Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1881

Assurantie Kantoor voor de ITationale Militie Door het overladen van den Heer P W db JONG Commissionair te Breda maken dé beide ondeigeteekenden bekend dat zö de zaak in zflnen geheelen omvang hebbeu overgenomen tot het bezorgen van PLAATSVERVANGERS EN NÜHMERVERWISSELAARS voor de ligting 1882 en geven de zekerheid dat zö niet de meeste stiptheid zooals voorheen door wijlen den Heer P W dk JONG heeft plaats gehad en aan welk Kantoor wfl beiden vele jaren z jn werkzaam geweest Firma de Heeren P vaw DORST Mauritsstraat te Breda en S BOOT Spoorstraat te Gouda i B Plaatsvervangers en iVuinmerwlsselaars worden tegen hoog loon aangenomen SPAAI SCH VËEV0EDER7 Wfl brengen hierbjj onder de bizondere aandacht der Veehouders dat wö steeds alle zakken SPAANSCH VEEVOEDER voorzien van ons firma stempel en van een loodje waarop onze naam is afgedrukt Men lette vooral op deze kenteekeuen en hoede zich zoodoende voor bedrog en schade L A L KORTMAN Co Rotterdam Zondag 25 December N 270Ö 1881 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken fi n onrti twekkend xlekt die eena tebijko Klasse kwelt De ziekte begint met eeno Uohte storing der Maag maar alB lij wordt verzuimd dao dringt zlj door bet golieele ifchaam tast de nieren aan de lever het klierbed en hetgebeelo kllerenstelsei terwijl de Hlder ondragelijk kwijnt tot j de dood hem uit zijn lijden verlost Ete ziekte wordt dlk wijls voor andere kwalen aangezien maar wanneer men I zichzelf de volgende vragen doet zal men spuedig or over kunnen oordeelen HeU ik na hetelen pljn of moelUjkholdin de ademhaling Heb Ik een gevoel van mathoiü van tijd tot tijd met slaperigheid Hebbeo de oogen een gele kleur Heb ik smorgensrondomde tanden en het tandvleesch een dikke 1 kleverige slijm gepaard mil eon onaangenamen smaak Is de long beblagen Heb ik pijn in de zijden of indeu rugtlleb Ik naar do rechterzijde een oplettlng als of dj lever grooter wordt Ben ik hardlljvig Gevoel ik draalerlgheld of dyizellgheld wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de afócheldingen uit de nieren vuillg eu hoog gekleurd mot een neerslag als men ze heeft laten staan Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheid en oprispingen uit de maag Heb ik dikwtJLs hartkloppingen Al deie verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings AJa het een geval van laugduno gelijken aard is komt er een droge stootenUe hocbt na ecnlgcn lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop ki ljgt de huid een vuil bmf nachtlge tint terwijl aan handen en roeten eeu koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijtlou volgt ei rhcumalische pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het is dus van hel hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer eeu klein medicament genezing zaï teweegbrengen En zelft wanneer er eene vaste werking Is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverziekte Het zekerste en meest aTdoeudo middel er tegen is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Anaerlka en te koop bij A J White 21 Farrlngdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Breda van de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers la Holland Java ea Xolonien Prijs van de Siroop n 75 van den Pillen f 0 Ti Te Gouda THIM Apoth m ET MITME Afd Vereenigingtot Bevordering van Beeldende Kunsten TENTOONSTELLWG van de SCfllLDBRIJEN en TEEKENINGBN aangekocht voor de VERLOTING Oagelgks te bezichtigen ran 10 tot 4 nur tot en met 27 DECEMBER in de Zalen ran borengeiioemde Vereeniging op het Rokin te Amsterdam Houders van AANDEELEN vröen toegang TOÊÉfWOÖMM Een der roornaamste en uitgebreidste fabrieken voor alle soorten van CBNTBALE VJLjRWABMniO voor O rainage Ventilatie Eacbels Ventilators enz zoekt in alle groote Steden VERTEGENWOORDIGERS aan wie de uitsluitende Vertegenwoordiging zal worden opgedragen Alleen degelgke goed aanbevolen personen kannen in aanmerking komen Het meest daarvoor geschikt zgn Kooplieden die Agenturen hebben voor het Bouwvak of voor Ijzerwaren Aanbiedingen te richten onder f 5800 aan het Advertentieburean van RUDOLF MOSSE te Frankfort a M Bevraagd door een Officier Een net GEMEUBILEERDE ZIT en SLAAPKAMER Adres Bureau dezer Courant onder No 662 Mevrouw de ROTTE vraagt tegen 1 FEBRUARI eene DIEIVSTBODE die kan Koken ESSEIVHOÜT Een mooie partg TB KOOP dik over diameter 12 centimeter en minder 1000 stuks bjj E L 4IVGERAK Sergambaeht ULTvAN HET ROODE KRUIS MET TXM TOT BASIS filemgeeenealiig In weinige dagen T n alle soorten vm wonden Brandwonden kwaadsappige zweeren snletea ï n den tepel buld en kankerachïlge aandoenCgea MX Men wachte xlcb voor namaak tHKnt DXPOT IK ALU OOXOB XPOTHMMMK Te s Hag e Snabilié Apotli ADVEttTE TIEl in alle Binnen en Buitenlandsche Cmi ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda nV Eén afschrift is voldoende MH m p Dat smenschen leven van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedenissen van vroegere en latere eeuwen overtuigen ons daarvan maar op 40 a 50 jaren grjjs te zjjn en oud te schenen is ounoodig betrekkelflk worden zeer weinige menschen oud want iemand van 50 a 60 zelfs 70 jaren is niet oud zelf zeer dikw ls manneljjk en krachtvol Doch wat doet den mensch oud schjjnen Meestal vroegtijdige grjjsheid of verdorring van het Haar spoedig gevolgd door uitvallen Die niet oud wil schijnen voor den tijd gebruike intijds de middelen daarvoor de OüD CARTHAfilM S BEIIGPLMTEMIIE houdt het haar levend zacht en glanzig zet oogenblikkelük den wortel van het reeds dorrende Haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel wel deugdelijk voor te vroegtijdige grijsheid waarborgt en n tot het einde uws levens met een fermen haarbol doet prgken De prgs per fleschje is 60 ets Hoofddepot te Delft A BREETVELT Az En verdeï bjj T A G vari Deth Gouds lBeuzemoker Co Leiden J H Keller Zn W Wageusl A Bots Nieuwkoop L A Schouten SoliluterA Prins Zevenhuizen Oostmolenstr Kolterdam S @ 1 uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrflgbaar bjj G OVEBEUNDER Ja Markt 148 Gouda Tairgke geiuigsoliriften van eerste Oeneeaknndigeo Op rerscheideue Tentoonstellingen met Medaillet bekroond Het door 30 Jaar grerenommeerd Anatheiïn Mondwater van Dr J G POPPr KK Bo TttHdmeetter Ie H eetm Badikaal geneeamiddel voor elke Tandpyn alsook voor iedere liekte der Modholte en van het Tandvleeiob Beproefde Mondspoeling b aaoboudeode Keelziekte 1 groote flesoh h f 1 76 1 flcMb ft 1 80 1 kleine flesch i f 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander te te beschadigen Prys per dooi f 0 80 Anathfrin Tandiee in glazen dooieo van 1 20 beproefd Tandzuireringsmiddel De echte aromatische TA nSrODZiEIBÏ van Da J G POPP jm izy maakt de tanden zuiver wit zander het SOa émail aan te doen bewaart ze oor ziekel ke 1 oaDdoeningen eu houdt den mond frisoh e I Het stuk kost 40 cis en is toereikende 8 I voor een half jaar j Taiidplombeeriilg praktisch en zekerst 3 I middel voor zelfplombeering van bolle kiezen Prgs per étui ƒ 2 80 Kruldenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten eo Puisten Hoofd eu Baardacbilrer en Korsten Uuidkrankheden en alle onreinheden der borenhuid Prljs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzacbfuitdrukkeiyk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke vanmyn Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zyn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op deHoogstraat A 123 te Botterdam bq F E van Santen Kollf apoth en A Schippereyn Co blauwe porseleinwinkel te s Hage bg J L F Snabili4apoth te Delft by A J van Bgn te Schiedamby C Malta Gz te Leiden by E Noordyk toAmsterdam bij F van Windheira Co en H H Uloth Co apotheek te Sohoonboven by 8 Wolff en Zoon te Alphen b L Varisieau en Zoon le Utrecht b j G H N van Spanje idem Labry Porton Droogitten Snelpersdrnk van A Bbinkhin te Gouda iÊ ÊÊÊÊ Met l Januari IHJIH begint een nieuw BSF m Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BIN NENLAND isOÜDA 24 December 1881 Burg en Weth dezer gemeente hebben bepaald dat de verkiezing voor eeu lid vau den OemeeuUtoad ter vervulling der vacature ontstaan door het ontslag nemen van den heer i A Bemjr r al plaat hebbeu Dinsdag 10 Januari 1882 Dr F H G van Iterson alhier is met ingang van 1 Januari e k benoemd tot plaatsrerv lid van den geneesknudigen raad voor Zuid Holland De sergeaat J C A Biyee vau het regiment Orenters en Jagers btnoemd tot 2e Iniienant by het 4e regtm is ingedeeld by bat 6e balaljoa hier ter stede De eerste zitting van het Kantongerecht alhier wooriu bckUogdeo tereobt stoaden wegen openbare dronkenschap vödr bet in werking treden der wet van 28 Juni 1881 op 1 November 1881 in de gemeente Qaada nüt strafbaar werd door een lalryk publiek bygewoond Van da elf beklaagden waren leoht drie versohenen niette genstaande op de dagvaarding waa vermeld dat de gerecbtskostsn ingeval van nlet verseh iiiDg aanaier f keiyk hooger waren Wy hopen dat d reden waarom die oobt personen wegbleven mag zyn sehaamle over den ioeatand waarin zy zyn aangetroffen en zoo dat de reden is dan bestaat er grond te hopen dat bnnne eerste veroordeeling ook de laatste tal lyn Onder de veroordeelde personen die in dit nr in bet Verslag der zitting van bet Kantongerecht zyn opgenomen merken wy tot onte spyt ook een vrouw op en tot onze verwondering en leedweten ook een postbode Deze laatste mag in deze rubriek van ons blad in geen geval meer voorkomen wil hg althans ign betrekking behouden In de vergadering van t Departement Gouda der Nederl Maatschappij ter bevordering van nyverheid II Donderdag gehouden werd o a het rapport der jury over de aitgesobreven prysvragen voor leerlingen der Burgeravondsobool alhier medegedeeld De JU17 bestaande uit de bb D Liïlius van Goor L Burgcrsdyk en P J Hofman bod 4 antwoorden onlvani en op de eerste prijsvraag het ioeteeereM n een akanthmblad eolgent teekening Zy kon echter S een dezer ontwerpen voor den eersten prys voorragen De bladen waren over t algemeen genomen niet genoegzaam bewerkt wat de buiging en vorm der deelen betreft en vertoonden in hoofdtrekken niet die der teekening hetgeen bet eerst moest in acht genomen zyn Het blad onder no 64 ingezonden is bet best uitgevoerd zoadat werd voorgesteld den ontwerper de premie een getuigsobrift en f 6 toe te kennen Nadat biertoe besloten was werd het briefje no 64 geopend en bleek de bekroonde te zyu H C GABKIJ Da tweede prijsvraag kei teelune m ee iulfwenteltrap en het maken van een model m hout had twee leerlingen uitgelokt om den strijd te wagen Beide modellen in hout werden eene bekrooning waardig geacht voor den prys een bronzen medaille en f 15 kwam in aanmerking bet onder No 2 voor de premie getuigschrift en ƒ 10 dat onder No 3 ingezonden De teekeningen lieten te wenscheu over De uitslagen gaven blyk dat de inzenders bet maken van dezen nog niet eigen is Het groote vereischte eener detailteekening forsche lynen waaruit de in en uitkeepingeu benevens de verkantingen enz blyken vindt men op de teekeningen niet Het geschaduwde gedeelte is niet met die netheid nitgevoerd gewoonlijk aan dergelijke teekeningen eigen De jury schreef dit toe aan de minder gelukkige keuze der papiersoort Daar echter het model ia bout de hoofdzaak was stelde zy de bovenvermelde bekrooning vnor Na aanneming tan dit voorotel bleek de inzender vsn no i te tjia A P LOK en van ao S N de lOSK Nog werd in deze vernËeridg beslaten het adres der Afd Gouda van de axi Hy van Landbouw aan den gemeenteraad tot oprichting van een vaktefaool voor zuivelbereidii te ondersteunen Bevorderd aan de Bgko tniversiteit te Leiden lol doeter in de Geneeskunde de heer C W Bollaan geb le Utrecht na verdedffiag van een acad proefs get Over bet ontstaan vu den percassietoon aan den normalen Thorax Te Leiden zgu tot arl bevorderd de bh J A de Graaff en B J K opp jwd By resolutie van den tliuitter van koloniën van den 2 ten Dec ia de bi mr L J P J Jeekel geateld ter beschikking U den Oottv Oen van Nederl JndiS om te worde benoemd tot rechterlyk ambtenaar daar te lande De keer W N Wolteriofc predikant te sGravenmoer hield Donderdogavood om voordracht in de eSA Gonda en Omstreken faa het Nederlandseh Protestantenbond Hy sprak over D onvoldaanheid van den godsdienstigen menscb bf poCsie zonder gelooftinhand en rei i Mor aanlaiditK tt Hamgrling s De teven doodzonden Aij deed t ne boóimn tenolimakso of de kennis hernienwen met dit ge licbt waarby tpr een aantal aanhalingen deed naar d bekende vertaling van den heer Hugenboltz en loonde aan boe in dit gedicht de strijd geocbetst wordt van den menscb tegen de hartttoobten doch op te eenlydige wijze daar de kraebt om in dien strqd te overwinnen bijna niet in het licbt treedt Over I geheel loont Hamerling zieb ook in dit gedicht dat trouwens uit een oogpnnt van taal een beerlyk knnstgewrooht is geheel en al pestiraist daar de liclilzyde van het menscbelyk karakter by na te vergeefs daarin gezocht wordt en daarin een zekere duisternis heerteht die met de waarheid niet overeenkomt Aan de poêtie van Hamerling ontbreekt het geloof en dit maakt dat wij by al het genot dat zijn gedicht ons schenkt onvoldaan blyven Naar ie Hollander verneemt zal op uilnoodiging van het Bestuur der Bidstond alhier door Ds Dcetman van Amsterdam gedurende dit seiioen te dezer plaatse een zestal bijbellezingen gehouden warden waarvan de eerste gisteren zon plaats hebben Te Boskoop circuleerde niet alleen het vroeger vermelde adres om den Burgemeester in die gemeente te doen wonen maar ook een waarin verroobt wordt bem vergunning te verleehen iuile die gemeente te mogen wonen Ëen tweetal zaken wareu Donderdag oon de beoordeeling van bet Gerechtshof te s 6ravenhage onderworpen In de eerste plaats verscheeu voor het Hof B v M wonende te Capelle a d IJsel Besch bevond zich omstreeks bet midden der maand Augusius 11 te Botterdam terwyl tyne vrouw by familie le Haarlemmermeer verblyf hield Omstreeks middernacht van den 19den dier maand begaf hy zich echter weder naar tyne woning en ging in de icbnnr van lijn buis welk buis oI k nog door eene andere familie bewoond werd In die schuur bevonden zich een tweetal lakens zoomede een turfkist en eenig stroo by goot over bet laken het restant van eene flesch petroleum en stak dit met een lucifer aan waarna h j ylings naar Botterdam terug liep De brand had geen voortgang omdat door den aanhoudenden regen het schuurtje geheel nat was Besch had voor den burgemeester en den rechter commissaris eene volledige bekentenis afgelegd dood voor bet Hof ontkende hy thans zijne schuld Adv gen mr Bgleveld geloofde dat bier opzettelyke braudsticbtiug had plaats gehad daar beseb s vroegere bekentenis volledig bevestigd was door de gehoorde getuigen eu rei aireerde de veroordeeling van besch tot een tuchlbuissiraf van 7 jaien De verdediger mr Van der Kun kon nietgelooven dat besch die reeds gemimen yd in zijne woning verblijf hield en dus met den toestand van zyn huis volkomen bekend moest egn de sebnur in brand zou gestoken hebben daar bij wist dat deze door den aanhoudenden regen doornat was geworden Hy verzocht mitadien op grond van bet niet bewezene van het den besch ten laste gelegde diens vrijspraak Daarna verscheen voor het Hof de 26jarige E H B beschuldigd van valsohbeid in onderbandsob geschrift en het desbewnst gebruik maken van dat valsebe stuk Deze persoon die onderwyzer was en naar eene betrekking te Boskoop solliciteerde bevond Zich te Gouda zonder iets anders op zak dan een retourkaarlje naar Amsterdam terwijl hy door honger gekweld werd Ten einde eenig geld te verkrijgen begaf hy zich naar den heer K te Gouda en gaf voor de toon van den boekhandelaar B van Amsterdam te zgn De beer K stelde hem ƒ 1 20 ter band maar niet dan nadat besch een quilantie bad geteekend met den valschen naam B Adv gen mr Bgleveld vond in bet gering geldelijk nadeel dat geleden was daar de heer K nog een bedrag van 0 87 had terug ontvangen die by besch bij zijne arrestatie gevonden was en bet berouw dat besch betoonde aanleiding tot bet vragen van zyne vproordeeling tot 45 dagen celstraf en 2 boeten van ƒ 60 De advocaat mr Boijer beval den besch in de dementie van den Hova ian Het in verscheiden bladen voorkomende bericht dat weder aangifte is gedaOn van vier personen uit één gezin die door pokken zyn aangetast en wel een moeder met drie kinderen geen van allen gevooineerd moet tot ons leedwezen door ons worden bevestigd Burg en Weth van s Hage hebben gisteren ten Basdhuite aanbesteed bet leggen van rioolleidingen tot voortzetting der rioleering van Scheveningen Minste insehryverde br H Jongecbnrger te WadJinzveen voor ƒ 10 970 Te s Hage wil Iii fe Hulp een coöperatieve vleeacbhottwery oprichten waartoe reeds de ontwerp statuten vervaardigd zyu Door de Holl IJzeren Spoorwegmaatschappij is op eenige treinen de verwarming met gas toegepast voor voetverwarming Binnen het rijtuig is niet anders zichtbaar dan een verwarmde ijzeren plaat in den vloer langs de zitplaatsen Eergisteren nacht beeft by den baron Van Herzeele op de Frincessegraoht te s Hage een brutaleinbraak plaats gehad De knecht werd in bet onderhuis opgesloten en de dieven ontvreemdden nitde studeerkamer omsireeka ƒ 200 en enkele voorwerpen van waarde Van af den In Januari zal bet tydscbrift Onte gevederde Vrienden op fraai wit gesatineerd papier worden gedrukt Een nieuwe titel gravnre die het blad waarlyk tot sieraad tal strekken zal de oude gravure vervangen en de tekst zal zooveel mogely k door goed bewerkte hontaneden warden opgeluisterd Gedep Staten van Zuid Holland hebben bepaald dat de jacht op klein wild in deze provincie wnrdt gesloten op Zaterdag 31 December a s met zonsondergang met uitzondering van bet in art 15 sub lilt g der wet van 13 Juni 1867 bedoeld jachtbedryf van het vangen van boutsnippen met laat war of valflauwen dat blyft toegelaten tot en met 26 Maart 1882 De commies der posteryen van de 2e klasse E A W C te Zwolle is in hechtenis genomen wegens ontvreemding vsn eeu aangeleekenden brief met geldswaarde Hy moet reeds bekend hebbeu ook onlangs