Goudsche Courant, woensdag 14 december 1881

Kapitein yfillitm Wright van Newhaven Conn beeft op lijn scheepsspoorwegslatton nagenoeg vol eindigd een scbeepsspoorweg met al zgn toebehooien voor de regeering van Mexico De spoorweg zal te Ganuieche op de landengte van Yucatan gevestigd worden en het niddenpunt van een marineslation vormen De kosten bedragen een half millioen dollars De inrichtinir bestaat uit een massieve wieg die op rail loopt Die wieg is 660 voet lang 60 voet breed eu er op berekend e n schip van 1500 ton draagkracht te dragen en te vervoeren Den ouli hoofdolfieier du inarine beapreekt in de TSji A kans die er bestaat dat ook de schipbreukelingen lan de Koning der Nederlanden van wier lot men oog niets vernomen heeft gered zy geworden Hjj zegt Al de sloepen behalve die van den heer Bruins rijn nódrdelijk gegaan men zou dus mogen veronderstellen dat de drie vermiste mede om de Noord zgn gedreven Had men met één sloep te doen men zou ernstig beginnen te vreezen dat zg weg is maar drie flinke sloepen in deze stillen gordel met bekwame zeelieden aan het roef zou mg zeer doen vermoeden dat deze drie bg elkander zgn gebleven en ergens land hebbeu gehaald Op dien grond dringt de sohrijrer er op aan dat men de eilanden vooral de Maledieven goed zal onderzoeken Men herinnert zich dat dr Fles in zgne brochureover zijn ontslag onlangs wees op het invullen van staten dat geeisoht werd ofschoon die invulling sinds lang als nutteloos ja als belachelijk moest beschouwd worden Het zou niet onmogelgk zgn dat t geende beer Fles opmerkte mede aanleiding heeft gegeren tot het ministerieel bestuit van 16 Nov waarbg het reglement op den geneeskundigen dienst bij de landmacht eu een 18 Ial aanschrgvrngeu kennisgevingen en beschikkingen van 1817 1880 geuoineu worden ingetrokken en een nieuw reglementvoor den geneeskundigen dj nst bg de landmachtwordt ingesteld ü D Daar er twijfel is gerezen of voor het onder de wapenen blijven of komen van miliciens op grond van art 126 der wet van 19 Aug 1861 Sal n 72 betrekkelijk de Nat Militie ten opzichte zichtevaii minderjarige milioiens een beitgs van toestemming van ouders of voogden wordt vereischt heeft de minister van Borlog ten einde in dat opzicht alle onzekerheid weg te nemen de commandeerende officieren vin orpsen gedeeltelijk uit ni itie samengesteld onderricht dat zoowel in de gev illen waartoe bovengemeld wetsartikel betrekking heeft als voor de nummerverwisseling bedueld j g art 67 van Z M besluit van 8 Mei 1862 Stbl no 4 6 door den minderjarigen milicien die van de beriegdheid tot het onverplicht ondfr de wapenen komen of bigven in de genoemde artikelen gegefeu gebruik wenscht Ie maken een bewgs van toesteniming van vader voogd of moeder voogdes behoort te worden overgelegd In b t district Waldenburg in Pruisisch Silezie is ap drie tioetenhofsteden in het dorp Ak Lassig en op eene in de gemeente Fellhammer de runderpest uitgebroken Daar er geen reden bestond ora Ie veronderstellen dat de ziekte uil de ver afgelegen besmette Russische n Oostenrgk Hougnarsche gemeenten kon zijn overgebracht en daar zij ook niet in Duitschland plaats heeft werd prof Muller leeraar bg de veeartsenijklindige school te Berlgii een man die in de kenteekenen der runderpest ei varen is officieel naar het district Waldenburg afgevaardigd om er het zieke vee te onderzoeken Naar zijne verklaring heeft hg bg de zieke zoowel als bij delgkopening der afgemaakte runderen zulke duidelgke kenteekenen van runderpest gevonden dat hg het bestaan der ziekte alljaar moest constateeren Men heeft echter niet kannen ontdekken dat of hoe zij daarheen was overgebracht De eerste offioimle telegrafische kennisgeving der ziektegevallen is dllP5den dezer te Berlgn ontvangen en volgens nader bericht op 9 dezer was er uit andere stallen geen geval van ziekte aangegeven Intusscheii waren reeds vdtn 6n de wettelijke maatlegelen tegen verdere erspreiding genomen De besmette plaatsen zijn door militairen afgesloten de ziekterdyons getrokken het verbod op het vervoer van vee uitgevaardigd enz De onderhandelingen over het aanbrengen van electri8ch licht in de Passage te Rotterdam zgn thans zoover gevorderd dat binnen een dag of veertien de eerste proef genomen zal worden Tot dst einde zal een stoommachine benevens de noodige toestellen geplaatst warden in de benedenpassage op de plaats aar voorheen het Wafelsalon was het koffiehuis zal reeils tertlond geheel electrisch verlioht worden terwgl aanvankelijk in de Passage enkele lampen zullen brandtn Slaagt dit alles naar wensch n de nnerderbeid der eommiasie heeft voorgesteld den Min vu Bionenl Zaken te verzoeken de 16 bvieQes 09 te vngen opdat de commissie ïvnitneel nadere voorstellen kunne doen Over dett conclusie tal Donderdagochtend ten 10 ure wanten benadtlaagd Het ü DU oulvangt het verslag van de handelingen der 3e intematioaale poolconfweatie die van 1 tot 6 Aag 1881 te St Petersburg gehouden werd Uit de inlichtingen die daar werden verzameld is Keblekcn dat door de internationale expeili iën die lu den zomer van 1882 zullen uitgaan de volgende punten met zekerheid zullen worden betel point Barrow Lady Franklin baai of ren punt i u de nabgheid daarvan een punt aan de westkust van Groenland Upernavik of Godshaab Jan Mayen of het eiland Griinsey bij IJsland Mosselbaai op Spitsbergen Bos sokop bij Allen Nora Zcmbla Mollerbaai of Dicksonhaveii in West Siberie een punt om den mond van Lena Bovendien zullen waarschgnlgk ook nog I expeditien uilgaan naar fort Simpson in Kanada kaap Hoorn en de Zuid George eilanden De beide laatste punten zgn in zuidelijk poolgebied gelegen Met de waarnemingen zal den 1 Augustus 1882 begonnen worden of zoo spoedig mogelgk daarna eu zg zullen worden voortgezet zoo na mogelgk tot 1 September 1883 toe Zg zullen omvatten de versehgnselen der meteorologie die van het aardmagnetisme van het noorderlicht en de astronomische verschgnselen Voor de waarnemiunen die dagelgks van uur tnt uur geschieden kan aan de stations ze en de tgd worden gekozen op den Isten en 16Kn van iedere maand Ichter zal aan alle stations naar den gemiddelden Go tinger tgd waargenomen worden Maatregelen tallen worden genomen dat Igdens den duur der expeditie ook de in de gematigde luchtstreek beslaande observatoria dezelfde regelen oor hunne waarnemingen volgen die voor de statiaus in de poolstreken zgn vastgesteld dat op de koopvaardg en oorlogsvaailuigen het doen van too nauwkeurig mogelgke aarueraiiigen worde bevorderd en dat in de telegraaflgnen de electrische stroomingen op den Isten eu I5den van iedere maand en in het tijdperk der magnetische stormen worden geobserveerd Ten slotte werd aan de leden der conferentie opgedragen bg hunne regeeriugen stappen Ie doen opdat de gebouwen die op de verschillende stations zullen worden opgericht na afloop der expeditie in huu geheel worden gelalen om later eene herhaling van dergelijke gelijktgdige waarnemingstochteu gemakkelgk Ie maken Het plan bestaat om by gelegenheid der feestviering vau bet 260 jarig bestaan der Inrichting voor Hooger Onderwijs te Amsterdam vroeger Alhe naenm Illuatre thans Universiteit in eeu der zalen vau de üniversiteils bibliotheek een tentoonsleUiiig te houden van lo Boekwerken brooliures gedjchten enz over de geschiedenis van het Athenaeum de Seminarien en de Universiteit 3o Platen daarop betrekking hebbende eu af beel dingen der verschillende gebouwen voor hooger onderwijs zoowel in teekening als in prent 3ar Portretten van hoogleeraren lectoren en curatoren 4o Handschriften van hoogleeraren enz 5o Penningen en andere voorwerpen op bovengeuoemde geschiedenis betrekking hebbeide De voorwerpen voor deze tentoonstelling zyo gedeeltelqk aanwezig in de bibliotheek en het laat zich verwachten dat uit vele partiouliere verzamelingen en door het Oudheidkundig Genootschap verscheidene voorwerpen voor dit doel zullen ordeo afgestaan terwyl uit andere stedelgke verzamelingen sooala het gemeente archief het ontbrekende zal worden aangevuld De zaakwaarnemer De J Ie Alkmaar maakte er in den laatslen tyd zgn werk van zekeren builenman phoone vooruitzichten 011 ren aanstaande erfenis te openen Hy zou hem die doen geworden Hiervoor echter had hij geld noodig veel geld dat de gelukkige erfgenaam hem gaarne toestond De zaken stonden dan ook al tamelijk goed zooals De J met de stukken bewees Thans echter is er een kink in den kabel gekomen want de justitie heeft den Üverigen zaakwaarnemer achter slot bezorgd Opmrrkel k is de invloed welken het kanaal van Sue op het klimaat in de omgeving uitoefent Van het JMr 1854 Ipt 1370 regende het zelden in de omstreken van hetikanaal nu dauwt bet aldaar sterk ru regent het minstens tweemaal in de maand De bewoners an Suez beklagen zich minder over de hitte s zomers buitendien vormt tich langs het kanaal ee plantengroei welke haren oorsprong te danken heeft aan den nieuw te voorschün geroepen nederslag van den dampkring dan zullen in de winkels en magazgnen kleinere lampen aangebracht worden In November 1879 nam baron Oroetzner de Bantsen zgue intrek in het hotel i e Jrend in de Weverstraat te Arnhem De 1 aroa maakte vrg groote verteringen reed veel paard enz daar hg echter in den beginne gerege d betaalde schonk de heerGgsberlse destgda eigenaar vau genoemd hotel hem vertrouwen en verleende hem crediet Bovendien de adellgke logé had zeer voorname kennissen en ging o a intiem om met zekereu Arnhemsoheu inarkies Mgnheer had gestudeerd met succes en was meester in de rrchleu behalve door de visitekaartjes waarop sierlgk prgkle mr F H A baron Oroeizaer de Baulsen toond hg door dirpzinnige rechtsgeleerde beloogen met de bezoekers van het hotel dat hij het predicaat voor zgn naam verdiende De rekening werd echter wel wat hoog Dal was geen bezwaar s barons vader woonde Ie s Hage en Was aldaar gezang van Petersburg I De adellijke telg zou even naar s Hage stoomen en geld halen Onderweg schijnt hg van plan veranderd te zgn ten minste hij staple te Utrecht uit den trein bleef daar en zond geen geld Dit gebeurde in Januari 1880 In April kreeg hg medelijden met den armen hotelhouder die inmiddels het paard dat hij voor den baron voor ƒ 100 gekocht had we r met verlies van de hand had moeten doen en besloot hem te betalen uit diens eigen kas De baron stapte weder af aan zijn orig hotel thans echter incognito Hij verborg zich in een kamer verliet die s nachts om 2 uur toen allen sliepen ging naar de biljartzaal opende de Secretaire waarin hg wist dat de heer G zijn geld bewaarde en stal daaruit eeuige honderden gulden Den anderen morgen betaalde hg G op afkorling f 60 Nauwelgks was de vogel gevlogen toen de bedrogen hotelhouder bemerkte datr de zoo gaarne door hem ontvangen ƒ 60 nog slechts zeer kort zgn secretarie verlaten hadden in gezelschap van een massa ander geld waarmede de dief op reis was naar Duitschland België en Engeland Ruim een jaar bleef de baron zoek doch den 26sten September 1881 ontmoeten wg hem weder in de bescheiden lol van De bediende geleek echter verwonderlijk goed op het vroeger van den baron vervaardigde portret Hg werd aangehouden en bekende weldra te zijn Fritz Heiurich August XJroetzner geboren te Dentmnnsitorf in Silezie Adellgke titels bezat hg niet bij bad die slechts aangenomen uil zucht naar weelde en gemak Alras bleek dat hg ook nog een belangrijken diefstal Ie Deventer op zgn geweten had Voor beide misdrijven stond hij Donderdag te Arnhem terecht Het Hof verklaarde hem schuldig en legde hem een Inchlhuisdraf op van zes jaren N R Cl Eene Amsterdamsohe burgerjulfrottw was bestolen voor een effect koepoublarl en eeoige gouden sieraden De dieven een in vriendschap met debestolene verkeerend echtpaar maakten goedensier van de opbrengst van het onrechtmatig verkregene doch brachten hun schuld zelf aan hetlicht doordien zg een koepon van het koeponbladIjadden geknipt welke eerst over een paar Jaar vervalt De menschen schenen in de meening teverkeeren dat zulk een koeponblad diende om alnaarmate men geld noodig had te worden afgeknipten verzilverd Buitenlaiidsch Overzicht De Fransche Senaat beraadslaagde Zaterdag over de kredieten voor Tunis Aangaand den loop der discussie wordt door R O het volgende geseind De hertog de flroglie was de eerste spreker Hij betoogde dst het bier een staatkundig en financieel vraagstuk gold bg gispte het Bardo tractaat en verlangde van de KegeeringNiadere inlichting omtrent hare plannen want met de ophelderingen door haar in de Kamer der Afgevaardigden gege ven kon hg zich niet tevreden stellen De nienws politiek achte hg gcvaarlgk De minister president de heer Qambetta antwoordde In de eerste plaals kwam hg op legen de aanvallen waaraan de Senaat f als instelling blootstand hijj achtte den Senaat in den republikeikscheu re tringsvorm noodig en wilde die inslelling bevestigen Toejuiching Hg ontkende vervolgens de solidariteit van dit Kabinet met het vorige en verklaarde dat hg ontwerpen betreffende het regentschap Tunis tal indienen zoodra de rust daar hersteld al zgn wal spoedig het geval zal wezen B ds in Februari kan men de indiening verwachten Men zou naar zgn in zien voor de tuueesche sehuld in eene schikking met de belanghebbende mogendheden moeten treden evenals dit met Egypte gesohied is Wat dadiplomatieke quaestie betreft hoopte hü dat devreemde mogendheden geene moeilijkheden in denweg zouden leggen Grool Brittannië heeft betBardolraolaat crk id en spreker geloofde dat menook roet Ilalie tot eéoe overkomst zal kunnen geraken De vreemde mogendheden welen zcidc hij welke vriendschappelijke gezindheid jegens haar de Eegeering bezielt en men mag dus hppen dat WIJ met geduld en gematigdheid er in tullen slagen de geschillen uit den weg Ie ruimen welke over deze quacstie ontstaan zgn De spreker verzekerde dat het verlies der Fransehe troepen iu het Regentschap niet grooter is dan 1100 man Ten slotte vurklaarile hg Hel Bardo lractaat is voor Frankrijk verbindend lot den dag dut wg een eervol middel zullen gevonden hebben om ons vrg Ie maken jegens den Bey zonder het verdrag Ie verscheuren Eene reorganisatie van Tunis IS mogelijk zonder het van zgn onafhankelijkheid te berooven De minister van flnanciëu antwoordde op de vraag van een der leden den heer Bocher dat op de begrootii g voor 1881 alle uitgaven voor de expe lilie naar Tunis volkomen gevonden en er nog een batig saldo van 20 26 mjllioen zal zgn De heer Buffet wensche dat ernstiger toezicht p de niigaven zou gehouden worden en diende oen amendement in waarvan de strekking was om eauu het Parlement eene degelijke afdoende controle t e verzekeren Nadat de minister van finaaeien dit amendement bestreden had werd het met 170 tegen 96 stemmen verworpen Het Jênrnal it Pasw meMi dat verscheidene bisschoppen die uaKr Some zijn gegaan om de heiligvarkluring tt Labre bij Ie wonen eeu brief van I den minialer van reredienst Paul Bert hebben ontvangen waariB zg verwittigd worden dat het voortaan bij h t verlalea hunner diocesen niet meer voldoende is daarvan aan den minister kennis te gefen Maar dat ztj de vergunnig daartoe moeten vragen eu etkrijgen En d èohe meldde deter dagen dat ile Engeltche rq aeriag beslaten had de politiemacht in Ierland la venterken ten einde eene toeneming der bewegiag t bedwingen Dit bericht wordt bev stigd De kegeering zal van verschillende afdeeliugen 1600 man ationdereo aan wie bet doen van ua btelgke ronden iu de voornaamste sleden en overal waar sporen eener oproerige beweging zichtbaar zijn tal opgedragen worden Bovendien worden door de Regeering belooiiingen van 20 tot 109 p st nitgeloofd tan eiken politieagent of bgzonder persoon die het bestaan aan t licht brengt van samenspanningen welke agrarische misdrijven ten doel hebben en de schuldigen aanwijst of lu hechtenis neemt i Het is vaoriuHnd k in de graafschappen Limeriok en Cork dat de beweging voortdunrt maar over het algemeen acht men toch de voorstelling welke sommige Londensche bladen o a ie Timet van den toestand gaven wel wat zwart gekleurd De beroepen vak paiAters op den Land Conrl vermeerderen bg en dag zoodat de Regeering het noodig geacht heeft het aantal snb commissién to twaalf te brengen Vgt nieuwe sub commissiën zullen de agrarische wet in Kilkenny Waterford Queefl s County Garlow en Wexford toepassen AU ecu ander gunstig veischgnsel wordt boiohoawd dat de bevolking in een groot deel van Boordelgk I rland dezer dagen door openbaar vrengdebetoon hafe ingenomenheid heeft aan den dag gelegd met 4i verkiezing te Lon londerry van den heer Porter den liberal n candidaat lot lid van het Parlement De Duittohe handelsdtg te Berlgn vergaderd verklaarde zich nnt 80 tegen 8 stemmen tegen de invoering van het tabaksmonopolie Uit Kon tantinopel seinde Reutel dat de fiuaneiéele commissie met de afgevaardigden der obligaliehouders tot eene schikking is gekomen en dat nog slechts de bekrachtiging des sultans wordt fereisoht m de overeenkomst in werking te brengen De afgeraaiidigden maakten zich reeds klaar om de TurifaAe hoofdstad te verlaten De Belgische kamer heeft met algemeenë stemmen de wet aanf ci omeU waarbg bepalingen worden vastgesteld 1 i fen de flatteurt of liever teg de makers van valsche belansea van vennootschappen of burgerlijke maatschappen Als de heeren tich nu maar niet in tgds verwgderen of daaraan worden gehalpen zal men ze wel straffen Weenen is nog altgd verslagen over den ontzetlenden ramp van den sohouwburgbrand het blgkt ImBJ I alles dat de direAlie in de schouwburg evenzeer PWaar hoofd kwgt wns bij het nilbrekon van den brand als de brandweer slecht in orde was de spui ten kwamen el spoedig maar het ontbrak aan brandladdera en epfingz jlen en een aai tal menschen badden gertd kunnen worden Terwgl men reeds 240 Igdtu van ouder de puinhoopen heeft ie voorschijn gebracht schijnt bet thans zeker dat hal aastal ilachtoffitra 680 bedraagt Inmiddels wordt hrt oudertoek naar de oorzaken van den brand met gver voortgezet eu al baat dit weinig voor de ongelukkige slachtoffers het kan toch unilig zgn roor het verndg dat het volle licht over de oorzaken van den brand opga De Effectd l3eurs LXV Amsterdam 12 December 1881 Het aanzien der beuis onderging ook in de afgelooptn week weinig verandering Van de Europeeache waarilen bigven Spanjaarden vooral de aandacht der speculanten trekken met opzet schrijf ik specuUnlen daar voor geldbeUgging deze foadseii al teer ongeschikt blijven Deze liefhclibrrg die vooral in IpCt Buitenland zich openbaart moet volgens sommigen in verband slaan met de voorgenomen conversie ook Turken Peruanen en Mexicanen waren gewild Amerikaausche sporen verkeerden aauvankeIgk lu willige stemming doch Zaterdag was de handel minder belangrgk en verzwakten de koerseu BiNNENtANDScuE WAAIDEN StoaUfondun De noteeriug was Zaterdag 66 i 80 lOl s 102 Premieleeningen Iu normale stemming Amal 1000 108 ƒ 100 109 Rolt 102 Gemeeutecn 96 Paleitl 126 SpooTKegleeningen Aand Holl Sp sloten hooger 146 zoo ook aand Rgnsp 161 en 4pCt obl 6S 79 lOO j Aand Expl rag gingen 1 acjiteruil 116 Ceutrasl aand 46 BoiielWezel toorlen verkeerden in flauwe stemming Tratttcaj leeningen Er was in deze soorten zeer weinig handel Rolt sloot iels hooger 96 Indnilrieele vaarden Deze waarden verkeerden over het algemeen iu zeer gunstige stemming Aand Afr Hv stegen zelfs lot 220 ji 222 Aand Ned HandeUbk 3 aand Ned Bank 3 Obl Kon Ned Sloorob mij 2 vele andere a hooger ËUBOPEESCHi WAAttDlN SUuUifondêtn De varialiën zijn voor de meeste soorten weinig belangrijk Hong papierrente noteerde 77 i do 6pCt goudl 827 8 do 6pCt 10l 81 77 Van Oostenrgkers sloten de Obl iu papier 66 Yi en 66 do zilver 66 eu 66 do goud 79 Katseu waren in da laatste dagen iell flauwer leening 73 verloor 1 de andere soorten ook de Ooslerl Spanje noteerde Zaterdag Buitenl IpCt 31 2pCt 47 Binnenl IpCt 30 i 7 2pCt 46 Van Turken noleerden de 5pCt ll i de 6pCt 69 13 Prentieleeningen De handel had in dete soorten niet veel te beteekenen Hongf Staalil noleerden 107 Theissl 96 Russ 64 140 do 66 136 Madndl 67 Turken 12 Sfooneegleeningeti Russische waren meerendeels flauwer De overige soorten wareu iels williger doch in 1 algemeen ging er weinig ora iu dete waarden AMERIKAAUSCHE WAARDEN Staatffondun Van de N A Staaltfbndseu stegen de 4pCt lot 118 de 4 pCl tot 112 Ook 8pCl Florida s waren door vraag hooger genoteerd 27 Mexicanen waren mede gewild en slggende de oude sloten 24 de nieuwe 14 Van Zuid Amerikanen valt slechts te vermelden dat Peru 13 en 14 sloot Venezuela 38 SpooTKegleeningen De meeste soorten waren il 1 pCt lager Cerl Cairo Si I ouis l do Wabash 1 lager Aand Si Paul Mina en Manit en Gert Piltab F Wayntt noteerden 1 pCt hooger Indiutrieele waarde Zoowel Colorado s als Maxwell s flauwer De eerste noleerden 24 voor beide soorten de laatste 29 en 34 Prqlonoatie rente 4 pCt T P S De stemming was heden teer willig Spanje weer hooger IpCt Buitenl 32 Binnenl 31 a S 2 pCt Buiten 47 Binnenl onveranderd Ook Turkeu wareu flink vooral loten die 127 ü 137 noteerden Russen waren sok iets gunstiger In Mexicanen ging veel om oude werden in groeten getale voor Landen gekocht t j sloten 26 de nieuwe 14 Amerikaausche Sporen waren iets vaster do h de handel was gering N A 4pCt verloren 2 pCt Van binuenl Sp waren aaiid Oostersp gest Boxtel 7 lager Induslrieele oiidernemiiigen bleven rgsende voor Afr Hv 7 aioomv 1 Amsl Bk GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Ben Sleutel eenige Kolenzakken lig gende op de Turfmarkt een Portemonnaie een zwarte Kous een Kinderparapluie en ren Parasol BUBGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeenie Gonda brengen ter kennis van alle Paintpliglige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registers voor het dienstjaar 1881 82 dat de PATENTBLADEN iu gereedheid eu op de Seerelfrie dezer Gemeente verkrijgbaar zgn wanneer tg zich daartoe persoonlgk aanmrlden van tien 12 December 1881 tot rn met den 24 December daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 i e binnen dien lijd door d belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden nitgereikt terwgl de nalaligeu vervallen iu eene boete van vyjlieu gulden bgaldien tg aangevraagd wordende hun PATENT of een afschrift von hetzelve niet kunnen vertoanen Gouda den 12 December 1881 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secreiaris BROUWER Stand Bargerlii ice GOUDA GEBOBE V 10 Ure JobinDn Wilbelaim oiden G N van Hooff en E Jnnsea Willemitu ouders i vin Byk en A vaader WocDsel lydla Cathannl Johanna ouders E OierlMHeh ra D Ooithoek 11 Jaiietta Suianaa Ainalia oadera K J an Ingeo eu D Peck Heuri Fraocdta Cooatant oadera H F Gonsaea en J M H HooBendooru Maria Adriaaa Johanoa oodera A G lan der Horat eu M W Bekkera IS Gerrigje ondera C f au der Broek en J M vaa der Pool OVERLEDEN 9 Dec A Meijer 9 d 10 S Loneiburg buisfr ao J H Groeuewoud 54 j W vaa der Tugn 24j 12 E J M Strater 1 ia Haastreobt GEBOREN Vlaaa ouden A Stcébonwer en T Hoekad ONDERTROUWD C i roen 32 j en L Sterk JOj ADVERTENTIËN ♦ Voor de vele bewezen Tan deelueoiing ondervonden gedarendu de ziekte en bg het overladen van mgn geliefden Echtgenoot betaig ik mgnen hartelgkeu dank Wbd P PKETERS huuvenaab Gouda 13 Dec 1881 Die iets verachuldigd zijn aan of te rorderen hebbes van den ondergeteekende gelieve daarvan uiterlijk 15 DEC opgave te doen aan den Beer N J G JEEEEL Bleekerssingel L JEEKEL De Directie Oer Protestantache Zondagsschool alhier verzoekt beleefdelgk allen die haar nog GESCHEITZEir hebben toegezegd voor Aea KERSTBOOM i an U deze vóór of uiterlflk op 15 DECEMBER te willen toezenden an MeXrouw SCHIM van DEE ISOEFF Mevrouw JOCHIM Turfmörkt Verlangt met primo FEBRUARI een nette DIENSTBODE van zedelijk gedrag In een klein gezin te Gouda vraagt men tegen FEBRUARI eene flinke KEUKENMEID Loon 120 buiten verval en was igeld Brieven franco bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Qouda onder No 657 l