Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1881

Mlfdc gdooft ecD teer raiioneel middel Haar in onie moderne landen iniouderheid in Nederland waar niet alleen alle gelooren en godsdiensten rry i n en eikend orden maat ooic de ongeloorea en de nietgodsdiensten waar meQ als meosoh en buiger deselfde nobten en Tr jhed B net lyn landgenoQten gemeen heeft al behoort nwn tot geoierlei keijtgenootschap daar ia teer ieker de vraag of de wetgerer dit op het gemoed en het geweten werkend rechtsmiddel mag bliJTea toepassen althans het mag blqten toepassen op heu voor wier gemoed en geweten dit middel ontleend aan een godsdienst en eene geloofsleer welke i j niet belqden en missebien verwerpen jii grond en lijne beteekenis rerlieat van teer groot gewicht Die rraag is niet door eene machtspreuk op te lossen noch door de transaclie ran den f icultatiereo eed Uit Leeuwarden schrgft men De heer D Göbel van Sntin in Sleeswgk Holateio die deten loraer door deae provinoie bg eenige boeren een rondreis gedaan heeft in het belang onzer luiTelbereiding heeft daarna een uitvoerig rapport uitgebracht omtrent lyne bevindingen en daaruit blgkt dat z i tentoonstellingen dienen gehouden te worden dat men onderwijzera moet aanstellen eu melkergscholen oprichten In de vergadering van het hoofdbestuur der Friesohe Maatsohappq van Landbouw heeft dit onderwerp tot besprekingen aanleiding gegeven Eene commissie had vooraf het onderwerp behandeld maar was niet tot eenstemmigheid gekomen De meerderheid stelde voor om de in 1881 aaigevangen proef met een wandelleeraar voor de zuivelbereiding wel voor den tgd van S of 6 maanden te herhalen met bepaling dat hg successievelgk zal worden gestationeerd op 4 of 6 plaatsen in verschillende gedeelten van dit gewest bg die landbouwers die genegen zullen worden bevonden dezen leeraar in hun bedrgf te ontvangen tegelgk met die personen die zich daar vervoegen teneinde zich door dien leeraar te doen onderrichten omtrent alles wat de boter en kaasbereiding betreft Door twee minderheden dezer commissie werden eveneens voorstellen gedaan De heer Kuperua stelde voor aan te stellen een leernar in de boterbereidiiig die lich op aanwgzing van het hoofdbestuur vestigt op eene bepaalde plaats in dit gewest die altgd beschikbaar is om te bezoeken en raad te geven aan die znivelbereiders die het verlangen en om in zgn vrgen tgd voordrachten te houden op plaatsen door het hoofdbestuur aan te wgzen De heer v Kongnrnbarg stelde voor een leeraar in de zuivelbereiding te stationeeren op eene boerenplaats van Mei tot November 1882 dezen daarde boterbereidingin den vollen omvang te laten uitoefenen en aldaar gratis onderricht te doen geven aan meisjes die zich daartoe aanmelden Vele discussies werden hierover gevoerd en nadat de verfadering besloten had de aangevangen proef voort te zetten werd de beslissing koe aangehouden tot de volgende vergadering Het laatste van den gouverneur van Atjeh en onderhoorigbeden ontvangen politiek rapport loopende van 13 tot en met 26 September 1881 behelst de roUende berichten De algemeene toestand der afdeeling Groot Atjeh wat bevredigend Buiten enkele feiten van geen politieke beteekenis waardoor de marodenrs van hun voortdurend aanwezen blijken gaven werden rust en orde niet gestoord hoezeer het niet ontbrak tan allerlei tegenstrgdige berichten over voorgenomen geweldadigheden van Njaq Hasan en de zgnen Zoo werd vernomen dat genoemd hoofd met 200 gewapende volgelingen in den nacht van 22 op 2S of van 23 op 24 September een aanval op Anagaloeëng ou beproeven De 22 Moekims bieren echter matig de paasars werden ook door vrouwen en kinderen dmk beiooht hoeteer er zich nu en dan eenige slechigeiinde gewapende Atjehers vertoonde deze lieten evenwel de pavsarbezoekera met rust Een groot gedeelte der manlgke bevolking hield üoh met den sawaharbeid onledig Overal maar vooral in de 26 Moekims worden veel meer relden bebouwd dan ten rorigen jare Een in het laatst van Aug geschreven brief aan hoofden en bevolking uitgegaan van ons bestuur nog vijandige hoofden behelsde een oproeping tot vernieuwd verzet aangezien de onderteekenaren hoezeer erkennende den oorlog niet op eenigstins beduidende inhaal te kunnen voeren niettemin nog een proef villen nemen Geruchten hiermede in eenig verband staande omtrent aanwezigheid van marodeurs bg Mij Saleh V Moekims garen aanleiding tol een verkenning derwaarts waarbg echter niets bijzonders werd aangetroffen Ter Westkust van A jeh werd de rust niet verstoord Uit de afdeeling Noord en Oostkust van Atjrh werd o a de tijding ontvangen dat medio Sept te Samalangan de postprouw door eenige met klewang en lam gewapende Atjehera wat aangevallen De opvarende een Chinees en een Atjeher werden verwond de post viel in handen der roorers De toettani dier afdeeling waa nOg eenigsziat gnuBtig aan den strqd tnssehe Pasaulin en Kloempa g Doet kwnn echter een eind door de geheele nederlaag van laatalgenoemd landtobap De zorg van het Haagsohe Gemeentebettaur voor de oudheden kunstvoorwerpen en archieven der stad is spreekwoordelijk Tien jaren geleden verkocht het voor eenige guldens een fr ai gondledeien behangsel uit de gebonwen van de iuriahting voor de soepkokerg afkomstig aan een bekend liefhebber den heer John L Eenige jaren geleden liet het toe dat in het gymnasium een kamer met Gobelins behangen werd volgestapeld met steenkolen en turf Kort daarop kondigde het de verknoping aan van een fraaien gebeeldhouwden schoorsteen afkomstig uit een der huizen naast het stadhuis Deter dagen heeft het de stadsapotheek doen verbouwen Op een fraai schoorsteenstuk dat in dit gebouw werd aangetroffen werd niet gelet Het werd aan den aannemer overgelaten die het aan een antiek koopman overdeed van wien het overging in handen van een kunstkenner die het doek restaureerde Hel stuk is nu eenige honderden waard Het stelt een fraai lendschap voor in t midden onder zwaar geboomte het standbeeld van een riviergod waarbg een gezelschap deftige herren en dames gezien wordt Op den achtergrond links een karot met vier paarden Dit inderdaad tohoone schilderstuk dagteekent uit de 2e helft der XVIIe eeuw Ned Kunttbode De gunstig bekende rechtsgeleerde mr D J Mom Yisch raadsheer in het gerechtshof te Arnhem heeft in het Weekblad van het Reft een korte maar niet onbelangrgke bgdrage geleverd over de eedsquaestie De heer Mom Visch betoogt tegenove den heer De Pinto die geen voorstander is van kenie tusschen eed en belofte maar afschaffing van den eed de eenig mogelijke regeling acht dat bij aanneming van dit standpunt de tegenwoordige onhoudbare toestand nog geruimen tgd zal worden bestendigd eu dat zeer wel een tutaohenweg die toch de gewetensvrgheid handhaaft mogelgk is Met nadruk verdedigt de heer M V die in beginsel ook voor afschaffing van den eed en voor zgn vervanging door een plechtige belofte of verklaring is dat men geen recht heeft ook onder ia tegenwoordige wet een eed te vorderen van ieraaftd die tot geen kerkgenootschap behoort Het verzoek der Nederl Bell Telephoon Maatsehappg om ooooesaie foor den aanleg en de exploitatie van telepbonische geleidingen te s Gravenbage is thans door den Gemeenteraad aldaar afgehandeld Het amendement van den heer Stam om aan de Maatschappij voor den tgd van vijftien jaren met nitaluiting van anderen ooncetsie te verleenen waarover de vorige week de stemmen staakten werd thans aangenomen met ld tegen 14 stemmen Naar Het Faderland verneemt hebben Gedep Staten van Znidholland de gemeente begrooting van Den Haag aan Burg en Weths teruggezonden omdat naar hun oordeel niet voldoende bg die begrooting in de behoeften van een behoorlijk politietoezicht it voortien Eenige dagen geleden ii het 14jarig toontje van zekeren Baije te Haarlemmermeer gewoon met eene kleine negotie bg den weg te loepen verdwenen Enkele dagen daarna ging een zoontje van v D met paard en kar de Meer in doch kwam mede niet terng Den volgenden dag werden paard en kar bij de ouders te hnia gebracht maar de toon bleef weg Het bleek dat hy tich door eerstgenoemde bad laten bepraten om gezamenigk de wereld in te gaan Dat gebeurde ook maar te Almkerk in N Br gekomen verdween de eerste wêerheimetgk en liet zijn makker in den steek Deze zijne verkeerde handelwijte inziende schreef aan zijne ouders dat hg weer te huis zou komen van den ander heeft men nog niets vernomen Prof Buys Ballot schrgft het volgende in de N R a Nog steeds vloeien mg bgdragen of toezeggingen toe ten behoeve der Nederlandsche Poolexpeditie big kens het ütrecittcA Dagblad evenwel te langzaam Natuurlgk kan ik vertrouwen dat men niet weigert bij te dragen maar slechts toeft Ia eens de zekerheid verkregen dat de expeditie zal uitgezonden worden is zij eens in zee dan zal ongetwgfeld menigeeu nog zijne giften inzenden Maar die zekerheid schijnt eerst te moeten blgken en kan niet blijken als niet nu belangrijke bgdragen worden toegezegd Deze maand moet beslissen De Slaten Generdal zul len te minder zwarigheid maken de 30 000 daarvoor toe te staan indien de particuKeren hunne belangstelling getoond hebben Zgn er dan geen personen die onder die voorwaarden deel willen namenP Komt de ondememitig i t tot stand zoo worden het is misschien goed ifX Iprhalien alle giften van 100 in ƒ 1000 die ik iMdi ontvangen heb teruggegeven terwgl alleen de kleinere tenzij anders bedongen worde voor de noodzakelgke voorbe reideude uitgaven of vuor instrumenten ten gebruike bg het instituut belteed en behouden worden Men weet dus dat de toezeggingen alteen dan zullen worden opgevraagd als werkelgk Nederland met de overige Staten echter zelfstandig deelneemt aan het gewichtig onderzoek dat in 1882 83 ui plaats hebben De kleinste giften zijn dus ook welkom Iemand die een gulden geeft draagt bij voor twee honderd personen want ik rraag mits van ieder nog niet eens het kleinst bestaande muntstuk Ik bedrieg mg toch niet iu mgn verwachting dat velen en daaaronder vele aauiienlgken voorwaardelijk en met hun naam de onderneming willen stennen al is bet voorloopig slechts door inzending van hun visitekaartje en zoo door fapn voorbeeld anderen opwekken Hoe eerder ik dit dan wele dn Ie beter Dan behoeft geen tgd en zorg meer besteed te worden dan kunnen de zeeofficieren die zich voo den tocht aangemeld hebben dan kunnen dr Snellen de astronoom de arts en de andere personen tot hnnne gewone werkzaamheden terugkeeren of met verdubbelden y ver zich op de voorbereiding voor hinne laak toeleggen Toen de Jongh zgn misdaad had gepleegd gingen van verschillende tgdcn stemmen op die aandrongen op herstel van de doodstraf Onder den indruk van het gebeurde werd het getal van heu die de afschaffing betreurden grooter Thans nn er vel maanden zijn voorbggegaan zal die indruk wel by velen zgn kracht verloren hebben en zeker zal men de afschaffing ran de doodstraf niet meer betreuren by het lezen van de roededeeling uit Leeuwarden dat de misdadiger door gewetenswroegingen wordt gefolterd In die mate zelfs dat bet overbrengen naar een gesticht van den Ibana schier krankzinnige niet weer noodig zal wezen Is zoodanige straf niet veel strenger maar ook gepaster dan door den misdadiger lerwyl hij nog niet tot zich zelven gekomen is en zgn gemoed nog onvatbaar ii voor beter aandoeningen het leren t ontnemen i Zoo de moord door de Jongh begim een argnment scheen voor de roontanderi van de doodstraf de in vloed die de ilraf op hen uitoefende pleit nog veelsterker voor hen die de doodstraf nit onze rechl pleging deden verdwynen Amk Ct Een iliramen oplichter is men Dinsdag te Utrecht meester ceworden De persoon van De M laalateIgk werkzaam als lohrgver by de Exploitalie maatichappij had ziob eenige dagen geleden by het korpt genietroepen aangeboden tot het aangaan van eene vrgwillige dienstverbintenis bij dat korps Daar hem een certificaat van goed gedrag ontbrak kon dat engagement niet oogenblikkelgk worden aangegaan Die persoon nu die behalve verscheidene burgen Ie Utrecht tooalt kleermakert botelhonderi ligarenhandelaara enz had opgelicht bad ook een zoon van een majoor der rgksveldwaoht aldaar met wien hg op hetzelfde bureau aan de Staatsapoorwegen was werkzaam geweest een spaarbankboekje ontstolen en door middel daarvan reedt ƒ 70 ontvreemd Door de waakzaamheid der juititie is het gelukt den oplichter te vatten voordat hg een engagement bij het korps genietroepen kon aangaan Te Berlijn zijn verleden Woenidag vijf jongeni tussch it i en 14 jaren kinderen van geachte ouders elT leerlingen van de Falk Realsohnle verdwenen Daar zg gverige lezers waren van zeer overdreven romans beschrijvingen van het jagersleren onder de Indianen enz en reeds vroeger hadden laten verluiden dat zij trachten zouden heimelgk naar Amerika te komen om daar woudlopersv te worden onderstelt men dat zij werkelijk van het woord tot de daad zijn overgegaan Daar zij echter volstrekt geen geld in hun bezit kunnen hebben tiet men hun spoedigen terugkeer tegemoet De grondverschuiving van den Risikopf bü bet dorp Elm in Zwitserland duurt nog steeds voort Op vooritel der ingenieurs die met een ondenoek ten deze waren belast heeft de regeering besloten den Bisikopf te doen bonibardeeren en alzoo ter voorkoming van grooter gevaren zijne instorting te bespoedigen Men rekende dat een honderdtal schoten hiertoe voldoende zou zijn Nadat het vuren nu reeds gedurende eenige dagen wegens dikken mist was uitgesteld is het laatstleden Vrgdag begonnen Dien dag Werden er 40 aoboten gelost zonder blijk baar resultaat Br werd toen order gegeven om het bombardement de volgende dagen met zwaarder geschut voort te lelteu Eiken dag komen nieuwe beriohteu omtrent de onttettende stormen in den Atlantischen Oceaan e ke de Castor gelukkig ontkomen is De Bolivia ran de bekende Anchor Line welke den naam heeft van niet de snelste maar de sterkste booten in de vaart te hebben is Zaterdag in Queenstown binnengeloopen na 14 dagen op weg uaar New York te ZÜB geweest Ze kon niet verder en moest terug Vier dagen lang sloegen de zeeén over het dek Al de booten erdcn verbrijzeld de schoortteenen werden overboonl geslagen de derde machinist werd door een golf doodgeslagen en twee stokers gewond Negen andere stoonibooten en vele zeilschepen zijn ook te Queenstown binnengeloopen om schade Ie herstellen eer ze opnieuw den Atlautiiolien Oceaan ingingen De Eriu een groottf trans Atlantische boot verloor midden op zee schroef en schoorsleenen en werd naar New York gesleept iloor de Palestine De Marathon is te St Johns in NewfoundUind binnengeloopen daar ze door de lange reis geen steenkolen meer hail Ze had the Bath City van de Inmanline ontmoet met verbrijzelden voorraasl en gebroken achtersteven De Iitbiugtoa verloor alle booten en alle wat op dek stond De bootsman werd over boord geslagen De Hermod liep te Queenstown binnen na die haven 14 dagen geleden verlaten te hebben Ze kon niet verder daar haar voorsteven outtet was Beeda sedert eenigen tijd had de direeteur uit het Diaconie Weeshuis te Amsterdam ontdekt dat aan de weeskinderen te weinig middageten verstrekt werd hoeWal door hem als directeur steeds votdoeode voorraad werd afgegeven Men vermoedde dus dat er gestolen werd en t waa too Jl Vrijdag merkte de koster der Nieuwe Kerk twee beambten van het weeshuis op die een broodkar vervoerden Hun verdachte houding wekte zijn argwaan op bij ging uaar hen toe een ging aan het loopen eu den ander vertoobl bij eren met hem mae e gaan De kar bev tte vier zakken gestolen aardappelen De beide dieven een huisinppoott en een nacht waker bekenden voor de politie dat zij zich ook reeds vroeger aan dergelgke manier van handelen hadden schuldig gemaakt Zij zijn beiden naar de gevangenis gebrscht Dt Pieraoni leer dat men vooral in de dorpen met wat lezen schrijven en rekenen ja miasobienzelfs zonder een A voor een B te kennen door dewereld kan komen wordt naar hit sehijnl nergensbeter gehuldigd dan iu Wijchrn een dorpje van pi m 3000 inwoners op drie uren afstand van Nijmegen gelegen Al wat bet gemeentebestuur daardoen kan om schoolverzuim te bevorderen en t leeren te belemmeren wordt daar in aoht genomen aan de noodige uitbreiding van personeel of schoollokaal wordt niet gedacht nu telfs beeft bet bestuur moeten afkondigen dat aan alle kinderenboven de twaalf jaren het betoeken der tehool ontzegd it wegens plaatsgebrek t Ziet er in aommigestreken ran ons land nog treurig met bet onderwijs uit R lt Nieumeblad Buitenlandsch Overzicht In Praukrgk ia het stil in de politiek misacbien gaat de Kamer reeds deze week uiteen tot na Kerstmis De uiterste linkerzijde is versterkt met den heer LefSvre den administrateur van de Rappel een socialist en tal waanchijnlijk bij berttemming in Lyon de twijfelachtige eer genieten den commuaard Alpbonie Humbert in hare rgen te tien treden In bet regentschap Tunis letten de beide divisiën Forgemol en Logerot haren tocht in het verre Zuiden onder de beste omstandigheden voort en er gaat schier geen dag roorbg waarop niet de eene of andere stam lijne onderwerping aankondigt Van dien kant is de toestand aanmerkelijk verbeterd legt het Journal det DébiUi Men zon telfi kunnen verklaren dat hg volkomen bevredigend is ware niet zoo eren eene dépêche ontvangen welke van nieuwe bijeinscbolingen in de omstreken van Tettoer melding maakt Wij maakten onlangs melding van de pogingen die in Schotland en Engeland worden aangewend om wijziging te verkrijgen in de bepalingen op het grondbezit Men weet dat de kamers van koophandel de wenschen der Schotscbe en Engelsche pachters hebben nedergelegd in een ontwerp dat by het Parlement zal worden ingediend wanneer de Begeeriug zelve niet het initiatief tot eene hervorming neemt Hoewel met deie medewerking der kamers vau koophandel ten zeerste ingenomen hebben de Schotscbe pachters echter ook van bun kant niets willen verzuimen wat bun streven bevorderlyk kan zgn J eier dagen kwamen 8000 hunner die 40 000 padhten nit de graabchappeu Aberdeen Banff Caithness Kircardine en Perthshire vertegenwoordigden te Aberdeen bijeen en namen verscheideiit voorstellen aan waarvan de strekking is om te betoogen dat de om enteling in den agrarischeu toestand gepaard aan eene reeka ongeëvenaarde slechte oogsten een groot aantal pachten in de rolstrekte onmogelykheid stellen om de thans opgelegde pacht te blgren betalen dat de grondeigenaars met hen de gevolgen der crisis moeten dragen door de pachtgeldeu dan te verminderen dat eiudeiyk het tijdstip is nauffebrokeu tot afschaffing van het recht van eerstgeboorte toomede van de wettelijke bepalingen op subititutie onder erfstelling eu hypotheek waardoor de grondeigendom in handen van enkele bevoorrechten blgft en eene soort van monopulie iu het leven wordt geroepen waarvan de gevolgen bijzonder sohadelgk voor den landbouwer zijn De vergadering heeft ook in haar programma het beginsel opgenomen der vergoeding welke de eigenaar zal te betalen hebben voor de rerbeteriugen door den pachter die tiJOe hoeve verlaat in de bebouwing van dm grond aangebracht Verder zijn verscheidene bepalingen van de lersche landvel voornamelijk de fixiiy of tmtre overgenomen Ten slotte hebben de aauwenge pachten tich tot eene vereeniging gevormd onder den titel van Scotch farntert Jlliance ij kwamen overeen dat eenige hunner zich met de eigenaan in aanraking louden stellen om ran heu tegemoetkoming te verkrijgen eu dat eene nationale petitie ter gunste der hervorming den beer Gladstone zou aangeboden worden Men heeft hier dut als punt van uitgang dezelfde beweging als die der Landleagne met dit groote onderscheid dat zij van vredelievenden aard zal lijn want men mag van de Schatten niet verwachten dat zg de grenzen der wet zullen overschrijden Keizer Wilhelm is wederom geheel herateld en maakt sedert eenige dagen zijn gewonen rit terwijl hij de plichten van zijn hoog ambt weder getrouw uitvoert Zondag ontving hg het bureau van den Rijksdag en hij nam deze gelegeuhrid te baat om zeggen dat het hem leed bad gedaan verhinderd e zgn geweeat om in penoon den Rijksdag te openen maar dat de daar door prins Bismarck voorgelezen boodschap de volkomen uitdrukking was zijner iunige overlniging Ik hoop haar voegde bü er bij dat de arbeid van den Sijkidag in dien geest tal voltooid worden ten beate van bet land en van het volk Zoo ia volkomen bevestigd wal de rgkskanselier heeft medegedeeld van de intfchten des keizers en beeft de volksvertegenwoordiging van deu vont ttlven vernomen dat den een eigen politiek heeft te regiatreeren in wetsontwerpen of zich tegen de kroon te venetteo Deie staatkundige ketterg van deu Duitscben keiter beeft echter ntet veel praotische waarde De politiek des keiten is niet anden dan een nieuwe vrij onroortichtig gekozen naam voor de politiek van prins von Bismarck Aan de ryktkanselarij wordt eau wetaontwerp voorbereid tot regeling van bet vertekeringswezen levensverzekering zoowel ais brandverzekering het hoofddoel ton zijn de maatachappijeu te plaateen onder staatstoezicht De Groote Baad van het kanton Bern heeft gelijk men weet bet vertoektchrift betreffende de wederinvoering der doodstraf iu behandeling genomen en na eene levendige beraadslaging van vier uren met 116 tegen 88 stemmen afgeweten In gelijken tin beeft de Baad van het kanton Appentell Buiten Bhoden met 42 tegen 17 ttemmen beslist Daarentegen geeft de Groote Baad ran het kanton Walliserland tich met 69 tegen 26 stemmen verklaard voor de motie Mangisch om de doodstraf weer in te roeren Wel is nog niet bepaald tot de invoering beslaten maar nit deze stemming kan men wel afleiden wat de slotsom zal tgn Alle geruchten over aanataaade verandering in bet Bussische kabinet of over eene splitsing van bet departement vau binneulandscbe taken in twee afdeelingen worden door de officieiue Agence Rutu volkomen ongegrond verklaard De meeste dagbladen der Vereenigde Staten van Noord Amerika bepleiten sedert geruimen tgd nadrukkelijk eene vermindering der in en uitgaande rechten en belastingen doch ook de tegenovergestelde partij tit niet stil en vraagt bij voortduring bescherming voor vencbillende takken van nijverheid Onder voorwendsel een herziening van bet toltarief voor te bereiden kwam deter dagen te Chicago een eoonomisob Congrea bgeen dat bet beschermend bandelstelsel vertegenwoordigt Hetzelfde geldt van een dezer dagen Ie New York bijeengekomen tariefoommisaie De besluiten dezer vergaderingen zijn nu wel is waar nitt van beslissenden aard maar zg kunnen toch zekeren invloed oefenen op het Congres der Vereen Staten dal zich in zgne thans geopende zitting met de qnaeatie der in en uitgaande rechten en belastingen zal hebben bezig te houden De Nete Torker Bandelueilung tiet dit gevaar in en wenscht derhalve de bpuoeming eener commissie aan welke de taak zon worden opgedragen bet tarief van rechten en de quaestie der belastingen aan een degelijk onderzoek te onderwerpen en een herzieningsplan gereed te maken KEIVMSGEriMG De BUBGEMEËSTEB van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Rotterdam op den 2n December 1881 is executoir verklaard i het 2e kwartaals Kohier van het patentrecht dienst 1881 82 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu handeu vau deo Heer Ontvanger dit ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet Ie voldoen en dat heden ingaat de termijn vau DBIE MAANDëN binnen welke e reclames bthooren te worden ingediend Oouda den 6 December 1881 l e Bnrgemeetter coomoemo VAN BERGEN IJZENDOORN EENNISOEVINO INBICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHA UK OF HINDER KUNNEN VEBOOBZAKEN BUBGEMEËSTEB en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 eu 7 der Wet van deu 2n Juni 1876 Staatêblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter risie is gelegd een rerzoek met bglagen van H M Dercksen om vergunning tot het oprichten eener broodbakkerg in bet perceel gelegen in den Langen Groenendaal Wijk I No 108 Kadaster Sectie B No 944 Dat op Woensdag den 21 December 1881 des namiddags ten 1 ure op het Baadbnis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning tu te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomeu Schrifturen kan wordeu kennis genomen Gouda deo 7 December 1881 Burgemeester en Wethouden roomoemd Van bergen uzenooorn De Secretaris BROUWER MARKTBEBICHTBJy Oouda 8 December 1881 Heden raste stemming in granen zeer gedrukt Vooral afwijkende tarwe waa niét te plaatsen Mrwgl de goede soorten toch 20 30 cents lager moesten worden afgegeved Alleen de puikste was redalyk te plaatsen Oude witten goldt ƒ 13 a 13 60 Beite nieuwe 10 40 a 11 Mindere naar kwaliteit Rogge bracht in blanke en drooge soort 8 50 i f 8 76 Gent ƒ 5 80 a ƒ 626 zomer ƒ 4 90 i f 5 50 Haver ƒ 3 60 a 4 26 naar gewicht en kleur Erwten eu boonen zonder handel Mais alleen by gergf verkocht De veemarkt met gewonen aanvoer de handel iu alle soorten traag vette varkens van 26 a 28 ct varkens geschikt voor Londen van 22 a 26 ct per half kilo magere varkena en biggen ring te verkoopen vette schapen iets trager Aangeroerd werden 60 partyen kaas handel gewoon Ie kwal ƒ 30 a ƒ 32 2de kwal van ƒ 27 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 26 a ƒ 1 40 Weiboler ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Kaas noteering van de Ver v Kaatbandelaan aangevoerd 60 partgen Ie Kwal ƒ SO IO a ƒ 32 2e Kwal ƒ 27 a ƒ 30 Zwaarder hooger tot ƒ 34 Handel gewoon Burgerlij kevStaiid GEBOREN S Dec JohaDoa Cat Brioa ottders 6 i Bouwman ea M dB Jonge 6 Jinoetje oarers P van Mensch en H H Teekeoi 7 Msria Elizabeth ooders J DoDgelmaua eo M vao Straalea Adriaoa Eliubeth oaders 6 Boef en M KlooB OVBRIEUEN 6 Deo T Spieringaboek 62 j 6 M Smitakam wed L fao dea Ende Koater 68 j P Peters 74 j W Smit 7 w B Smit haiavr an L Schuilenburg 74 j 7 N van Veen i j Heden orerleei zacht en kalm in den ouderdom ran 74 jaar m n geliefde Echtgenoote BARTHA SMIT diep treurd door v mjj m ne Kinderen en Behuwdkinderen i L SCHUILENBUp v Oouda 6 December 1881 C