Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1881

oiknopMn met Uoedkoraal die rerioren yn door Ha meiue die belaating betaalde op laada kui TrUdag 9 December in dtt Cóul ve Braoals en Ier dje aat des nachts aanrandt vatt n ons op het oarenraohts aao zu dle er aan UKten eroalaD pUn in de horst en landen lell somtljdi In dan inc Ze i ondervindan een sooit vaut verrellng en en genel dbeld lot slapen Das morgens voor al heeft men een onaangena i men pma K In dea mond de tanden HJn met een slljm acbtlge leirstandlgheld beiel t De eetlust ontbreekt Deileke gevoelt als het war een ware drukking op de maag en som 1 wijlen een gevoel van zwakte enecnnletaanlevullen leegte In het binnenste van de maag i Deoogen zijn dof en de hul l tensle deelen er van worden f koud en klam Na een zeker 1 tijdsverloop krijgt men eeni hoest die blJ den aanvang droog 18 maar na eenige maan den vergezeld gaat met opgeylng van groenachtige Huimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid n te vergeefs tracht hlJ te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgeus wc rdt lilj zenuwachtig prikkelbaar en somher en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opslaat ondorvludt lilj een soort van duizeling hlJ geraakt verstopl gecouatI peerd ayn huid Is droog en hij oogonbllkken warm het Woed wordt dik en traag Het wit der oogon krijgl een geelachtige tlnt De urine wordt behalve nog dat ze aanslaat zeldzaaip en donker van kleur Dikwijls U üo zieke genoodzaakt het voedsel dat hIJ gebruikt over to geven die brakingen laten In den mond dan eens ceu bitteren dan eens een zoetachllgen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den ileke verzwakt hlJ heeft altUd sterren voor de oogen en ondervindt een groote veN moeldheld en zwakte Alle deze kenteckenen doen zich beurtelings voor Men beweert dal een derde der bevolkingonder dezen of genen vorm daaraan lijdende Is Oeneesheeron hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenlgen hebben die als een leverziekle behandelt anderen weder als slechte spUaverleerlng sommigen ook als miltziekte enz enz mSt niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige ultkonast opgeleverd Hen heeft nochtans ontdekt dat het Eitraol of Roots wortel extract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgel In elk geval volkomen geneest De slechte spljsverleertng Is oen zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige ultkransten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aan ebraobt De selgel siroop Is een afdoend middel zelfS in de moelelljkste getallen A J WHrni Eigenaar ta Iniim Breda vak ob aoouziU a aeneraal Dep0tvaor Nederland ook verkrijgbaar b J alle Apotheken la BDUaod Java enKojonlea mii vm Os 8lroopM ni van ó FlUes f n Te Qouda THIM ApotL DlHEETM TE EOOP eene moderne WINKELOPSTAND een TOONBANK eenige MEUBELEN HUISRAAD LAMPEN enz enz alles grootendeels nienw Te bevragen onder No 650 aan het Bureaa dezer Courant N 2698 W op H Not jL 1881 Burgerliiice Stand GSBOBEV S D e AntoiiM M ri Petrooella oadan W P i Tllgeaktisp en J A Tan Haareo Ogsberta £ liz8ball oidera F d Graaf en B de Goey Nicolais Johan oodara S Verhoef en C D Klooa i Jeaepliaa ogders P J Jetlet en P H Schinkel Willem leek ondera L de Koog en J de Weger Johannes ouders E Korteooever en H B Bnrgersdyk 4 Adriana oideri N Oudy en A Verheel S Cornelia Mane ondera C Erherreld n £ Koog man OVERLEDEN 4 Deo J Jetler 1 d GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiSn kan gMchieden tot éón nor des namiddags van den dag der uitgave DEPóT mmmmèLM Best WITTEBROOD per KG ƒ 0 20 BRUIN BROOD per KG ƒ 0 18 TARWE BROOD per KG 0 15 Best KRENTENBROOD per KG ƒ 0 26 Tnrffflarkt U 47 J C G BUTILH E AaJEm CTIS PAKHUIS of ZOLDER te HUUR gevraagd met of zonder gelegenheid voor ÏCantoortje Offerten onder motto Pakhuis bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Je alhier DEGELUEE AGEITTEIT lenVertegenwoord ers wordendoor ons voor LOTEN op gunstige voorwaarden aangesteld Franco o Tten te richten aan de Bankveree niging Grfm Co AMSTERDAM ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon M B KORTENOEVEB BüBOBBSDIJK Gouda 3 Dec 1881 Den Isten December overleed te Groningen in den onderdom van 73 jaren mgn hartelflk geliefde Vader Dr W GLELINS Jr J S G GLEÜNS VoUtrelct eenige kennisgeving Voor de talr ke bewijzen van innige en hartelgke deelneming ons van alle zgden betoond bjj het smartelijk verlies dat ons onderhwrt trof door het overlj den van onze innig geliefde Dochter PIETEBTJE GEERTJE vas t riet betnigen wy onzen oprechten dank W VAN t riet A VAN t RIET DK Jo O KATWIJK 61 JVOORDWIJK Nog in dank ontvangen van Gb 5 M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v n CLOET H IJSSEL DB SCHEBPBR Twee Heeren vragen KOST INWONING enz met VRIJE kamerT Adres onder No 649 by den uitgever dezer Conrsni Ben Indische Familie BIEDT ter OVERNAME aan een zeldzaam prachtige en nienwe PIANINO slechts 5 weken gebruikt gekost 600 thans te koop voor 445 Sehriftelgke 10 jarige garantie en vrg transport Adres den Haag Molenstraat No 17 GROTZINGER locieteil ONS aiNOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat b gelegenheid van de 3de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 8n DECEMBER 1881 de BOCIETJEIT van des avonds ZES VUB af al GESLOTEN zijn Namsns hbt Bbstuub J C TJSSELSTIJN Seeretaru Gouda 6 December 1S81 s @ @ uit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G ÜVEREUNDBR Jb Markt 148 Gouda Sociëteit OIVS GEIVOEGEIV Zaal KUNSTMIN Derde YoorstelUng io bei Abonneaiettf oooB jw Vbbeihioins HET NEDEBLANDSGH TOONEEL Afdeeling Rotterdam Donderdag8 December 1881 De ZOOIT van COIl IE Tooneelspel in 4 Bedrüven naar het Fransch van AiBBBT Dblpit bewerkt door Jan C DE Vos Aanvang ten ZSVEN are PRIJZEN DBB PLAATSEN Eerste Bang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebl n op Woensdag 7 December 1881 des avonds ten 7 ni precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats i HH Inteekenaren wordt herinnerd dal alleen des Woensdaga avondi nog DAMESKAARTEN O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENINGte verkrögenzfln Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen lotenvoor die HH Inteekenaren welke persoonlök verhi nderd zflu Openbare VrUwillige Verkooplog bn veiling en verhooi ing op VRUDAQ den 16 DECEMBER 1881 en bn afslagen combinatie op VRUDAG den 23 DECEMBER 1881 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van COBNELIS OOMS Cz Herbergier te Gouderale van eene Bouwtaanswoning en aanbehooren benevens diverse peroeelan uit mnntend WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND alles staande en gelegen in de gemeente C oiideralc in Katt nd ksblok te zamen groot 12 bunders 82 vierkante roeden 50 vierkante ellen Te aanvaarden op 1 JANÜARU 1882 Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J 8PRÜIJT te Oi fe kerk a d IJuel Zeker middel tbobn allb Rhnoiatlsclie Aandoeningeii door koude ontstadn Kramp Aangezigtspün Kies ppn Verstyving in deledenHnidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossuo Zn Bodegraven P Veesloot Boskoop J Got dkadi P LOOHAN Harmeien W G Kübvbm HazersuiOude JGaarkenken Montfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Lieïland Schoonhoven ei Woltï Z Waarder Boüthoobn Woerden Gebr Pibnnino Woubrugge A de Wudb Zegtoaard A Hekkjib AANDQ ENIWCEN Men gelieve attent tete ztjn dat de Waldwslartikelen van een bruin 2iÜn als zgnde bereid uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om Dépdt bg M J C HAM te Utreckt Snelpersdruk van A Bbikkman te Gouda Denitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in en avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 8 December 1881 VEBGAUEBIXG van din 0£MEENTE£AAD Vrqdag den 9 December 1881 des namiddags ten 1 are ten einde te bebsadeleo Het voorstel tot wijcigiog der Verordening op liet begraven van Iqken De ontwerp Verordening van politie De ontwerp Terordeniag af de ilaohler eu en bet kenren van alaohtvee ent De ontwerp Verordening op öe logementen slaapsteden ettt De oniwerp Verordening op de openbare bewaar oholen Te benoemen Eenen tweeden Oodetwö Borgeraobool voor jongena Kenen Onderwgzer met acte voor het Fransoh aan da S BaqtenduiDl voor jongtii Eenen Onderwyzer aan de Ie koatelooie sohool Eenen Conoierge van het gebouw genaamd ArtiLegi Bg beschikking van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid ii bepaald dat de commies 2e kl by de poatèrqen G IJaiel de Schepper tqne functie lal uitoefenen te 84 ravenhage en de oommies 3e kl F O van der Bamhorat de Brouwer ten spoomregpostkaptore te Qouda Voor de pacht der restanratien op de stations van d n Bgnspoorii feg te s Gravenhage sqn ingekomen 7 en voor die te Gouda tO billetten Voor de cerate ia het hoogste ƒ 6260 sjaara van J de Boock te Zutfen eo voor Gouda ƒ 3250 van A Dam te Oonda C0BBESP0NDENTIE SCHAAK8TBIJD Alkmaar wit S4tte iet Go da zwart D 1 D 8 G 7 G 6 Uit Nieawveen iby Alphen tohi jfl men van 8 December Gisteren avond trad de heer B Lagers predikant te Maastricht alhier op ali spreker voor de leden onser afdeeling VolkimderKii en tal van genoodigden mannen en vrouwen Duidelijk deed hg uitkomen wat ons ooderwya waa in t begin deicr eeuw door de wet van 1806 Nederland vooraan op den weg der volksontwikkeling en bengd door menige beschaafde natie Gaarne sou hg dit ook nu van ona onderwys willen teggeu doch helaas I Jan Kordaat heeft plaats moeten ruimen voor Jan Salie en waar de Eegeering nog het goede wil wordt ig met band en tand tegengewerkt door de kerkelgke partgen Wel moest spreker erkennen dat door de wetten van 67 en 78 eel verbeteringen in ons onderwg zij aangebracht doch vele Tolken sgn ons voorgeweeat door leerplicht koiteloos en voorbereidend onderwijs enï in hunne ondetwgiwetten op te nemen Achtereenvolgens brak hij eene lans voor deze beginselen en dat op eene wg ze waardoor we overtuigd lijn dat vele der aanwezige ouders van nn af zullen beseffen welk een groot onrecht ze hunnen kinderen aandoen boe ze hun ouderplioht vergaten door ie te vroeg van de sohool te houden of niet dan ongeregeld daarheen te zenden dat de leden van onteu gemeenteraad waarvan de meesten aanwezig waren meer dan ooit tnllen inzien dat sohrielheid in uke het openbaar oudrrwgi hoogelqk is af te keuren cd dat de onderwgzera dezer gemeente zich eventoo nllen bewust zgn hoe edel de roeping ia die sij noeten verfullen Ter zake van hst christelgk nationaal onderwga toonde spreker aan dat de zaken die het onderwga echt ohrfatelijk hecten te maken n I het bidden op de school bgbelsch oBderrieht en dat wel bestaande in bet lezen van dea gcheelen bgbel eene bgzondere beschouwing vaa de raderlandiche geachiedeuis en eene bepaalde behandeling der natuurwetenschappen Teeleer het kind minder waarheidlieTend minder ledelgk midcen Wg houden ons overtuigd dat het optreden Tan ds Lagers voor onie gemeente zgne goede gevolgen tal ttbbeo De Simdaari deeU Dinsdag de laatate Igst mede Tan de 3de jaanoUMe oor de sobolen met en bijbel Het tataar der ontvangen giftan bedrasgt ƒ 96 850 19 Na een langdurige ongealeldbeid is de beer Dr W H Idzerda lid van d Tweede Kamer der Sta tenGeneraal voor het hoofddistrict Sneek overleden Staten Oeneraal Bustz Kamkb Zitting Tan 7 December In deze zitting is de discussie over de Indische begrooting sangevangen De bh Cremers van Limburg Stirum van Naamen ontwikkelden bezwaren tegen de begrooting De heer Fransen Tan de Putte Troeg inlichtingen omtrent de politiek en het beleid op Atjeh De minisler ran koloniën verdedigde de afschaffing der pantjentdientten en de voorgestelde groote werken Hg betoogde dat de politiek op Atjeh sedert 1874 door de omstandigheden waa beheerscht Heden voorttetting Staten Generaal TwEini Kameb Zittingen vsn 6 en 7 December 1881 In de zitting van Dinsdsg bg de behsndeltng Tan het hoofdstuk Buitenlandscbe zaken der staatabegrooting Terklaarde de minister dat de Terzekeringen ran Engeland geruststellend zgn in hetgeen de souvereiniteit op het noorden Tan Borneo bedoelt Het ging niet aan Toor de Nederl regeering krachtiger op te treden ook met het oog op het Tersohil van gCToelen over deie taak bg de kamers bestaande Ook beloofde hg in overweging te zullen nemen of de onderhandelingen over een handelstraotaat met Transraal weder opgerfit kunnen worden Aangenomen werd een amendement om onzen gezant in Turkge geen hoogeren rang toe te kennen doch Terworpen een amendement om geen zaakgelastigde in Bumsnie aan te stellen Het hoofstuk werd aangenomen met 69 tegen 3 stemmen In de zitting Tan gisteren bg de algemeene beraadslaging oTer het hoofdstuk Justitie der staatsbegrooting waren de oornaamste punten van bespreking de al of niet weasohelgkheid Tan beperking Tan den kinderarbeid afschaffing der gerechtshoTèn strengere uitToering der vogelenwet herziening der jaohtwet en der procureurs wet in verband met de taricTcn der advocaten De minister ran justitie deelde mede dat de aanhangige voordraoht allen kinderarbeid beneden 12 jaren rerbiedt behoudens ADVERTENTIËN Worden geplaatst T n 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN dispensatie De afschaffing der hoTen acht hg thans onraadzaam De vogelenwet draagt goede rruobten De jachtwet zal worden herzien na het tot stand komen der regeling ran de binnenviasohenj Eene internationale conferentie omtrent de internationale prostitutiehandel wordt Toorbereid Het strafwetboek zal worden ingeroerd afgescheiden ran de rechterlijke organisatie doch ia afhankelgk Tan den gevangenisbouw Heden voortzetting De Commiasie uit de Tweede Kamer der StatenGeneraal voor de enqnSte omtremt de exfdaitatie der Nederlandsche spoorwegen msakl beMod dat zij hare verhooren in den loop der maand Jannari 1882 zal sauTangen en alsdan tegen nader te bepalen dagen en uren zal oproepen om loor haar te Terschgnen 124 heeren wier namen Toorktuaen in de StaaUet Voorts Tertoekt de Commissie hen wier namen niet Toorkomen in die opgaTS en die mochten meeoen Toor haar eenige belangrgke mededeeling te kunnen doen of eenige belaogrgke verklaiing te kunnen afleggen omtrent de exploitatie der spoorwegen hier te lande om zich met opgaaf van het onderwerp waaromtr t zg wensohen te worden gehoord vóór 1 Jan 1882 schriftelijk bg haar aan te melden De commiasie behoudt zich Toor omtrent zoodanige verzoekw later te beschikken i Te Botterdaic is verschenen een prospectus behelzende het leeningsplan voor den bouw ran een nieuwen schouwburg aldaar Men had eerst onderzocht in hoerer het mogelgk was het tegenwoordige gebouw uit te breiden en te rerbeteren hetgeen bleek eene uitgaaf ran 4 ton te zullen rorderen maar men was algemeen van oordeel dat het beter was een geheel nieuwen schouwburg te bonwen wsarTan de kosten worden begroot op ƒ 600 000 Men wil deze leeuing sluiten tegen eene rente van 4 pCu De Jmk Cl meent dat in de eedskwestie de vraag aldus gesteld moet worden ksn men den Terpliohten en den Terplichtenden eed den eed en de belofte afgelegd door ieder op de wgze zgner godsdienstige gezindheid d i Tolgent de teer Tan de gezindie of van het kerkgenootaobap waartoe hg behoort missen f kan men hem uit ons rechtssysteem wegntmen zonder hem te Terrangen door iets dat voor iedereen moraliter eren bindend en eren verplichtend is waaraan algemeen dit karakter Tan heiligheid gehecht wordt dat den eed kenmerkt Dit is de groote vraag waarop alles aankomt en die wij schrgft de Jrni Ci vooralsnog niet beTettigend zouden dnrren beantwoorden De eed toch is niet alleen een wettelgke Torm in ons rechtswezen aangenomen en voorgeschrsTen hg is Toor het meerendeel der menscheu een zedelijk dwsngmiddel waaraan zg geen tegenstand dnrTen bieden De eed is het éénig op het gemoed en het geweten Tan den individu werkend rechtsmiddel dat de wetgeTer in toepassing kan brengei Wij erkennen ten volle de Tele en groote bezwaren welke de toepassing Tan dit middel rindt en waarschgnlijk allengs meer en meer vinden zal Voor ons is het meest zwaarwegend bezwaar dit dat dit rechtsmiddel is ontleend door den Staat aan den godsdienst Dit is in een land waar de Kerk en Staat waar de Staatsleer en de Kerkleer één fcgn waar niet alleen iedereen gelooft maar iedereen het I