Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1881

SLiS Zondag 11 Deeenlier N 2699 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws eu Advertentieblad voor fionda en Omstreken De inzending van advertenttën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Heden overleed on geliefde Zoon Broeder en Behnwdbroeder de Heer NICOLAASTAN VEEN in den onderdom van 22 jsien A TAN VEEN C TAN VEEN Az G F TAN VEENOouda 7 Dec 1881 Welmk Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieTeling ELISABETH HELENA THEODORA in den jeugdigen leeft d van even 14 jaren rtl VAN SCHOUWENBURG E H M TAN SCHOUWENBURG geb VAN Bltkn Gouda 6 December 1881 Voorspoedig bevallen van een Dochter J M STRAVEB STEAVÏ Openbare VerKoopingf op WOENSDAG 21 DECEMBER 1881 des Toormiddags ten elf ure in het Ko£Sjhnis de UiRECHTscHE DoH aau den Langen Tiendeweg te GOUDA van eene Bouwmanswoning bestaande in een HLlIS geteekend F No 18 met STALLING HOOIBERG en SCHUUR TUIN en BOOMGAARD alsmede eenige p ceelen WEI en HOOILAND te zamen groo 7 Hectaren 50 Aren 49 Centiaren aan den Kleiweg in Bloemendaal gemeente iWADDI XVEEN De Woning is te aanTaarden 1 Mei 1882 en de Landergen terstond Nadere inlichtingen z n te bekomen ten Kantore Tan den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda Openbare AAÏÏBESTEDIUG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 21en DECEMBER 1881 des namiddags ten 1 ure in het Saadhui aldaar bg inschrijving AAN TB BESTEDEN De leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1882 benoodigde MATERIALEN ak 1 Houtwaren 2 Uzerwerk 3 Spijkers en ligte Uzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas 6 Teer 7 Kalk 80 Grind 9 Zand 10 Fijne Puin 1500 MP 11 Plantsoen en Boomgewas De monsters van No 8 9 en 10 zgn aan de Stadt Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgexonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrgvings Biljetten o zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den aOen December 1881 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zijn Snelpersdruk van A Beïnkman te Gouda Sociëteit 0 S GEX OEGEN Buitengewone Voorstelling te geven door het Utrechtsch Variétés Gezelschap Directie W HART en JEAN CHARLIER op Zondag 11 December 1881 DE m m mm IN 80 UREN nog een paar dagen disponibel hebbende zag die gaarne veruütLM het doen van Linnenwerk en Stoppen Adre onder No 651 aan het Bureau dezer Conrant Aanbestedi7ïg Kluchtspel met Zang en Dans in 6 Bedreven met geheel nieuwe Decoraties Costamen enz Aanvang half acht ure Entree ƒ 0 75 cents de persoon leden der Sociëteit ƒ 0 50 Gaanderg ƒ 0 30 Kaarten zgn verkrggbaar en plaatsen kannen besproken worden a 10 cents per plaats aan het bureau der Sociëteit op den d der Voorstelling van 12 3 ure Een fatsoenlgk BURGERMEISJE Tan de P G zag zich gaarne tegen 1 FEBRUARI geplaatst als Tweede MEID of in een KLEIN GEZIN als MJEID alleen Adres met iranco Brieven onder No 652 aan het Bureau dezer Courant van SULPHAS CHININI LEVERTRAAN SUIKER RUW CARBOLZUÜR en IJZEBCHLOBIDE tot het zuiveren van drinkwater in 1882 benoodigd voor de STAD8APO THBEK te Gouda op WOENSDAG den 21n DECEMBER 1881 des namiddags ten 1 ure De Voorwaarden liggen ter inzage op de GemeenteSecretarie aldaar Uit de Iiand TE KOOP In een der Welvarende Steden van Noordbrabant wordt TE KOOP aangeboden eene in volle werking zgnde en ruim beklante Grof Aardewerk Fabriek met AANHOORIGE GEBOUWEN INVENTARIS en daarfag staand mim WOONHUIS een en ander groot omtrent 30 aren bevattende uitstekende grondstof voor het fabriekaat Nadere informatien zgn te bekomen onderNo 653 aan het Bureau van dit blad Bernhardioer Echte IpenkruideD Elixer van WALLRAD OTTMAR BERNHARD Ie MÜNCIEN HofdlstUIatenr van Z M den Koning van BeÜerea Qonden Medaille Weenen 18T8 enz ens Weteneöfaappel k ondanooht en in eene broeliure niWoeriic beliandeld door dr J B Krans te Uflnofaen Tefder aanbeToIen door dr L A Baoliner profeeior aan de unirereiteit te Hfinoiien oonBerrator Tan het pliarmaoeutiBch inetttuut buitengewoon lid Tan de academie der wetensoliappen en voorzitter Tan liet medicinal comité prof dr O O Wittstein dr Schoener dr Harki te New York dr Bichimair praot arte te UBnohen en anderen Het eoiite Bernhardfn r Alpankrukaan I Elixer regelt spoedig alle funotian der maag is liet beete middel b gebrek aan eethiet en eleohte epijsTerteeriag reinigt het lighaam van ziekelijke aandoeningen versterkt zenuwen en spieren en is door zijn aroma en smaak het üjnHte Bitter fillxer Men neme slechts eene proeve Vsrkrijgiraar in Origineele flessohen met gebraiksaanw sing ii fl 1 te GOUDA bij Wed J GOORISSEN Mzn en verder in alle plaatsen van het rgk in de meest Magazgnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agentures in plaatsen waar ziehier geen bevindt gelieve men zich te richten aan den Generaal Agent voor Nederland W SARDEMANN te Abnhem EEN WERKSTER biedt zich aan voor Donderdags en Vrgdags van goede getuigen voorzien Adres onder No 654 aan het Bureau dezer Courant L 1 DONDERDAG 1 December is vw 1 Mud Groene EUWTEF A ENT Eene der beroemdste en gunstigst bekende Fabrieken Tan alle soorfên Tan CentraalVerhUHngtoesteUen voor Droogplaatsen Ventilateurovena VentUateurs enz zoekt in elke groote Stad een AGHNT die alleen de vertegenwoordiging zal hebben Er zal alleen acht gegeven worden op deugdeIflke goed aanbevolene personen Voornamentl k geschikt voor Kooplieden welke agenturen hebben voor artikelen de bouwkunde betreffende of wel van jjzerwaren Aanvragen onder S 5700 aan de Annoncen Expedition Tan RUDOLF MOSSE te FrankfoH a M liggende op dn Gouwe degenen die het abusirelyk hebben medegenomen Tervoegen zich bg P G TBEKENS te Reeumjk 308 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op DINSDAG 27 DECEMBER 1881 Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg harden of kouden wind Tooht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr diantomelanus OOGENWATER ZALF VAN HET ROODE KRUIS MET TESR TOT BASIS stellige genezing in weinige dagen van alle soorteo van wonden Brandwonden kwaadsappige zweeren spleten Tan den tepel buid en kankerachtlge aandoeouigoa aoz Men wachte zlcli voor namaak DEPOT IN ALLB QOEDZ APOTHUCN Te Ieder ooglijder make eer het te laat is gebruik van dit voortreffelgke middel en wanneer men het oplettend volgens Toorschriften en gebruikt zal men de heilzame geTolgen ondervinden Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 60 et verkrggbaar bg jBeuzemaker Co Leiden A Boti Nieuwkoop A Prins Zevenhuizen h Hage Snabilié Apoth T A G van Deth Gouda J H Keller Zn W Wageust L A Schouten Sehluter Oostmolenstr Rotterdam De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in en avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Courant beboort een BUvoeesel binnenlaSdT GOUnA 10 December 1881 Het gereohl hof te VHage heeft Teroordecld D B werkman te Moordrecht wegens ralachbeid in ftesohrifte tot 2 jaren correctioneele f vaugeniHlnif en 2 boeten an 50 Aan het mii isterie vbq watelWaat em werd gisteren aanbesteed het overbreiigen van de post met rijtuig eu paard tusschen de uagemelde plaatsen a van Alphen over OwkbOORi en Haarlemmermeer naar Ameterdam r v 4 van Alphen over Aarlanderveen en Uitkoora naar Aauterdam v r e van Alphen naar Oouda v v d w a n l aii iw asar Alpbw v iu c van Delft door het Westland naar s Qravenlu v j Minste inschrijvers waren o rit Alpheui ud8hoorn Ha rlemmermeer Ani ter dnra V v Qebr Blom te Gouda rijtuig model i TOor ƒ 18176 6 rit Alphea Aarlanderveen Uithoom Amstenlam T V Qebr Blom te Goiula rijtuig model b voor ƒ 19875 c rit Alpheu Gouda v v B de Grauw te Aarlanderveen rijtuig model t voor ƒ 37 80 rijtuig model e voor ƒ 3000 rf rit I ieiden Alphen v v B de Grauw te Aarlanderveen rijtuig model i voor ƒ 3400 rijtuig model e voor ƒ 1800 rit Delft Westland s Hage v v J Klapwijk te Naaldwijk rytuig model 4 voor ƒ B4 0 en J Eeoourt Jr te Delfl rijtuig model c voor 3697 Tot Directeur der geme4telijke gasfabriek te Leeuwarden is IjTnoemd de heer J C W de Ronde uit Bonn De heer Kenen van hier verkreeg even la voornoemde heer 10 stemmen terwyl daarop het lot verder len gunste van den heer de Ronde heeft Itaalisl Tot onderwijzer met hoofdaote aau de o penbare school voor g en m u 1 o te Oudewaler is benoemd de heer B Heiner te Lemmer Door het dijkspolle e van de Krimpenerwaard ii behoudens nader te bepalen voorwaarden aan den beer A Kaplijn te Woerden gunning verleend tot het leggen van rails enz in den grintweg van de scheidiugskade der gemeenten Stolwijk en BergAmbacht tot de kom der laatstgenoemde gemeente Intussohen is de zaak van den stoomtram nog niet 200 verre gevorderd dat met 16 Deo a s een begin met den aanleg zal worden gemaakt zpoals primitief besloten was Staten Oeneraal ëibste Kamxs zitting vati 8 December In deze zitting antwoordde b het voortgezet debat over de Indische begrooting de minister van koloniën op rersohillende replieken eu verdedigde nogmaals den pantjeusdiensten Hij verklaarde aan den heer Fransen van de Putte dat hy zich in de militaire leiding van U i l Ba den Atjeh oorlog nietgnnengd had en dat grensregeling met Engeland op BorMo onnuodig is daar Engeland zelf verkla irt geen jnverciniteit aldaar te hebben Alle hoofdstukken rden aangenomen dat der uitgaven in Indie met It tegen 5 stemmen Ten slotte is de ontWerp overdraoht fan den spoorweg Batavi8 Bnitenfari aan den staat verworpenmet 14 tegeu 13 stsJBrnen De kamer is op m gescheiden Staten Oenoraal Twixde Kameb zittingen van 8 9 en lU üeeember 1881 In de zitting van Bknderdag zijn de algemeeoe beraadslagingen over hw hoofdstuk Jnstitie der staatabegrootieg afgeloopen de onderdeeleo drongen de hh Wiatgeus eu Patija aiJB op wetlelyke regeling van het politiewezeu op den grcwidslag van meerdere eenheid inasohen de rgka en gemc4ute politie De minister van jnstitie erkende de DoodNlulykheid vau verbetering in de organisalie der politi irooral wat betreft de verhouding nmehosrQfci en itmNte kie dl direct verband boadt naet de verhouding der ryks en gemeeutefinanoiën welke moet voorafgaan Het voorstel van den beu de Vos van Steenwijk om iu beginsel té bealailen tot verbetering en uitbreiding van de ryksveldwacht in de plaats van de voorgestelde uitbreidingder marechaussee ondervond vau verschillende zyden bestrijding ook van wege den minister van juatilie en werd verworpen met 24 tegen 23 stemmen lo de zitting van gisteren is na aanneming met 42 tegen 24 stemmen van het amendement van Deldeu tot schrappen na f 121 000 voor aankoop van een terrein voor een nieuw reohlsgebouw te Rotterdam is het bpofdstiik Justitie aanfienom£n met 68 stemmen tegen 1 die van den heer van Houten Ook werd aangenomen de begrooting der landsdrukkerij Daarna had plaats de interpellatie vau den heer Brrgsma over de sluitiug de publieke vermakelykheaen na deu dood van 1 K H prins Frederik Op de vraag aan welke wettelijke bepaling de regeering hare bevoegdheid tot sluiting ontleende antwoordde de mioister Six niet op de wet maar op de gepastheid om den nalionalen rouw niet te verstoren De heer van der Hoeven juichte de handeling der regeering onder bravo s van verschillende leden toe Daarna had de eedsinter pellatie van den heer van Houten plaats die afkeurde dat d r eering voor de vryheid om eene belofte af te leggen eischte het behooren tot eene godsdienstige gezindte De minister Six verklaarde dat allen wier geloofsleer niet verbiedt het afleggen van den eed verplicht zijn door de wet dien af te leggen De heer van Houten kondigde eene motie aan In de heden gehouden zitttug werd eene motie van orde ingediend door de hE Crenurs Borgesius vau Gennep Mees Kool de Vos van de Werk en Sickesz luidende De Kamer van oordeel dat de wet met verbiedt dal een raadslid die tot geen kerkgenootaobap behoort bij de aanvaarding zyner betrekking tot het afleggen eener belofte wordt toegelaten gaat over tot de orde van den jdag Do heer Creniers lichtte haar toe De heer Van G directeur van het Leeskabinet te Breda is gisteren in arrest genomen In de Wi lertKiikKhi t t van 30 Aug 11 was onder de ndv een versje opgenomen tegen zekeren J ADVBRTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlflke Nomm VlJF CENTEN P V d Z sigarenhandeiaar te Winterswijk waarin in een weergalooze wartaal zyn sigaren verdacht werden gemaakt van met zand gevuld te zijn Z diende daarover een klacht in bjj het O M dat termen voor vervolging vond De drukker stond daar men den schry ver niet had kunnen ontdekken eergisteren daarvoor te Zutphen terecht Het O M eischte zyn veroordeeling tot een boete van ƒ 25 en in de kosten Op de voordracht ter benoeming van een kerkelijk hoogleeraar te Leiden zyn geplaatst de hh van Dyk te Arnhem van der Flier te s Gravenhage en Ófferhaus te Ëelde beidf laatsten met het lot tegen den heer Knappert te Leiden Men beeft geruchten verspreid als zouden er ongunstige berichten zyn gekomen omtrent de nog vermiste sloepen van de Kming der Nederlanden Wat lot die gerachlen aanleiding gegeven heeft ia welUcbt te r ïa het Snez kanaal is een der geredde soldaten gedtterteerd uit de Itaiura Ka een paar dagen rond te hebben gedoold is hij Ie Suez aangekomen en heeft daar een geschiedeois verhaald als zou hij op een onbewoond eiland zyn achtergelaten door een der nog vermiste sloepen De cinsnl seinde om inlichting en nu bleek het dat bü een deserteur was van de Madtra Hij werd nu naar Holland opgfeondeu Indien iemand die van het telegram van den consul op de eene of andere wijze kennis kreeg en ditniet begrijpende verkeerd oververtelde schuld beeft ifan het verspreiden van een onwaar gerucht dan heeft hg veel op zyu rekening SU Een tochtgenoot van de oefenings dirisie schrijft op 21 Nov iu een brief die door de È en N D Cl wordt opgenomen o a het volgende Ik moet altijd lachen als ik schrijf o i R oefeniogs diviaie vooral omdat ik weet dat de mensohen aan den wnl er veel meer van denken dan bet eigenlijk wel is Ik wil niet ontkennen dat er geoefend wordt maar lang niet zooveel meer als op een gewoon schip dat alleen zulk een reis maakte met de order om veel Ie exerceeren en te manoeuvreeren Ik weet het niet maar ik geloof dat er ook een boel geur bij is en ook een boel opschroevin Als het geen bent kostte of heel weinig dan vond ik het nieta maar ik verzeker je dat het een bom duiten kost enfin dat begryp je zelf Maar ik doe eigenlijk verkeerd met zou over die divisie te mopperen want ik vind het er heuach zoo kwaad nog niet Tot aan Madeira toe badden we bijna geen droog weer en je begrypt dus hoe lekker of we waren toen wc op de reede van Madeira lagen en genoten van een welverdiende rust want slingeren geen gebrek boor Kerel kerel wat een geslinger Toen ik later lui van de iwee anderr qpbepen sprak konden we het niet eens worden wie het hardste geslingerd had Ik geloof de Uamix alhoewel het moeielyk is ora te beoordeelen van af een ander schip Op de Marnix hadden ze een lom geval dp doctor die voor t eerst een reis medemaakte had aanhoudend last van zeeziekte met het treurig gevolg dat hij zwaar ziek te Madeira aankwam Hij werd naar den wal getransporteerd en is diia