Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1881

Zondaj 18 December p N 2702 1881 Bernhardiner Echte ilpeokniideo Elixer GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken van WALLRAD OTTMAR BERNHARD Ie MÜNCHEN Hofdiatillateiir vtfa Z M den Koaing van Beyerea Oosden MtdaUU WwBen 181 u ni WeteniohappelUk ondenooht en in en fc ohoni uitToeriK behandeld door dr J B Krans te klinohan nrder unboTolui donJ dr L A Bnohner profenor un de nnlTertltell te Mflnohen oonserrator Tan het Dhar maoeiitisoh institnnt bnllengewoon lid T n de academie der ireteniobappen en Toorïltt Tan het modiolnal oomiK prof dr O O Wiltitein dr Bohoener dr MarW Ie New York dr Bichlmair praot arti te München en anderen Het echte Rirnliardlner laanliruiu Elljtr regelt spoedig alle fanetien der maag il het beate middel bg gebrek aan eetlust en lachte ph erteêrln lomigt het lighaam Tan ziekelijlio aandoeningen TOTlterkl lonnwon en spieren en ii door zijn aroma en smaak hii ttjnate Bilter Eliior Hen neme sleohto aene proere Vtrkrljgliaar in Origmeele Sasschen met gebruiksaanwijzing 4 a i GOUDA ba Wed J G00B 8SBN Mzn en verder iü alle plaatsen van het rgk in de meesteMagazgnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor agentures in plaatsenwaar zich er geen bevindt gelieve men zich te richten aan den ieneraal Agent voor Nederland W SAfiDEMANN te Aknhem i e 659 aan het Bureau deiei ADVERTENnfiN De Ondergete kende betnigt bfl deten z nen hortelijken dank aan den WelEd Heer Dr M SPRÜUT yoor de aan zyn Zoontje met goed gevolg geslaagde operatie van de steen P KNOOP Oouda U Deo 1881 CSllMSTÏil 0 pen bar © Ijgs op WOENSDAG den 21 DECEMBER 1881 in de Zaal cKünstmin Sociëteit ONS GENOEGE des avonds te 7 uur H J STEENBERGEN DE CHRISTELIJKLITERARISCHE LEZING zal NIET op den 19 maar op Donderdag 29 December a s des avonds ten 7 ure worden gehouden in het Lokaal Nut en Vermaak der Sociëteit de RUU NIH Spreker Db A W BRONSVELD Onderwerp DE GESCHIEDENIS VAN ONS VOLKSGEZANG Toegangkaarten ad 75 Cents te bekomen bjj de Boekhandelaren A KOK k Comï en H C BDAUW Je Talrijke getuigsobriften van eerste GeneeakuudigeD Op rer9 eideDe Tenlaonstelliogen met Medaillei bekroood Het door 30 Jaar gerenommeerd Anatüierin Mondwater van Dr J G POPP KK Uof Tatidmeeiler te Weenen Hadikaal geneeamiddel voor elkeTandpijn alsook voor iedere ziekte der Modholte eo van het Taudrleeacb Beproefde Hondspoeling bg aanhoudende Keeltiekte 1 grpote flesoh i f 1 76 1 flesoh a ƒ 1 20 1 kleine flesoh a 0 80 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruilo de Tanden blinkend wit zander ze te besohadigen Prgs per doos ƒ 0 80 Anatherln Tandzeep in glazen donzen van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische SR O 2 a ui van Db J G POPP zy maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelgke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandplombeeringf praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prgs per étui ƒ 2 60 Kroidenzeep aangenaam en best middelvoor Vlekken Uitslag Zomersproeteu en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten Huidkrankheden en alle onreiuheden der borenbuid i Prqs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelgk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien DépSls zgn gevestigd te Ooada bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippere n Co blauire poreeleinwinkel te sHage bg 1 L F Snabilié apoih te Delft by A J van Bijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S WolfF en Zoon te Alphen by L Varisieau en Zoon Ie Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten De COMMISSAEiSSEN van de HULPBANK alhier maken bekend dat zg krachtens machtiging van het Departement Oouda der Maatschappg tot Nut van Alobmbten op DONDERDAG den 29 DECEMBER a s de8 namiddags ten 3 are in hun gewoon Vergaderlokaal in het Gasthai8 znllen overgaan tot de ÜITLOTING van ZES AANDBELBN De Bonders der aandeelen worden uitgenoodigd bg deze Uitlotiag tegenwoordig te zgn Van de uitgelote Nummers zal opgave worden gediian aan hen die als de houders van die numftiers bekend zgn Oouda 15 December 1881 Commissarissen voornoemd J FORTÜUN DROOGLEEVBR Voorzitter D RÜUTER Secretaris De DEELHEBBERS van LOTEN naar het en BUPRIJZEN wordt bekend gemaakt dat de Hoofdprüa getrokken is voor P den HOLLANDER te Moordrecht Het Wagenschoft voor S BLONK Waddinzveen Een Hoofdstel voor P SONNBN Gouda Zweep No 1 voor va db TOGT Gouda 2 A T D HOOG Nieuwerkerk 3 A V DIEST Moordrecht 4 H SCHENKEL Langerui G 7 8 9 10 geweide 5 KAMPHUIZEN Gouda R VAN EIK Moordrecht H ADMIRAAL D TOM Az A DB VRIES Jz 1 P DEN BRABBR N M VAN DIEST Moordrecht Abshaubbio s of ANTI RHUMATISCHE WATTEN genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagkramp jichthoofd en schonderpgn of welke kwalen meer van rhumatischen aard en door koude ontstaan Verouderde Ebumatiek verdwjjnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkregen zgn aan het Hoofddepot bij A BREBTVELT Az te Del t De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen by T A G van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uijl Sohoonh A Prins Zeveuhttizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoeteroieer A Kauling Alphen J B E C Schlattraaa Bodegraven K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleisw gk Wed G Wilhelmus Woerden Snelpersdmk van A Bbinkuan te Gouda M M Een Veertig Jarig Burgerman Die doet zgn best zoo goed hg kan Om hier aan t werk te raken Hg is gezond en vlug en sterk Van jongs af aan gewoon aan t werk Bekend met vele zaken Hg schrgft en rekent rlug en schoon Maar aan het niets doen niet gewoon Dat is niet te verduren Voor hem die steeds van jongs af aan Gewoon is smorgeus op te staan Te werken twaalf uren Dns Heeren nit der Gouwe stad Zoo gg soms iemand noodig had Wilt dan om hem eens denken En zeker kunt g er van op aan Dat gij van hem zult zgn voldaan En hem zult achting schenken Dus Heeren met een big gemoed Zie ik een antwoord te gemoet O schrgf mg zonder dralen J B Bureau der GOÜDSCUE KRANT Dan ben ik spoedig bg de hand Uw brieven daar te halen TWEE immm bg Burgerlieden tegen S SO GEVRAAGD per week Adres onder No Courant 308 StaatiÈ Loteri De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op DINSDAG 27 DECEMBER 1881 AANSTEKELIJKE ZIEKTEN De luspuuiurf vau hut Hodo Ki iili van A Bonrier apotheker 1 1 Parlls gonoe it In welulge ddgcn zciniler o iulga anilcre Deliandetrniï ims ontstane of vorouderrto vloelnfren wilton vlood enz l c ulislekuiderosuUaten vandltuilddel en de duUciidi ii gum ziiuoii sedert 25 jar n zljn er du bosten waarborg voor Men volge nauwKourIg hot vooraobrtfl OBPOT IH ALU OOSOB APOTHEKJIN Te s Hag e Snabilié Apoth Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mm BLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gej foeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Bji deze Courant behoort een BUvoeggel imj m m Met 1 Januarii H begint een nieuw Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers totdien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 17 December 1881 Ons ia gebleken dat de vrses voor ongelukken in de zaal Kunstmin ingeval daar brand uitbrak en waaromtrent in om vorig nr een ingelanden tukje voerkwam door meerdere inwoners deter gemrenve gedeeld wordt Wg hebben daarom gemeend nadere iulichtiugcn te moeien inwinnen die ona op wel willende wyïe werden verstrekt en die de vreesachtigeo onder onie burgers seker luUen gerust stellen Wg vernamen dat Burg en Wéth deïer gesmeente reedi eenigeu tyd vóór dis brand te Weenen nl in de vorige maand ieh tot het Bestuur der Sociëteit 0ns Genoegen hebben gewend met eene mitaive Waarin er werd op gewezen dat au geval v brand het publiek ach wellicht niet spoedig genoeg uit de taal Kunstmin lou kunnen terwyderen waarom in overweging werd gegeven eeuige verbeteringen aan te brengen als lo wgtiging der beide deuren van den hoofdingang van het geboatr tóó dal i j naar buiten open londea sLian 2o inkorting ran het baloon tuinigde aan den kant van de woning van den kastelein opdat loodoeude eeo der deuren open tou kamen en Malte een ntrowa oitgang ra Mtattni en 3o afaluiting der toegangen aan de Wetering en maskeering daarvan door schermen Behalre de verbeteringen werd nog op de wenschelijkheid geweien van ren nieuwe deur in den buitenkant der warande van het uithangen der bekende spiegeldeuren tgdena eene voorstelling en van verwgdering van het balcou aan de tuintgde Het Bestuur der Sociëteit heeft de taak aanstonds in ernstige overweging genomen met dit gevolg dat reeds dadelgk eenige verbeteringen fijn aangebracht nl de volgende Ue deuren aan den hoofdaitgaog en de daaripede oorrespondeerende deuren der taal ig o naarbuiten opensUinde gemaakt De spiegeldeuren worden bg voorstellingen van de sociëteit uitgaande uitgehangen Bg voorstellingen niet van de aocieteit uitgaandebigven die spiegeldeuren hangen doch dan wordt het balcou aan de tuiucijde niet opgeslagen toodat in dat geval de drie tuindeuren opeukomen 1 De deur lussoheo warande en kolfbaan wordt eveneens uitgehangen en achter de warande is eveneens een vrge uitgang 6 De deur van baloon tuintgde voerende naar de kaïteleintkamer wordt eveneens uitgehangen in welke kamer ook een directe uitgang naar den tuin is 6 De ramen aan de tgde van de Wetering worden go d gesloten en gemaskeerd Bovendien tullen er voor het geval dat het gas moet worden uitgedraaid wat soms bg brand wensohelgk is acht olielampen in goed gesloten lantaarns worden opgehangen nl 2 achter het tooneel 4 in de groote zaal en 2 in de kolfbaan Seeds bg de uitvoering van Maandag a s lullen er lantaarns aanwezig zgn doch dete zullen slechts voor die gelegenheid dienen daar nieuwe zullen worden aangeschaft van gelgk model als te Amsterdam is voorgeschreven Door deze verbeteringen die zeker gunstig kunnen werken daar b v er voortaan geen deuren zgn dietegen elkander komen zooals vroeger het geval was zal men zeker nog minder vrees voor ongelukken behoeven te koesteren als voorheen De inkorting van balcou tnintijde was niet wel raogelgk met het oog op de kleine ruimte die er dan zou overbigven en een deur in de warande evenmin met bet oog op de rgtuigen Wanneer wg ten atotl Mg mededeelen dat de gasmeter niet in de taal MiBtrain zelve is geplaatst en dat de zoldert W die zaal niet gebruikt worden dan it hft èvaar voor ongelukken too dat al mocht bestasa nu tot teer geringe afmetingen teruggebracht Wg hebben met opzet delMak uitvoerig ufteengeiet om diegenen onzer iogt nen welke uk vreeskoettenn te overtuigen dat Bj ook in hetwervolgde voarsldbuge i in onu whanwburgzaal tonderlorg kunnen bijwonen Intuast en waar wij van Kunstmin sprekende het woord Schouwbiugzaal bruikten d en wg dat niet zonder aarzeling imiElm ondier een Schouwburgzaal verstaat liien iets gebed anders wij zonden ona voorzeker gelukkig achten mnneer het ons binnen kort gegeven mocht zgn met recht te kunnen gewagen van een dergel k lAial dat zeer zi ker in onze gemeente gemist word Mocht bet Bestuur van Ons Genoegen weldra daartoe de noodige stappen willen doen eu dao de Goodsche ingezetenen van hnnoe tgde looneD loezeer tij een nieuw gebouw wenschen Ons p neds iets ter oore over bestaande plannen I pe n wij spoedig iets lekers hooren en het ons g cTea zgn weldra daaromtrent iets nadert te kunn mededeelen Werd bg vorige vacature éwr de betrekking van gemeenlegrneesheer wel eent fcog gewacht met de verirolling daar zich uiemanc daarvoor opde de thans bestaande vacature zal jÉIokkig spoediger kunnen worden vervuld d ar ds beer C W Bollaao arti die deter dagen te liwten zal promoveeren zich tot den Saad heeft geweM met vertoak tot ge geentegeneeabecr benoemd te Ifonien Door het bnrgerlgk prmbotfeuf van Berg Ambacht is aldaar aanbetteeds i Jl4i Kn van 3 woningen inet eeoe inrichting voor tiekcnverpleging Inschrijvers waren de heeren A v d Straatcn ƒ 2743 W P van der Wal ƒ 2690 Wed J Oskam ƒ 2t88 36 P Blanken Dz 2644 63 S van deo Ucver Jz 267S Idalstgenoemde werd aannemer Door den heer Freericka te Hillegersberg is oontessie aangevraagd voor het aanleggen van een stoomtram van Rotterdam over Hillegersberg fileiswgk Moercapelle Zevrnhuiien Nieuwerkerk Kralingennaar B tt rdam Volgens een 15 Deo uit ludië ontvangen telegram heeft het stoomschip Opm Generaal tm Lmuierge dat uitgezonden waa ter opsporing van de nog vermiste booten van de vrrongeluktet Koning der Nederlanclen nieta gevonden en keert he van Point de Galle naar Batavia terug maatt a Met betrekking tot den dienst der rgks postapaarbank is door de regeering bepaaldj dat voortaan de postboden belast zgn met de aanneming van inlagen en het doen van terugbetalingen voor de bedoelde instelling in die gemeenten waar geen kantoor gevonden wordt dat voor den dienst der spaarbank is opengesteld eu in localiteiten op 20 minuten afstand van zoodanig kantoor gelegen Naar men verneemt bestaat bg den Minister van oorlog het plan om in alle militaire ho italen ontsmettingsovens op te richten Staten Generaal Twxedb Kamer Zittingen van 16 en 16 December 1881 In de titting van Donderdag werd in de eerste plaats het rapport over de geloofsbrieven van den heer Bool behandeld De heeren Brouwers en de Savornin Lohman verdedigden de conclusie van de minderheid der commissie strekkende om de verkiezing nietig te verklaren Ër is een fout begaan door het tembureau die fout kan de Kamer niet herstellen tonder dat tg inbreuk maakt op het hoofdbeginsel der rechtstreeksche verkietingen het geheim der stemming De heeren v d Kaay en Viruly verdedigden de conclusie der meerderheid omdat hier zoodanige informaliteit is begaan die geen invloed kan uitoefenen op dien uitslag weshalve de Kamer die sonverein beslist over de geloofsbrieven van haar leden mag oiideizoeken welken invloed hel mederekenen van de briefjes van Betrancbement in den uilslag der stemming heeft gehad Dit gevoelen verdedigde ook de beer van Eek die evenals de heer Viruly vau oordeel was dat bet hier boven allee aaokont op den nitgedrukteo wil der kiezers Zoolang daartan kan blijken mogen wg niet hechten aan formaliteiten die met de verkiezing niets te maken hebben De heer Beckers wijst echter op de bepaalde onwettigheid door het stembureau van Middelburg gepleegd eu dat daarmede het recht van de kiezer is geschonden De Kamer kan die onwettigheid niet hertiellea want tg is geen stembureau Eu zij kan zelfs bq gebruikmaking van dat recht de kiezers niet in hun goed recht heritellen Wg moeten zelfs in sehgi het verwijt niet op ons Uden dat wij partgdig handelen De heer Bastert herinnerde nog hoe in zake Zevenbergen hier nitdrakkelgk is verklaard dat de Kamer tieh volstrekt niet in de plaats kan stellen Vta het stembureau en niet uit de inzage der briefjes tot eeoe conclusie mag komen waartoe zg niet bevoegd is De uitslag van de stemming was dat de conoluaie van de minierheid werd aangenomen met 36 legen 34 stemmen zoodat de verkiezing van Middelburg is vernietigd Daarna werden de beraadslagingen voortgezet ova de begrooting van Binnenlandsche Zaken Aangenomm is met 68 tegen 10 stemmen de ermindering van eenige posten voor de UlreckWdM hoogesohool waardoor tevens besloten is slat twee hoogleeraren ter vervanging van den heer Brift san te attUeo Veiroipcn wadan de smendementan van de heei Schaepman van Baar en VermeolRi tot schrappuig Ier gelden voor de hoogere burgerschool te KmoB op Zoom en voor de bibliotheken by de rgkamwen Een amendement tot schrapping van de verwring der tractementen van de leeraren aan de landfbouwschool is aangenomen In de titting van gisteren is de beraadslaging over boofdst V der staatsbegrooting voortgezet De heer Viruly he ft tgn amendement tot oprichting van een rijkstuinlionwschool ingetrokken Het amendement van den heer ran Asch van Wijck om aan l treoht geen subsidie voor eene middelbare meisjesschool toe te kennen werd verworpen Bg het lager onderwgs ontwikkelden de bh Boetl Borgesius Beaufort Mackay en van Nispeo grieven tegen de uitvoerirg der schoolwet De minister verdedigde tioh en verzekerde o a dat de vragen over bgbelleiing buiten hem om en zonder tgn wil door de inapeoteurs waren gedaan I n de gisterenavond gehouden titting werd de behandeling voortgezet van Hoofdstuk V Dep van Binn zaken der staatsbegrooting Da heer de Savornin Lohman stelde een motie voor van den volgenden inhoud De kamer van oordeel dat de wet op het Lager Onderwijs ook door het beleid van den Minister van Binn zaken eteei ajteurenueaea tlyit te ei n gaat over tot de orde van den dag Dete werd tertcorfen met 49 te en 21 stemmen Het algemeen debat over het lager onderwgs werd toen gesloten Bg art 120 Bgkakweekschool werd het amendement van den heer de Brogu Kops behandeld dat artikel te verhoogen met ƒ 6000 om betere opleiding te verkrggen voor het onderwijs in de gymnastiek aan de Bgkskweekicholen Orer dit amendement staakten de stemmen toodat heden daarover ton worden herstemd Bg art 124 Normaallessen stelt de heer van der Hoop voor dit art te verminderen met ƒ BO OOO welk voorstel werd vencorpe met 41 tegen 28 stemmen Bg art 128 stelt de beer Donuer voor om bet subsidie aan de kweekschool ran bewaarschoolbouderessen te Leiden te verminderen Dit wordt vertcorpen met SV legen 26 st ïen hilf 12 ure wordt de avondzilting opgeheven en de vfq eriug verdaagd tot heden