Goudsche Courant, zondag 18 december 1881

1881 WoénsMivZl 6ttmttr N 2703 GOUDSQPE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mé m WÊl Ê t 1 Januari BH begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 20 December 1S81 Mr W Heinaing ontvanger der regist en dom alhier is benoemd tot lid der oommissie belast met h t ofuemra der examens voor de betrekking van surnumerair der registratie en domeioen De SUtUemnnt No 297 berst een kon besluit van 5 December betr de regeling der garnizoensindeeling van Ijet leger iiaaruit bigkl dat Gouda niet langer als garnizoensplaats gerekend wordt Dit besluit klinkt onze stadgenooten zeker niet vreemd in de ooren dapr reeds lang dit besluit verwacht werd doch er is bij bepaald dat de nieuwe indeeliog eerst geheel ten uitvoer zal irorden gelegd als in de nu vastgestelde garnizociisplaatsen door verbetering en aanbouw van militaire gebouwen gelegenheid is tol behoorlijke huisvesting der troepen In afwachting daarvan kunnen gemeenten welke niel op dr taljel voorkomen en thans gamizotn bevatten ook nog al garnizoensplaats gebruikt worden Alzoo zal voorloopig en de ervaring leert dat dergelijJce voorlfwpige regelingen dikwyli zeer lang duren Gouda haar garnizoen nog kunnen houden Naar aanleiding van het liericht iu ona vorig nr betreffende eene sollicitatie naar de lietrekking van gemeentegeneesheer deelt men ons mede dat zich behalve den genoemde nog em sollicitant heeft aangemeld Hedenmorgen en 10 nre ong veer heeft eeu zekere oppcrnian M v H aan bet werk aan het buis van de wed L een zoodanigen val van het dak gedaan dat hy zwaar gewond naar het gasthuis is vervoerd Zaterdagavond is b j F H Prinseiiterg in de Boelekade alhier een begin van brand ontstaan en wel door het omvallen eener petroleum lamp Tafel karpet matten en enkele andere zaken geraakten in brand waarop de vlam gebluscht werd door middel van melk wat opnieuw bleek een goed bluschihiddel te zyn Blijkens aaischryring van den hoofd iateudant van het leger zal de wijze van voeding van de troep zooals die voor het nu eindigende jaar bg wgze van proef was ingevoerd bestendigd worden echter met die wijziging dat het zoogenaamde ration B dei morgens koffie met kaas en des namiddags vleesch groenten en aardappelen dat nu des Zondags verstrekt wordt zal komen te vervallen terwgl ook op dien dig des morgens soep en des middags gewone spijs zal verstrekt worden Deze laatste bepaling treedt in werking zoodra de nog voorhanden hoeveelheid kaas zal verbruid zijn Uit Boskoop schrijft men dd 19 December aan de N Rott Oi Uithoofde de iu 1880 voor doze gemeente benoemde burgemeester zyn vastewoon plaats alhier nog niet gevestigd heeft en blgkens het door hem gegeven antwoord op eene in den Raad gehouden interpellatie daarop gfen vooruitzicht schijnt te be slann hebben opdal de belangen der gemeente daardoor niet langer schade mogen lijden een fcertigtal der voornaamste ingezetenen zich tot Z M den Koning gewend met het verzoek den burgemeester te doen willen gelasten om te voldoen aan art 74 der gemeentewet door zijne vaste woonplaats binnen de gemeente te vestigen GiMerenarond had ingevolge de bepalingen van het Ileglement voor de Sladsmuziekschool in de zaal Kunstmin hel openbaar ei inen plaats der leerlingen van genoemde sefcool Niet alleen eehttr ter voldoening aan een wtttelg k vourschrifl heeft deze jaarlgksohe ifitvoering plaats daarmede worJt tevens voldaan aan het veruDgen der bnrgerg die zeer gaarne op hel laatst van ieder jaar hare kindereu in het openbaar proeven ziet geven van gemaakte vorderingen bewijzen hoort leveren van het oudrrwgs met succes te volgen Als gewoonlgk was ook ditmaal le ziM flink bez t Ook eqkele raadsleden gaveu door hunfe tegenwoordigheid een Ijewgs van belangételling in deze gemeentelijke instelling Hoe vol het ook wa en hoezeer onwillekeurig in deze dagen te midden vitn een groot pnbliek de gedachte opkoiafc als er maar geen brand oilbreekt kon meay dauk zg de loffelgke maatregelen van stads en ieteilsbestoar met gerustheid naar de uitroerinf blijven luisteren De in ons vorig nr genoemde oaatregelen voor geval van biand waren uilgevoeid jop verschillende plaatsen hingen lichtgevende lantsaift die bioaeukort door nette olie lampen in goed ilaiteude laiHaaros zullen vervangen worden achter op het toooeel was een extinclcnr aanwezig de g gpadeu werden zooveel mogelijk geheel viggehoadei en hel balcon san de tuiuzgde was weggelaten Modat men door de drie tuindeuren op het eerste l i iidalarm qu niddclgk hel haieiipaij kon kieren D rii gelukkig kon men oBgestooni blgven zitten geea enkele angstkreet werd veriiomen eu sl chls ie muzikale lonen van het tooueel k ramen tol on De uitvoering renchaftezi veel genot en gaf een hoogst gunstig getuigenis van het onderwgs op onze muziekschool Het progran na met zorg gekozen en opgaaaslct g f ile todioordKLMa goede criegeaMd een overzicht te krijgen over het resultaat van het onderwys De Ie Zang klasse opende den avond en achtereenvolgens kregen wg toen de verschillende leerlingen te zien en te hooren waarbg zang viool piano enz elkander afwisselden Bg eene uitvoering als deze zou zeker een gedetailleerde lieoordeeling in een blad misplaatst zgn Immers aan de onderwijzers de taak hunne leerlingen lof en blaam toe te kennen waar dit noodig is hun igver te erkennen hunne tekortkomingen te benspen doch wel mag het hier gezegd dat de algemeeue indruk liepaald gunstig was Wilden wij in bijzonderheden treden wij zouden alleszins gelegenheid hebben de uitvoering van verscheidene pro grammanummers met lof te vermelden doch zooals wij zeiden wg achten dat ondoelmatig Het was een goede gedachte om dezen avond tot slotnr te kiezen de FceatcantalC waarmede wij in de Juli maand dezes jaars op bet 80 jarig feest der muziekschool mochten kennis maken Deze cantate muziek van den heer S van Milligen woorden van den heer M H Kluitman wenl op nieuw met groot genoegen gehooid en ten slotte luide toegejuicht Daarop betrad de heer M Sprugt voorzitter der Commissie van Toezicht over de school het tooneel en hield een korte toespraak waarin hg een hartelijk woord van dank sprak tot de hh S van Milligen en J G Arentz leeraren aan deze school voor alles wat zg voor het ondemnis deden Hg drukte de hoop uit dat zy nog langen tijd aan de inrichting zouden verbonden blgven Had eerstgenoemde reeds geruimen tgd geloond zgn beste krachten te willen wijden aan de school laatstgenoemde was nog slechts kort daaraan verbonden Spr wenschte den heer Arentz moed geduld en beleiil toe om zooals hg tot nog toe gedaan had te blijven ondenvgzen waarvan dan zeker de beste resultaten te Spr vermeldde daarop de namen der leerlingen die een prgs of aanmoediging werd toegekend met de mededeeling dat die niet dezen avond zouden worden uitgedeeld wat met het oog op den tijd een zeer goede maatregel was maar Woensdag konden wordeu afgehaald in Arti Legi De namen van bedoelde leerlingen luiden als volgt Ie Zangklttue Prgzen A B Foiitgn K de Bok G Schenk W J Huber A Korte B Creveld A M Maas D Bood A van Xanteii C Smits A van Dnulzig H Bik C Julius L P Dgksman Aanmoediging A Klem A M Koster M H Hoogendgk M J Schim v d Loeff J M Biinemeijer i W Peelers C Sanders Joh Bokhoven H Hussen i A v d Hing G H Korte J A Kramers 2 Zangkliuêe Prgzen C C Hoogenboom A Kruisheer W Hoogendijk J P Burgersdijk A Steijl M H Grootendorst Aanmoediging G Quant L V d klein J M Vos J M Himsing B J IJssel de Schepper P J L v Deutekom IJ D Buisman N Prince 3e Zangilatie Prgzeu M W Kruisheer J v Niel Schnuren A J F Maas H G Bnrgersdp G J Koübs K M van Zatphen C J f Boers Aanmoediging A W Emeii J B van Es A van Goor G Kok B A P Kramers J C van Vreumiiigen M de Klerck 4e Zanfkltttte Prijzen E A Julius A P Kiebert E C G Groeoendal G C Groeuendal E C Slikker W Hemsing A D van Vrenmingen M H Grootendorst J C va Delden Aanmoediging D Hoogenboom G Kerkhof J de Jong 8 vanFranckenberg 0 Be ZangklaiK Prgzen L Biezenaar A Steijl J M Nortier J Klem L E H Schim v d Loeff Aanmoediging M A de Euijler J P Kortenoerer Solo ZangkloêU Prijzen M Schuling J M Luderus B v d Klein R Creveld G Monlanban M van Beuzekom A H G Gabrg Ptanoklaat van Milligen Pryien H L Hemsing J M Nortier Gastmao A P Kiebert D Hoogenboom I Jonker W Hemsing P Bouwer A E Julius M A de Rogier A D van Vreumingen Aanmoediging R S holten J Klem J P Kortenoever E C Stikker Pianokliuu Arentz Prijzen A Kragt B B dudtm AiaanMdii Eg U A C L Temmindc li V d Klein 3 Straver FumlkltuK Prgzen C C Hoogenboom S van Leuvenberg P Norlier F Stejjl A M Emei H J de Ruwe M H Diepeveen Aanmoediging J L van Deutekom C de Vletter J Korlenoever G A H Gabrij L A Molgn Blaatklaiu Aanmoediging Ogier C Lunenburg T C Lunenburg EUvet Schutlery Aanmoediging P Galdemoot Sparnaag Tasma Kraneveld eu de Jong Dezer dagen meenden 2 jeugdige sokavuiten te Oudewaler dat het zeker niet too erg was op behendige wjgze iets te ontvreemden Bij een kaaspakhuis komende welke pakhuizen thans geheel en al volgepakt zitten dachten ze leker da er van al die duizenden kazen best een kou gekaapt worden zonder dal er iels van werd opgemerkt ten minste van een onbewaakt oogenblik gebruik makende namen ze stil een kans weg die ze ecaige minuten later bij iemand in buis wierpen De man die zoo onverwacht een cadeautje ontving bracht het voorwerp naar t stadhuis alwaar de politie op den diefstal attent werd gemaakt Na gverig onderzoek kwam de politie de jeugdige deugnieten op t spoor en bleek het dat de rechte personen waren gevat t Waren 3 jonge knapen die voor de toekomst zeker veel beloven Staten Generaal Tweede Kamek Zittingfc van 17 en 19 December 1881 De beraadslagiugen over de begrooting van Binnenl Zaken werden in de zitting van Zaterdag voortgezet Na een algemeene beschouwing van den heer Haffmans over de kunst werden de afzonderlgke artikelen der afdeeliug kunsten en wetenschappen behandeld De Kamer nam met 34 tegen 27 stemmen aaa een door den Minister sterk bestreden amendement van de commissie van rapporteurs om ƒ 2000 te schrappen op een post voor het Rgksarchief wel k besluit ten doel heeft om de voorgenomen reorganisatie niet te doen uitvoeren zonder advies van den Rgksarohivaris dien men derhalvp uit zijn betrekking niet wil verstooten Evenzeer Werd met 41 tegen 20 stemmen aingenomen een voorstel van de comm v rapp om ƒ 25000 uitgetrokken oor de verbouwing van de ledig gekomen stallen achter het Rgksarchief naar Waterstaat over te brengen hetgeen do Min