Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1881

Calif Pao St Hyp i IO41 1 de meeste Chioagosoorten een a twee fraolièn Burl Quino l HI Cle l M Vernon Cert TS J Louis en Nash C A V 105 N Y Peusyl en Ohio obl Vs lOé s St Paul Minu en Man obl UO Indtuirietle waarden Met uilsondering an Maxwell Incomebands die Vs hooger noteerden aren deio fondsen lager Colorado s 7 g Louis Cil bV Vs Maxwell sh Pbolonoatiï bïntï S j pCi T F S Heden was de stemming seer flauw Er i n slechts leer weinig terhoogingeu te vermelden en deie tyn nog onbeduidend Van onie Slaatsfoudsen waren integralen en drieën V beter De o erige binnenl waarden varieerden weinig Stoom Java en gest obl Boxtel Weïel 1 pCt hooger Ned Bank 1 Gooiache tram l s lager Surop Staatsfondsen allen iels lager Oostenr en Kussen i Spanje Vj a j Turken en Egypte Vs Eussen 64 en 66 j Oo Bu e Sp flauw Ook aan de ovenijde an den Oceaan was daling schering en inslag Florida s erloreii l Mexico Vj Peru a 1 Alleen Veueanela hield tioh goed Ook de Sporen zetten hun aobterwaartsohe beweging voort Vooral ondervonden dit Denver Bio sh die 2 l Wnbash St Louis die ruim 3pCt verloren De eenige verhooging is Ie vermelden voor Clevel M Vernon Cert die j stegen De Prolongatie rente is tot 6 pCt gestegen VrUdag 23 December 1881 Nr2704 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescbleden tot één uur dea namiddags van Apa dag der uitgave Afloop van Openbare Verkoopingen Tan Onroerende Goederen VEILING 19 DECEMBEK Winkelhuis Wydstraat A 42 ƒ 6076 kooper E van der Heyden Idem aldaar A 42a 4100 k C J van de Pavoordt Huis Spieriugstraat F 19 1460 k A Brink Idem Groerenweg L 113rf ƒ 960 k Wed Kiet veld G yONDENen aan het Bureau van politie gedeponeerd een sleutel een pak vuil wascbgoed een rood t ernilen doek LIJST VAN BBIËVËN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand November 1881 uit Qottda verzonden en door tusscfaenkomst van het Postkantoor terug te bekomen C Bos Amsterdam E van Wilgen Amsterdam G F Kok Oo Amsterdam Mej Dekker Amsterdam J de Goo s Gravenbage Mej Soheltens Groningen Ds Meilink Jutphaas Horntman Ouderkerk a d Arastel K de koning Rotterdam Uit MOOBDKECHT Bloemeudaal A Valgraaf Schoonaard GOUDEBAK y Lans Botterdam ZfcVENHUIJZEN Willem van de Buit Schoonhoven BBIEFKAABTEN G van Waas Amsterdam J Prins Kralingen E Peters Botterdam Oovda den 16 December 1881 De DtfMtteur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand GEBOBËN 18 Dec Willem Johannes ondert W J Tutomtn en Ë Beren Hendrik Adnanos ouders H van Buoreo en M C Bn Os vao der Abeelen 19 Cornells ouders 6 de Graauw en A R van Hoorn Leendert Wilheimns ouders I A Nleuwreld en £ van Itijk Johanna udera A de Joog en M Homes Henn Salomon ouders S L Cats en R van Embden OVERLEDEN 16 Dec J Blok 7 w G Hoogendoorn O m 17 J P Snelleman IS d S J H Breukel 6 m 18 C de Heer hnisvr vsu O VeeuendsaI 24 j T N Jooslen 3d 19 M van der Klis 1 m A Rabouw 5 J Snelleman 76 j U ra P Lodder 2j A Kors ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon T S HOOGENBOOM GoEDEWAAGEN Fadang 2 November 1881 De Heer en Mevrouw van SCHOUWENBURG van Elten betuigen hun hartelyken dank voor de talrgke bewgzen van deelneming zoowel binnen als buiten de stad betoond in het droevig verlies banner Dochter Gouda 20 December 1881 De Kinderen en Behuwdkinderen van wfllen den WelEdelgestrengen Heer H BOONDERS betuigen hunnen oprechten dank voor de vele bljjken van belangstelling ondervonden b het overlgden van hunnen geliefden Vader Uit aller naam A C P VOGELS Mfe P VOGELÖANOBBndbes Gouda den 17 December 1881 De Arrondissements Bechtbank te Rotterdam heeft bü vonnis van 17 December 1881 JULIENNE MARIE ANTOINETTE SOETBB Weduwe Van Johannes Pbtrus dbn Riet Modemaakster te Gouda verklaard in staat van faillissement sedert den 16de dier maand en benoemd tot Rechter Oommissaris den E A Heer Mr A H van TIENHOVEN Rechter in voornoemde Rechtbank en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda De Crediteuren in bovengenoemd faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke zal plaats hebben op DINSDAG 3 JANUARI 1882 des voormiddags te tien uren in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator voornoemd J PO ÜIJN DROOGLEEVER immmmsL Op ZATERDAG den 24 DECEMBER e k des namiddags van jl 3 ure in het Lokaal cAeiiLegi inschrijving van Leerlingen die wenschen deel te nemen aan het onderwas benevens tan Eleven voorde Muziek der dd Schntterg alhier Namens de Commissie De Secretaris F HARTING Kerstfeest RAAIJMAAKERS heeft van af heden voorhanden MARSEPAIN KRANSEN gevuld met verschillende Crèmes AMAN DELBANKETKRANSEN Fijne CHOCOLAAD KRANSBN Gedurende de Kerstdageif BOTEE EEAITSEN CONPITDUR en SAÜSIJZEN KRANSEN verschillend KLEIN GEBAK enz Bestellingen worden van af heden aangenomen jWtgp 308 Staats Loterij De TREKKING der EERSTEKLASSE begint op DINSDAG 27 DECEMB ER 1881 ADVEaTE HEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda jMp Eén afschrift is voldoende SM Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda De ondergeteekende geeft bg deze kennis dat de OÜDERWETSCHE BLANKE BIÈR AZIJIV sedert jaren door den Heer J J tiRAGGAAR verkocht doch door quiteering van zaken deze heeft gedeponeerd bjj J PALMS alwaar zj van af heden i gen denzelfden prys te bekomen is J PALMS Raam O No 223 Mevr VAN dee BURCHT van LICHTENBEBGH te a Hage VERLANGT met 1 Februari eene bedaarde nette Dienstbode P G als MEID ALLEEN Nadere informatien te verkregen hu den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Geen oude bromkast met legio gebreken waarmede de leerlingen hun gehoor bederven maar een zeer goed in staat zgnde PIANO voor 45 Brieven onder No 661 aan het Bureau van dit Blad Berigt van Inzet De BOÜWMANSWONING en LANDERIJEN te zamen groot ruim 12 Bunder gelegen in de Gemeente Govderak den 16 December jl aldaar ten huize van C Oohs Cz ten overstaan van den Notaris SPRULFT geveild zgn in bod gebragt als volgt 6850 5050 2350 2250 2100 2400 2100 2200 Perceel No 1 op Te zamen 25300 59 ten is terwyl het perceel HOOILAND groot 1 34 gelegen in die geii ieente tenzelfden dage overstaan van genoemden Notaris geveild in bod gebragt op 3000 des De afslag en combinatie blgft bepaald VRIJDAG den 23 DECEMBER 1881 voormiddags ten 10 ure ter zelfde plaatse B0RSTCARAMEL8 tegen hoest en verkoudheid bgzonder aanbeToleo dezelve zgn alleen echt welks papier vao inijn sterapfl voorzieu is W N flAAIJMAAKËK8 Haven 17 Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 28 DECEMBER 1881 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van ARIE VAN DEE GBAAÏ wak A No l4o in de Gemeente Gouderak van 9 kalfdnagende KOEIJEN 1 VAARKOE 3 KALVEREN IjPAARD Vos Merrie 2 GEITEN 8 KIPPEN en 1 HAAN alsmede een BOERENWAGEN met toebehooren en breeden loop een SPEELWAGBN en toebehooren 1 SLEDE BOUW en MBLKGEREEDSCflAPPBN BRANDHOUT MEUBELEN HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van dan Notaris G J SPRUUT te Ourfsrkerk a d IJtsel De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DOIJDERDAG en ZATERDAG De prgs per 4rie maanden ia 1 25 tranco per post 1 50 M II Met 1 Januari P H begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 12 December 1881 Bnri en Welh deter gemeente hebben liob gewend tol de Tweede Kamer met een adrea betreffende het bealuit tot regeling der garnizoena indeeling van bet leger dat wy in ona orig nr mededeelden waarby Qoada niet langer ala garnizoenaplaala gerekend wordt Dit adrea dat Dinedag by de Tweede Kamer inkwam ia in handen gealeld ran de Commiaaic oor de Terzoekachriften Het Lid der Tweede Kamer mr Patijn heeft in de kamerzitting van giateren het kon bealait dier garnizoena indeeling beaproken en gevraagd of hieromtrent het advie tan den Kaad van State waa gevolgd Hy noemde den maatregel in trijd met de belangen van de Eyka financiën en t lde voor de volgende motie De Kamer van oordeet dat het kazeroeeriugaplan voor bet leger moet worden vaatgealeld bij de wel gaat over tot de orde van den dag Na uitvoerige diaouaaie waaromtrent wij onze leiere naar ona kamerveralag verwyzen la deze motie verworpen met 47 tegen 30 atemmen Woensdag 21 Deeember werd tei Raadhuize alhier ten behoeve dezer gemeente aanbeateed Houtwaren A de Jong n Zn 6 pCt beneden tarief i IJzer J J Verdriea 10 pCt beneden tarief 8 Spykera en lichte IJzerwaren J J Verdriea 38 pCt beueden tarief I Lood Zink en Soldeer J J Verdries 20 pCt beneden tarief 6 Verfwaren en Qlaa C van Dillen 10 pCt beneden tarief Teer J IJpelaar 6 pGt beneden tarief Kalk K H Sohntte onder tarief Orint L Broere 7 pCt beneden tar ief Zand L Broere tarief Puin 1600 M A Slootweg 2008 60 Th J Verkaik Utrecht 2666 W Stolwyk 2242 60 II Plantaoen en Boomgewas C Orootendorst ƒ 201 Chinine Valkenburg Utrecht ƒ 178 90 perK G Levertraan Boaaon Dordrecht ƒ 61 69 p ton 13 Suiker Kamphniten 0 66 p K 16 Carbolzuur Boaaon f 0 62 p L 16 IJzer Chloride Boaaon ƒ 0 689 p L Gisterenavond had in de zaal Kunstmin de jaarlykaohe openbare gymnastiekles plaata tot bywouing waarvan ten 7 ure op uitnoodiging van den onderwijzer H J Steenbergen een talryk publiek was opgekomen Vindt tegenwoordig meer en meer het denkbeeld ingang dat gymnaotiek een vereischte is voor de jeugd en eeu regelmatige oefening van het lichaam niet anders dan heilzaam kan werkei zoo mag met genoegen geeOMtateerd worden dat ook hier ter stede meer ayiqpitbie dan vroeger daarvoor beataat Een openbare uitroeriog als die van gisterenavond moet die sympathie nil den aard der zaak ten goede komen De verschillende n van het programma werden met ancces uitgeroerd en bet aanwezig publiek bleef niet iu gebreke van tp tot tijd door luid applaudiasement zyne voldoening te toonen COEfilSPONDENTSB SCHAAKSTBIJD Alkmaar Wit 26e H Gouda Zwart D7 C 5 D 3 P 8 Voor de verpachting tnn het buSet op het station Amersfoort van den Xedirl Centraal Spoorweg werd bet hoogst l gMtreren doM dan heer H J F van Aron voor ƒ 4800 In de zitting der Botterdamsohe Arr Rechtbank van Dinsdag erden veroordeeld E K en H S arbeidere te Cappelle a d IJael bekl van rebellie en beleedigiog van een bed beambte tot 26 boete of 4 dagen ieder P L arbeider te Capelle a d IJael bekl vAn diefatal van heipalen werd vr gesproken Ten gevolge van het toenemend aantal vrouwelyke oandidalen dat zich voor het surnumerairsexamen by de Maatschappy tot Eipl van Staalsspoorwegen aanmeldt heeft d maatschappy besloten eerstdaags een examen uit te achryven uitsluitend voor vronwelyke candidaten Voor de damea die by dit examen slagen lal iu eeu der lokalen van het station Utrecht der maatschappy een cursus worden geopend in de volgende vakken a telegraafdienst b vervoer van reizigera en bagage c vervoer van snel en bestelgoederen De damea zullen tijdens haar anrnnmeraat eene toela ontvangen van een gulden daags en na zes maanden onderricht in bovengenoemde vakken examen afleggen en zoo dit oldoende blykt worden benoemd tot derde klerk aanvankelyk op eene jaarwedde van ƒ 400 Als klerk zullen zy aan de groote stationa der maatach worden geplaatst zooveel mogelyk in dezelfde bureaux met 2 3 en meer by elkander en daar woiden belast met de uitgifte van plaatskaarten de inschryving bevrachting en verzending van bagage snelen bestelgoederen en den telegraafdienst Staten GeneraaL Tweede Kameb zittingen van 20 en 21 December 1881 In de zitting van Dinsdag zyn na aanneming van de begiooting van het pensioenfonds de beraadslagingen over het hoofdstuk Oorlog aangevangen De hh Serel Fabins Kool en Wybenga bestreden dat budget de eerste wegens de beginselen van den Minister id de militie en sohntterijwet de heer Wybenga wegena het eindoyfer De hh de Casemboot en Schrienk steunden den Minister De Minister ontkende dat politieke redenen de indiening der militieen sohutterijwetten vertraagd hadden Hy verdedigde den algemeenen dienstplicht by da aohutterjj en zal ter oplossing der kaderquaestie een ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plfuitsmimte Alzonderlflke Nommers VUF CENTEN ontwerp voorstellen lot vermeerdering van het tractement der onderofBeieren In de gisteren gehondeB zitting heeft de regeering bij de voortzetting van het debat over het hoofdBtnk Oorlog na nuvoerige discussie ter bevordering eener zuivere eindstemmiog teruggetrokken het voorstel tot uitbreiding vau het wapen der Marécbaussé By art 87 wijst de heer Patyn op s Min houding Ier lake van de kazerneering waarvan dit art een uitvloeisel is De Min beeft door zijn dislocatieplan van 5 dezer de qnaestie van regeling bij de wet of by Kon besluit uitgemaakt Er ia thans een regeling bij Kon besluit niet by algemeenen maatregel van inwendig bestuur Dat is geschied de Kamer staat voor het fait accompli Maar is de regeling nu goed Spr ontkent dit ten stelligste er is geen stabiliteit door verkregen want al wordt de Kaad van State er op gehoord zijn advies moet niet worden gevolgd Deze regeling is in str d ès met oDze financiën èn ontijdig Neemt de Kamer genocgCB met deae garniaoensindeeling dan wUea enorme sommen worden verspild voor kaïemen die nu niet meer worden gebruikt dat kan telkens gebeuren als de opvolger des Mi een andere indeeling noodig acht Spr heeft persoonlijk de meeste achting voor dezen Min en brengt hem gaarne hulde maar hq moet om dit kardinale punt indien de Min hem niet gerust stelt tegen de begroeiing stemmen Spr zal nog geen nM ie voorstellen om te rerkkren dat de garnizoensindeeling en kazerneering behooren te worden geregeld bij de wet maar hg wil nog afwachten wat d i Min zal aanvoeren ook om te weerleggen da de maatregel ontijdig is voor de aanneming van de militie en schntterywet en voor de wyziging der vestingwet De Min van Oorlog doet uitkomen dat zijn dialocatieplan beoogt een spoedige mobilisatie en het vestigen van groote garnizoenen in de oabyheid van goede oefeningslerreineo Tegen die regeling meende de Min dat geenerlei bttwaar bestond zoadat een nadere vaststelling of by de wet of bg algemeenen maatregel van inwendig bestuur hem ounoodig voorkwam de Min meent dat ook zyn opvolgers de uitgaven zullen aanvragen die uit s Min plan voortvloeien De Min meende aan het verlangen der Kamer te voldoen door het dialocatieplan niet by een wet vast te stellen hy bestrydt dat de maatregel ontydig is elk uitstel zon met t oog op den toestand der kazernes verkeerd zyn Gebrek aan stabiliteit is niet te vreezen want de Kamer heeft het recht elke aanvraag van geld af te nyzen wanneer het plan niet wordt uitgevoerd De Min vreesde dat by een wettelyke rastatelling der garnizoenen de kosten vooral voor de benoodigde gronden veel hooger zouden zyn Dat overigens eenige kleine garnizoenen waaronder Gouda moeten worden opgeheven is een gevolg van elk plan De heer Patyn wil over het minder of meer geschikte van Gouda als garnizoeusplaata i iet twisten Hy merkt echter op dat de Min Beyen Gouda een groot garnizoen wilde geven ook daarvoor bestonden gronden En nu ia juist spra grief dat de Min van Oorlog telkens met andere regelingen by de Kamer kan komen en dat dit schatten zal kosten Spr wil de Kamer dus uitspraak laten doen en stelt voor de volgende Motie van orde