging aanleiding geeft althans naar het schgnt grootendeeis roor ons land daj hoewel klein in het oog der Duitschers bg de rerdeeling der waggons roor nog kleiner wordt behouden Hoe het sg of niet het is eene groote crime roor H H handelaren eu allen die baar eenigsDOS met den kolenhandel in betrekking staan Die toestand wordt nog rerergerd ran den kant onzer spoorwegdirectien en roornamelgk ran die der Ooaleren der Ned Bgn spoorwegen bings welke Ignen bgna uitsluitend de kolen naar hun adres in Nederland warden rerzonden Want terwijl in rorige jaren de kolen slechts een tijdsrerloop ran 2 dagen noodig hadden om ran het afgangsstation der mgnen naar Amsterdam te worden rerroerd schijnt tegenwoordig de weg langer te zijn geworden en moeten de waggons meestal 3 of 4 dagen onderweg blgren eer zg daar aankomen Uet ia derhalre te wenschen dat aan dezenzoo ergerlgkeu toestand spoedig een einde kome en ran beide kanten de beste krachten worden ingespannen om tal ran belanghebbenden ran de relenadeelige gerolgen die er nit roortapruiten te rrgwaren T id Een zeer belangrgke nitrinding ia die om de spoorwegen de wegen zelf electrisch te rerliohten welke dezer dagen gedaan en in practgk reeds gebleken ia aan de te stellen eischen te roldoen De heeren Sedlacek in Leoben en Sohuokert in Nurnberg hebben nl na langdurige proefnemingen een electrisohe lamp gemaakt die ródr aan de locomotief is berestigd en bestand is tegen de schenken ran die machine Boren op de machine bevindt zich een kleine stoommachine die door middel ran een elecuischea motor de lamp roedt Zulk een constructie was noodig omdat het roornaamste mechanismna ran de locomotief bg en op de stations das juist waar de zaak het meest noodig is weinig of in het geheel niet werkt Op een afstand ran 1000 M wordt de weg als orer dag rerlicht In rerbinding met de spoedig werkende remtoestellen zal nu de reiligbeid bg nacht vrij wat grooter worden Het Centraal Bestuur ran bet Algemeen Nederl Werkliedenrerbond heeft zich met een nader adres tot de Tweede Kamer gewend dat een critiek berat op het besluit dier Vergadering en rooral op de motlren waarop het gegrond is in zake ran het analytisch rerslag De HmdeUngen worden niet gelezen dan door hen die door hun zaken of stadiën er toe verplicht zgn Slechts rgf couranten hebben uitroerige rerslagen maar ook deze rerschillen nog onderling stellen het publiek roor zooreel het er kennis ran kan nemen niet roldoende op de hoogte De kamer nu u impo alair rooral doordien een groot deel der niet kiezers onkundig blgft ran hetgeen er roorralt In België worden door het analytisch rerslag dalzenden op de hoogte ran zaken gehouden Kan bg ons het analytisch rerslag niet dadelijk rerschgnen de moeielgkheid rau algemeene kennisneming gaat boren spoed welke spoed toch zeker ook niet zon rerkregen worden door rondlezing ran de Handelingen terwgl men de couranten ook niet dadelgk na de uitgave kan lezen Daarom dan ook rerklaart adress zich tegen het denkbeeld ran den heer Lieftinck om de Handelingen op ƒ 8 te stellen want niet de prgs is het groote bezwaar maar de omrang der Handelingen die van de leotuor afhoudt Dringend rerzoekt adress derhalre om een roorstel zooals in de motie Lieftinck is rerrat of doorden heer r Eek namens de Commissie roor de Stenografie is toegezegd niet aan te nemen maar daarentegen terug te komen op het rapport en derooratellen ran de Commissie uit de Kamer of andere ait te lokken waardoor werkelijk te gemoet wordt gekomen aan den weosch rtn duizenden wier tolk het Werkliedenrerbond is om op dehoogte te kannen zijn en blgren ran hetgeen in a Lands hoogste Baadzalen wordt rerrioht en beslist = De VereenigUg roor gepensioneerde Ondetoffioieran en minderen ran het Nederlandsche leger heeft na ook heeren officieren ran dat leger par circulaire uitgenoodigd bgdragen te schenken tot het bijeenbrengen van de noodigs fondsen om aan hatpbeboevende gepensioneerden van i66t 29 Mei 1877 en zoo mogelgk ook aan hun weduwen en weezen onderstand of jaarlgksche toelage te rersohaffen Met de rrgmocdigheid kan ond soldaten eigen durfde het Hoofdbestuur zgn rolle rertroawen uitspreken dat dit beroep niet ijdel zal z n daar eeu Nederlandsch officier zgn oude krggsraakkers nooit vergeet en dit hier zeker wel niet het geval zal wezen daar onder hen die ondersteuning behoeven er nog zgn die bij Waterloo in Brussel op de citadel ran Antwerpen bg Uaaaelt en bjj Learen roor het raderland streden en het hunne er toe bgbrachten om het die ruat te rerzekeren zoozeer noodig roor den bloei en den Voomitgaog der natie Dezer dagen werd melding gemaakt ran de algemeene tentoonatelliog die in het rolgend jaar te Bordeaux zal worden gehoaden eene bgzouderheid daarran is dat dit niet alleen eene laudboawteutoonsteUiuj za zijn maar ook eene tentoonstelling ran ngverheid kunsinijrerheid en oude kunst terwgl er een abonderIgke afdeeling aan rerbonden is de Sde sectie roor wijnen likeuren spiritaalien bieren enz Aan de geheele tentoonstelling met uilzondering dier 3de afdeeling zollen aitsluitend Frankrgk en zgne koloDiën kunnen deelnemen die 3de afdeeling daarentegen is algemeen daarop kunnen IBndelaars fabrikanten stokers brouwers nit alle landen inzenden Voor bijzonderheden kan men zich ook wenden tot den ooncol der fransehe Eepubliek te Rotterdam den heer Ch Philbert Het Nederl Werkliedenrerbond Patrimonium heeft een pensioen en onderstandsrerbond roor werklieden en hunne weduwen opgericht Het Verbond is daarbij uitgrgaoan van het denkbeeld dat bet zich moest aansluiten aan eene Lerensrerzekeringmaalschappij de Algemeene Maatechappij van Leveneveriekennj en l rente ten einde te kannen proflteereu ran de theoretische en practisohe kennis die roor het tot stand breogCD ran zulk eene zaak noodig is Het heeft zich echter niet langer rerbonden dan roor 10 jaren en bedongen dat de Maatschappg na afloop ran dien termgn een volledig overzicht aan het Verbond zal overleggen van all wat noodig is om het in staat te stellen te beoordeeleo in hoeverre bet wenschelgk is veranderingen te brengw in st tiiten voorwaarden en tabellen Verder meent het Verbond dat het oprichten eener onderstandskas met het doel om hulpbehoevende leden te steanen een eerste vereisohte is Reeds heeft het van rele zgden toezeggingen roor bijdragen ontrangen zoodat er gegrond rooruitzioht beataat dat deze kas mettertgd aan reien die met de daad bewezen hebben dat zg zelf willen medewerken hulp zal kannen rerschaffen Het doel is werklieden met hun zestigste jaar of later te penaioneerenj naarmate de kas het toelaat iuralide werklieden te ondersteanen lilkeeringen te doen ter tegemoetkoming io begrafeniskosten weduwen ran werklieden te penaiooeerea bureau s roor arbeid ra arbeiders op te ridilen Ër worden onderscheiden algemeene leden en leden voor het pensioen of voor tegemoetkoming bg orerlgden of roor het wedawenpensioen Men kan zich roor beide laten inschrgren Als algemeen lid stort men wekelgks 26 cent en oatrangt dan na lOjarige deelneming 100 en op 60jarigen leeftgd penaioen Als lid ran het pensioen draagt men wekelgks 10 cent bg of een reelroud ran 10 en ontrangt op 60 of 66 jarigen leeftgd penstoen naar de bijgeroegde tabellen Voor tegemoetkoming bg orerlgden en roor wednwenpensioen zgn afzonderlgke stortingen noodig naar bggeroegde tabellen De onderstandskas ran hulpbehoevende leden wordt gevormd door rrgwillige bgdragen de 30 pets rerhooging die patroons moeten belalen ale zij deelnemen een vaste contributie ran 1 cent wekelgks enz Voor bet orerige rerwgzen wg naar da brochure door het Bestunr aitgegeren waarin de statuten roorwaarden en tabellen roorkomen met daidelgke rerkliaringne en toelichtingen Volgens rerklaring ran prof Van Geer en ran de directeuren der Mg Uaattch van Levenmeriekering en Lijfrente berusten de tarieven op welenschappelijken grondslag Ouder de prachtige kasteeleu van de Engelscbe aristokratie munt Weibeek Abbey in Nottinghamshire de zetel van de hertogen van Portland van welks legenwoordigeu bezitter de prins van Wales nu dezer dagen eenigen tgd de gast is geweest bgzonder ait De rorige hertog die in 1879 ovei leed bijna 80 jaar oud heeft er tal ran verfraai ingen doen aanbreegen Hg was pngetroowd ep leefde in stille afcondrring ign eenige liefhebberg was nsar t schijnt dit kasteel dat zgn gelief koosde veiblgfplaats was in le richten tot een lustoord 100 msn nergens Idera in het vereenigde koninkrijk vinden zal In 18B4 toen hg met den titel de aitgestrekle bezittingen der hertogen van Portland erfde tot zgn dood in 1879 werden naar verhaald wordt onafgebroken 2000 menschen in het kasteel de tuinen en parken bezig gehoaden Het merkwaardigste gedeelte van Welbeck Abbey vindt men echter niet boven maar onder den grond Van het kasteel gaan verscheidene onderaardsche gangen nil die asmen een lengte hebben van vele mglen en ruimte genoeg aanbieden roor drie personen om naast elkander te waodeleu Door middel ren kostbore toestellen wordt overdag het zonlicht roor de rerlichting ran deze gangen aangewend waar dat niet kan worden gebezigd wordt het door eene gasrerlicbting rervangen Ben van deze gangen voert naar eeu onderaardsche rijschool waaraan door den tegenwoordigen bezitter eobter de bestemming is gegeven van een kunstmuseum De wanden zijn met tal van sohildergen en pieijels behangen en de zoldering geeft in prachtig schilderwerk een voorstelling van bet aitspauoel zooals hel zioh opeen wolkebozen zomerdag aan het oog voordoet De geheele rnimte 180 voel lang wordt verlicbtdooi vier gaskrooeu er zgn meer dan 2000 gaspitien en t is niet moeielgk zich voor te stellen welk een schitterende verlichting deze verspreiden wanneer zg alle zgn aangestoken De bibliotheek is mede in een onderaardsche galerij van 236 Met lengte geplaatst Aan een andere ruime zaal een mees terstak ran bouwkunst werd teren jaren geleden begonnen Zg zou uitnemend als balzaal kunnen dienen doch de oreileden hertog liet zich nimmer uit orer de bestemming die hij er aan wilde geren De eiken rloer wordt bgzonder geroemd de donkere kleur van het bont is verkregen door geregeld wassehen met onde belegen Wtlbeek ale t Is nn een scbildergenzaal meii vindt er 160 stukken tan Sngders Rafael van Dgck Rembrandt Rubens Holbein Sir Joshua Reynolds Wouwermans en anderen Nog een andere zaal die door den vorigen hertog werd begonnen eu waaraan hg den naam bad gegeren ran de onderrijerazaal is onroltooid gebleren doch aan het muurwerk alleen is 60 000 p st 600 000 uilgegeren Ook in het kaateel zelf dat in 1604 is gebouwd en waarin rooral een soboone Gothisehe zaal die in 1751 ia hersteld de aandacht trekt zgn onder den rorigen bezitter groote reranderiogen gebracht Zgn voorliefde voor bauwen onder den grond bleek ook bierbg de keukeus prorisiekamers en slle vertrekken voor het bedienend personeel werden in keidergewelven gevestigd Van de vele gebouwen baiten bet eigenigke kasteel vermelden wg den nieuwen manége bgna 400 voet lang en 100 voet breed In de stallen is ruimte voor honderd paarden De melkerg is een model inrichting De rloer is met iugebiande tegels belegd waarmee ook de binnenwand bekleed is Uit het midden ran den rloer springt een fontein omhoog wier water in een wit marmeren bekken wordt opgerangen BaiteDtandsch Overzicht De Fargsohe dagbladen zgo mat slechts weinige aitzonderingen ran gevoelen dat de minister president de heer Qambetta bg de beraadslaging in de Kamer der Afgevaardigden over de kredieten voor de Tuneesche expeditie getoand heeft een waar ataatiman en werkelgk hoofd der regeering te zgn Zoo zegt Le Tempt De heer Oambetta heeft bg deze gelegenheid het bewgs geleverd dat hg geen misrerstand hoegenaamd ten opzichte ran de stoatkaude der regeeriug in deze aangela enheid wil laten bestaan Hg beeft als t ware het laatste woord in de Tuneesche quoestie gesproken toen hg teide Noch inlgring noch afstand De roorzitter van den ministerraad heeft in bewoordingen welke van groot doorzicht en diepgevoelde vaderlandsliefde getuigden en bijzonderen indruk op de vergadering maakten de bewergredenen ontvouwd welke zich tegen elk denkbeeld van annexatie maar ook tegen eiken aiatand verzetten Eene iolgring zou meer geraren moeielgkheden en opofferingen dan roordeelen bieden Daarorer is ieder het sedert lang eens En wat betreft het opgeren van den Franaobes invloed io Tunis en het onmiddellgk terngtrekkeo onzer troepen Eoodat de regeering van den Bey zonder eenige bescherming zou zijn bg de gevaren welke hem al spoedig na ons vertrek zouden omringen bg welk verstandig man kan ooit in ernst iets dergelgks opgekomen zgn f Zelfs onder de meest vooruitstrevende leden der uiterste linkerzijde op de banken waar de kleine groep der onverzoenlijken zetelt zal men bezwaarlgk een afgevaardigde rinden die rondweg met het roorstel roor dën dag zou darren komen om het rerdrag ran Bardo te rerscheuren onz tnefcn oiwcrw terag te roepen missehien ook wel onze ooaeijaire en diplomatieke agenten en aldus Tunis aan de zegerierende invallen van Boe Amema bloot te stelleo Zulk eene politiek zon bet toppunt van dwaaaheid zgn De heer Camille FcUetan die voor de oppositie hel woord roerde heeft dan ook later rerklaard dat zgne aanmerkingen ten opzichte ran de Tuneesche expeditie geenMins ten doel hadden om het Begenlachap aan zgn lot orer te laten Door deze verklaring heeft de redenaar der oppoeitie derhalre in zgn naam en in dien zijner vrienden de staatkundige richting goedgekeard welke de voorzitter van den Baad had ontvouwd Zelden gelakt bet eener regeering om hare tegenstanders tot zulk een herroeping hunner aanvallen ie brengen en bet behoeft dan ook geen rerwondering te wekken dat de aaugerraagde kredieten met zulk ceae groote meerderheid zgn goedgekeurd Uitroering ran bet Bardo lractaat beschermheerschap rau Frankrgk in Tunis rerlichting der miliMire lasten geen annexatie ziedaar rolgens de nadrnkkelgke rerklaring ran den minister president de staatkundige hoading der regeeriug in de Tuneesche quaestie Wg zallen niet leggen dat deze politiek rerstandig maar wel dat geeue andere mogelijk is en ougeiwgfeld lal zij in het land dezelfde goedkeuring rinden als haar zonder eenige aarzeling in de Kamer der Afgevaardigden ten deel riel Van de 49 afgeraardigden die tegeu de bewilliging ran het aangerrüiagde krediet slemden be hooreu 9 tot de niierste linker en 40 tot de reehtengde Van de 7S leden die zich ran stemming onthielden behaoren 23 tot de uiterste liukerzgde 12 tot de gematigde republikeinaohe richting en 40 tot de rechterzijde De Duitscbe Keizer rerricht weer geregeld zgn bezigheden De Keizerin is te Berign teruggekeerd Volgens de Oostenrgksche Maden zgn de particuliere berichten orer den toestand in Dalmatië zeer orerdreren er zou in werkelgkheid slechts sprake zgn rau een paar roorerbenden die met gestrengheid zullen warden behandeld en spoedig tullen moeten bukken omdat de grenzen ran Montenegro zgn a ealoten Met uitzondering ru het district Criroteie heersoht oreral raat De aanaUgen ran gewapende en gemaskerde benden zgn tegenwoordig in lerUad weder lalryker dan ooit Zg zgn roornamelgk gericht tegen de pachten die hunne huur beulen en tegen de landlords die gebmik willen maken van kun jachtrecbt waaraan zg zoo bgzonder gehecht zgn en dat door de pachten zoozeer gehaat wordt Na eb Usu gebeurt het dat gewapende benden de woningen binnendringen van de personen die met het africhten ran jachthonden belast zgn en hen onder bedreiging van moord noodzaken de dieren dood te schieten De hoeven van twee pachten te Kaoekaat zgn vernield door brand welke aan kwaadwilligheid te wgten is Te Lisheen werd een pachter die zijne schuld bij zgn landheer had afgedaan ia zgne woning overvallen en met een geweerschot ernstig gewond Ook uit het graafchap Weirord dat tot dusver rustig w s wordt van verscheidene aanvallen melding gemaakt Eene gewapende bende wilde een pachter ter dood brengen en deze had hel behoud van zgn leven alechts te danken aan de verzekering van eenige leden der Land league dat hg zgne pacht niet betaald had Tegen een verzet als zich in de laatste dagen openbaart schgnen de maalregeten der Regeeriug onmachtig Niettemin blgft men voortgaan met het aanhouden der rerdachten en het ontbinden der meetings door de rrouwelgke Land league belegd Van den anderen kant zgn de leden ran het Kabinet eensgezind in de rerdediging der land act ofschoon die wet tot nu toe niet de werking schgnt te hebben welke men er ran rerwschtte Zoo heeft lord Hartington dezer dagen verzekerd dat hg de zienswijze zgner ambtgenooten betreffende de agrarische hervormingen in Ierland deelt De lersche grondeigenaare tot dusver overtuigd dat lord Hartiogton de a ige waa die in bet Kabinet Gladsloae de agrarische wet afkeurde moeten zeer teleurgesteld zgn geweest toen zij vernamen dat hg de maatregelen goedkeurde waartegen zg in verzet komen De Belgische kamer heeft zich dagen lang bezig gehouden met het lot der snoeken en hazen om eene jaofatwet tot stand te brengen die den wilditand vrg wel beschermt De tweede lezing der wet moet nog volgen Ook behandelde men eene wgziging in de strafwet ten opzichte der opeenhooping van verschillende straffen op hetzelfde indiridu en daarna komt het ontwerp aan de orde betrekkelijk de ralsche balansen der rennootschappen De Brnsselsche Ju ciation liberale heeft eene demonstratie van zeker gewicht gedaan door den heer Paul Janson den bekenden roorstander ran de uitbreidfng der kiesberoegdheid met bijna algemeene stemmen tot baren president te benoemen De Porie doet bedenkelijke 4 ngen Zg heeft ge dreigd alle Europeesohe poelkantoien in KoostaDtiuopel te zullen sluiten en is feilelgk begognen met bet Grieksche postkantoor Men zegt dat dit rreemde besluit zal gerolgd worden door eene circulaire aan le gonreroenrs de proriueiën waarin verklaard zon worden dat voortaan enkel de Tarksche rechtbanken jurisdictie zullen hebben over in Torkge wonend vreemdelingen Is dit alles waar dan zal de Europeesche diplomatic spoedig tuttohenbeide komen De Effectenliours LXIII Amsterdam 6 December 1881 De vorige week ging er met uitzondering va Spanjaarden en Turken in effecten weinig om Doek in die twee genoemde soorten was een zeer levendige handel De groote prgsvtrbetering der Spaansehe fondsen wekt hier en daar zelfs eenige bevreemding en doet de rraag rijzen of die niet spoedig door eene aanmerkelgke daling zal worden gerolgd Ook Turken aren zeer gezocht roor uitheemsehe rekening daar men gelooft dat de schuldregeling na toch haar beslag zal krijgen BiNNZMLAiiDscHi WAASDIN StooUfondeen Onze Hollandsche fondsen hielden zich goed en alle soorten konden zioh ongereer j pCt rerbeffen Premuleeningen Amsterdamsche a 1000 IpCt lager dito a ƒ 100 Rolterdanuche en Paleis ran Volksrlgt pCt minder Spooncegleeninfen Aand HoUandtohe Spoor rsrbeterden 1 pCt Ned Cent Maalsch i pCt Rhgnspoorweg t pCt en Boxtel Wezel aand pCthooger Trammu leeningen gingen meerendeels achteruit Amaterd verloren t pCt Rotterd l pCt Induetrieele waarden Aandeeleu Nederi Baak verbeterden 6 pCt Aaod Handelmaatschappij sloten nagenoeg onveranderd lie pCt Verder verbeurden aand Rett Int Ci d Hand Vereeniging pCt Aaadeelen Kanaal Maatsehappij verminderden Vt pCt Ook Gemeeote Crediet en Java aaad rerloren V i u pCt £ t KOFUBCHZ WULBDBN Stoot fondtn Hongaar sche en Oos lairgkscbe fondsen wsrtn raat geatemd vooral de eerste leening 1867 monteerden 1 pCt tpCfc papierrente en 4pCt gondl 81 beide V pCt beter 3 JCi Portugeezen monteerden ie P t de 6pCl s rerloren pCt Russen reel aangeboden pCt lager De IpCt Buiten en Biaoeal Spaaj monteerden l t pCt Voor Turken ia een arans te rermelden ran pOt Premieleeningen Hongaarsche loten leen 70 monteerden IpCt Theiss loten i pCl Stuhlweiseenb mooteerden 4 pCt Ooatenr 64 2 pCt lager Stad Weenen i pCt booger Spoorteegleenitgen Van Bnaaische Spoorweg fondsen sloten de aandeeleu der Groote Maatschappij Vi pCt lager aand Russ Zuid Wettel Maatschappij verminderden eveneens eene fractie Aand WanchaaWeenen Spoorwegm slegen van 73 pCt lot 75Vi om echter in de laatste dagen wederom een kleine daling te ondergaan Akzbucaamschz waardbm Slaati mdten Deze waren in de vorige week al zeer lustelooa Brazilianen een fractie lager Peruanen verbeterden pCt Venezuela s it pCl hooger SpooTKegleeningen Deze ondergingen in het begin der week eenige verbetering doch daalden wederom in de laatste dagen Hooger sloten Buffalo Pittsburgh l i pCt Ceninl Pacifies pCt Canada Southern 2 pCt Prefer North en Western 1 pCt New Orleans pC Illinois Central 2 pCt Mich Central 1 pCt St Paul Manitoba 1 pCt Denver Rio Grande sloten Vs pC lager Indlutrieele Kaarden Maxwell s wann deze week zeer gezocht Income bond rezen pCt PBOLOKGATM alMTB Br was in den rentestand veel variatie aanvankelijk was geld op prolongatie tot 5Vs 8 pCl te plaatsen later tot 5 pCt P S Heden was over het algemeen de stemming der builenlaudsohe Staatsfondsenmarkt vrij fiauw Onze Staatofondsen roor rieren s 1 pCt l r Van buitenl soorten rerloren Hong Louisiana 2 pCt Oostenr en de meeste Russische fondaea Va s Spanje t a é Mexicanen Columbiauen en Venezuela 4 V hooger Amerikaansche Sporen meerendeels U a i pCt Uger Nashrille Shares l i G North Western V hooger GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd een Sleutel een Knrkentrekker een gieren Knipje met dito beursje een Dolkmes een bloedkoralen Ketlingje met goud Capitlelstokje een blikken Doosje met een zeempje er in een zwarte vrouwenzak waarin eenige roorwerpen een paar gouden