Goudsche Courant, zondag 11 december 1881

mm Bomuz en mm mm Alle goorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEBTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWLTM van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijsoouranten worden op aanvrage gratis en Ëranko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd UB 1 Wil iif Zondag 11 Decembor 1 881 ▼ MMBdaeortim a aloanMiM In dit land ToorkeaMiid Irenala eeo dief dia ou 4 luolits tannndt Tilt n ODiop Iwt ODTcrwachts un XU dle ar un lijden geroelen Iilln la de botst en lenden teli somtijds In den rag Ze i nderTlnden een soort van vra ellng en een geneigdtaeld lot slapen Des morgens roor 1 heefl men een onaangena men smaak In den mond de Umden xijn met een sUJmaehtlge lellStandlgheld bezet i De eetlust ontbreekt De zieke geToelt als het ware een zware drukking op de maag en som1 wijlen een gevoel Tan zwakte en een niet aan te rullen leegte In het blnueuste van de maag j Deoogen zijn dof en de bul 1 tenste deelen er Tan worden f koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die bij den aanvang droog is maar na eenige maan den vergezeld gaat met op geving van groeuachtlge üulmen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hl te slapen helgeoa zijn toestand nochtans niet verzacht VerroigeM wordt hij zenuwachtig prikkeiljaar en somber en neemt allc ouvel op Uonnier hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van dul oUng hil geraakt verstopt geconstlpeord lijn Imidls dl oog en UIj oogenblikken waim liet bloed wordt dik on traag Het wit der oogen krijgt eoii geelachtige tiol De urine wotdt behalve nog dat ze aanslaat ïoldzaam en donker van kleur Dikwijls Is de zieke genodBnakt hel voedsel dat hlj gebruikt over te geveöjjle brakingen laten in den mond dan ecus oen blttMi an eens een zoetachtlgen smaak achter on zeer flikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het wicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterren voor de oogen on ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle dezekenteekenen doen zich beurlehngs voor Men beweert dat een derde der bevolking ouder dezou of genen vorm daaraan lijdende is Qeneesheereu hebben zich dikwijls omtrent den aaixl dezer ziekto bedrogen Eenlgcn hebben die als een leverzlekte behandelt anderen weder als slechte spljsTerteering sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortel cxtract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel in elk geval volkomen geneest De slechte spljsverteering Is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der Tolksidasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Seigel Siroop Is een afdoend middel zelfs In de moelelljkste gevallen A J White Eigenaar te HMdon Breda VAN DE OooRBERQii Qeneraal DepStvoor Nederland ook verkrijgbaar blJ alle Apothekers In Holland Java en Koloniaa Prija van de Siroop ft Tft na de ttBea f n Te Soiida THIII Apoth DIEIVSTBODE Tegen 1 FEBRUARI wordt in een klein gezin gevraayd eene fatsoenlijke zindelijke DIEVSTBODE P G zich in persoon te verToegen s morgens tasschen 1 en 1 uur ia de Crabethstraat Q 245 Te HUUR gevraagd een Bergplnnts groot circa 200 M Opgave van ligging pr J3 enz aan het Advertentiebureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel te Gouda GEVRAAGD Een FLIIVKE MEID in een klein gezin iefst direct in dienst te treden tegen hoog ioon yXi Franco brieven onder No 656 aan het Bureau oezer Courant algemëene EIPEDITIEONDEENSMmG VAN GEND LOOS Ue ADMINISTRATTE heeft de eer te berichten dat te beginnen met 15 DECEMBER a s door hare onderneming GOEDEREN tot 10 Kilo tegen hetzelfde verminderd tarief zullen worden verzonden als op dien datum bg de Nederlandsche Rijnspoorweg Maatschappy op hare l nen in werking treedt COKES 40 Cent per HECTOLITER aan de GASFABRIEK OFENBABE TEEEOOFIÏ te GOUDA op MAANDAG 19 DECEMBER 1881 des morgens ten 11 ure in cde flASHOiiiE aan de Markt te Gouda van TWEE HTJIZEH beiden ingericht tot Winkel en W oonhuis en staande naast elkander op den besten winkelstand in de Wijdstraat te Gouda in twee perceelen 1 perceel het huis bewoond door den heer KOHLBRUGGE 2 perceel het huis bewoond door den beer KABEL De perceelen worden gecombineerd Aanvaarding bij de Betaling der Kooppenningen op den 15 Januari 1882 Breeder hg biltetteu Nader onderricht geeft de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbaw VrijVillige Verkooping VAN TWEE HlJfZP m ËRYKK De Notaris A KI VIT residerende te Jl oordrecht is voornemens om op Maandagden 19 December 1881 des middags ten 12 ure na afloop van de opdien dag te houden verkooping van den Notaris I MOLENAAR te Waddinxveen te Gouda in het Ko£Sehuis Habmojiie bg veiling enafslag in in het openbaar te Verkoopen No 1 Een HUIS en BBF met TUINTJE daaracHier staande en gelegen te Gouda aan de Spieringstraat cteekendwgkF nummer 19 strekkende voor rn de straat tot aan het perceel nummer 2 bfl het kadaster bekend sectie C numme C514 groot 1 are 39 ÈÊkcen No 2 Een MUIS en ERF m i ERFJE daarachter staande en gelegen te Jjfouda aan den Qroenenweggeteekend w gk L nummer US strekkende voor van het waterschap van den Groenen weg tot aan bet perceel nummer 1 bij het kadaster bekendsectie C nummer 2515 groot 88 centiaren Perceel 1 verhuurd voor ƒ 2 10 per week 2 1 70 beide tot 1 Maart 1882 Betaling der Kooppenningen 1 Maart 1882 Aanvaarding by de betaling der Kooppenningen Informatiën zyn te bekomen ten kantore van den Notaris A KLUIT voornoemd HERV VEREENIGING k LEESVERGADEEIITG MAANDAG 12 DEC 1881 des avonds 77 un op de Bovenzaal van den Heer van SANTEN Markt Spreker de WEd Heer Wm MENG t Rotterdam Onderwerp Religie in Schijn en Wenen Introductie Vrij Kaarten verkrijgbaar by het BESTUUR W G vAW GEELEJV Preêident mm mmmm Bij Eaaijmakers BOTERLETTERS APPELBOLLEN Sausijzenbroodjes j Klein Gebak enz rVanafHEDll TOMBOLA zonder li TEI vanSt i i colaas Artikelen 23 en aOct bet LOT TEER ZWAVEL ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigd dezelve bepaaldelgk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkrggbaar per stuk bg L SCHENK te Qonda lk asschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziitvering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting x f andere ziekten zjn veroorzaakt Sneljjersdruk van A Bbinkman te jGouda 3 Ter voorkoming van misverstand zfl bn deze herinnerd dat het BUREAU der GOUDSCHE COURANT voorirfurend blflft gevestigd Langfe Tiendeweg D 60 terwfll de DRUKKERIJ dezer Courant gevestigd blgft MOLEN WERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie ais voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Barean Men wordt verzoohfc geen brieven voor de Redactie aan particoliere adressen te doen bezorgen daar oit vaak aanleiding geeft tot vertraging TOOTSrEBL Dondetdiigsvaiui had de 3de abonnementsvoor ttelliiiK plaats van d rueeniginp BetNedtrlaniickTo Heel wier Kotterdamuhe afdeeliug opvoeide De Zoom VAN CoBALlE TaoBMlip l io i be yreu ran Albert Delpit Uit eeo oogpant vso toaDeelipeelkunat vu de Toontellwg ea wtitekead ge laagd het waa ons toch vergund een aolrioe ala mej Cath Beeiamaos in de volle kracht te zien van baar heerlijk talent die op nitoemonde wijze werd bijgestaan door den beer D Hoipela Naast deie twee hoofdrollen waren énkele niet onbeleekenende nerenrolleu die in han den waren fan da bh 1 HaapeU Ie Gra an de la Mer Mevr Barlage en Jtmat de Orook Cath Beeramaoa toonde licb de kunatenan bq uitaemendheid De verschillende aandoeaiugeu die itêt omgingen In Int diepst van CsraUe s tlél de iantge liefde voor baar loou de vrees voor bare ontmaskering de ODrnsl angst en wroeging Jde smart wanhoop en lieleleed die beurteling dat arme hart verscheurden vertolkte zg meesterlijk De hoogst ragisohe tooneeleo die den toeschouwer slechts din treffen als de vertolker bin nen de gtenzeu blqft en in geen enkel optioht buiten de perken gaat van natnurlgkheid en waarheid kwamen uitstekend tot hun recht en hrtcg wg ons voor den geest roepen mej Beersmant spel in het tmgisahe tooneel met Montjoie of in de too aangrypende samenspraak met Daniel in beide zoo verschdlende momenten was ijj geheel de persoon die zij moest voorstellen en leverde ona een proeve van hooge kunst waarvoor wq haar zeer crkentelqk igu De heer D Haspels was een Daniel zooalg de schrgver slechts lou kunnen verhingen geheel en al de fashionable edele officier die ran geen omwegea hoodt maar waarheid borenal in zijn schild voert De innige droefheid dia zich van Daniel meester maakte bg de veraobrikkelijke mededeeling igner moeder de diepe smart en later hel gevoel van walging dat hem bering bg het hooren der waarheid werd treffend weérgggeven en zoo ooit dan toonde hg zich in deie rol an een eminent artist Mevr Borlage voor het Goudsche publiek een oude bekende daar zg vroeger als mej Yerwoert hier menige rol verdienatelgk weergaf was als Cesarine goed op haar plaats Zg weet de woordeh waarop het aankomt goed te doen uitkomen en geen enkele detail van har rol ging verloren Het pel van mq Jeanne de Groot beviel ons minder goed Haar spel is te gekunsteld ijj is te theatraal zy j declameert in plaats tan te spieken en de kunst van zich natnnrlgk te bewegen op het tooneel heeft ly nog niet veroverd Wji zouden de Botterdamsohe afdeeling van het Ntiirl ToantwJ gaarne eene der jonge actrices gunnen dii de Amsterdamsohe Afd bezit Immers Aéii overvloed van uitnemende jengdige krachten en hier bepaald gebrek Mej Jeanne de Groot altbaas zalnog veel moeten vooruitgaan om op één Ign tekunneb werden gesteld met de damCs van Bieneen SablairoUek I De hh Le Gras en J Haspels waren als Godefroy en BOnohamp zeer verdienstelijk en ook de heer De la Mar komt een woord van lof toe voor zjjn voordracht hoewel hij in de hoofdseène met Coralie niet voldoende kraoht gaf aan ign spel Wg hebben dos alle recht te beweren dat de voorstelling uit een oogpunt van tooneelspeelkunst zeer genotrijk was hoewel daaraan onmiddelijk moet worden toegevoegd dat het stak als zoodanig ernstige bedenkingen moet oitlokken Het is waar wg zgn nu eenmaal in de meeste Frausche stukken gewoon toestanden te zien en personen te hooren die ons eenvoudige Hollanders min of meer row in de ooren klinken en veel daarin verbaast ona niet doch er bhjven toch nog steeds personen en toestanden over die wg liever niet op het tooneel zien verschijnen Hoewel de strekkinh van De Zooi Van Coralie bepaald niet onzedelgk is is het pan van uitgang de basis waarop het rust dit wel en wij voor ons tien dergelgke stukken liever niet op een Uollandseh répertoire Trouwe oonrant bzers weten hoe nog in dfi laatste dagen tie Tgd de ouzedelgkheid der hedenÜaagache tooneelvoorslelUngen heeft aangevallen en hoe vYoeger de Standaard het naar den schouwburg gaan heeft afgeraden wij gelooven dat voorstellingen als die van Donderdag de redeneeringen van dergelgke bladen een schgn van grond geven en meenen ook daarom de opvoering van dergelqke ttnkken over t algemeen niet te mogen oanbevelea Intosscheo moet erkend dat de lijst van stukken die de Eotterdamsche afdeeling van het Hederl Tooneel in de laatste maanden opvoerde zeer arm ia toodat men wellicht wel aueit besluiten Delpit s stak te doen opvoeren Wg hopen dat die lijst spoedig met een nieuw stuk worde verrgkt opdat de voorstelling van 5 Januari ook met hel oog op hel ituk lof moge verdienen Buitenlandsch Overzicht De Weeotr oorretpondept van de Stm ard een der best ingellellU bladen omtrent Enropeesche politiek brengt dijdsBiatieke onderhandelingen aan het licht waarvan de openbare vermelding hetzg ze werkelgk aldus hebben plaats gehad of niet zekere sensatie maken en bet onderwerp van menige gedachtenwisseling in de groote dagbladen zijn zal Volgens dit verhaal zon eeiiigen tijd geleden door Kusland aan Italië zgn voorgesteld om gezamenlijk iets tegen Oostenrgk te ondernemen In Bome ontving men het voorstel met ingenomenheid en zag men reeds eene hernieuwing van de gebeurtenissen van 1866 waorbg thans BnsUnd de toen doOr Prut sen vervulde rol zou bezetten Rusland zon de operatién aanvangen en Italië zich later erbg voegen Te Bome hield men het plan too weinig geheim dat zoowel de Oostenrgksohe als de Duitsche gezant het te weteg kwamen en natnurlgkonmiddellgk be richtten aan hunne regeeringen Toen prins Bismarck aldus den vrede van Europa bedreigd zag trad hg dadelgk handelend op en de bgeenkomst van de Duitache en Russische keiters te Uanzig was het gevolg van een even snel bar raamd als vlug uitgevoerd plan terwgl de Duitsche regeering tevens deed uitkomen dat het DuitsohOoeteurgksob verbond zelfs de vuurproef lou kunnen duorstaan van een oorlog door Buslaud tegeu Oostenryk gevoerd Hierdoor werden èn Busland èn Italië bang gemaakt en de Italiaansohe regeering maakte met bare eigenaardige plooibaarheid eene mlte ace zoekende met Oostenrijks hulp te bereiken wat tg vroeger door het verbond met Eusland van Oostenrgk had willen afdwingen Want men is in Bomeinsohe regeeringakringen overtuigd dat Oostenrijk met den steun van Duitsohland iu het Oosten groote dingen van plan is en dat men te Weenen voor eene rustige volvoering dier plannen wel een der door de Italia irredenta gevraagde landstreken zal overhebben In den aldus veranderden toestand kreeg de Italiaansohe geiant te Weenen den last om het denkbeeld op te werpen van eene samenkomst van keizer Frant Joseph met koning Humbert als voorbode eener toenadering zoo niet van een verbond tnssoheu beide lauden Graaf Bobilant bracht het bezoek van koning Humbert te Weeuen in orde tioh evenwel zorgvuldig wachtende iets van Italië s eigenlgke bedoelingen te laten biyken De koning en de koningin kwamen te Weenen en werden met geestdrift ontvangen Doch de hen vergezellende ministers behandelden met een paot Oostenrgksohe staatslieden den voorgenomen ruil too openhartig en zonder diplomatieke windselen dat de Oostenrgkers er verstomd over stonden Van dien tijd af werd te Weeuen zoowel in hof als in regeeriogtkringen zeer koel over Italië gesproken En op denzeliden dag waarop koning Humbert en koningin Margherita terugkeerden naar Italië spoorde generaal Von Beek de chef van des keizers militaire kanselarij naar het zuiden om de vestingen aan de Italiaansche grenzen te inspecteeren Van toegeven aan de Italia irredenta dus geen sprake Ten slotte betoogt deze correspondent eohter dat de verhouding tnssehen Italië en Oostenrgk niettegenstaande de afwijeing van het Italiaansohe aanbod vriendschappelijk is Wat van dit alles waar is zal voor den tqdgenoot moeilgk te beslissen vallen Het meest karakteristieke deel van het verhaal achten wij de snelle en afdoende tuaschenkomst van prins Bismarck om den vrede in Europa te handhaven De tegenwoordige buitengewone zitting van het Fransche Parlement loopt ten einde en reeds hebbeu verscheidene afgevaardigden zich naar hunne departementen begeven om tegenwoordig te tijn bg de voorbereidingen tot de verkiezing van senatoren in het begin der volgende maand Alleen nog de Senaat houdt de sluiting der zitting tegen de antirepublikeinsohe partg in dit staatsHchaam is voornemens de Severing te interpelleeren bg de behandeling der kredieten welke reeds door de Kamer der Afgevaardigden zgn toegestaan zg wil den mi niiterpresident nadere inlichtingen vragen over de Turksche expeditie voornamelijk nit een financieel administratief en diplomatiek oogpunt Bgzonder gewicht wordt door de repnblikeinsche pers aan dit plan niet gehecht De gewelddadigheden in leriand ae M en h and over hand toe en de pgolgke indruk dien de talrijke berichten van moord en brandstichting veroorzaken wordt niet weinig verhoogd door het tafereel hetwelk de rechter Êitzgerald bij de opening der zitting van het hof van aaiises te Cork aangaande den toestand schetst De land tet legt hg is in J0 de meeste graafschappen van het Zuiden onmachtig om de groote massa der bevolking tevreden te stellen of zelfs tot rust te brengen de agrarische misdaden bigven ongestraft omdat de politie nimmer de schuldigen ontdekt of durft te ontdekken en het is geblektu eene volstrekte onmogelijkheid te tgn om politieagenten te vinden die aan het stelsel van sohrikaanjaging door de Land league ia practg k gebracht weerstand dnrven bieden De Engelsche regeering heeft toegegeven aan den uitgedrukten wensch der Natalsche lievolking om den heer Sendall niet als gouverneur naar de kolonie le tenden De post tol nu aan generaal Woo worden aangeboden De heer Sendall heeft zich laten vinden om te bedanken en tal wel spoedig elders onder dak worden gebracht In de kolonie is men hiermede teer bigde en na den gegeven vinger eene gansche hand eischende vraagt men nu aan de regeering in het moederland om de grondwet van de kolonie voortaan in dien zin uit te leggen dat de ambtenaren der uitvoerende macht het vertrouwen tullen moeten hebben van de koloniale vertegenwoordiging of anders hunne betrekking tullen moeten neerleggen Geheel Weenen is verslagen over eene versobrikkelgke gebenrteuis Het Bingtheater ia afgebrand hetgeen vele mentchenlevens heeft gekost I e brand is naar men verneemt ontstaan door het onvoortichtig omgaan met een spirituslamp op het tooneel De zaal as reeds vol en het publiek vlnohtte in de grootste verwarring De schouwburg is van binnen volkomen uitgebrand Tot 2 uur in den nacht waren meer dan 150 verkooldt l fceu naar het gasthuis overgebracht Een groot aantal slachtoffers ia nog onder de puinboopen bedoliven Het aantal omgekomenen wordt op meer dan fWeehonderd geschat De berichten over den oorsploDg van den brand loopen uiteen in elk geval IS het zeker dat hij op het tooneel ontstond en zich met onbeschrijfelgke snelheid voortplantte De berichten van ooggetuigen over de tafereelen iu en voor de sohonwbnrg tgn van hartversoheurenden attd