Goudsche Courant, zondag 11 december 1881

eent en het aUetmeeat betrokken wordt onmaohtigis het kwud te stuiten Hel onderxoek dat thans door den miniater van binnsnl isken wordt iogealeld en vooral de gevolgen van dat ondenoek inllen naar haar gevoelen behooicn te worden afgewacht voor dat tot eene wetswyiigtng wordt besloten In looverre is samenwerking van beide departementen van algemeen bestuur wensohelyk VËR6ADERIK6 VAlHBENGEHEENmAAD VBUDAQ 9 December 1881 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zyn voorts de heeren Kist Luyten Prince Ondyk van Iterson Hemsiog de £ otte Strarer Sarasom Post Drost van Siraaten Fortuyn Drooglsever en Noothoven van Goor Afwezig zyn de heeren Kranenburg en Muller De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat de heer Muller heeft kennis gegeven door oagesteldbeid verhinderd te zijn deze vergadering by ts wonen De Voorzitter deelt vervolgens mede dat nfwyzmd is beschikt op het verzoek van den Commissaris van politie om verhooging van bezoldiging en voorts dat door Gedeputeerde Staten de vergoeding voor huishuur aan den onderwyeer der 2e burgerschool voor jongens ia bepaald op ƒ 300 De heer Kranenburg komt ter vergadering Ingekomen zyn 1 Eene missive van Gedeputeerde Staten dieeene opmerking maken betreffende de begrooting voor 1882 ingevolge waarvan B en W vervolgens voorstellen eeu wytiging te brengen in die begrooting De Voorzitter stelt voor dat voorstel dadelyk te behandelen en nadat de vergadering zich daarmede had vereenigd wordt tet Voorstel zonder hoofdelyke stemming aangenomen Het suppletoir kohier der pi dir betasting wsarvan aan ieder der raadsltden een exemplaar zal warden rondgedeeld Ter visie Eeu voordracht ter benoeming van eene onderwyieres aan de tweede burgenchool voor meisjes Daarop komen voor Usj C Kooijman te Loohem mn E B E SappaM te Naarden en mej A van Bochove te Breda Ter visie en benoeming in de volgendetergaderiiig I i Een voordracht ter benoeming van een onderwyzer aan de tussohensobool Daarop komen voor de hh W Slinger te Hillegom J de Bruin te Boskoop en J F van der Kleyn jr te Beeuwyk Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Een voorstel van B en W om den brngwachter A Kok als zoodanig te ontslaan omdat hy zich sedert eenigen tyd io een andere straat als waar zijn brug is beeft gevestigd als tapper au dol niet in de gelegenheid is voorde bediening der brugbehoorlyk zorg te dragen terwyl het niet aangaat die door een ander te doea waarnemen Ter visie 6 Een voorstel Tvan B en W tot verhuringder kelders onder het raadhuis aan J J Verdriesop de oude voorwaarden Ter visie 7 Een voorstel van B en W om S Blonk teWaddinxveen te ontslaan van de erfpacht op eenstuk grond aan bet Jaagpad Ter visie 8 Missives van verschillende Besturen van gesubsidieerde instellingen van weldadigheM en van verschillende Commissien inzendende aanbevelingen voor de vacatures ontslaande door periodieke aftreding Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 9 Eeu ad rea van het Bestuur der Afd Gouds en Omstreken der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw den Baad de vraag in overweging geveode of de gemeente Gouda niet by uitstek de aangewezen plaats zou zyn tot vestiging van tepf der vakscholen voor zuivelbereiding tot oprichting waarvan de HoUandaobe Maatschappy van Landbouw wit medewerken door verteeniug eener subsidie van ƒ 3000 gedurende 6 jaren Adressant meent dat die vraag alleszins overweging verdient daar Gouda het centrum mag worden genoemd der zuivelbereiding iudeze provincie en onder mededeeling dat bet Hoofdbestuur bereid is alle mogetyke nadere inlichtingen te geven verzoekt hy het resultaat der overwegingen spoedig liefst vótfr 1 Januari 1882 te mogen vernemen Iu handen van B en W om bericht en raad 10 Een adres van C J de Gidts verzoekende verlichtiug vaa de Boomgaardstroat en demping vaneen sloot aan de 8e kade In honden van B en W om bericht en raad 11 Een missive van J Brokaar kernisgevendedat hij zijne soUicilalie naar de betrekking vancoooieige van rti Iiegi intrekt overladea t Ia ten Mar geval mau ik heb geboord dat kt gttn leeaiekte alleen wai H j fhynt wat B i n hart ook gehad te hebbeo Uelaaa hebbeu we hem lelf niet kunnen begraven daar den dag ban i n everlgdcn avonda met haaat da reede motalcn verlaten egena opkomend alecht wéér Toen we na on vlochten raa de reede terugkwamen Waa dr Meek al begraven en we hoorden tot ons groot genoegen leer plechtig Over t algemeen maken de Engelaoheo veel werk van begraven Je inlt leggea hoe kom je loo aan £ ngelKhel t Bladeira ii tooh Portngeeach Bat aal ik leggen Meok waa protestant en de Fortngeeien lyn catholiek en nu was hy bovendien in huis by protestantsohe Hollaodaohe mensdien twee damei Beets en Sehyf Ik vermoed dna dat hy wel op pja Bngelsch sa lyu begraven Teel hebben we er evenwel niet van gehoord naar we zyn ongeveer met ons twintigen een beioek weien brengen aan het graf waar toen door dr Karasen een toespraak is gehouden Er waren maar heel weinig lui die Meck kenden ja de lui van de Mamix kendea hem byna niet want hij waa bqna voortdurend tiek geweest Toch is er bestoten een steen op tyn graf te plaatsen waarop lal staan Opgericht door de officieren van het Nederlansch esoader ter nagedachtenis aan W i Meok arts en officier van gtsoudheid overleden den 6 November 1881 Zy krygen aan boord van de Manix uu ren anderen doctor V van Deventer die in het loatat van NoTtmber te Tenerifle aan boord lal komen In de irHaagsche kroniek van het nHil wordt het volgeode medegedeeld In ons land gaan trouwens de hervormingen langxaam bgionder langzaam Hoe lang heeft men die verminking van de vergadersaal der Eerste Kamer niet geduld Een onier best onderhouden fraaiste alen uit de I7de eeuw met prachtig gebeeldhouwde achoorsleenen aan weeriljden vol heerlijk any en schilderwerk werd opgeofferd aan een gril Èr moesten nu gooden tribunes komen die aan beide lyden de heerlyke sahoortMnen verminkten en het schilderwerk ooiiehtbaar maakten Eenige duitenden guldens werdca besteed om het artistiek gewrocht onier voorvaden belaohelyk te maken in het oog van een ieder die gevoel voor welstand en evenredigheid heeft Nu komt men van die heiligschennis terug de tribunes worden afgebroken en in de bogen naast de ODvergclykelyke monumentale sohoorsteenen tullen op de eenvoudigste en meest practisobe wyie kleine tribunes gemaakt warden die groot genoeg zullen zijn om het publiek te bevatten dat aan de lippen onzer Fairs haogt Sedert den aanvang van den nieuwen cnrsus met 1 Aug jl bevindt zich aan de tuinbouwschool tiniuutu een zevental leerlingen wier opleiding speciaal moet strekken om ben te iMkwamen voor de betrekking van opzichter by de coltuurondernemingen in onze OoslIndiéu De directie van Linnaeuê heeft gemeend dat de tuinbouwschool in nog uitgebreider kring dan vroeger nuttig werkzaam zou kunnen zyn indien zij jongelieden de gelegenheid opende zich in die richtingte bekwamen Deze poging is aanvankelyk Uet eenzeer gunstig gevolg bekroond i De Jr li Cf de voorgenomen uitbreiding der wet op den Kinderarbeid besprekende wyst er op dat uit het feit dat pas in 89 gemeenten van de bevoegdheid om te dezer zake verordeningen te maken gebinik is gemaakt door den min van justitie de urgentie dier uitbreiding wordt afgeleid terwijl de minister van binnenl zaken een onderzoek voorstelt naar den inhoud der vastgestelde verordeningeo omtrent haie toepassing en den iovlocd dien z op het getrouw schoolgaan der kindere uitoefenen Het blad is van oordeel dat de gevolgtrekking van den min van justitie voorbarig is met he oog op het eif dat de wet op het lager onderwys cent onlangs in werking is getreden De nrgentie van den voorgenomen maatregel zon alleen blyken als de regeering te vergeefs bad beproefd de gemeentebestureu tot het vaststellen van verbodsbepalingen op te wekken en aan te sporen of indien de verordeningen of hel meereudeel daarvan niet aan het doel bleken te beantwoorden Zulk eene aansporing is slechts Ier loops dooi den min van binnenl laken gege eo en om over het al of niet doeltref fende der verordeningen Ie oordeelea beschikt de Min nbg over een te klein getal nb van 89 der 1100 gemeente De Jrmh Ct wil haar adhesie niet onthouden aan de pogingen der rrgeering om h t seboolbeioek meer algemeen te doeu worden en het te vroeg verlaten der school te bemoeilyken maar zy zoekt te ver fs naar de reden waarom tot vencherping vaa de vet op den kinderarbeid zal worden otergeganu terwyl oog niet is gebleken dat de wet die het onderwqs legdt en daarby het Aangenomao voor kennisgeving 12 Een adres van H D Buurman verzoekendebenoemd te worden tot concierge van tArtiLegi Aangenomen voor kennisgeving 18 Een adres van N de Groot verzoekend ontslag ala lykdrager wegens verandering van betrek Wordt eervol verleend Adresaen van de volgende personen verzock ende benoemd te worden tot lykdrager als van Nvan Blokland C de Jong J J J Noordemen gI W Opgenhaeffen en P Bietkerk Ter visie Een adres van W P Carrière directeur derGoudsohe Begrafenisonderneming die verzoekt dat de gemeenteraad in bet vervolg geene bedienaars der begrafeuis meer benoeme daar s i daardoor een soortvan onbehoorlyke pressie wordt uilgeoafend tegenover andere ingezetenen en de vrye concurrenli daardoor wordt belemmerd terwyl bedoelde personen ook kosteloos gebruik kunnen maken van ronwkleedeo door het gemeentebestuur verstrekt en onder houden terwyl die door odressants ondernemiug zelve moeten worden bekostigd In bsoden van B ea W om bericht en raad Daarop was aan de orde het voorstel van B en W tot wyziging der Ferordening op htt begrmem tan lijken Dit voorstel strekte tot wyziging van art 4 dier Verordening waarin eene bepaling voorkomt waarmede de wyze waarop in den tegenwoordigen tyd Underlykm begraven worden niet geheel strookt Daar aan die wyze tan begraven waarby de lykkist onder de bank van deu koetsier wordt geplaatst geen oadeelen verbonden zyn stelten B en W voor de verordening tM te wyzigeu dat die wyze van begraven is toegelaten De vergadering rereenigt zich zonder discussie en zonder hoofdelyke stemming met dit voorstel Vervolgens was san de orde De OntKerp Veroriening va Politie By de behandeling dezer Verordeoiog werd door verscheidene leden het woord gevoerd en enkd voorstellen gedaan het vyomaamste waarvan wy hier lateo volgen By art 5 waarby o a verboden wordt ploimgedierte te laten loopen in de openbare wandelplaatsen betoogde de heer Oudyk de weusokelykbeid ook to verbieden dat op ile ttraten pluimgedierte werd losgetateii daar dit zeer hutig was en de straat nu vaak deed denken aan een grooten kippentoop De heer Siraver deelde het gevoelen van den heer Ondyk en meende dat i ie loaloopenda kippep soms vect schade toebrachten aan boom en stnat De voorzitter was daarentegen van meeniug dat dit losloopen van kinpen niet zeer bezwarend was door het t verbieden zou éieoigeen volgens spr ren voordeeltje en tevens een geuoraen worden ontnomen terwyl spr er op wees dat vroeger hier eeu dergelyk verbod bestond doob later te bezwarend werd gracht Daar de heer Oudyk geen bepaaU voorstel deed tot wyziging onderging het artikel geene verandering By art 7 raarby wordt terboden nieuwe of herstelde bestrating vroeger van and te ontdoen dan 2 maanden naidat het werk is voltooid maakte de heer Oudyk de opmerking dat de straat door boeneu spoedig les wordt terwyl zy door gé veegd te worden eren licdelyk kan gehouden worden en meer vast blijft welke opmerking echter volgen den Voorzitter meer by eeo volgend artikel t hui behoorde en daarom voorloopig oniMsprokeo bleef Bij dit zelfde artikel voerde de heer Samsom het woord die met kracht het betoog verde dat de wyze waarop het straat maken bier ter stede plaats beeft niet goed is De steen zeide spr moet worden ingewassehen en aangestampt dan is vooreerst minder zand noodig wat voordeelig is voor de gemeente voorts rakende goten niet zoo vaak verstopt en voorts zultendan de ingezetenen niet zooveel last hebben datbet zand hun huis wordt ingedragen zooals nu hetgeval is 8pr dringt er op aan dat eene proef l P Ien genomen met de door hem aanbevolenwyse tan straat maken daar dan zal blyken boegoed het is De Voorzitter merkt op dat de wenken van den heer Ssmsom minder bebooreu by de behandeling dezer verordening waarua de heer Kist voorstelt te bepalen dat die nieuwe of heptelde straten ook niet zullen mogen worden getraend of geveegd dan 2 maanden nadat het werk is voltooid welk voorstel echter niet ondersteund en derhalve niet behandeld wordt Bij nrt 13 dat verbiedt optochten serenades eu dergelijke te houden op de openbare straat zonder vergunning van deg Burgemeester vraagt de hoer Hemsing of onder deze bepaling ook eeu begrafenisstoet volt wat door den Voorziner ontkennend ordt beantwoord By art 22 hetwelk bepaalt dat bbnen 8 ureu na kennisgeving van wege B en W bfj oproeping of oonzegging ieder bruiker van een pand en wnor geen bruiker is de eigenaar ver ilicht is té zorgen dat de straat eu ooafgesloten stoep langs zyn pBnd er breedte van eo meter v b siimn ul o ü worde ontdaan waartoe iu geen geval va bylei of mokers mag worden gebruik gemaakt vraagt dê heer Prince hoe hat mogelijk is dat te doeu zonder bijl of mokei waarop de Voorzitter antwoordt dat de bepaling alleen geldt voor dooimd wéér en dat dan h v met een yieren schop de straat zeer goed kan worden schoon gemaakt waarna de heer van Straaten in het midden brengt dat deze bepaling ook hém is in het oog gevallen daar men de straat in het bedoelde geval moeilijk sohoou zal krygen Doch by zag met genoegen dat de politie gewoonlyk zeer humaan te werk gaat terwyl de burgery gewoonlijk bereidwillig genoeg is de voorschriften op te volgen Hy spreekt ten slotte de hoop uit dat de politie ook voortaan met humaniteit zal te werk gaan eu niet te spoedig bekeuren want anders voorziet spr met de thans in bebandrliug zynde verordening róór zich zeer vele proces verbalen De beer Kist wil bet gebeele artikel schrappen Spr wyst er op hoe telkenmale als des winters de aanzegging tot schoonmaken der straten plaats heeft een heele troep lieden die onwillekeurig meerdöeu denkeu aau een regiment poulouniers die met baken schoppen en alterlei moordtuigeo op ons aanrukken dan aau vreedzame burgers zich door de stad verspreiden eu alom op brutaten loon komen vragen de straat te mogen schoonmaken waarvoor ly eeu hoogeu prys vragen Dit vindt hy een tast voor de burgery en waartoe dient de bepaling t Atteeu om te voorkomen dat men een paar uur over natte ttraten loopt wat in ons waterland zoo erg niet is volgeus spr waarom hy er v or ia het artikel te doei wegvallen De Vborzitter is dsar uiet voor hy voor zich had de bepaling nog strenger willen maken maar kan er in geen geval toe medewerken haar geheel te doen wegvallen waarop de heer van Iterson de wenschelykheid betoogde de straten te doen schoonmaken ttt itadtwegt wat wel bezwarend zat zyn voor de gemeente maar zeer veel last zal ontnemen aan if burgery want dat schoonmaken der straten van sneeuw en ys is wel is waar 7einig bezwarend voor personen die dienttbodsn hebben en andere hulp kunnen betalen maar r zyff verscheiiUne fatsoeolyke behoeftigen die hoe zwak ook genoodzaakt zijo des nachts de straten te reinigen daar zy over dag dit niet durven voor bob fatsoen en op die wyte groote schalie beloopen aan htin gezondheid De Voorzitter peent dat eeue reiniging der stralen van stadtwege te kostbaar zou zijn welk gevoelen de heer Kist deelt die daarop nogmaals de weuscbelykheid betoogt dat de geheete bepaling wegvalte vooral met het oog op die brutale zich opdringeude hooge pryzen vorderende bende die na iedere aanzegging tot schoonmaken der straten tot de ingezetenen komt De bepaling wordt ten slotte in stemming gebracht en goedgekeurd met 13 tegeti 2 stemmen die der hh Kist en Prince By art 24 hetwelk bepaalt dat bij het bedekt tijn der sjrateu met sneeuw de bestuurders van paarden of andere trekdieren voor ry of voertuigen of sleden gespannen verplicht zyn die van scfaelkliakende belfen te voordien stelt de heer Oudyk voor te bepalen dat na zonsondergang bedoelde rij of voertuigen ook van een lichtgevende lantaarn tutten moeten vooitien lyn Vooral op de Singels b v op het eind van den Fluweelen singel is bet onmogelyk te zien of er een rytuig om den boek komt en erge ongelukken zyn daar te voonieo De Voortitter meent dat in groote steden waar veel gereden wordt eene ergelyke bepaliug wel goed is maar bier t i niet noodig kan yorden geacht Ook in verscheidene groote plaalicn b v Londen is bet voeren van een lantaarn op een Irytuig niet verplichtend Daar de heer Oudyk bedoelde lantaarns echter niet alleen op besneeuwde tiaten waarover dit art spreekt maar gedurende het gebeele jaar wenschelyk acht wordt zyn voorstel aangehouden tot een volgend artikel By art 26 dat verbiedt het plegen van straatachenderyen enz vraagt de heer de Rotte of bet niet wenschelyk is het gooien met steenen nitdrukkelyk te verbieden wat de Voorzitter echter onaoodig acht daar de Code Pénat daarin reeds voorziet Bij art 36 komt de heer Oudyk terug op een by een vroeger artikel gemaakte opmerking en stelt voor te bepalen dat op die straten die niUittUend met klinkers bestraal zyn als b v de Singels niet zat mogen worden gesohrobt maar alleen geveegd De Voorzitter deelt mede dat toen eeo vroegere verordening werd vastgesteld waarby bet schrobben der stralen werd verboden een raadslid voorspelde dat er tengevolge van dat verbod een oproer zou uitbreken wat gelukkig wel niet bet geval is geweest doch wel heeft bet veel tegenkanting gevonden bij de burgery waarom bet later weer is opgeheven eu spr is er niet voor dat verbod nu weSr opuieuw uit te vaardigen De heer Oudyk legt er ook niet voor te iyu het schrobben op alle ttraten te verbieden maar alleen op die welke uitsluitend met klinkers bestraot zyn daar vooral voor die straten het sehrobben haeget nadelig iK Nadat de heer Kist bet voorstel heeft bestreden daar hij geen twist wil taalea tutsdien de versehillende vrouwen in de gemeente door enkelen hunner het boenen der straal ta vergncnau en dat teehi aan audereu te ontnemen wordt hel in stemming gebracht en aangenomt met 9 tegen S stemmen Foor stemmen de hh van Iterson Oudyk Hemsiog de Botte van Straaten Luyten Kraoenburg Siraver en Samaom Tegen stemmen de hh Kist Prince Post Drost Fortuyn Droogteever NoothoviM van Goor eu de voortitter Het geamsud rde artikel wordt daarop iu stemming gebracht eo goedgekeurd met 14 tegen 1 stem die van den heer Kist Bij art 39 wordt op voorstel van den heer Hemsing bepaald dat een stier dodr de gemeente gevoerd by een touw of ketting moet geleid worden behalve dat hij reeds gekniebsnd en voorzien moet zyn van een ring of stang door den neus By art 44 sielt de heer Oudyk voor het reeds by een vroeger artikel door hem beeprokeiie om te bepalen dat ieder ry of voertaig Insschen zons open ondergang een lichtgevende laniaaru moet voeren De heer Hemsiog acht deze bepaling op de strateo der stad minder noodig daar die door de winkels voldoende verlicht zyn waarom hy een amendement indient op het voorstel van den heer Oudyk eu alleen die rijtuigen van een Untaam wil voorzien die buiten op de Singels rijden De heer van Iterson is zoowel tegen bet voorstel van den heerfX udyk als tegen dat van den heer Uemsing Spr is van oordeel dat een gemeente als Oonda zyne wegen en straten zdó moet verlichten dal vrees voor ongelukken niet behoeft te bestaau De heer Noothoven van Goor zegt daarop als zyne meening dat waar het gemeeatabestuur zelf by lichte maan tyne lantaarns niet opsteekt het te veel gevorderd is van de iiigeteteneu om dit wet te doen Het voorstel van den heer Uemsing wordt terworpen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Oudyk eu Hemsing Dat van den heer Oudyk wordt eveneens verworpen aui 13 tegen 2 stemmeo die der hh Oudyk en Kranenburg Het artikel wordt daarop tonder hoofdelyke stenmiog aongenomen By art 73 dat bepaalt dat hy die iets vindt dat waarde betit dit binoeo 24 uren moet ter hand atellen aau den daarop recbihebbaude of too deze hem onbekeud is aan den commiaaaris van poUtie vraagt de heer de Botte of ntan dat eUf in persoon by den commissaris moet brengen waarop de Voorzitter antwoordt dat hy zulks niet uit dit artikel kan lezen wat de heer de Bolle doel opmerken dat by meent dat dit bier gevorderd wordt waarloa hy wyst op hel geen indertyd geschiedde met den heer Boos t Oom wat de Voorzitter doet zeggen dat hy uit dit artikel by geen mogslykheid de verplichting zou kunnen distilleeren om het gevondiene io persooo te moeten brengen op het bureau Nadat ten slotte de 78 artikelen der Verordening zyn afgehandeld wordt de gebeele Verord ening in stemming gebracht en latlgetteld met algemeeue stemmeo De Voorzitter geeft dsarop de vergadering in overwejiing wegens het vergevorderde uur de overige aan de orde zynde zaken uit te slelleo tot een volgende vergadering waartegen enkele leden opkomen die althans de benoeming van een concierge van ArtiI gi nog in deze vergadering willen doen plaats hebben waarop de Voorzitter zegt de Vergadering Ie zullen doen beslissen Hy brdngt daarop in stemming zyn voorstel om alle nog tan de orde zynde taken aan te houden Dit wordt aangenomen met 11 tegen 4 stemmen die der hh Oudijk Luyten Kranenburg en Kist De Voorzitter sluit daarop de vergadering kleinhandel in Sterïsen dranL BUBOEMEESTEB en WETHOUDEES van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 StaaMl no 97 ter openbare kennis dat by hen yn ingekomen van de navolgende personen Verzi scbriften waarby vergunning wordt gevraagd om iu de by ieders naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Volgnr Naam van den Aaiiduiding der Verzoeker localiteit 36 J Sjouke Boelekade B 67 36 C Zinkhaan hnisvr J Purrer Vyveratraat P 119 A Streeflaod Bleekersingel B 264 T van Duyn Bogen O 126 W van Gastel Wed B F C Verbeeck Markt A 136 40 M de Jong hnisvr van W Bruinings Baam O 472 M Vermaal Markt A 88 A M van Duin bvr varf A van Lierop Wachlelstraat V 180 43 H Breaklander hvr van C van Leeuwen 8pieringtlr t F 108 f4r O van der Klein Karnem lksloot B 11 4s G Sehleveeo Markt A 71 4C A Jonkheid Crabeihsiraat Q 36 47 H J de Groot 8t Autboniestraat G 113 48 Cl Verschut Vlamingstraat 0 Ui 4 M van den Berg bvr van J Buitelaar Boozeodaal M 1 60 C Messemaker Gouwe C 266 61 A van Leest Boelekode B 81 62 A Hoekstra hnisvr van J van Bossum Spoorstraat Q 108 68 L Kok hnisvr van J Hageman Baam 0 216 64 A Turf huisvr van N Prins Baam 0 496 66 M Peelers Wydstraat A 172 66 M Burger Vogelenzang M 4 67 F H Hardyier Markt A 158 68 Th de Weger Lombardsche Watertje G 106 69 C C van Lierop hvr 60 61 63 63 64 van H Dekkiuga Spoorstraat Q 202 K Verkerk Wed J Verboef Bootendaal M 7 A ran Waas hnisvr van J Beurings Vierde KadeB 413 U J Waard Molenwerf 1 1 J M Oroenendaal Vogeleniaag A It4 J vtn Oostenrijk hvr W 65 6 67 8 69 70 71 72 78 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 vsn W Kwinkelenberg Kattensingel 89 H M Zolser hnisv r van A Kok Boozendaal M 16 N van Blokland ifienwe Haven N 131 C Lnyendyk FlnweelensingelB 686 C de Jong Baam O 168 W Begeer Li Gouwe C 72 G W Opgenhaeffen Gouwe C 169 H M de Bruin Walrsteeg F 62 A van Meurs Oostbaven B 72 J van Dorp Nieuwe Haven N 20 A J P Tnsschenbroek Gouwe C 90 W Erberveld Tiendeweg D 62 W 6 van der Geest Markt A 96 J F Welter Tiendew D 44 H Welti Wed A Bnzard Nieuwsteeg Ë 16 D de Haan Gtoen eweg L 168 J Willrmae huisvr van J van den Hork Keizerstraat K 149 H Sluiter Bogen B 126a N Nieuwlaod huisvr van J van den Berg Botterd Veer O 565 C Leeflang Turfmarkt H 244 J van Kranenburg Vest O 160 M E Kruisheer wed W van der Lange Hoeven Dwarsstraat H 117 86 87 88 89 90 91 92 H M van den Bos Groenendaal I 12 C Jaspers Baam O 329 C Fennet O Haven B 112 A Blanken Baam O 424 N LoriuB huisvr vanK Binnendyk Vest O IS9ti W den Hertog Gouwe C W Brouwer huisvr van P Bakker Keizerstraat K 1 B Gouda 10 December 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGBN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWEB ADVERTENTIËN Voowpoedig bevallen van een weigeschapen Dochter H C HOENES geliefde echtgenoote van R SËGEBS Litien 8 Dee 81 Voor de vele bewgzen van deelneming ons betoond bg de ziekte en het overladen van ons geliefd eenigst Dochtertje KLAZINA CATHARINA betuigen wfl hg deze ook namens onze Kinderen onzen hartel ken dank A T VAN DEE POOL K VAK DB POOLDEN Ootbn Gouda 10 Dec 1881