Goudsche Courant, woensdag 21 december 1881

I had bealredeo op grond dat het hier geen nieuw gebouw maar alleen rerbouwiug betreft Daarentegen trerd met 43 tegen 32 at vencorpen een amend om aan art 146 een nadere oraschrgriog te gef en met het doel om de cootidlè Tan de Bekenkamer eder illuioir te maken Een nieuw art 148a heeft de Comm r Bapp f ongesteld met het doel om aan tnbsidieuy 8000 uit te trekken roor de restauratie taa de Dbmkerk welke subaidie feilelyk ia loegetegd maar nt wordt teruggehouden omdat au het aarspronkelg plunTan redlaurotie cou lijn afgeweken t lu het uitTOerig debat reeade Traag of diïKamer werkelgk geroepen is lich in de weleuscfauLp Igke qunestie te mengen dan wel of de Begeering zich aan haar voorwaarden behoort te houden J getteld op grond ran de offinieele adTiezen en wellE roor waarden bekend iija geweest aan de kerkvoogden De Minister verklaarde dit laatste pertinent ibp den twgfel van den heef v d Linden of werkJlyk de voorwaarden vooraf waren vastgesteld Maar Ie heer V Aseh T Wgok deelde mede dat de resBiuratie niet plaats heeft gehn op verzoek der Eefleering maar dat t een liefhebberg was ron de HeKeringj die dus niet allerlei voorwaarden hai te fielten zelfs buiten bet onderwerp dat aan di or é was De uitslag was dat het amèudemeut vmcorpeii werd met 36 tegen 30 stemm f i De oomm r rapp heeft vodl gesteld op dan post voor de historische monumenten ƒ 1 844l i0 t schrappen eu wel ter vermin lei ing van de post n voor het slot in Brederode ivoir het M niderslot ia Toor den Kroneuburger toren JNyinegeo en ter geheele egneming van de al n voor het SpaiJjaardsgat te Breda het slot vay Maarten van Ko ttm te Bommel en den toren e Zierikiee Dit amendement etf vtrviorpen met 33 legen 29 ileinmcn en de post vooir r restauratie van de torens te Zwolle en te Mid4elburg aangenomen Jangenomen tgn de amendementen tot vermindering van den post tot aankdop van boekeu en toi schrapping van de Terhooging der subsidie roor de koniuklgke muziekschool te srGravenhage JaKgewmien met 47 le ep IS stemmen is de moiie Lieftinck tot verlaging van prgs van hetBgblad tol drie gulden Aangtmmn is ook het amendement de Briijrn Kops voor Oymunstiek onderwga aan de Kweekscholen Het hooftisluk Binnenlaudsche Zaken is aangenomen met 63 tegen 14 stemmen nadnt de antirevolutionairen hun afkeurende stem er voor hadden gemotiveerd en de heer Gleichman had verklaard lat de liberalen den minister zullen steunen zoolang hg pal slaat vour de beginselen der Schoolwet Van de liberalen steraden de hh Sickeaz de Vos Borgesius van Houten en Viruly tegen In de zitting van gisteren is bericht ingekomen van het overlgden van den heer Aruoldts Door den heer de Gaserabrobt werd huhie gebracht aan den overledene Wat betreft de conversie werd de conclusie voorloopig uitgesteld Bij de behandeling van het hoofdstuk Marine beloofde o n de minister met zijn ambtgenoot van koloniën te zullen overleggen wat nader kau gedaan worden tot opsporing der nog vermiste schipbreukelingen van de Koning der Netlerlande Aangenomen werd een raemoriepost voorgesteld door den heer de Casembioot tot opleiding van scbeepsklerlfen De hoofdstukken Marine en Nationale sebuld werden met algemcene stemmen aangenomen Een memorieposl voorgesteld door den heer Gratama tot voorbereiding der uitbreiding van het kapitaal der muntbilletten werd aangenomen Het hoofdstuk Fiuaoaieu werd mede aangenomen Knar wij thaus Teriiemen heeft de Minister vanmarine btpaald dat de straf aan de solirgvers opde Bgkswerf te Amsterdam opgelegd omdat zij in strgd met de verordeningen tich rechtstreeks tot den minister hadden genreud met een verzoek om Iractementsverhooging meet worden geroieerd eu de ingehouden gelden hun moeten worden teruggegeven N R Ct De ofRcieele viering van het tweehooilerdvgflig jarig bestaan van Athenaeum en Universiteit te Amsterdam lal op 9 Januari a s plaats vinden ïlen der iceredde schipbreukelingen van het stoomschip de Koning der Nederlanden melilde zich iu de vorige week te Amersfoort aan ter inschrijving iu de bevolkingsregisters Het was een jongmon van 21 jaar die als gegageerd O I soldaat uit Indie was teruggekeerd In Februari jl had hij in Aljeh niet minder dan zeven klewanghonwen bekomen hg had drie breede en diepe lidteekens over voorhoofd neus en wangen bovendien had hg het gebruik van zyn rechter arm verloren Door de schipbreuk was hg van al zgne goederen en papiere i berpofd De barometer meldt men ons die hoog stond met kalm weer begon terk Ie djwp Tan harden wind uit hel znideo ontstonjl Hrdag avond storm met zwareo n g i De lUtd Armiuderde süHt Zondag margen weer op liqj Vaar het westru en weldra stormde het op nieuw met geweldige lagen De waarnemingen waren hoogst ouguustlg Als op al de stormen die in een kleine drie maauden uit den zuidweslelgken hoek gewoed hebben een uoordooslelgke wind jpoet volgen aUMNjünd zal het ueer deieu winlè lang niet jBiMli Bn Een lid ran de wetgermde rergaderingtlfnCaapkolonie aohrgftt 22 Nov Mt Kaapstad De zaken ran Transr l kullen gelMlf ik langzamerhand wel ran lelf tejirecht komen als wg maar geduld l eblwn eh als Zg e er op uit zgn moeielgkhedeii te v eroorzaken zidb maar stil houden Het spreekt van zelf dat er muslagen gemaakt zullen worden maar men moet watldoor de vingers zibn van een g ieTtruenienl flat Heen z er i ae elijkei erfenis beeft aaur vurd het gevcjtji vaif dèii verkeeraen stiipidie vlet jaKP geleden iH gedaan Het el u tiogksys eem la d i ir den Volksraad is aangeiioineiil strdpicl niet i iet ibnte denkbeelden Maar raii zulli4 dwalingen taf het Transi ul8Chei olk zelf het mee te Igden bebl len door tijd en ondarvinding zull zg even g lala anderea moeten leeren tl De Vililsraad is v de vrglating ran Oeiew yo len heeft A in ïrijhèL stelling gelift van 800 mlluders ili dOor de Mugelsohe aatoriteitem in leerlliigschap eu gtigeveil De heer Jenkius i seoretar der v oyll Agricultural Sodieiy of Engeland heeft céi mein irie pgesteld over onïep landbouw Dnarin Ifeett Wa o fa over ouze lortboter f Il Maar indien de j HollmidsdÉ boter niel meeitl Igeniet van den roep en de hoofe prijzen die haar op de markten vau bet VereenigJ Koiiiukryk Ie ïêaxl vielen is het omdat A vervnlsohing op breène schaal gepleegd haai te gelgk bare hoedanigheid en haie goede reiiommee beeft ontnomen Noordbrabant is hel voorname mifldelpuni van deze indnstlrie van pscudoboter die uit Frankrgk leu groot deel I van het vet trekt dat zy behoeft en dat zg na omzeiling en verwerking onder hel etiquet van boter van Milaan van Isigoy of van Denemarkeu extra weder terugzendt Het euvel is erg genoeg geworden zoodat de Nederl Regeeriiig zich naar men zegt bezig houdt met de middelen om er verbetering in aan Ie brengen door een bepaald merk op te leggen asn alle kunsten aan alls schijn of valsohe boters dit voor exportatie wi li n nfeg ev8u SCHOLEN VOOR ZDiSSm Overgenomen nit het RotlerdanucA Nieumblad ÏI De inrichtingen die d Hollandaehe Muatsohappg van Landbouw zich voohHelt in hel levsn te roepen hebben niet in de eerste plaats ten doel opzichten te vormen voor min of meer uitgebreide boter en kaasfabriekeii geen technici in de beteekeuis die men gewoou is aau dat Woord Ie hechtea Het is op dit oocenbllk nog moeielgk Ie zeggen in welke richting de Naderlundsche zuivel induslrie zich in de naaste toekomst zal uitbreiden De toenemende splitsing van het landbezit is natuurlgk oorzaak dat de inelkopfirengst waarover elke veehouder Ie beschikken heeft gemiddeld kleiner wordt en nu is het zeer de vraag of de boeren elkvoor zich in slaat en geneigd zyn de kosten van hun bedrgf te vermeerderin met de niet onbeduidende uitgaven die de toepassiug der nieuwere wetenschappelgke voorschriften op hun vak verplichteud stelt En doen zg het niet gaan zij voort Ie werkenvolgens den ouden sleur met verwoarlbozing van al hetgeen elders met zoo uitstekend gevolg is beproefd dan moeten zg het vroeg of laat afleggen Daarom aohteu wg hel niet geheel onwaarscbgnlijk dut ook hier op ruimere schaal geproduceerd zal moeten worden door gebruikmaking van hel coöperatief stelsel Als de honderd of tweehonderd boerendie tot heden zelven hun boter kneden en hun kaaspersen dit later iloen iu een gemcenschappelykeinrichiing voor gezamenlgke rekening tol staud gebracht eu in werking gehouden dan kunnen met oneindig meer gemak die verbeteringeii worden aangewend die het meesterschap van onze zuivelarli kelen moeten heistellen en handhaven Of zoode maatschappelgke ontwikkeling onzer landliedenhet standpunt nog niet heeft bereikt waarop coöperatie met vruobt kan worden toegepast dan zuilenwellicht particulieren of vereenigingen meer en meertot de oprichting vau fabrieken gaan besluiten eneenvoudig het hoofdmaterieel de melk bij ooutraclvan de boeren koopeu Dat een dier beide inrichtingen algemeen als de meest doeltreffende en wiustgevende zal worden besohouwd is onzes inziens slechts een quaestie tan lyd Doch niel te min zal men rekening moeten houden met den actueelen toestand niet met dien welken een rolgend gealaoht welicht eerst io qjn rolheid aanschouwen zal De luivelbereidingssehoo moet dienen om den boer of de boerin die zei met de bearbeidiug ran zyn product belast is de noodige leiding te geven opdat Nij dit zoo voordeelig mogelgk leere doen hem en cnkeleu blik te verguunen in de theorie van zgé vak waardoor hg iu staat is en zelfstandig oordeel te vellen over latere verbeteringen die bg voortgaande ontwikkeling zguer industrie niet zullen uitblgven Het Koarom ook van de eeuvoudigtle handeling moet hem worden aangetoond iet in elke gemeente der beide Hollanden zou eeu school van dien aar4 een goede plaats aantreffen Zg behoort gevestigd te worden iu eender oentra vuu de zuivel iudustrie daar waar de bouwstoffen voor het aanschouwelg k en zelfbani elend oq derwys in overvloed voorhanden zgn Het beslé resultaat ware te verkrWu indien de school in reuhtsstreeksche verbinding atoad met een fabriek waar verschillende stelsels iu toepassing kunnen orde4 gebracht en waar de leerilageii den arbeid zelve helpen verrichten Theoretisch onderwya alleen baart hier weinig en dat is juiit de groolè raoeilijkhejd Wout een bestaande en bloeiende fubfiek zul i b inueielgk laten overhalen tot het luvobreu van ein fcoo fr8gmentari i arbeidstelal lat ralaf hien van oflgunstigen ii l ed ton kt huep zgn oil de Ie bL haldo wiiMlen i Kan ijiet laar een ultreeukonMt rotdeu aijngegaan iu dien zin dat zmzieh liegen enot van een subsidie bexiiikbaar slM dan zou jie zwarigheid opgelosf tgn audera zoalhet uoodjg n jtibool en fabriek oa ilinig te verboden dal laatste van de eerste e n onderdeel welftl eveMb prbefveld een ouderlioorigheid is van de Wtoefingsche luiidbonwSchooli NiUr ouze meentèg zoujen I ons in Zuid Hulland driei gemcentrn ae meMIe i acbiktheid bezitten om bedwide inrichting Ie ontleugen als niiddelpunteu van de boter en kaa e tiding Niet juist wetende aan welks der tl ie e sullige voorkeur te geven nucnien wij ze hier in alphabetisohe volgorde U elft Gouda eu Leiden onder herinnering dat tCuTrouda door de aldaar bestaande afdeeling der HoUL Maatschappg reeds voorbereidende stappen zyn geqaani eju en Thans wenschen we eju enkel woord te sprekenover het leerplan i Zal lie onderneming levensvatbaarheid bezitten dan moet hoofdzakclgk gelet worden op de behoeften van deu kleinen veehouder De kotten mogenniet Ie boog worden opgevoerd de duur van deg cursus behoort lot het noodige beperkt te blgveu Vakscholen in het algemeen worden nog al eens Igdende gevoiideu aan de kwaa dat zg aan baar program een te groote uitbreidiug geven Men spreekt dan van de wenschelykheid eeuer breede ontwikkeling die de geschiktheid voor reu bepaaldeu werkkring verhoogt en ofschoon we erkennen dat er voor dit denkbeeld veel te zeggeu valt gelooveo we dst men door het eeuzgdig Ie volgen zg oogmerk dikwgU voorbijstreeft V g ineenen dal jongens eu meisjes van gewone vorming de bedoelde aohool moeten kunnen volgen en op ren leeftgd bg voorbeeld van 14 tot 16 jaar zonder dat men daarom behoeft uil te sluiten die reeds ouder zyn mits allen bewijzen kunnen vau het gewoon lager onderwgs genoeg Ie hebben bewaard om ran üe lessen te profiteeren Werd ons Opgedragen de hoofdtrekken van een conceptleerplan over te leggen het zou er ongeveer uitzien als volgt De cursus is driejarig aanvangende telkens den eersten werkdag der maand Mei en eindigende den laatsten October Deze tgdtaausluitiug staat in verband met de melkopbrengst der koeien Het onderwgs in de eerste klasse is uitsluitend theoretisch in de beide andere gedeelteliik met toepassing op de practyk Het omvat de volgende leerstof Kennis van de scheikundige bestauddeelen der melk en van de veranderingen die zg by de verschillende bewerkingen ran hel boter en kaasmakeu ondergaan De voorwaarden ouder welke de afscheiding der zuivelstoffen zoo volkomen mogelgk kan zgn en de onderscheiden stelsels die daarbij worden toegepast Kennis en behandeling der werktuigen by de zuivel bereiding in gebruik en bekendheid met de beginselen der meohaniea voor zooverre dezen daarbg hun toepassing vinden Het gebruik der instrumenten die in een gewoon boerenbedryf kunnen worden aangewend om het gehalte van de melk alsmede van de byproduclen der znivelbereiding Ie bepalen De gebreken die zich in hel product kunuen vertoonen kennis van de oorzaken en van de raiddeleu lol besirgding Conservatie van boter en kaas roor de verzending naar bet buitenland 1 1 D iarichlitg an boerdergen met bet oog op de belangen der zuivel bereiding Gezondheidsleer van het melkvee Behandeling van weiUnden Kennis Tliil vöellergewasaen eu vau de waarde dor roediugsartikeleu die verschillende industrieën afwerpen rurichling der veestallen Drinkwater voor het vee en de wgze waarop de zuiverheid woi t geconstateerd Piaotisohe i erkzattrohipden met toepassing von de stelsels die geschikt zgnjook op kleinere boerdeiffeu te Worden gevbigd i Landbouwbo khouden J voorzooverre de boer hel uoodig heeft i rai de resulMteu vau lijn arbeid in oy fers uit te drukkt 1 Zooals men ziet wiMen we noch hoog vliegen noch ver springii De gikschool moet vakschool blijven geen gewijzigde Mooi vour middelbaar onderwas worden On prpirom waarschijnlijk in hijt oog van deskundigen ohrtlledig we meenen er evenwel genoeg van gezegd te fbben om de richting der studiën aan te wijzeü jm Mocht een meer bevJBpde hand dan de ouze alude schets die we ra aandrang ter overwegingaaubieden iels willen toevoegen in he belangder zaak kan het ons niFt anders Jan aangenaam yn KuUoHlanils ii verzi iil Dezer dagen is gcinel dat iii Kiigeland onder het beschermheerschap vaji den lord innyor van Londen eeiie insohnjving isfgeopmd ten behoeve van de lersche groudeigenaarsj welker p ichters de betaling hebben gestaakt Vcrsoh idene djgbladeii o a de Pali Mall Gaielle ttee eu dat dit liefdadigheidswerk een staalkundig karakter zal aannemen en hi t werkelyk doel der ontwerpers van dit plan hierin bestaat om eene maiiifeslslic van hel Eiigelsehe volk uit te lokken zoow I legen de landbuuweiide bevolking van Ierland als legen het kubinet Gladstone dat de zaak der pachters heeft ondersteund Indien dit zoo ware zegt de Poll Mali Oaziile zou het plan slechts tot gevolg kunnen hebbeu om uit Ie reeds zoo vinnige worsteling io Ierlai d een twist van Msaen en landaard te doen ouislaan eu dat moet tot elkeu prgs vermeden worden Het verdient opmerking dat de heer Gladstone wiens gevoelen over de bedoelde inschrijving is gevraagd rerklaarde dat de landeigenaars iu hun recht war i door en ber ep op bot publiek te doen maar hg weigerde zich uit te laten over de vraag of daartoe het gesebikte oogenblik gekomen was Overigens valt er oiel aan Ie twyfelen merkt de Daily Neun op dat de ontwerpers der inschrijving te goeder trouw handelen en geeuszias voornemens zyu om vijandig legen de Regeering op Ie treden of zich tegen de iandaet te verzetten Het renige gevaar ziet het liberale blad hierin dat de conservatieve pers de openbare meening op een dwaalspoor brengt leu opzichte van de beteekenis en het doel dezer onderneming tea gevolge van de luidruchtige goedkeuring welke zg baar schrnkt Te Weenen is ket verhoor begonnen van de brandweer die by den sobouwburgbraiid zulk een slechte reputalie kreeg hel antwoord luidde algemeen dat herhaalde malen pogingen ziju aangewend om het brandende gebouw binnen te dringen maar dat dit in begin onmogelijk was door deu dikken walm eerst toen het dak barstte kon men in het gebouw komen maar toen was het te laat niemand geloofde dat reddingspogingen hadden kuunen baten daar de mensoben iu hel gebouw reeds geslikt moesten zijn toen de brandweer trr plaatse kwam Iu Frankrgk zal Gambelta de vaoaulie gebruiken om de wetsontwerpen tot allerlei hervormingen gereed Ie m iken Over Boustnn wordt nog altijd reet gesproken onparigdigen beschouwen de raak zoo dal Ronstan de Tunis expeditie niet heeft bevorderd om financiéele speeubitie maar hoofdzakelgk vit eerzuoht en hy daardoor Praiikryk in een verkeerde onderneming heeft betrokken dit zou ook de eigenlgke reden geweest zijn waarom de jury Bochefort vrgsprak Daar Roustan s positie in Tunis jonhoDdbaar is geworden zal Gambelta hem een I anderen post geren die niet minder is men spreekt van Athene Challemel Lacour zul Ie Londen vervangen worden door Tissot en Xonilles naar Konstantinopel gaan De jongste berichleu uil Tunis bevestigen de rroegere mededeeling dal de militaire expeditie als afgeloopen kan beschouwd worden Wel wordt eenig plaalselgk rerzet op enkele punten nog mogelgk geacht ninar de bgeensoholingen der opstandelingen gn volkomen uiteengejaagd een bewgs dat hel zenden van twee sterke troepenafdeelingen naar het zuiden van het Regentschap volkomen aan hel doel heeft beantwoord De verhouding tussnhen Oostenryk en Rumenië bigft gespannen Men herinnert zich de oorzaken van dit conflict In de nog altyd door eene eommifsie bestudeerd wordende Douauquaestie wil Oostenryk eene beslitsing uitlokken die de heersohappy over de rivier zooveel mogelgk iu zyne handen zal brengen Kumeuié ilaarentegen beweert als bezitter van éea oever over zeer groote uitgestrektheid en van beide oerera aan de monding dal zulk eene regeling inbreuk zou maken op zyne rechten eu de Jbsoogde rulkoraeii vryheid der rivier voor de vl Hffc van alle natiën ouder Oosteuryksch beheer i den steek zou blijven Bij dezen stand van hel geschil wierp koning Kaïel van Buraenië olie iu het vuur door eene vrij scherpe uitdrukking iu zijue laatste troonrede welke door Oostenrijk werd beantwoord met een bevel ain ziju gezant graaf Hoyos Sprinzenttein om mei de Rumeensohe regeeriiig lot nadir order niets te behandelen dan de ouverniijdelgke loopeude zaken De Uumeensche kamer nam in haar ailres vau antwoord de door ons vermeldt uitdrukking op welke het zegel der vertegenwoordiging aan de woorden des kouings hechtte De beun was dos weiieroin aan de Ooslenryksche regeeriiig die jn een barer officieuse bladeu het Ireadenilatt zeide dat men iu Rnmenie lang vergeefs zal wachten als men r de meening is toegedaan door sommige bladen verkondigd dat Oosteorgk nu nog vertoogen zal riehteu tot Uumenie Ousieurijk heeft op den be leedigeuden uitval f eantwoord door eene officieele verkoeling en het is uu aan Buinenie om de gevraagde satisfactie te geven Weigert de Rumeensche regeering dit dan ra Oostenrijk weten wal het doen mi et en ziel het zich zijn weg reeds afgebakend dbor de naii graaf Hoyus gezonden bevelen Hel IS te hopeu dat mea zich te Bucharest rekenschap znl geven wat het afbreken der vriendschappelijke betrekkingen met Oostenrijk te beteekeuen heeft Wat men spreekt van welwillende lusschenkomst eener derde regeering berust op dwaling Het geldt eene zaak van eer waarin Oostenrijk noch Rnmenie bemiddeling kuunen aaniieuien Rumenië heeft den twist aangevangen eu ho eerder men dit te Bucharest erkent des te beter voor bet land Deze waarschuwing van het ofücieuse blad heeft de verdienste van teer rondborstig Ie zyi Doch indien uu Buinenië geeue verschoouing vraagt wat moet Oosteurijk dan doen Cjiiflicien van dezen aard vonden hunne natuurlgice oplossing in de bemiddeling van een onpartijdigr mour deze schgnt men volgens het Frendenélatl te verwerpen Deze verkUrwg van het olBeie t ll U lai l ia echter niet bindend voor de regeeriug te Weeiieu De depêche waarin de Ameriknautche minister vau buitenlandsche zaken betoogd heelt dat het ClnytouBulwer traclaat gewijzigd moet worden iu den zin van volkomene oiizyiligverklaring vau bet P inamu kanaal is thana openbaar gemaakt De Moilroe leet Amerika alleen vooi de De Effectenbeurs LXVI j Amsterdam 19 December 1881 Slechts op drie belangrgke punten rail in het overzicht der vorige weck te wgzen la dat de speculatie in Mexicanen enz aanhield doch de animo voor Spanjaarden aau afnemen wa 2o dntde Amerikaansche spoorwegwaardeu en nnluurlijk iiL de eerste plaats de anndeeleu zeer achteruit giugen 3o dat het geld Weer duurder is gewerden De rente voor proloiigstie is 1 pCt gestegen Reeds Dinsdag steeg zy tol 5 en dobberde de volgende dagen tusschru 6 en 5 i was Vrg dag 5 doch Zatcritng weer O s BlNNENLiNDScUE WAAKDEN StaoUfondien Deze fondsen blgveu steeds in gunstige stemming de afwisseling der noteering is in den regel gering thans valt eene ryzing te vermelden voor integralen en oude vieren resp van u eu l iig voor drieën die en amort syn die j verloren De obligntieleeniug sloot onveranderd Premieleeningen Amsl loten gingen iii de trekking van 16 dezer circa 2 pCl achteruit Rotterd en Gemeenteer verloren s Spoonoegleeningen Van i eie soorten noJeerden aand Rijnspoor I pCt hooger ook verbeterden degestemp obl Centraal van 73 op 74Vi Boxtel Wezel in flauwe stemming de aand noteerden Zaterdag 15 8 gestemp do 48V 2e Hyp 16 Ook Ned lud Sp was aangeboden de aaiideelen verloren 2 i47 de 4V pCl obl lO Vs Ie 3pCt onveranderd 85 Tranmifleeiiingen De Gooiscbe tram loleerde niet minder dan 1 2pCl hooger de ryzipg ilaal wellicht in verband met de legen 27 dez r nitgescbrerea leening van 600 000 4pCt a 91 Overigens was de handel in deze soorten stil Ned en Roti iets lager Indntlrieele maarden De a nd der nieuwe Afr Hr bleven ia rgzende stemming een oogenblik zgn zg zelfs lot 236 gestegen Vierdag sloten ly 228 dus nog met een avaui van 6 pCt Aand Stoomv Nederland mede in gunstige stemming de koers was Zaterdag UO j dus circa 4 pCl hooger Ook vele andere soorten verkeerden in sangeuame stemjiing Aand Rolt Uv daalden weereen beneden de 10 pCt EUBOPEESCHE WAASDEN Siaattfondwn Oostenrykers en Hongaren gingen circa t Vi achteruit de Hongaarscbe 4pCt leening verloor zelfs l s Portugeezen waren ook iels lager de 3pCt noteerdeo 63Vi de 6pCl 100 en j Russen kwamen nog weinig op Wij zullen eenige noleeriogen luien volgen 6e Serie 69 4 6e Sl Vig obl 62 87Vs 64 guldens 97 ponden 92 77 90 Oosterleeniugen S Sfi t 56 is en 73 88 30 90 6Ü 86 75 80 80 70 67 69 78 Vi Spanje Over de conversie luiden de berichten noic verschillend De 2pCt buiteul zouden kunnen orden afgelost of geconverteerd in 4pCt s legen 52 e 85 De IpOi buitenl zouden geoouverteerd worden op deu voet van ƒ 1000 oud tegen ƒ 400 nieuw ludien deze berichten juist zgn is de conversie nog zoo kwaad niet vooral als de rente der nieuwe leeuiiig betaald wordt De IpCt sloteu 3l en 30 de 2pCl 48 ea 47 Turken hielden zich goed 69 zelfs J hooger Van de Ejtypt fondsen noteerden de 4pCt 7l 4 de Spoorwl 92 Premieleeningen De meeste soorten wiüren iels beter Turkeu gingen voor 13 a 14 Oostenr 60 eu 64 en Weener lotun circa j MaJrid 1 beide soorten van Kussen 1 hooger Alleen Hang Staatsloten waren iets j lagtr Spoorwegleeningen Over t algemeen had de Buropeesche spoorwegmarkt een gunstig aanzien Thiias aand noteerden 106 do obl 86 Viel Era 63 Z Ital 6lVs Fr Oost met eenigen achteruitgang 71 Ëlis Oisela 79 Warschau Bromberg 51 Warschau Weenen 74 Russische waren ook raeerendeels iets hooger Gr Mg Mü teerde 128 3pCt 84V Brest Graj 93 Ch Atow 91 Jel Griazi 89 Lm Sew 86 Mors Sysr 88 Mmrtt Jar M g Mosk Kursk 108 Orel Vit aand 8 V hl 92 RUs Wiasra 68 Lager sloten 4 pCt Hyp Gr Mij 91 do 4pet 82 Ballische 52 Jel Orel 92 Kursk Chark 92 Kursk Chark Azow 86 Mosk Smol 92 Poli l ifl 91Vs Z W handhaafden zich op 60 a 60 doch met neigiug tot dalen Akeiikaakscbe WAABDEN Stoaft ondten Van N Am waren de obl der V St onvennderd 8pCt s Florida hooger In Sfexicunen bleef de hondel zeer uitgebreid de oude sloten ruim IpCt hooger De nieuwe ook een paar fracties btter Wat de Z Am aangaat valt een geringe rijziuf i s 5pCt Brazilianen te iioteereu Ook de andere fondsen waren gunstig gestemd Columbianen konden tut 36 stggeii Peru noteerde 18 i6 en 14 Venezuela 39 beiden dos iel hooger Spoorwegleeningen De opgave ron eenige noteeringeu op 10 en 17 December geve een overzicht van den reeds vermelden achteruitgang 10 Dec 17 Deo Buffalo Pittsburg 44 42 Centraal Pao sh 94 94 Canada Souib 61 59V Chic N W pref St 141 140 Chic Ma l UZI 120 120 Menum 120 120 B Isl 133V 132 CIcvel C en C 92 91 Denv Rio C A 81 76 obl 114 113 fur geoons 107 106 Illinois C T A 133 133 St Louis S Fr aand Ie pref 106 107 2e pref 66 63 Mich Centr C v A 92 90 Miss K eu T sh i0 8 38 7 Inc bnds 76 75 N York ke Erie aand 45 4 Ontario SI 30 Greg Cal aand comm st 19 18 II If pief 62 49 Pad Elisnb 86 85 Pensylv 130 126 South Pac obl 103 loa s Tol Peorin 80 80 Un Pao Coll Tr B 107 107 Wabash St Louis 83 81 Hooger noteerden Calif Oreg obl 106 Jt I