Goudsche Courant, zondag 18 december 1881

spraak wekt groot opiien ener wordt druk overmeer die zich Terwnegen de weldaden dir Frui srhe De heer de Brsyn Kopebeaft Toorgetteld art 120 nn Hoofdatak V te rerhooge met ƒ 6000 ten einde belere opleiding te rerkrygM voor het onderwyt in de gjmnaatiek ain de Rqkakweekaoholeu Er is toch gebrek aan onderw zend personeel ia dit oo heilisam rak en oe oortuk daarran ia dat de gelegenheid ontbreekt om er zich roor te bekwamen allhans geheel en al onvoldoende is Jaar op jaar klagen dan ook de examen oommissiëo daarover en de strekking Tan het amendement is nu aan minstens twee Eykskweeksoholen goede gelegenheid te Terbinden om lieh tot dat onderwys te bekwamen Heden lou de bealissÏDg hierover Tallen il Woensdag vierde de heer B lok burgemeester Tsn Lekkeikerk zijn 26jarig jabilsum welke gedenkdag door de geiuecntenaren ia gerierd door het sitsteken der vlaggen door versiering ran het raadhuis en het houden Tan rolksfeesteji s Morgens om 9 arm werd de rg der feestelijkheden geopend door een concert op het Schoolplein door het muziekcorps der Goudsche sohutterg Om 10 uren werd de jubilyia van zgn woning gehaald om begeleid door de leden van den gemeenteraad het polderbestuur een eerewacht leden der feeatcommissie en het muziekcorps naar het raadhuis te gaan waar een openbare raadsvergadering werd gehouden waarin de geschiedenis der gemeente gedurende de laatst 25 jaren werd herdacht en het geschenk de burgerg een zilren n theeservies en album waarop toepasaelgke inscription aan den jubilaris overhandigd werd Te 1 uren werd de jubilaris met z jn familie per rgtsig en met muziek van zgn woning naar de kerk geleid alwaar een kinderfeest was georganiseerd Den jubilaris werden eenige liederen toegezongen en het geschenk der schooljeugd een bouquetdrager met zilveren voet en een sierlgke bouquet ter hand gesteld de kinderen werden intusschen onthaald op eenige ververschingen en met een portret van den jubilaris vereerd Yan 1 tot 4 uren was het receptie op het raadhuis en werden er voor de school eenige volksspelen uitgevoerd Tot laat in den avond duurde de feestvreugde voort Te Utrecht zoo wordt van daar geschreven doet een geruoht de runde dat bij de militaire overheid is of zou worden aangevraagd om de manschappen van het garnizoen bg wgze van proefneming den schouwburg te doen vollen en op een te geven teeken plotseling weer te doen ontruimen opdat daaruit zooveel mogelijk zou kunnen blgken binnen hoeveel tjd die ontruiming bij onverhoopte gebeurtenissen zoti kunnen geschieden Daargelaten of dit gerucht waarheid behelst of niet zou de proef al bitter weinig beduiden omdat i de schouwburgbezoekers in t algemeen geen soldaten zgn die op bevel staan of vallen 2 de soldaten bg een proefneming uit denaard der zaak beter op hun gemak zullen zijn danbg noodlottige gebeurtenissen wanneer zij totlelfbehoud het harder op een loopen zullen zetten dan bg eene proefneming Bil Orer de nalatenschap van wijlen Z K H Prins Fiederik der Nederlanden bevat de Berlgusche BörtmtUung het bericht dat d in Pruisen gelegen goederen eerlang zullen worden verkocht Daartoe behoorrn de heerlijkheid Muskau en het naast het paleis van den Keizer te Berlgn gelegen zoogenaamde Nederlandsche paleis waartoe ook nog in de richting van de Bebrenstraat een perceel behoort dat voor bouwterrein geschikt is Kr is sprake van dut dit paleis uit bet Keizerlgke fideikommis fonds zal worden aan gekocht om later gelegenheid te hebben het paleis des Keizers te vergrooten De prgs die hiervoor wordt geèischt is echter volgens de inlichtingen van de Börênitii zoo hoog dat daarop totdnsrer het tot atand komen van den koop afstuit Uok voor de overdracht van de uitgestrekte heerlgkheid Muskau die een omtrek heeft van ongeveer 10 vierkante mglen worden zulke bezwarende voorwaarden gesteld men spreekt van 20 millioen Mark dat het moeielgk zal zgn onder die omstandigheden den koop tot stand te brengen De paarden wagens en een aantal andere roerende goederen zullen den 28den dezer in het openbaar worden verkocht Buiteniandsch Overzicht Eergisteren is te Pargs de bekende zaak behandeld van den heer Bonstan tegen de heeren Rochefort CS Aan R O wordt daarover geseind Nadat het Openbaar Ministerie de veroord eliug der beschuldigden bad geèischt om de eer Tan den heer Koustan te h tndhaven gaf de jury een ontkennend verdict op de vraag of Rochefort en Delpierre gérant van den IntranrigeanC zich in hunne aanvallen op Roaslan vergrepen hadden Rochefort en Delpierre zgn dos vrggesproken en Boustan is als civiele partij in de kosten veroordeeld Deze uit gesproken De Duilaohe regeering is aan het onderhandelen over eene annexatie zoo bericht de in den regel vertrouwbare Augthurgur Allg Zritimg Geen vergrooting van gebied met kracht van wapenen doch bg minnelgke schikking Men zou te Berlgn op hetpunt zgn in offioieele onderhandeling te treden metde Engelsohe regeeriug omtrent iden afstand van Helgoland De Duitsche marine acht het eilandonmisbaar voor Dui schlan l uit een krggskundigoogpunt en vele vaderlanders meeneo dat het eenschande voor de Duitsche vlag is dat een eilandzoo nabg de Sleeswgk Hqlsteinsche kust aan eenevreemde mogendheid toebehoort Graaf Munster de Duitsche gezant iu Londen cou hel terrein reeds hebbeu voorbereid enaanzgne regeering keunis hebbea gegeven dat van Engelsche zgde geeneonoverkomelgke moeilgkheden te vreezen zgn Mendenkt dat in den Dnilacheni rgksdag spoedig overdit onderwerp eene interpslialie tot de regeering zal worden gericht j Dit stuk Oost Eriesch dniu wat weinig bekenif eer de Engelsohen het in 1807 Tan I enemarke i namen en er zoolang het continentaal stelsel in kracht was eeue stapelplaats Tan smokkelwaren maakte Thans is er eene kleine Engelsohe bezetting ondt een militair gouverneur en sedert 1826 is Helgo ani een vrg druk bezocht zeebad Als mariue statiok Toor Duitschland kan hei door zgne ligging vof gewjcht zgn maar niettegenstaande de goede brolf vun het bericht en ongeacht hetgeen reeds iu Transvaal en Afghanistan gebeurd is komt het ons zeetj twijfelachtig voor of de Engelsche regeering nOg meer grondgebied zal prgs geven Geruchten omljfcnt den verkoop van Gibraltar a n Spanje komen bok periodiek terug maar tot feiten groeien ze ni Opnieuw is in h Heerenhuia dt schoolqiiaettie behandeld de dosis nieuwe pairs is échter geblekenop dit punt niet krachtig genoeg feeweest zgnom de clericaleo hun zin te geven ji met 72 legen 62 stemmen werd besloten den duurder schoolplicht niet te vermindereu Iu de Belgische Kamer is door oe clericale afgevaardigden een voorstel ingediend tot uitbreiding van bet stemrecht binoen de constitptioneele grenzen door middel van herziening der fiscale wetten zouder algemeen stemrecht en zouder grondwetsherziening De behandeling van dit Toorstel ia bepaald op Woensdag s Uit de offioieele ttatislick betreffende het spoorwegwezen in Zwitserland bigkt dat het netto bedrag Tan dit middel rad openbaar rerkeer gedurende het Torige jaarie geweest 28 623 161 fr of 11 116 fr per kilometer In 1379 is de nettoopbrengst geweest 26 736 266 fr of 10 026 per kilometer Dit gunstige resultaat moet voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan de ingevoerde bezuinigingen vooral op het personeel Om zich hiervan een denkbeeld te vormen behoeft slechts te worden gemeld dat in 1378 bij de Zwitsersche spoorwegen in dienst waren 14 004 arabtensren eu beambten en dal dit aantal in 1880 was gedaald tot 13 062 Ten jare 1880 had men daardoor op de bezoldingen een bedrag van 1 382 566 fr bezuinigd Het gestorte muatschappelgk kapitaal der verschillende Zwitsersche spoorwegmaatschappgen bedraagt 962 l66 625fr Na aftrek der uitgekeerde niet rentegevende toelagen eu ds verliezen geleden door aandeelhouders en andere crediteuren der gelipuideerde spoorwegmaatschappgen lot een gezuraenlgk bedrng vau 96 834 407 fr heeft het in spoorwegen belegde kapitaal gemiddeld een rente opgebracht van 3 58 pCt Er hebben iu 1880 plaatsgehad 51 onisporiugen 17 botsingen van spoortreinen alle op stations 119 personen hebben meer of minder ernstige kwetsuren bekomen en wel 74 door eigen onvoorzichtigheid 41 zgn gedood waarvan 35 door eigen toedoen Te Weenen heeft men nog geen oor voor de politiek de aandacht bl jft gevestigd op bet omzettend ongeluk van den schouwburgbrond terwgl iu den regel bij zulke ongelukken bet cgfer der dooden eerst te hoOj wordt opgegeven was hier het tegenovergestelde het geval het wordt thans geschat op 945 waarvan 140 zgn herkend Nog oltijd liggen er een aantal lijken onder de smeulende vuurinasea De verontwaardiging ran het publiek is nog altijd etggend de razende zee vraagt naar een offer en men spreekt van gereohtelgke vervolging van hen die hun plicht verzuimden En bij dit alles komen een menigte voorstellen in om in de toekomst zulke rampen ie voorkomen zgn enkele wenken behartigenswaard de meeste plannen zijn praotisch onuitvoerbaar lerwgl de eisohen ann den schouwburgbouw door anderen zoo hoog worden gesteld dat er op de heele wereld geen enkel gebouw is dat voldoet en alle schouwburgen tot op den grond toe zouden moeien worden afgebroken Het blgkt intusschen niet dat de brand aan de zucht om naar schouwburgen te gaan eenige afbreuk do t In Tunis zoo meldt men is er slechts éen stam overheersohing de Hammama s die echter ook wel spoedig tot reden zullen worden gebracht Een der hoofiden van den legensUud zekere AU Kalifszoon nam de wgk naar TrippU Feitelgk ia de oorlog geêihdigd te achten laodMP de heer Gambetta zi in let kamerreces rusttg wijden kan aan het uitwerken der verwachte inlgvings ofijnMecloraatswei i ro memorie teekenen wg litn dat in den laatsten tgd weer geruchten worden uitgestrooid dat de paus het te Rome zoo slecht heeft en over verhuizen denkt Wat men ditmaal met die praatjes wil bereiken tebijnt nog niet helder VËRGADERIKGVANBENOËHEEIËRMD VRIJDAG 16 December 1881 Vooitilter Mr A A Tan Bergen U endoorn Tegehwoordig zgn voorts de hh Kist Lugten PrincCil Oudgk van Iterson Hemsiog de Botte Stravet Saiq qm van Straaten Fortuin Droogleever enj Nootfipren ran Got r Afwezig Sk de hb Kranenburg A lleren Post Drost y j De Vo9 Mer 4eelt mede dft de hh Maller enPost Drost lebben kennia gtfé vff raibinderd te zgn deze reKadeling bg t Ue w ejji dejïerste wegens ougesteldheidi de laatste jwegens afweukHeid uit degemeente ƒ il ij I WM De notulen der ropg Terg i CTiing licW o oorgeleien en nreranderd iicedg lelliMl liij Ingekomen zgn S M 1 Eene missive ran jle Coihmilsi ljiTo iehtop het LagePjOnderwgs mo tweetal iiii i leuié ter ibenoen iug ran een lid d J Commissi i de pioatcjvan dep heer A Brunting v L Da r p komen voor de hh M Spru en £ W kKipp i I 1 lil We m i E ne missive van de Commissie trmlTaeiiohtJ over de Stad Muziekschoot mededeelende dat het jaarlgksch examen zal plalals hebben Maaiidag 19 December e k d avonds ten 6 ure in de Sociëteit Ons Genoegen terwgl de raadsleden worden uitgenoodigd dat examen met hunne tegenwoordigheid te vereeren De Voorzitter gelooft dat de leden die niet verhinderd zgn dat examen gaarne zullen bgwonen waarna hij voorstelt de missive roor kennisgevingaan te nemen Aldus wordt besloten 3 Eene missive van den heer H J Steenbergenmededeelende dat de joailgksohe openbare gymnastiekles Woensdag 21 December e k plaats heeft in Ons Genoegen terwgl de raadsleden worden uitgenoodigd die les met hunne tegenwoordigheid terereeren De Voorzitter gelooft dat de leden die niet rerhinderd zijn ook deze uitroering gaarne zullen bgwonen waarna hij voorstelt de missive voor kennisgering aan te nemen Aldus wordt besloten 4 Eene missire van den heer D W C Veldhorst kenuisgeveude zgn ontslag te nemeu als lid der Commissie van toezicht over het Stedelijk museumvan Oudheden wegens verandering van woonplaats Aangenomen voor kennitgering 6 Ëen adres ran den heer H C KortenoeVer venoekeude vergunning af te wgken van eene bepaling d r Bouw verordening bij te bonwen arbeiderswoningen op adressanis perceel aan den Kattensingel In handen van B en W om bericht en raad 6 Een adres van den heer J IJpelaar Pzn enandere touwfabrikanten verzoekende voortaan ookhet louwwerk ten behoeve der gemeente publiekte doen aanbesteden In handen van B en W om bericht en raad 7 Een adres van L Binnendgk verzoekendedat de Baad handhave de gewoonte om bedienarender begrafenis aan Ie stellen In handen van B eu W om bericht en raad Een adres van M J van der Palm verzoekende benoemd te worden tot Igkdrager Ter visie Adressen van J C Loogaard en A ran Waas rerzoekeude benoemd Ie wonïen lot brugwachter orer de brug op de Raam Ter visie Een adres ran H A W ds Bock rerzoekende eervol ontslag als ondrrwgzcr wegens zijne benoeming tot tgdelgk leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 6 jarigen cursui te s Gravenhage euwel tegen 7 Januari e k De Voorzitter stelt voor dit adres dadelgk te behandelen en nadat de vergadering zich daarmede had vereenigd stelt hg voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen tegen 7 Januari o k De heer Kisl geeft in overweging dit ontslag legen 1 Januari e k te verleenen daar hem die datum beter toesohgnt ook omdat adreasont dan niet 7 dagen bezoldiging zal ontvangen voor een tgd dat hg toch geen les geeft wgl het dan racantie is De heer Noothoven van Goor merkt op dal de vaoantie eindigt 2 Januari hij zal dus die dagen wel werkzaam zgn terwgl het doel van den beer Kist toch niet bereikt wordt wgl hg dan toch voor de vacantiedagen salaris zal genieten Nadat B en W vervolgens zich hadden vereenigd met den datum door den heer Kist genoemd verleent de vergadering den beer de Bock eervol ontslag tegen 1 Janua e k Aon de orde zou daarop geweest zgn bet suppletoir kohier der pi dir belasling dienst 1881 doch op voorstel ran den heer Lugten ging de rergadering eerst orer lot het doen ran de heden aan de orue ignde benoemingen De heer Kranenburg komt ter rergadering Daarop werden benoemd lot Tweeden onderwgi r aan de 2e Burgerschool roor Jongens de heer J Slop Ie s Grsrenbsge met Igemeene stemmen Ontlerwgier met aole i oor het Franscb aan de 2e Burgerschool roor jongens de h er W F Keizer te Hilrersum met algemeenSi Itemtnen OnderwgijereB aan de 2e Bi gerschool voor meisjes mej C Koégmau ie LochemJmet 13 stemmen ter rgl 1 atemjlwerd uitgebracht op C J Verschoor I Ouddwgner aan d Tusschensobool de beer W Slingei te Uillegom et algemeene stemmen Ouder Wgzer aan dn Ie kestelooze school de heer C J Vt rs iboor ie Ijboou met algemeene stemmen Aan ie oWe is f De Beooenfing u eaU pouoieige ran b t ge ouw gto i Aiti tt j Éerttei iltinitétg M Kroger 4 s emmen 1 Sohnjng 4 istemilllin Èi E tgelbregl 2 de Grtiil abel Tfin Drkttiie AireKdel ieder ü jtem TmieJ4 itemëiié J Scaling 6 D Krijger 4 unrewi en Srendel ii er 1 Kngelbregt j22 W 8 D K rgger 6 alem hd tot = J F L de Bott jmet 1 Bert4n I Ijfaull nen zoodat ienoemdfi iu I Daarop worden Jieraem l adsgeneesheer Jh 13 stemmen I Selmeester ran de th4iien dj beer M Spnigt imet 14 stemmen llOt BtCUIUICll V I i Stttdivroedmeester Dr F U G rln Iterson mei 13 stemmen Verrolgens worden benoemd tot i Lid der openbare Gezondheidscommissie aauberolen de hh B T Cannegieter en K VerUian de heer R T Cannegieter afir lid met 14 si Lid der openbare Getondheidscommittie aanberolen de hh J H Becking en A Geitel de heer J H Beckini aftr lid met IS si lerwgl de heer Geitel 1 St rerkreeg Lid der Commissie ran Toezicht orer bet Stedelgk Museum ran Oudheden aauberolen de hh C J C Prince eu O C van der Want de heer C J C Prince aftr üd met 14 tt Lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs aanbevalen de hb dr H IJssel de Schepper en T J Koobs de heer dr H IJssel de Schepper aftr lid met 12 st terwgl de heer Koobs 1 tt verkreeg en 1 blancobiljet werd uitgebracht Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs aauberolen de hh J M Noothoren van Goor eu mr D N Brouwer de heer J M Noothoren van Goor aftr lid met 13 tt terwgl de beer Brouwer 1 si rerkreeg lid der Committie ran Toezicht op het Lager Onderwgt aanbevolen de hh M Bpmgl en J W KippJ de heer M Sprugt met 12 it terwgl de heer Kipp 2 st rerkreeg Lid der Commissie ran Toezicht orer de Stedelgke Mnzieksohool aauberolen de hh H J Beotekamp en C Witte van de Velde de heer H J Beusekamp aftr lid met 14 stemmen Lid van het Bnrgerlgk Armbrslunr aanbevolen de hh Dr A Romegn en G C Fortugn Droogleever de heer Dr A Bomegn aftr lid met 14 stemmen Regent van de beide gaitbuiien aanbevolen de hh C C Knaap en A Sohoneveld van der Cloet de heer C C Knaap aftr regent met 13 tt terwgl de heer Sohoneveld van der Cloet I st verkreeg Begentet van de beide gattbuizeu aanbevolen Mevr van Bergen IJzendoorn geb Ërekink Bnsgers en Mevr Temminck geb Heule Mevr van Bergen IJzendoorn aftr regentes met 13 st Regent van het Wees en jElmoetenierthuit aauberolen de hh J A Bieieuaar en J P ran Cats de heer J A Biezenaar aftr regent met 14 st Regentes ran het Wees en Smoeseniershuis aanbevolen Mevr Kabel geb Biezenaar en Mevr van Etsen geb KoUewgn Mevr Kabel aftr regentes met 9 St lerwgl Mevr van Eisen 5 st verkreeg Regent van het Bestedelinghuis aanbevolen de hh A H van Dillen en H Corlier de heer A H v Dillen aftr lid met 13 st terwgl de heer Carlier 1 stem verkreeg Regenlei van het Beetedelinghuis aanbevolen Mevr Kromhout geb Jouker en Mevr van Essen geb Kollew jn Mevr Kromhout aftr regentes met 14 stemmen De heer Fortugn Droogleerer verlaat de vergadering Daarop is aan de orde Het suppletoir kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1881 Wordt tonder hoofd stemming vaatgetteld Aan de orde it De oniwerp verordentng op de slachterijen en het keuren van slachtvee ene Deze wordt artikeltgewgze behandeld Bg art 7 dat bepaalt dat de tlagert verplicht zgn te zorgen dat het tloehten van den openbaren weg of van de ttoep niet zichtbaar it geeft de heer Samtöm in overweging deze bepaling te doen vervallen wgl de slagen nu gewoou zgn dat te doen in hun voorhuis en alzoo voor heu dit ver ood Ustig is De Voorzitter merkt op dat de tegenwoordige verotdening voorschrij t ie slachten met getloteu deuren wat echter otei belet dal de voorbjjgangert waaronder kinderen Idat kunnen zien waarom deze bepaling wordt viorgetleld wat voor de slachters weinig bezwaar zal opleVeriu daar zij dan eenvoudig het gorden voor het rtam kunnen laten valleu Hei art wordt daarop goedgekeurd Naar aanleiding van art 4 en 6 waarbg veitbèdeu wordt rleeseb of spek te bergen te rerkoopen rond te venten iij te roeren te verroeren enz zander goedgekeurd tezgn door een der keurmeesters wordt ije qt ae tie beaprokeq of blikjes met geconserveerd rlees enl ook onder jdeze artikelen rallen Enkele spreIJn n teii rl ctchblilfjes uitdrukkelijk uitzonderen doob anderen hebbeu biertegen dit bezwaar i at men daii bedorvm vleescfa in blikken zal stoppen waard4 r de bepaling dus zon worden ontdoken UU de discussie blijkt dat de vergadering van oordeel is dat flikjes biet geconserveerde levensmiddelen niet vallen ikinder de bepaling van deze artikelen die daarop kingewgzigd worden aangenomen B art 9 dat bepaalt dat na de tlachling het ttuk vee nièt mag wonlen afgehakt dab nadat het ten tweede male gekeurd en goed bevonden is ten biyke waarvan de keurmeester het met een bepaald merk teekent stelt de heer Oudgk roor dat ieder vierendeel van het stuk ree zal moeten worden gemerkt daar u merk z i niet roldoende waarborgen geeft aan het publiek welk vooralel de Gommissie voor de Verordeningen overneemt waarna de vergadering zich met die w jiiging vereenigt en het artikel goedkeurt Bg art 14 dat bepaalt dat de overtreding van artt 1 en 2 wordt glestnft met een boete van 3 lot 10 eiL iie Jga it artt 4 5 6 8 9 eu 10 met eeue geQbnete van ƒ 5 tot 16 en gerangenitstraf ran 1 tot 3 dagen tezamen of ahonderlijk geeft de beer tab Iterson in orerwtging lierer een raste boete ratt te itellen daar een dergelgke tpeelrnimle roor den rechter niet aangenaam it daar bet tomt moeilgk it uu te maken hoereel boete hg lal moeten opleggen De Voorzitter acht eenige tpeelrnimle wenschelyk daar in bet eene geval meer traf zal rerdiend zgn dan in het andere waarom hg er op aandringt het artikel ongewgtigd aan Ie nemen Het artikel wordt daarop onreranderd vostgetleld De heer de Rotte merkt op dat in deze rerordening eene bepaling gemitt wordt dat de tiager het ttulÉ ree niet mag ontdoen ran de huid TÓör het beet gestorren is waarop de Voortiller zegt dat een dergelgke bepaling in deze Verordening ook niet noodig it wgl de Verordening op bet mishandelen ran dieren dat reeds strafbaar stelt De geheele Verordening wordt ten slotte in stemming gebracht en met algemeene stemmen rastgesteld Verrolgens wordt door de rergadering vastgesteld een Verordening op de logementen slaapsteden koffiehuizen bierhuizen en tappergen te Gouda Daarop vraagt de heer van Straaten het woord en zegt te roorzieu dal rele proces verbalen tullru worden opgemaakt daar de overtredingen van de nieuwe verordening vele zullen zgn Spr zog in de versisgeu van de zittingen van het kantongerecht dat noorul twee bepalingen vaak overtreden warden 1 die betr h t gebruik van urinoirs en 2 die betr het te bard rgdeu in deze gemeente Spr dringt er op aan dat er meerdere urinoirs zullen warden geplaatst en dat aan de ingangen der gemeente een bord zal worden geplaatst met de kennisgeving dat er niet te hard mag worden gereden Immers juist zij zondigen legen die bepaling het meest die onie verordeuiug niet kennen nl personen die buiten de gemeente wonen en er is iets hard in meent spr hen Ie straffen voor het overtreden eener Verordening die tg niet kennen De Voorzitter merkt op wat het eerste punt betreft dat er reeds in den laatsten tgd meer urinoirs werden geplaatst en was het tweede punt aangaat dal het moeilgk is aan de ingangen der stad eene kennisgeving te plaatsen ven het verbod van te hard rgdeu daar dan deze i6ó zou kunnen warden uitgelegd dat olie andere zaken die niet uitdrukkrigk daar verboden waren wel geoorloofd waren Trouwen in geen enkele gemeente mag men buitengewoon htrd rgded zegt spr toodat ook vreemdelingen wel weten dat dit biel geoorloofd is De rergadering stelt daarop rott eene Verordening op de openbare bewaartobolen in deie gemeente Zonder hoofdelijke ttemoting en zonder ditouttie worden daarop aangenomen de voorstellen ran B eu W tal Ontalag van den brugwachter A Kok Wederrerhnring der keldera onder het raadhttit aan J J Verdriet Wederrerhnring eener bergplaatt opde Vitohmuikt aan M S Calt Gunttige betchikking op een adrei ran S Blonk betreffende het onttlag ran de erfpacht opeen ttuk grond tan bet Jaagpad Niets meer aan de orde rgnde wordt dairop de rergadering door den Voortitter gesloten KaotoDgerecbt te Gouda Terechtdtling ran Woensdag 14 December 1881 Kantonrechter Ut J H van MIEROP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam I VEROORDEELD C B koopman en K V boerenknecht te Waddinxveen ieder tot rgf gulden rg ftig cents of één dag wegeni maken van nachigeruoht te Waddinxveen H van D tapper te Waddinxveen tot twee boeten van één galden of twee dagen wegent op twee verschillende lijdslippen savondt na 10 uur aanwezig hebben van bezoeken in zgne tapperij H Tan O P V d K W v d K P P alle vier papierraakera Ie Waddinxveen ieder tot één gulden of één dag wegens na 1 0 uur s avonds zich als bctoaken bevinden in een tapperij te Waddinxveen I P tchooljongen te Gonda tot vijftig Mtt of één dag wegent aan het Bolwerk te Gonda iu een kooi vervoeren van een koolmeet zgndt een vogel ten allen tijde nuttig voor landbouw of houlleell J L tjouwer Ie Gouda tot één galden of één dag wegent te Gonda verhuizen naar eene andere woning zonder daarvan binnen drie dagen aangifte te doen A R koopman in groenten te Gouda lot één gulden of één dag wegens rgden over de klinkerstraal in den Hozendaul te Gouda met zijn handkor beladen met groenten C H koopman in melk te Gouda tot één gulden of één dag wegens Ie Gouda niet met een deksel gedekt houden ran zgn emmer waarin h melk rondbracht op het galgereld Ondertroawd C K VAN OUDEN ALLEN KM E W BBOÜWEES Rotterdam Gouda 15 December 1881 ADVERTENTIEN Heden werd ik op nieaw bedroefd door het plotseling Overlgden ran mgn jongste lieTeling JAN ANTHONIJ ruim 13 maanden ond P DE BAADT Gouda 16 December 1881 MeTFonw de VS ed J van SONSBEBK verlangt met 1 FEBRUARI een Fatsoenl ke DlEl STBODE Op DONDERDAG den 29 DECEMBER 1881 des Toormiddags om 12 uar zal in de Kazerne alhier door den Commandeerende Officier van het 5e Bataljon 4e Hegement Infanterie de PRIVAAT MEST worden VERPACHT De Voorwaarden dier Verpachting liggen van af heden ter lezing op het Burean van den Commandeerende Officier in de Kazerne