Goudsche Courant, woensdag 14 december 1881

aanklacht op den grindweg onder Bleiawyk op tyn hondenksr te hebben gezeten en de drie voor die knr bespannen honden niet van muilbanden te hebben voorzien De verordening op het ryden met hondenkarren te Bleiswyk afgekondigd 14 Mei 1866 is niet verbindend omdat die niet is afgekondigd met l el formulier voorgeschfeven in de Gemeentewet Het woord voavolgende is gebruikt in plaats van gvolgende Woeosdag II Ueceoibcr 2700 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en 4 iverleiitieblii l m G oiida eo Omstrekeo GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een Sleutel en een Wasch die gepasseerden Donderdag met de Alfensohen schipper is mede gebracht op de Turfmarkt gezet en van daar niet weggehaald is Geboorteen Sterftestatistiek der g emeente GOUDA November 1881 GiBOMN ÏB Jongens en 27 Meisjes totaal B2 Otïblbden 19 M beneden 1 jaar van 1 5 B 14 14 20 20 50 50 6B 66 80 boven 80 14 V totaal 3 1 1 4 1 83 B Do inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 29 M 29 V totaal 68 Letsnloos aanoeqiten 2 M 1 V totaal 3 Burgerlijke StandGOUDA GEBOREN 7 Dec Add Msris ooderi H SlrSTer ea J M Slrsver 8 Anns CorDelis ondera L Boalogoe sd A C van der Ligdeo Oerardoa Coroelia ondera L TerloDW en O an Eük Johannes ondera D da Holle en M no Bt 9 Chriatina Alida ondera K Schinkel en M de Jong OVERLEDÜN 6 Dec E H T nn Sehonwenborg 14 j S 8 TSn der Sloot wed C Bruykvian 81 j ONDEBTROUWS Dec 1 n der Poat Itj en W Neef 20 j C van Dnnren 24 j en J Mnllsirt 25 j D an Willigen 211 j an A M Kramer te Amalerdam nj J I Zemrbooai 20 j en J lao dea Berg 20 j Burgerlyke Stand van onderstaande gemeebten van 3 tot 9 Dec 1881 Moordreobt OVERLEDEN i G den Bahert 1 j m Gouderak GEBOREN Adrina onders H Harreman en A C Stnyier OVERLEDEN G Boer 1 j 6 m Stolwijk GEBOREN Cornelia ondera A Diltenboogaard en Verborg Neeltje Johanna o ndera W an Eek en N Holtnaar Zevenbuizen GEBOREN Nicolaaf J tan Dgk en A Hanemsaijer Cgrnelia onders P an den Akker en Q ran Rijt Flater en Herman ondera H ranZoülcDeo A Via Johanna Hendrika ondera L Verhoef en O Via OVERLEDEN N ran Dyk 1 d Advertentiën NOCHERN 12 September 1877 Den Heer W H Zickenheimer Mainx Door een vriend werd Z Druiven Borst Honi door U gefabriceerd tegen mgn hoesten en heeschheid gerecommandeerd gelieve daarom eenige flacons te zenden Beüatein Borgemeestcr NOCHEBN 21 Sejjtember 1877 Daar ik m na het gebruik van den mü gezonden Druiven Borst Honig zeer ved wter bevind zoo verzoek ik nog eenige flacons Beüstein Bargemeester Alleen echt verkrggbaar in flacons van fl 2 die van freeto flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien z n waarop nevenstaand fabriekmerk Te Gouda bn F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Ondewater b F Jonker Idenbnrg Haastrecht bg J D den Hartog Bode ven bjj P Versloot Stolwgk bg C G van den Berg Gouda Druk van A BRINKMAN l e president van De Amerikaanaohe Jaie beeft het eougrea met een boodschap geopend Na eerst eenige woorden van hartelijke waardeering aan Garfield s nagedachtenis te hebben gevgd wijst president Arthur in sgne boodschap op den bloeienden toestand der republiek eu de goede verstandhouding met andere iaaden Tot bewgs daarvan strekt de groote belangstelling die men by het orerlyden van i jn voorganger van alle kanten ontving De quaestie betreffende het Panama kanaal was van internationaal belang De Regeering heeft getraoht om de overeenkomst van het jaar 1846 met Columbia te vernieuwen maar deie slaat wilde dit alleen op leer gewyiigden grondslag doen Intus schen stelde Columbia aan de Europeeaohe mo endheden voor om geaamentlqk het kanaal te waarborgen hetgeen Ignrecht in strijd was met de verplichting die de V S op sloh hadden genomen betreffende de onschendbaarheid van het Colambiaansohe gebied en het kana il President Garfield achtte het ty pHobt om in Europa de redenen mede te deelen waarom de tussohenkorast van vreemde mogendheden in Amerika een hoogst slechten indruk moest maken Met het oog op het te verwachten beroep der Engelsohe regeering op het ClajrtonBulwei traotaat van 1860 om deel te kunnen nemen aan het waarborgen van Columbia had de regeering aan Engeland eene wyziging dier bepalingen voorgesteld ten einde de uak in der minne te schikken Verder drong de president ted sterkste aan op de aansluiting der Éepnbliek b j de conventie van Génève en bet aaunemen van internationale bepalisgen tor voorkoming van ceerampen Bleven inkomsten en uitgaven dezelfde dan lou de geheels schuld der republiek in tien jaren kunnen worden gedelgd maar tooh was de president voor eene vermindering der lasten en het afschaffen van eenige belastingen hoewel niet die op tabak en sterke dranken Ook moeten de lariefwètten berden worden waarvoor eene commissie sou worden benoemd Ook achtte de president eeü versterking van bet leger tot 3Q 000 man zeer uoodig ofichoou nog niet zoo noodig als de reorganisatie der zeemacht die daaraan inderdaad groote behoefte heeft De regeering zal voortgaan zogveel mogelyk verlichting te verspreiden onder de Indianen door het oprichten van scholen Tevens zal zy al hare krachten inspannen om de veelwyvery waar zy kan Ie bestryden eu de geheele vernietiging van dat verderfelyk stelsel looveel mogelyk te bespoedigen Vervolgens werden nog eenige andere punten der binnenlandsche staatkunde besproken waarop president Arthur t ne rede met eenige opmerkingen aangaande zich zelveh besloot Ten diepste doordrong Bn aldus eindigt hy van de ontzettend groote verantwf ordelykheid die ik zoo onverwacht op my moest Wmen kan ik mti anders dan myn best doen om zooveel iu tti§b vermogen is met u samen te werken ter bevordering van den roem van ons land en de welvaart van het volk Kantongerecht te üauda Terechtiitting van Woensdag 7 December 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar vaa het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD J van V arbeider te Ouderkerk tot twee boeten van ƒ ff BO of twee dagen wegens visschen zonder vergunning in eens ande s visohwater onder Goudtrak met een schakel waarvan de mazen te klein waren J S vissoher te Reeuwyk tot twee boelen van 0 60 of twee dagen wegens visschen zonder acte en vissohen zonder vergunning in eens anden visohwater onder Reeuwyk D A F koperslager in den Boozendaal te Gouda tot 8 of ééa dag wegens in zyn dienst werkzaam hebben van een jongen beneden 12 jaren bezig gevonden met het poetsen van koperen platen H M blikslager in de Lange Groenendaal te Gouda tot ƒ 3 of één dag wegens in zyn dienst werkzaam hebben van een jongen beneden 12 jaren bezig gevonden met het poetsen van blikwerk A W koopman te Bergschenhoek tot ƒ 3 of één dag wegens op den grindweg onder Bleis wyk geheel zonder toezicht laten staan van z jn hondenkar H V K arbeider te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens op de Karnemelksloot te Ghinda laten loopen van iqn hond zonder dat deze was voorzien van een halsband mat den naam van den eigenaar daarop P V d W landbouwer te Stolwyk tot 1 of één dag wegens wateren tegen een boom op den Ftnweeleasingel te Gouda A V d M spekslager te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens wateren tegen een boom op de Oonwe te Gouda ONTSLAGEN vai RECHTSVERVOLGING A W koopmaam te fiergsehenhoik van de 1 HOÜTVEILING te ROTTERDAM van Ca 200 000 staks Vuren en Gfmen Petenbaiger Orooostadtsche Zweedsfihe Biga Memelsche Wybarger Delen en Platen Amet ikaansche Grenen Balken vierkant bekapt en vierkant hezaagd Nieuwe lading Mken Sibben 4X4 Geschaafde en geploegde Delen AmarLkaanscbe Orenen I elen en Platen Soldere Juffers Sparren Sparhouten Mken Mibben ienz Liggende op de werf cBotterdamsph Welvaren en in de Loodsen in de Elisabethstraat aan den Hoogeu Zeedgk ie Rotterdam Op WOENSDAG 14 DECEMBER 1881 des middags ten 12 uur in het Verkooplocaal aan den Oogtsingel ten overstaan van den Deuis vraarder J C LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen zjjn Het hout is 6 dagen vóór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelgk ten vervoer te water en per as Talryke gelnigiehriften van eerste GeDeeaksndigea Op verscheidene Tentoonstellingen met Medailles bekroond Het door 80 Jur gereBonimeerd Anatherin Mondwater van Dr jr e POPP KK Hof Tandmmt té ITeeiu Radikaal geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleesch Beproefde Hondspoeling by aanhou dende Keelziekte 1 groote flesoh i f X 76 1 flewMi i 1 80 1 kleine flesoh ï f yo PlantaardlfT faadpoeder maakt na knt gebruik de Tanden blinkeod wit zooderie te beschadigen Prüs per doos 0 80 Anatherin Tanazeep in glaicn dooiea van 1 20 beproefd Tandzniveringsmiddel De eobta aromatisohe van Dr J G POPP zy maakt de tanden zuiver wit zonder hel émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke r aandoeningen en houdt den mond frisch e I Het stuk kost 40 cti en ii toereikende H I Toor een half jaar Taadplombeering praktisch en nkerst middel voor zelfplombeisring van holle kiezen Prys per étui 2 60 Kmidenzeep aangenaam en beat middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd eo Baardsohilver en Koraien Huidkrankheden en alle onreinheden der boveohnid Frys per stuk 8fi Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelyk KK Hof Tandmeester POPP s Ganeeimiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welk van myn Fabrieksmerk zyn voorzien Dép6la zyn gevestigd te Oouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Bollerdam by F E van Santen Kolff apath en A Scbippereyn b Co blauwe porceleinwinkel te sHage by i L F Snabilié apoth te Delft by A J van Bün te Schiedam by C Malta Qi te Leiden by £ oordük te Amsterdam bjj F van Windheim 8c Co en H H Uloth h Co apotheek te SohoonboveD bjj S WolIF en Zoon te Alphen by L I irisieau en Kooo te Utrecht by O H N van SAje idem Labry Porton Droogisten 308 Staats LpteriJ f De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op DINSD 27 DECEMBER 1881 De uiigave aezerCourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 50 BINNENLAND GOüD 13 December littl Mej G Moiitebau alhier Is benoemd lot onderwijzeres Ie Arnhem lu deze geroernte is reeds tegen 36 personen procts verbaal opgemaakt wegens openbare droukenschnp ï n betohuiiken voerman van Zevenhuizen kwam gepasseerden Zalerdagaiond zoo unbesuisd over de Oosihaveii rydeu dat hy ziju rijtuig tegen een stilstaande vigeliiut san stukken reed HQ werd spoedig iu de nachiwacht gebracht om uit te slapen en zgn pnard iiiraiildels op stal gebracht Den avond Ie voren is J S mede in beschonken loeitsud iu de Kromme Gouwe gevallen en mei moeije gered Xs jKida IS pnwes verbul apgMSMkt Ouder de nuttige inrichtingen iu deze Gemeenteneemt de Kinderbewaarpladts een eervolle plaatsiu Hoe noed zy wtrkt is Hen bek i d en liet vroeger de verple ing van jonge kinileren wier moeders buitenshuis het dngeijjkteh brood moesten verdienen veel te welisoheri over thans ii daarin opuiiuemcndc wyze voorzien en ij meeiien met volle recht te mogen zeggen dat zij de ouderstedniug derGottdsohe ingezetenen inderdaad verdient Zij ondervindt dan ook leeds meerdere waardeeriiig gelgkblijkt uil de rekening o er hel afgeloopcii jaar dieons Ier inzage werd verstrekt Vnn 1 October 1880 30 Sept MSI werden 4 802 kinderen ter bewaring gegeten in het vorige jaar J976 terwijl aan contributies eu giften inkwamen ƒ 424 63 hel vorige jaar ƒ 359 10 benevens de jaarlyksohe gift Vnn ƒ 100 der StearineKaarsenfn briek Gouda Iiitusschen nog steeds is er een te kort dat op welwillende wijze jaitrlijks door den Oprichter der orêehe thans niet meer hier woonachlig wordt betaald en zoolang er dat is kan men niet zeggen dat de zaak voldoendt wordt gesteund en het is daarom dal wil tot onze sladgenooten komen met het verzoek een bydrage Ie willen geven liefsl een jaorlyksche aan ie crèche Zij die zich reeds vroeger tot een zekere contributie verbonden zulleu dat gaarne blijven doen en zy die tot lieden nog niet lot de conlribuaiiten Vatoorden zullen hopen wij spoedig hel Bestuur vesblyden met een kleinere of grootere gift Vooral zy dis zich hier Ier stede in den laalsleu tijd ve igden gelieven de orêehe niet te Vergelen by hel opmaken lier lyst van iurichttngen die zij willen steunen Om tot brugwachter op de Gouwebrug te Boskoop beuoeind te worden hadden zich aangemeld 378 soUioitanlen bij gezegeld en 140 by niet gezegeld adres tcrwyl er 140 zich persoordyk zonder adres nog hadden aangemeld De jaarweddebedinagt ƒ 634 en vrye woning en de werkzaamheden kunnen niel door één persoon waargenomenworden De Raad benoemde gisteren als zoodanig 3 Visser Ie Nieu ver imstel Volgens eene nadexe opgave was de uitslag der Vrijdag gehouden aanbesteding te s Gravenhage wegens het overbrengen van de post met paard en rijtuig als volgt dienst jUbIuu Oudslioorn Haarlemmermeer Amalerdam v v niiaste inschrijvers Gebr Blom te Gouda ryiuig model b voor ƒ 18 175 en J M Coffing te Amslei lam rytuig model c voor ƒ 18 986 i diensi Alphen Aarlauderveeu l ithoorn Amsterdam V V minst inschrijvers gebr Blom Ie Gouda ryluiï model b voor 19 876 c dienst Alphen Gouda v v minste inschrijverB De Grauw te Aarlanderveen rijiuig model b voor ƒ 4000 en rijtnig model c voor ƒ 3000 d dienst Leiden Alphen v t minste inschrijvers B De Grauw Ie Aarlanderveen rijtuig modelb voor ƒ 3400 eo C Diebeu ie Alphen ryluigmodel c roor ƒ 1 41 en dienst Delft Ijeslland s Uage v minste insohryvcn Klapwyk ia Naaldwijk rijtuig model b voor ƒ 6600 en J Recourt Jr te Delft rijtuig model e voor 3697 Een pur weken lleMen is zoeala bekend is een nieuwe roman verschenen van George Ëliers gciileld Die Frau Burgemeisterin die keurig gebondeu ƒ 4 56 kost Dit is niet te veel want het boeiend geschreven werk is het teii volle waard Nu heeft een zekere firma te Tiel de brutaliteit dit werk na Ie drukken en het aan te kondigen voor ƒ 2 Zeer terecht wordt daartegen én in de Spectator én in het JV r d Boekhandel én in da Portefeuille opgekomen Die nadruk is een hoogst onzedelijke daad en wy hopen lal geen enkel Nederlander ƒ 2 56 zal willen verdienen door zich dien nadruk aan te schaffen in de plaats van het oorspronkelijke werk In enkele plaatsen o a in Arnhem moet reeds door de boekhandelaren besloten zyn geen exemplaar van dien nadruk des heeren Campagne te verkoopcu Het zoïi een flinke daad zyn ZDoa e boekhandelaren dal Toorbeeld volgden Het vervoer over den Ned Eijnspoorweg leverde orer de maand November 1881 ein totale ontvangst van ƒ 400691 27 Totale ontvangst van af 1 Januari 1881 ƒ 4 918 114 73 in 1880 ƒ 5 223 976 18 zijnde per dag kilomeier in 1881 68 93 in 1880 ƒ 71 01 De Ign Leiden Woerden gaf in de inaond November eene totale ontvangst van ƒ 8753 34 Totale ontvangst van af i Januari ISJl ƒ 103 303 29 inl880 ƒ 100 716 5 zijnde per dag kilometer in 1881 ƒ S 59 in 1880 ƒ 8 35 De kweekschool voor zeevaart e Leiden is gedurende de maand November mei ongeveer een 30 lal jongens vermeerderd Een voorstel van wet in zake de verhooging van het pensioen van mr D Veegens isr volgens de N Or Qt van de Kambleden uiet Ie verwochlen na afloop der zitting van Woensdag bieren de radste leden Ier bespreking van deze zaak in een exirapatlementaire bijeenkomst bjjcen en ik meen zeker te welen zegt de Schr dal toen besloten is op een andere en niet minder vleiende zij het ook niet officieéle wyze hulde te brengen aun de uitmuntende verdiensten van den 81 jarigen staatsdienaar De kieschheid verbiedt mij er meer vau mede te deelen Maar a b n extender demi mot iffit De anonieme redactie van het Militair fTeeBlad zal in 1882 aftreden en worden vervanfcn door den ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN heer W Booseboom kapt bij den generalea staf en leeraar bij de krijgsschool te s Hage Het blad zal voortaan in gewijzigd formaat neemaal per maand by Gebr Belinfanie te s Bage het licht zien Staten Generaal Tvteioe Kahek Zitting van 12 December 1881 Achtereenvolgens werden aangeuonen de volgende wetsontwerpen lo Nalnralisatie van Goudschaal c s 2o Nalnralisatie van Weber e 8 3o Onteigening voor een zandweg te Nijeveen 4o 0 iteigering voor eene straat Ie Winschoieu 5o Wijziging Hoofdstuk V begroeting 1880 6o Wijziging Hoofdstuk Vlli begr 1880 7o Verkoop aan de gemeenle Dordrecht 8o Builing met den polder Mookhoek en Trekdam 9o Verhooging van Hoofdstuk VIU begr 1881 lOo Aanleg kanaal Almelo Nordhorn 11 Wijziging Indische begrooting 1880 lïo Wijziging begrooting Suriname 1880 Daarna werden de lieraadslagingea over de eedtquaeilie voortgezet De heer v d Linden beloogde dal bij de interpretatie van de wet naar de gedachten tan den xetgever moet worden gezocht En die gedachte yan den grondwetgever en den weigever is geweest den eed of de belofte te vorderen naar de godedienttige gezindheid gezindheid in den zin va kerkgenootschap Art 164 der Grondwet heeft daarmede niets te maken Het recht vjfcvryheid un belydenis bestond reeds vóór 1848 l n is die yijheid van belijdenis een ieder gewaarborgd dan s l toch zeker behoudens de voorwaarden dit de wet stelt De wet moet geëerbiedigd worden zoolang zij beslaat Maar spr wil zooveel mogelyk alle gemoedsbezwaren te gemoel komen mits zoii ler ongelykheid met gelijk recht voor allen Daarom zou hij willen afschafiing van art 39 der Gemeentewet en herziening zooveel mogelijk van alle amblseeden Maar dat zon moeten geschieden by een met Dat kan niet by moiie geschieden Hij zou dus aan de Re geering willen verzoeken een weisvoordracht in Ie dienen lol wegneraing of vermindering van de moeielijkheden welke uit den eed ontslaan kunnen De heer Sohaepman de motie van den heer CremerS onpraclisoh et onuitvoerbaar achlei d wilde echter ook de wenschelijkheid van eene herziening der wetgeving uitspreken in den zin van beperking van de e j leii lot een minimum Daartoe stelde hij een andere moiie voor en derde Inotie werd ingesteld door den heer Heydenrijok de wenschelykheid uilsprekende dat de eeden zooveel mogelijk zouden worden beperkt Een vierde motie van den heer Haffmans verzoekende intrekking van artikel 39 der Gemeentewet De Minister van Justitie verklaarde de motieCremers op het standpunt der regeering onaannemelijk doch is bereid aan werkelijke gemoedsbezwaren tegemoet Ie komen hy aanvaardde daarom de motie van den heer Heydenrijok en verklaarde ook geen bezwaarle hebben tegen de molie Schaepman De molje van de heeren Cremers c s werd verworpen roet 52 tegen 24 stemmen De motie vai den heer Sohaepman werd aangenomen met 62 tegen 16 stemmen Daard vervalt de motie vaii den heel Heydenrijok De motie van den heer Haflmans werd verworpen met 63 tegen 9 stemmer De minderheid van de coinmissie voor de geloofsbrieven van den heer Bool heeft voorgesteld de verkiezing van Middelburg wegens hét niel medetellei der briefjes van Relranchement ongeldig te verklaren