Goudsche Courant, zondag 18 december 1881

ONTVANG EN BETAALKINTOOR L Droogfleever Fortuijii JRotterdam Rente Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 L twee 3V 7o drie 3 zes 4 twaalf éy Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tusscheükomst van den heer Me J FORTüUN DROOGLEEVBR Advocaat te Gooda OPENBARE VERKOOPI G te GOUDA Op MAANDAG 9 JANÜARU 1882 des voormiddags ten Elf Ure in het Koffijhnis oi Habuonie aldaar VAn 1 Een nitetekend goed ondeiiionden HEERËNHUI8 met TUIN aan de Oosthaven ta Gouda Wflk B No 110 kad Sectie C No 351 groot 2 A 77 C bevattende zeven Kamers Meidenkamer Keuken met Pomp fraaien Kelder raime Zolders en voorzien van verschillende gemakken 2 Een PAND bestaande in aan eikander annexe Woningen en Pakhuis aan de Nieuwe Haven te Gouda Wflk N Ns 106 en 109 met een vrgen gang daarnevens kad Sectie B Ns 1659 1660 1661 en 1662 te zamen groot 3 Ares 3 Een WOONHUIS en ERF in de Boelekade te Gauda Wijk R No 55 kad Sectie A No 2421 en ged No 2424 Breeder bg Billetten en nadere Informatiën te bekomen bg Notaris MONTLJN te Gouda Zondag 18 December 1881 mmii mimm te GOUDA op MAANDAG 19 DECEMBER 1881 des morgens ten 11 ure in e Harmonie de Markt te Gouda van TWEE HUIZEK beiden ingericht tot VViiikel en Woonhuis 308 Staats LoteriJ De TREKKING der imiSTE KLASSE begint pp DISBDAG 27 DECEMBER 1881 Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzulvering Door deze mjjne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting oi andere ziekten zgn veroorzaakt WORDT GEVRAAGD tegen FEBRUARI aanstaande te Gravenhage in een dienst zonder Kinderen tegen hoog Loon een TWEEDE MEID goed kunnende Naaijen en Stoppen Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres LAAN COPES van KATTENBORCH 29 AOVEKTË TlEIV in alle Binnen en liuitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda fj0f Eén afschrift is voldoende Hl In de nabyheid der Markt gelegenheid voor KANTOORTJE GEVRAAGD liefst beneden kamerije aan de straat Brieven met ongave van prjjs en straat enz onder No 660 aan het Bureau dezer Courant SMT STOlf UIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigenaanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte euin alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Bet da elijke toenemend debiet levert het bette bewiji voor de uitnemende eigenechappen dezer biersoort l A T Tl in concurrentie met Engelsohe fabriéMUèU katen tegen veel lageren prgs PBINSESSB en BSUIJSB BIMREN van onderscheidene qualiteiten BOBDMAUX AZIJN KRUIDJSNAZIJN DRA O ON AZIJ X en WXJNAZIJTN in onderscheidene prgzen VAN VOLLENHOVEM Co Arasterdam Openbare VerKoopingf op WOENSDAG 21 DECEMBER 1881 des voormiddags ten elf ure in het KofSjhuis tDE Uteechtsche Dom aan den Langen Tiendeweg te GOUDA van eene Bouwmanswoning bestaande in een HUIS geteekend F No 18 met STALLING HOOIBERG en SCHUUR TUIN en BOOMGAARD alsmede eenige perceelen WEI en HOOILAND te zamen groot 7 Hectaren 50 Aren 49 Centiaren aan den Kleiweg in Bloemendaal gemeente WADDIXXFEEX De Woning is te aanvaarden 1 Mei 1882 en de Landergen terstond Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda stads Huziekscliool OPJENBAAR EXAMEN der Leerlinmn op MAANDAG den 19 DECEMBER e M des avonda te ö i i h Lokaal Kcnstmi der Sociëteit OXS GENOEGEN Namenê het Bettuur De Secretaria F flABTING Van af HEDEN worden I OPGEEUIMD de nog VOORHANDEN zijnde Dames en KIi DERMAf TELS Jonge Heerenpakjes en tot zeer LAGE PRIJZEN Bahliiiarii é Co siGAmriAËËÊs A BUNKERT HzN Rotterdam VUURWERKER en staande naast elkander op den besten winkelstand in de W dstraat te Gouda in twee perceelen 1 perceel het huis bewoond door den heer KOHLBRÜGGE 2 perceel het hnis bewoond door den heer KABEL wordt GEVRAAGD bij L B V ES De perceelen worden gecombineerd Aanvaarding bg de Betaling der Kooppenningen op den 15 Januari 1882 Breeder hg billetten Nader onderricht geeft de Notaris MOLENAAR te Waddüuiveen Universeel Suiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERING8Z0ÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes a IS cent j pakjes a 271 2 centen heele pakjes i 50 cent te Gouda bij i H BOERS Apoth Benthuizen bg Wed C den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bjj P Versloot Alphen a d Rgn bg L Varossieau Zoon Boskoop bg J van Bergen schriften Mijn teer Recht aangenaam valt het mg ü te verwittigen dat ik op mgn jarigen leeftgd kaalhoofdig was sedert verscheidene jaren en door het gebruik van de ontwikkelingsbd Lsem weder in het bezit ben van een volledig haartooi ja zwaarder en bezetter als ik ooit heb gehad bggevolg Heer T h e o p h i 1 e hulde aan de waarheid en een ieder die twgfelt kan van mg getuigenis komen inwinnen Alphen get C VAN T RIET GBOEIHIDDEL Uitval van Haar Roos of iSchllfers dun Hitur Kale plekken PHn in de Scliedeüinid Haarof Baard worm Hnldzeer rroegftyditf Grjjs WOTden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarOntwikke lillifS italseiIl Binnen korten tijd verkrygt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 0 de flacon KLEDRMIDDEL Rood grgs of wit hoofdhaar teven baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoadend en onschadelgk Met een flacon a 2 vaq dit middel heeft men een Va J voldoende aar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bg THEOPHILE Ftederiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam Snelpersdrnk van A Bbinkhan te Gouda Zleinliandel in Sterken drank BUEGBMEiiSTEE en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wel fau 28 Auguitua 1881 Slaaitbl no 97 ter openbare keunit dat bg hen zgn iugekomeu van de navolgende peraonen renoekichrifleu waarby verguuning wordt gevraagd om in de by ieders naam vermelde localiteit lerken drauk in het kleiu te mogen verkoopen ali Volgnr Naam vau deu Aanduiding der Verzoeker localiteit Qroeneodaal 1 12 Lombarta watertje G 107 Ouder de Boompjes P266 Uaveu B 139 93 M Neou 114 M van Leeuwen tt L Overgaau J SahontPU D Kaoat huiavr van M Qroeneudaal Bouieudaal M 9 W A Bliieiriki Spoontraat Q216 de Bruin Varkenmarkt M 224 J H Uouiiai Gouwe C 96 J T Berlel Gouwe C 97 B H Blom Kleiweg E 64 A Horoea Oroenendaal I 76 P E P Weller wed C Kemme Zengilraat G 88 106 A W Werkhoven Kleiweg E 96 P van Schtnderen Bogen O 136 W de Jong hvr van G C de Bmiu Nieawtteeg Ë 19 108 W Huitkamp vrouw vao 8 van Leeuwen Doeletleeg L 219 109 M Uaaeliteijii wed B C Pelt Kleiweg E 64 W van t Biet Koraguatceg K 62 k L van Leeowen Oonwe C 164 111 B BMwdae Markt A 18 118 H Kramer Kleiweg E 10 114 B A Bergmaa Spoorstraat Q 219 116 N J van Dorp Kleiweg £ 80 116 £ van Harten vrouw van G Kaalelein Vierde Kade E 404 D L Jongerheld Spoorstraat Q 201 L Hollander bniavr vau H F Souffrce Vogelenzang M 63 Diepenhorst Veerelal B 134 R Sparuaay vrouw van M de jong Plaulioen L 227 121 F Herman de Groot firma J F Heiman eu Zoou Tiendeweg U 62 122 L Biuneudqk Eaam O 181 128 De Oireotie der Sooieleit Eeunie G J Steeua Zgoen Prciideiit Commia aria Haven B 38 124 A Dam kaatcleinder Sociëteit Ona Oeuoegeu Boeirkade R 60 126 C de Vroom wed D Huurman VeersUl B 126 126 C Joigkiiidt wed W Bleeker ingelË267 Korte Akkeren P331 Graveateijn Groeiendaalf I 202 Dubbele BjTrt H 1 Doeleateeg L 221 Buurtje P61 Raam 0 418 C Knoop P Huurman huiavr vau J P van Meur J W Blanken N Fennet T van Buuren G de Jong 8 C Sliedrecht huiavr vau C Kunsel Blauwitraaf H I 184 C Snalerte wed L de Han Korte Akkeren P 346 Gouda 17 December 1881 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedepcocerd een wasch en een iwarte vrouwe muts T INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISQEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien de Wet van den 19den Augustus 1861 Staaliblad no 72 betrekkelijk de Nationale Milftie herinneren bij deie alle belaugkebbendcn aan hunne verpligtiug tot het doeu van aangifte ter inschrijviiig voor Ae NationaleUUitie inde maand Januari 1882 en brengen Ier hunner keuuis de volgende bepalii gen der genoemde Wet Art 16 Jaarlijks t orden voor de Militie ingeschreven alle mai uelijke iugezeteuen die op den Isleu January van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor ingezeten werdt gehouden lo Hy wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beide overleden wiens voogd ingezeten ia volgens de Wet van den 28aleu July 1860 Staoltilad no 44 2o Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achllieu maanden in Nederland verUyf hield 3a Hij van wiens oaders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mita hy binoen bet ryk verblyf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen slaat waar de Nederlander met uu de verplichte krygsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der diensipliehtigheid bet beginsel van wederkeerigbeid is aaugenomeu Art 16 De insohrtiving geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze ovefledeu de moeder of zyn heiden overleden de voofol woont to Vaa een gebawtie ta van een weduwnaar in de gemeente waar by woont So Vai hem die gt u vadu moeder of voogd heeft of door deae b achtergebleu of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waai hy woont 4o Van den buiten shnda wonenden zoon van een Nederlander die ter take vau s Uuds dienst in een vreemd land woont In de Gcmeeule waar zyn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de MUitie wordt niet ingesohreven lo De in eeu vreemd Ryk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Ryk verblgfhoudende ouderlooze zoon vau eeu vreemdeling al is zyn voogd ingezeten 3o De toon van den N dcrlattder die trr zake van s laiida dienst in s Ryks ovenresohe bezitliugen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 16 behoort te worden ingesohreven is verpliohl zioh daartoe by Burgemeester en Wethouders aan te geven tussoheii deu laten eu Sisten Januari By ODgeaieldheid afwezigheid of outsteutenis ia zijn rader of is deze overleden tyne moeder of zyn beide overleden zyn voogd tot het doeu nn die aangifte verplicht De wyze waarop van het doeu vnii die aangifte blyken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hy die eent na bet intreden van zyn 19e jaar dooh voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verplioht zich zoodra dit plaats beeft ter inschryviug aau te geve by Burgemeester en Wethouders der gemeente waar de inschryviug volgens art 16 moet gesobieden Daarby gelden de bepalingen der 2e eu e zinsnede van art 18 Zyne inschryviug geschiedt in het register vun het jaar waartoe by volgens zyiicn leeflyd behoort Burgemeeater en H tkoudera voornoemd roepen dientengevolge de iugezoteuen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zijn 2iJ die iu het jaar 1803 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zyn op om zioh de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 des na middags 1 ure en zich in de daarby vermelde orde te doen inscbryven te welen ilic hun geslachtsnaam begint met de Letter A B e D E F G H 1 J K L en M tnssohen den 2 en 16 Januari 1382 eu die hun geslachlanaain begint met de Letter N O P Q R S T ü V W X X eu Z tusscheu deu 16 èn 31 Januari 1882 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dal het register van iuschryfing op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en tij die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doeu ingevolge art IS S der Wtt vervallen in eene boete van ƒ 26 tot ƒ 100 dat ieder dir voor de Militie moet worden ingeschreven zioh behoort te voorzien van een extract uit het gebourte regisler hetwelk by de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen dete gemeente zyii geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den Burgerlyken Stand fratie zal worden uitgereikt lerwyl zy lUe elders geboren zyn zich ter Gemeente Secretarie kunnen aanmqlden teneinde genoemd extract van het Gemceutebeatuur bonner geboorteplaats te doen aanvragen eu dat ieder gehouden is te zorgen dat hy hy de iuschryving Wyk en Nommer zyner woning juist kan opgeven Gouda den 16 December 1881 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGFJI IJZENDOORN De Secreuris BEOUWER Burgerlijke Stand GOUDA GEBÜBEN U Dee AdrUns aden P iiu E jk eu N Baraiiveld 16 Tbomsi Nicolau ouders T N JooBtea eu M A vin Krrtbergeu Joliauna Mans ouders C Lsagerur eu M Zoeleuiaii Jobtana Suttuaa ouders J Ryubout cL 1 ao der Speld 1 S Hcndrili ouders C Wieser ca M vau der Kley Pie er Wilbelmos ouders F W Blauw co J bteyuvoort OtERLEDEN 15 Dec i Trgbita 72 j i H aii Doorco Ij 4 UI 16 H F C Gonsseo S d F vau 1 Hof 11 J A de Raadt 1 j 1 m B Veeucudaal 2j 10 n J Blok 2 m ONDERTKOUVtt 16 Dec C R van Oudcuallcu te Rotterdam 69 j ea E W Brouirers 43 j L Flomb ta Goiiderak 26 J et C M bu Koon 31 j Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 10 tot 16 Dec 1881 Moordrecht GEBOREN Ilbibert ondcra H van Grieken overledti en E Bluot Johannes ouders i Stoppelenborg tn B dr Jong GEHIWU M Vi en A au I eeuwen Stolwijk GEUOHEN Poules ouders L Noomeu eo H Sloof OVEItl EDEII J HoogioduorD 0 J ONDBRTROU D L Stoppelenburg en N Donker Haastrecht GEBOREN Gerardoa Coruelit ouden J Maters en M Roneyn OVERLfcDEN C tan Vliet echtgenoot ran J Sirater 73 j Waddinxveen GEBOREN Johannes ouders f Voakuil ea H Bader Jacob ouders E Hoogenlirug en P Cok Pieter onJir J de Bruin en M van den Berg Neeltje ouders A i van Hegningeri en M Bugs Martinailafta uoders P Tigii overleden en A Vergeer Klaas ondera A an der Iteii en N Rietkerk Johanna Maria W de Frankrgkeren M Romein Gtrard ouders G Brouwer en J van Willigen OVERLEDEN G Schellmgerhout 2 w T J van der Loon 2 w J Ramp 3 m GEHUWD O u Helden cu J G Olie O de knikker en J au Hoogdatem Zevenhuizen GEBOREN Gerardus ouders C Grisnfgt en W vandor Uilhgea Dirkje ouders B Hofland en S Krispijn Goud Druk van A BEINKMAN