Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1881

tot CO ader beriuil te breogen maat t mooht niet baten en uit deferentie nu jegens den heer de Vos ook tegenorer het publiek heeft men den termjjn loo Iaat mogelijk gesteld De heeren Schimmelpenninok t d Ojt Borgesini en t Houten ga en echter hun berreemdiog er orer te kennen dat juist onder tulke omstandigheden de benoeming ran den opTolger foo ele maanden te voren is geschied Z j Troegen naar de redeu daarran De Minister antwoordde alleen dat de gewoonte medebrengt om te geiyk met het oaislag ran een aftredesden ambtenaar een nieuwen titularis te benoemen Het amendement Schimmelpenninok ran der Oye en fan Ëysenga om nu ook Toor Friesland een Terhooging Toor te dragen is aan tunm met 33 tegen ii stemmen De fuaestien betreffende de raccine en lykverbranding tgu weder uil roerig behandeld op de bekende weteuschappelgke gronden eenengds de godsdienstige redenen en anderzgds bigft de Begeering bg de strafrechterlijke beswaren tegen de crematie en is ig niet Toomemena de rerplichte raccine af te schaffen In de sitting ran gisteren is met 63 tegen 13 stemmen aangenomen een amendement van den heer ran Delden om de exploitatiekosten Tan het kranktinaigengeslicht te medemblik Ie schrappen in afwachting ran de btslissing orer de nieuwe kranktinnigenwet De intrekking van het besluit waarbg mond en klauwieer besmetlelgk is rerklaard koa de Minister Six niet toeseggen Eeue spoedige hernenlng der wet op het hooger onderwgs kon de minister niet toeleggen Een ameAdement om den post Toor een oonserrator van het ethnologisch museum te Leiden te schrappen is in etrokken Dat tot schrapping van ƒ 5900 voor den aankoop eener collectie antiquiteiten en subsidieering eener Ëngelache bescbrgring van bet ethnogr museum te Leiden is aangenomen Een memoriepost roor een nieuw akademiegebonw te Leiden is verworpen roet 63 tegen 2 stemmen De heet Virnlv Verbrugge heeft als amendement op hoofdstuk V der staatsbegrooting voorgesteld uit te trekken een nemorie poat art 111 ii Kosten ran oprichting eener rgkatuinbouwschool Als toelichting zegt de voorsteller De overtuiging dat eindelqk het nemen van proeven om tot de oplossing van het vrnagsluk hoe voldoend onderwgs in den tuinbouw zal worden verstrekt behoort te eindigeu a de orertuiKiug dat zulk onderwgs olleen door het rlJk kan worden even doet den ondergeteekende de rrgheid nemen dit nieuw artikel aan het oordeel der kamer te onderwerpen I Uet O D ontvaogt h t volgend sehrgven De noodige gelden voor de Ncderlandsche Noord poolexpeditie zgn nog niet bijeen Deze belangrjjke wetensdiappelgke onderneming dreigt hierdoor in duigen te vallen Om dat onheil af te wenden ia echter slechte goede wil en samenwerking noodig Ons b V geheel alleen bepalende tot hen die onderwgs geven en ontvangen zoo blgkt dat in ons land ongeveer zgn 190 professoren 1800 studenten 800 docenten aan gymnasién 1700 gymnasiasten 630 leeraren en 4100 leerlingen aan hoogere burgerscholen 13000 hoofd en hulponderwgzers en 3850 openbare scholen Zoo nu ieder hoogleeraar ieder leeraar ƒ 1 ieder student ƒ 0 50 ieder gymnasiast of hoogere burger ƒ 0 26 geeft veTder gemiddeld op iedere lagere school ƒ 2 per school wordt opgezameld de onderwgier er bg gerekend en daarenboven de bgzondere en de meisjesscholen ook nog iels bgdragen dan wordt gemakkelijk eene som van 1 000 bgeengebracht Toch hoe licht zon xnik een offer zgu I Zoo er aan iedere inrichting van onderwgs slechts één persoon is die een weinig moeite er voor over heeft dan is het slagen van dit plan verzekerd Alle belangstellenden uit te aoodigeii tot onmiddelgke samenwerking is het doel ran dit sehrgven J L H Naar hetgeen te Apeldoorn wordt verhaald moet een landbouwer onlangs varkens verkocht hebben om ze levend af te leveren eo 24 uien te voren niet te voedeien De man moet eerlgk die conditie zgn nagekomen maar misschien omdat hg t akelig vond dat die beesten met een leege maag weg zouden gaan in de laatste portie roeder een gToote hoereelheid zand hebben gedaan Ongelukkig roor hem en zeker voor de arme dieien die aan rnat en voedsel gewoon nu naar Botterdam moesten reizen met zand tot voedael bleef dat zand als een zware koek in de magen zitten stuurde de slager eene dier magen als bewgsstuk aan den opkooper en ging deze met getuigen naar den boer en a4rafte hem zwaar in de beurs Men vraagt wat zal in bet vervolg bg dien boer het zwaarste wegen Het te Luik verschgnend dagblad La Heme maakt met veel lof gewag van een nieuwe uitvinding van den heer Smuldera te Maastricht waardoor het carillon tot zgne kleinate fgieling ia gebracht en thans ook voor kasteelen en ilia s kan dienen De klokken van dit nieuwe carillon zgn loodrecht geplaatst beslaan weinig ruimte en zgn van een voortreffelijke metaaloompoaitie Het Iaat zich gemakkelgk met de hand bepelen De heerein Badoux direéteur Terry en Haaaemeijer leeraren aan de Koninklgke Muziekschool en de kuustkenn er Edm v d Boorn allen te Luik die deze uitvinding onderzocht en beproefd hebben spreken met den hoogalen lof er van vooral omd t door een geheime bewerking het gebrek aan deze soort van inatrumenten eigen namelgk den toon te temperen belangrgk ia verminderd Ook het stemmen der klokken waardoor de heer Smulders een iedere noot den juisten toon weet te geven werd tot hiertoe door alle klojckegieters voor onmogelgk gehouden In het Hbl wgdt iemaild naar hetgeen in Engeland door rgke kooplieden gedaap wordt roor kunst en wetenschap Te Birmingham heblwa de heeren Tsngye dit jaar en rerleden jaar telkens ƒ 120 000 geschonken roor een nieutre kunstschool de heer Colmore stond daarroor een stuk grond af ran ƒ 180 000 waarde n een onbekende gerer gaf mede ƒ 120 000 voor hetzelfde doel Een rijke zydehandelaar te Leech de heer Nicholson heeft ƒ 120 000 bg de oprichting en voorts jaarlgks nog ƒ 6000 beschikbaar gesteld voor een openbare boekerij een museum voor schilderijen en een kunstmuseum De gewezen mayor van Wolverhampton die tijdens zgn ambtsbestuur van een ongenoemde 60 000 ontvangen hnd voor de oprichting van een kunstmuseum voegde doaronn een gelgk be4rag toe ƒ 120 000 werden nog door inschrijvingen biieen gebracht Die voorbeelden zgn naar het HU terecht opmerkt beschamend voor ons land waar t zooveel moeite kost om de betrekkelgk geringe som noodig roor onze deelneming aan de mternationale weteuschappelgke Poolexpeditie bgeen te brengen Een buitenman te Soliiigen bij Elberfeld bad een afzonderlijke afgesloten ruimte in zgn tuin voorde pasgetioreo kuikens met de klokhen Hat ran d orerige h9enders was afgescheiden Toen uu een paar malen de hofhond in die ruimte doordrong en tëHtens een paar kuikens uit een en dezelfde troep dood beet nam de moeder uit droefheid of rrees de vlucht en zag verder ook niet nieer naar de kuikens om Deze latltsten zonden zeker omgekomen zgn wanneer niet eene andere hen die door den eigenaar in de De heer H C A Campagne deelt in het IfituK llmd V d Boekkttndel mede dat hg zijn voCrnemen heeft laten varen om Ebers die frau BUrgmmterin na te drukken Zgue mededeeling luidt Om redenen afgescheiden van de zaak zelve zie ik van de uitgave van Ebers af De firma Gebroeders Cohen te Arnhem is bg de dezer dagen te Amsterdam gehuuden fondsveiling eigenaar geworden van Cremers a complete werken voor ruim ƒ IB OOO Naar de Awut Ct meldt is de moordenaar W U de Jongh thana rolslagen krankzinnig en roept hg telkens sohnw ter zgde ziende stil toch jongen De wet der wedervergelding schijnt op de vreeselgkste wgze aan dezen rampzalige voltrokken te zgn Volgens een sehrgven uit s IJage aan de iliid Ct zou bg Gedeputeerde Stalen van Zuid Holland een onderzoek aanbangig zgn in verband tot de vraag of goedkeuring kan verleend worden aan het besluit van den Haagsohen Gemeenteraad om het Badhuis te verkoopen daar twgfel is gerezen of de Gemeente wel eigenares is van den grond die in den koop zou begrepen zgn Er wordt te Amsterdam algemdfn geaproken over een raadselachtige laak Verschillende personen hebben groote sommen gelds men spreekt ran een ton of drie vier voorgeschoten aan eene juffrouw die beweert een erfenis te vorderen te hebbem en de aandacht heeft getrokken door groote iokoopen vorstelgke fooien en geschenken Ook cenige feveranciers die aanrankelgk steeds ooraptant werden betaald hebben nog groote sommen bij Saar uitstaan Thans is bg den officier van justitie ebn aanklacht tegen de juffrouw ingediend wegens oplichting onder overlegging van negen accepten elk a f 26 000 Tot dusverre evenwel schgut de justitie geenetermen te hebben gevonden om aan de aanklachtgevolg te gMen Bbl zelfde mirate wegens ziekte opgesloten en die in den beginne niet de minste notitie van het jonge goedje nam toen de moeder er nog bg waa zich het lot der verlatenen had aangetrokken en ze met eene zorg koesterde en oppaste alsof het hare eigeue kiekens waren tot zoo lang c j geheel volwaaseo waren SCHOLEN VOOR ZDIVELBEHEK Overgenomen uit het SatttrdfnKK Niemnblad De vraag in hoeverre het ope baar gezag geroepen is inrichtingen voor rak onderwgs in het leren te doen treden is niet gemakkelgk te beantwoorden Vooral bg ons waar Jiet ontzag voor precedenten vrg diep geworteld is behoort men in dit oplicht behoedzaam te zgn Immers heeft men zich eenmaal op dieu weg begeven dau leidt de eerste stap lichtelgk tot den tweeden en het eind is niet Ie overzien Bioht de Staat van daag een vakschool op voor A morgen kom t B op gelijke begunstiging aandringen zich daarbg beroepende op hetgeen voor A werd gedaan Die eerste schrede is dan iet precedent dat alle aanvragen moet wettigen Nu kan men zich wel van de qnaestie afmaken door vast te stellen dat van overheidswege geen ander onderwgs behoeft gegeven te worden dan hetgeen de ali emeene ontwikkeling ten goede komt doch daarmede is rij niet opgelost Er is nog een andere boter waarmede rekening dient gehouden te worden De Staat zorgt voor de opleiding van ambtenaren van geneeskundigen van militairen omdat het in zgn belang is een goed korps ambtenaren en officieren te hebbeu en de uitoefening der medische practijk niet in handen van onkundigen te zien overgaan Het Bijk besteedt gelden voor de vorming van wetenschappelijke mannen en van kunstenaars dewgl ook met de vorderingen van wetenschap en kunst de beUngen van het algemeen zgn gemoeid Maar het is niet minder waar dat er takken van ngrcrheiilzgn welker meerdere of mindere bloei in zoo nauw rerband staan met de toeof afneming der openbare welraarty dat het de Begeering niet onrerschillig kan zgn in welken toestand deze rerkeeren Blgkt het nn dat zg kwgnen tengerolge van gemis aan voorbereiding van hen die er zich mede bezighouden en is het een uitgemaakte wtak dat van de oprichting van vakscholen aanmerkelgke verbetering is te verwachten dan is tevens bewezen dat bedoelde hnlp verleend moet worden Zoo bg voorbeeld zouden wjj het later ittet betreuren indien de Minister van Binnenlandsche Zaken nog veel tgd liet voorbijgaan alvorens de hand te slaan aan een voldoende regeling van het zeevaartkundig onderwgs Doch de Staat is hier niet de eenige zelfs niet d eerste belanghebbende Vakscholen vertegenwoordigen primo een individueel secuudo een maatschapptlgk belang en deze rang schikking wgst ook hei aandeel aan dat wederzgds in de loêle moet worden gedragen Het is een slecht teekep indien Ile hulp van den Slaat wordt verwacht en de particuliere krachten werkeloos blgven eerst dan kan men een beroep doen op de openbare kas wanu er de grondslagen voor het Ie stichten gebouw zgn gelegd en all n voor de voltooiing de bgstand der overheid wordt gevraagd Onder de takken van ngverheid die voor detoeneming van den jpationolen rgkdom het meest in aanmerking komen mag wel de landbouw in zgn geheelen omvang vooraan worden genoemd Hetis niet de eerste m uil dat wg in onze kolommeneen pleidooi leveien vgor het boerenbedrgf engewis zal niemand van ons eisoheu dat we deze sympathie trachten Ie rechtvaardigen Ëcn bloeiende landbouw is het ruggemerg der welvaart Eo terwgl de uitbreiding van de mtddelen van verkeer met verafgelegen gewesten de akkerbouw producten uit de Nieuwe Wereld op onze markten heeft gebracht zoodnt de voortbrenging van dezen nie meer als voorheen de vlijt en kosten loont zgri we van lieverlede gedwongen geworden Jmeer onze krachten te vereenigen op het terrein waar we eenmaal het meesterschap badden en hel kunnen herwinnen indien de wetenschap er haar licht doet opgaan Meer dpn ooit tevoren worden landgebrtfikers gedwongen zich de voornaamste plaats toe te leggen op de zuivelbereiding en de vanouds vermaarde melkpraeparaten op te voeren tot z lk een graad van volkomenheid dat zg nergens ter wereld voor deooncurrentie met andere kaas en boter makende volken behoeven Ie wgken Dat is het belnng der boeren in de eerste plaats en daarom moeten zg met den raeellen gver zoe ïu naar de middelen die dit resultaat kunnen bewerken Kennis en veel kennis is roor hen pe levens uaestiej miskenoeii zij dien eisch hun eigèh ondergang zal da vriioht zijn van hun verzuim Wal afzonderlijke pers onen niet vermbgcn dat knnnen zjj tot stand brengen door vereeniging Onze maatschappgen van Undbonw zgn dMromdit te bewgzen en het zou niet gemAkelgk onder cgfcra lijn te brengen wat dezen al vcordeelen hebben opgeleverd ten bate van haar leden niet all n maar ook voor al de beoefenaars van het vak Toch zgn er nog altgd lieden die wel de vruchten van dien gtmakkelgken arbeid mede willen inoogsten maar het werk liever aan anderen overloten die om een geringe jaarlgksoh contiibntie uit te halen weigeren zich aan te sluiten Zouden we te veel zeggen als we beweren dat elke boer die zgn beroep ernstig opvat zedelgk verplicht is lot toetreding De Hollandsche Maatsohappg van Landbouw nu heeft de zaak der vakscholen voor zuivelbereiding krachtig ttr hand genomen In haar jongste rergadering te Schagen gehouden werd besloten om te trachten er aanrankelgk twee op te richten één in Noorden een in Zuid Holland Zg heeft aan haar afdeelingen opgedragen een onderzoek in te stellen naar de gemeenten die geneigd zonden zijn onder hét genot van een door haar te verkenen subsidie en in afwachting van de medewerking van het Bijk tol zoodonige slichting te besluiten Totdusver hebben we nog niet vernomen dat een gemeente noch in ons gewest noch in de noordwaarts gelegen provincie zich heeft aangemeld Dat verontrust on wel een weinig wij hadden gehoopt dat onder de aangeboden voorwaarden de animo levendiger zou zijn Daar we evenwel niet gewoon zijn dat men zich te onzent met nuttige zaken overhaast en er niettemin in de laatste jaren veel is tot stand gekomen waarnaar lang tevergeefs werd uitgezien willen we maar goeden moed honden in de overtuiging dat de hooge noodzakelijkheid door ieder wordt gevoeld en erkend Het zou een ramp zijn als de maatschappij haar flink opgevat plan moest laten varen Het is niet de eerste maal dat pogingen iu het werk worden gesteld om een zuirelbereidingsschool in het leren te roepen en wanneer het goede werk eenmaal een voldongen feit is geworden mag de naam van den man die aan de zaak den eersten stoot gaf niet vogelen worden Ongeveer een er of vijftal jaren geleden vormde zich in de Noord Hollandsche gemeente De Beemster een comilé van vier personen met den op het gebied van zuivelbereiding welbekenden heer Wouler Sluis aan het hoofd dat zich ten doel stelde een oaamlooze vennootschap te vormen voor de oprichting v B een vakschool met daaraan Verbonden fabriek voor kaasen boterbereiding Het plan dat in een toen verspreide circulaire iu hoofdirckken werd uiteengezet vond van onderscheiden kanten toejuiching en bet ontbrak niet aan toezeggingen tot het nemen van aandeelen in het oprichtings en exploitatie kapitaal dat dewgl de Aoderneming op besbheiden schaal was ontworpen aanvankelijk op 30 000 gulden was geraamd Daarbij waa echter gerekend als we ons wel herinneren dat de gemeente de beroodigde gronden iu erfpacht zou afstaan en aangezien daartegen bezwaren rezen is het plan niet lol uitvoering knnnen komen Althans we hebbeu er sedert niets meer van vernomen Toch gelooven We dat de arbeid van de heeren Sluis c s nirt geheel zonder vrucht is gebleven dat zij er het hunne a hebben toegebracht om de aandacht np de wensohelijkheid der zaak te veatigen en alzoo ook eenigazins medewerkten tot het ontstaan der beweging die thans door de Hollandskhe Mantachsppg workt geleid Onder welke omatandigheden een Volksschool Voor de bereiding der zuivelproducten haar doel zalknnnen bereiken en welke a raug naar onze bescheiden meening aan haar leerplan moet worftn gegeven zal zg in overeenstemming ziio met de behoeften en wenschen van den Nederlandao p landgebruiker en veehouder hopen we iu een volgend artikeluiteen te zetten = Bulteiilandsch Overzicht De Fransche Senaat heeft Maandag de beraadalaging voortgezet over de rooratelleu der regeering betreffende de kredieten voor de Tuneesche expeditie In den loop der discussie dus wordt aan R O geseind stelde de heer Fresneau als amendement voor de kredieten met 25 000 fr te verminderen Na eene rede van den heer Gavardie rechlerzgde die de anti Christelgke politiek der rrgeering laakte werd genoemd amendement verworpen Daarop erktaurde de heer Kerdrel dat de rechterzijde voor de gevraagde kredieten zou sl mmeu uit sympathie voor het leger mnar dat zij voor het overige tegen de fiuanoieele maatregelen der regeering in verzet kwam Ten slotte werden de kredieten goedgekeurd Als wü de Morning Pott van Dinsdag mogen gelooven is op dè verzekering van den heer Gambetta in iien senaat dat Engeland hel tractaat met Tunis heeft goedgekeurd eene tegeiftpraak ran de Engelsehe regeering gevolgd Lord Granville heeft aan den Engelschen geznut te Londen lord Lyons eene depêche gezonden Toarin hg zijne verbazing uitdrukt over de verklaring van den Franaohen mi nisterpresident wgl na de benoeming van den heer Bonstan tot minister van den bey door de regeering Ie Landen zeer duidelijk is verklaard dat de bestaande trcctateu tnssoben Groot Brittaunië eu Tunis strikt zonden worden gehandhaafd eu geenerlei wgziging zou worden gedoogd in de betrekkingen van Engeland tot het regentschap Deze verklaring bevatte volstrekt geene erkenning noch van een Eransch protectoraat noch ran annexatie door Frankrijk men rond het veeleer noodig baar af te leggen als antwoord op de benoeming van een FraLsohman tot eersten minister van den hay Alle instructies in den laatslen tijd aan den Engelschen consul omtrent onderdeden dezer quaestie gegeven droegen het karakter dat wat Engeland belieft er in de verhouding tot Tunis geeue vennderiiig is gekomen die de verzekering van den Ftanscben minister president rechtvaardigt Tunis blijft dus eene internationale quaestie die in tgden als deze waariu eene algemeene behoefte aan vrede bij de regeeringen bestaat een rustig verloop zal hebben doch ieder oogeublik een scherper vorm kan aannemen als de Europeesche verhoudingen meer gespannen worden De agrarische misdrijven iu Ierland nemen nog niet af Wekelijks drukken soimmige dagbladen wat ze hun lersche kalender noemen en geen datum blgft rrij van aanslagen op het leven eu den eigendom voortspruitende uit de landbeweging Daarentegen wint de nieuw opgerichte vereeniging tot verdediging van den eigendom aan kracht De giften tot vorming van kapitaal stroomen ruim toe en na de te Londen te houden vergadering zal de beweging zich zeker over gansch Engeland uitbreiden Nadat de pachters zich hebben georganiseerd tegen den grondeigendom en den oorlogskrcet geen pacht deden hooren toen reeds de wetgeving aan hunne grieven was tegemoet gekomen zal het kapitaal in rast goed beproereu wal het door samenwerking vermag om zijn bestaan te redden Waarschgnigk zal de Duitsohe Bijksdag aanstaanden Zaterdag gesloten worden en op 9 Januari weder bgeeukomen Eergisteren heeft de Bijktdag het voorstel betreffende de slichting van een rijksparlementsgebonw bij eerste lezing aangenomen Gelijk men weet waren reeds verschillende plannen tot dat doel voorgedragen maar kou geen enkel de gledkeuring van den Bijksdag verwerven De Bgkaregeeriiig stelt nu voor het gebouw op den Köningspllftz te stichten De bevolking van het Duitsche Bijk is van 1Dec 1877 tot 1 Dec 1880 met 4 1 6 380 zielen toegenomen De afgevaardigde Bettinghausen heeft dienvolgens bij den Bijksdag het voorstel ingediendom het aantal leden dezer vergadering te vermeerderen Berlijn n Hamburg zoudeu vooruumelgk bijde aanneming van dit voorstel winnen want in gejjdoerad tijdvak is de evotking van eerstgenoemde lad met 296 044 van laatstgenoemde met 115 067 toegenomen Wsecen is nog vol van den schouwburgbrand naarmate er meer bekend wordt fan het verzuimde zoowel in als buiten het gebouw wordt de verontwaardiging van het publiek groeier zeker komen de gedragingen van het personeel in den schouwen van de politie en in brandweer schier onverklaarbaar voor het eenige wat men er van zeggen kan is dat de menscheiLhun hoofd kwijt waren Het is echter de vraag df het bij een gelijke ramp met een ander en beter personeel aa era zou gaan weinig menschen behouden in zulke vreeselijke oogenblikken hun tegenwoordigheid van geest Er worden nog altgd lijken gevonden en dat zal nog wel eenige dagen duren want de puinhopen zijn nog niet geheel afgezocht kunnen örden i Het Deensche Polkething Tweede Kamer heeft in twee zittingen de eerste lezing der Staatabegmoltng ten einde gebracht inaar daaruit ia nog niet af te leiden dst de linkerzijde zich toegevender zal tooiien dan vroeger Integendeel heeft haar aanvoerder de heer Berg opnieuw rerklaard dat geen der voorgestelde ontwerpen lot wet verheven kan worden wanneer hel Landsthing Eerste Kamer niet toegeef Men weet dat de Tweede Kamer aan de Eerste zekere rechten betwist waarop laatstgenoemde aanspraak maakt Per telegram wordt de bsnoeraiug gemeld van den heer Frelinghuysen voormalig lid van den Senaat voor New Jersey tot minister van builenlandsohe zaken der Amerikaansehe ijTuie Deze brnoeming sohij lit goed opgendmen leverden de heer Frelinghuysen moge minder schitterende hoedanigheden hebbeu dan de heer Blaiiie mell heeft in elk geval niet ran hem te duohteu dat hg op eenigerlei wgze de Vereenigde Staten in rerwikkeling zal brengen De heer Frelinghuysen werd in 1870 tot gezant te Louden benoemd maar bedankte voor dien post INQBZONOEW U de Btdacteurl Het verschrikkelgk ongeluk te Weenen voorgevallen op denzelfden avond dat wg Goudschc ingezetenen met onze vrouwen en kinderen in onze schouwburgzaal opgepakt zaten doet mij U eenige plaaUruimle vragen om hen die het aangaat in ernstige overweging te geven of als er in Kunstmin eens brand uitbrak wat God verhoedel ook hier niet vele menschenlevens zonden zgn te betreuren Ik bedoel uatnurlgk op een avond dat er eenevsorstelling was wilde het toeval dat er brand ontstond op een avond dat er niemand in het gebouw was wij zonden ons over dat ongelnk gemakkelijk kunnen troosten met de hoop dat wg spoedig iu het bezit mochten komen van een welingerichte nette schouwburgzaal doch kwam er brand igdens eene voorstelling wee dan Goudsche ingezetenen I Vele uwer zouden eren jammerlijk moeten omkomen ala in Weenen In groote achouwburgenelders worden ten minste roorzorgen genomen die als men maar niet geheel het hoofd kwgt raaktals èn bg de politie èn bij de brandweer te Weenenhet geval was veel knnnen helpen doch hier voorzoover ik weet volstrekt niet In alle steden warden de schouwborgen hier Ie lande thans opnieuw nagezien en de vraag overwogen wat er te doen is V t meerdere veiligheid ik spreek bij deze den wensch uit dat ook hier ter stede die zaak met ernst worde overdaoUTN x Hoewel naimrlijk bij het ontttaan tan brïltiut in Kumtmin ongelukken tauden kunnen gebeuren ie er in de öeudtche scAouKburgzaal alleezins gelegenheid tuiten te komen Behalve door de bekende deuren om men ook nog door de tooneeldeur kunnen onttnappen JFiJ herinneren on dat voor eenige tgd pok in den Oemeenteraad de vraag omtrent de veiligheid van Kuntlmin ter tprate heam Dr van Iterum veetigde daarop de aandacht en vroeg inlichtingen Toèn ii door den Burgemeuter dezer gemeente geantKoord dat hij door den Opperbitndmeeiter had doen ondertoeken in hoeverre er hy brand gevaar voor ongelukken zou bettaan het renltaat van welk onderzoek teer gerutltteUend wat terwijl de Burgemeeeter oek pertuonlijk zieh overtuigde dat er voldoende gelegenheid u zich uit de zaal te verwijderen Ook het toenmalige raadilid Mr iel deetijdi Voorzilter van het Bettuur der Sociëteit One Oenoegm ftt zeer gerutttttUende verzekeringen Hoe natuurlijk het m overigenê ie dal mem na het te Weenen voorgevallene de blik wendt naar eigen echouwburgzaal zoo zal sie bij eenig nadenken toch hier itede wat dat betreft vrij genet kunnen ij n Dl BïDACTIE Scbuttersraad te louda In de zitting van 13 December is veroordeeld L d B schutter wegeua veixuinide inschrgring roor de schutterij iu eeu boete van ƒ 1 en in de kosten MABETBEBICHTËJN OOUda 16 December 1881 Voor den graanhandel i het winterseizoen aangebroken waarin zelden groote doch slechts consumptie zaken afgedaan worden De prijzen waren als voren Tarwe werd betaald met ƒ 10 96 a ƒ 10 75 de beste nieuwe mindere zeer uiteenloopend Rogge werd in de beste roort verkocht van ƒ 7 75 a ƒ 8 40 Polderrogge ƒ 7 26 a 7 60 Gerst haver erwten en boenen bijna zonder handel eu nominaal als voren De veemarkt met gewonen aanvoer de beste soorten vlug Ie verkoopen vette varkens van 26 k 28 ct varkens geschikt voor Londen van 23 a 25 ct per half kilo magere varkens eu biggen vlug te verkoopen schapen mede ving Aangevoerd werdeu 66 parlgen kaas handel gewoon Ie kwal ƒ 31 a ƒ 33 2de kwal van ƒ 26 a ƒ 29 Noord HolIandsche van ƒ 32 a ƒ 84 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars aangeroerd 66 partijen Ie Kwal ƒ 29 50 a ƒ 31 2e Kwal ƒ 27 ii ƒ 29 Handel gewoon Burge rlUke Stand GEBOREN 12 Dec Hendri Cornilia oodera 3 A van der Hoeten oterleden en C M Blok 13 Qerardoj George ouders H Mulder ea C J LnykeD Johsanes ouders J Bulk eu J vao den Heuvel 14 Wilbelmue Johannes osders S P n leeuwen eu W Huiskemp Corueha Oeertroidc ouders M den Oodsteo en J P de Jong OVERLEDEN 18 Doe M G v u Vliet 1 ra 13 M Kslmegor 10 j 11 M M vso Leest S ra G A C Lugendgk 1 m G M A de Vet 5j GEHUWD 14 Deo A van den Bosch en H van Bnrcn r