Goudsche Courant, zondag 25 december 1881

i u oaua feteekenilen brief met bankpapier te hebben Ottt reemd en reedt vroeger te a nage waar hy werktaam vaa vjirdat hq naar Z oUe werd overgepiaalat lioh vertoheidene brietea met geldawaarde t hebben toegeëigend Het Kaoptclke Poütilml deelt het volgende mede Aan de weetelyke gtemen van bet Tranavaalsohe is een oorlog uitgebroken tmaen de Beohuanaopper hoofden Seoheli die onafhank lqk en Linohoe die Transvaalsoh onderdaan maar naar land buiten de grenien verhuisd ia De regeering aal zioh er niet in mengen In Zulnland blykt oorlog tutaohen aeu paar der aldaar g eatigde opperhoofden ontstaan te tgn tonder dat de Britache reaident er iets aan doen kon Wat Cetaway betreft de heer P J Joubert heeft openlqk verklaard dat hij geen kwaad er in lag too deze op den troon der Znlu s hersteld werd want hq had nooit booze oogmerken tegen de Boeren gekoesterd behalve als hq door opstokerij er toegebracht was Voorta wordt gemeld dat da J Lion Cachet naar de Xrekboeren in de Portngeaohe beiittiugen ter Westkust is vertrokken Indien iqne rapporten over de nieuwe kolonie St Jaunario gunstig luiden auUen vele Boeren uit de Transvaal en van de Kaap daarheen vertrekken ook wegens den ofervloed van inlandaohe arbeidere die er gevonden wordt Staten Genoraal Tweede Kaheb Zittingen van ii en 23 December 1881 In de sitting ran Donderdag is tot de toelating van den heer van Heeokeren van Keil besloten Daarop had een debat plaats over het hoofdstuk Waterstaat waaraan wq het volgende ontleeneu De heer Rutgers van Eozenburg zegt dat dit Ministerie er niet een is om mede te dweepen maar toch iet hq deie bekwame mannen niet ongaarne aan het werk Evenwel kan hq voor deze Begrooting uiet stemmen zonder een protest tegen het politiek beleid dea Ministers die z i te veel staat onder den invloed tquer inferieuren Ten eerste blqkt dit uit de voorgestelde verhoogingen voor de opzichters van den waterstaat en ten tweede uit de handhaving van het ateltel der toelagen door niet herziening van het tarief van reis en verblijfkosten Er is nog een ander punt nl de verbetering van de vaart tngsoben Amsterdam en Rotterdam Reeds sedert lang hebben de betrokken rroiiooies een plan gereed waarvoor zij elk een belangrijk subsidie hebben toegezegd Z i nu bad de Regeering hier ook handelend moeten optreden inplsats van het nieuwe plan vsti Zuidbolland naar Noordhollsnd te zenden Te minder kwam dit te pas daar de Miaister reeds vooraf dat plan had afgekeurd Noordholland begreep dat nader overleg niets baatte en de Regeering meende nu niet beter kunnen doen dan de zaak te laten rusten waardoor het schijnt dat het hem met die zaak niet zeer ernst is Is deze minister dus zwak tegenover zqu inferieuren zwak tegenover Zuidholland te krachtig toont hij zich tegenover deze Kamer Men herinnert zich op welke wijze de Minister de Kanalenwel htefl doorgedreven door het steeds dreigen met de portefeuilleqaaesiie en door een houding die bq de algemeene beschouwingen over de Staatibegrooting hem de Iqmeade opmerking heeft versohaft dat deze Minister het A l itt weet toe te passen een houding dan ook die den Minister verschillende zamensprekingen uit de Generaliteitslanden heeft deelachtig doen worden op t zelfde oogenblik dat een wreede banvloek over den Minister van Binnenlandsche Zaken werd uitgesproken die ware Waterstaat niet van Binnenlandsche Zaken afgescheiden wel wat meer van die sqde zou ontzien ziJB Spr heeft dus geen vertrouwen in het politiek beleid van den Minister en als hq desniettemin vóór diens Begroeting mocht stemmen zal hq dat doen zonder politiek vertrouwen daardoor uit te drukken De heer de Bmyn komt op tegen de rede van den heer Rutgers die het heeft doen voorkomen alsof aan deze zqde slechts waren de passagiers van zqn schroeistoomboot Spr zal niet herinneren aan het vroeger kanalen ontwerp waarbij tal van zaken waren bijeengevoegd Hq houdt niet van recriminatiën en gelooft oók niet dat het te pas komt in deze de belangen van het eene deel des lands tegenover het andere te stellen Men moet daarbij de zaken uit een ruim gezichtspunt beschouwen en spr twqfelt dan ook niet of zelfs rte heer Rutgers bq al zqn vqandigheden jegens deze zqde der Kamer zal ook zqnerzijds gaarne willen medewerken tot een maatregel die zal dienen om Noordbrabant te vrijwaren togen de jaarlijks terugkeerrnde rampen De Minister van Waterstaat zal zoo categorisch mogelqk antwoorden op de gemaakte aanmerkingen of gedane vragen In de eerste plaats de quaestie van de assuradeuren te Amsterdam Hieromtrent ia een commissoriaal onderzoek aanhangig zoodat de Mio thans in geene bqtouderheden kan treden Wat de uitbreiding van tramways betreft al heersoht daarin eenige overdrqving de minister wil zt toch gaarne steunen waar hq in die looale verbindingen het bette middel vindt tot bevordering vaa des welataud in de betrokken streken Yan Ceutralisatie kaa hier geen sprake z jn want concessie behoeft niet te worden verleend Moeten er rergunningen orden verleend tot het leggen van sporen op publieke wegen dan geschiedt dit niet dan na nauwkeurig onderzoek De beschuldigingen van den heer Bulgers zqn gelukkig van niet zeer erustigen aard Yau zwaklu tegenover zqn inferieuren kan geen sprake zqn waar hq alleen een geringe verhooging van traciement heeft voorgesteld En wat betreft den waterweg Amsterdam Rotterdam de Minister herinnert aan den loop dezer zaak die vertraging heeft gevonden door het besluit der Staten van Zuid Holland om aan het subsidie van l s milioen voorwaarden te verbinden die ouaannemelqk voor de Regeering en voor de Staten van Koord Holland zqn De Minister heeft dal conflict niet kunnen uit den weg ruimen Meent de heer Rutgers dat de Minister dan maar het subsidie had moeten latei vallen dan meent de Minister dat dit bq de Kamer niet zoo gemakkelqk zon worden opgenomen De minister hoopt echter de zaak niet te laten rusten Een derde beschuldiging wcs dat de Minister te krachtig was tegenover de Kamer Hq ontkent ten stelligste dat hq van de kanaalzaak een portefeuillequaealie heeft gemaakt hq beeft zioh met de motieijenting waarbq hem een nieuw onderzoek werd opgedrongen uiet kunnen vereenigen en dit ook onbewimpeld te kennen gegeven gelqk ook de Minister Tak zich legen zulk een onderzoek had verklaard toen zqn ontwerp in behandeling was Na repliek van de heeren Dirks en de Jong en dupliek van den Minister repliceert ook de heer Rutgers van Rozenburg waarbq hq o a zegt dat uit de woorden van den heer de Bruyn bleek dat op hem kon worden toegepast het spreekwoord wien de schoen past die irekt hem aan Spr bad toch werkelqk het oog op de stemming van de CaIholieke ieden over de wet nopens de Keulsche vaart In de zitting van gisteren is de conclusie op het adres van de Jong mi Suriname lot nader uitgesteld Het hoofdstuk Waterstaat is aangenomen met 64 stemmen tegen 1 na het toestaan van het subsidie van 30000 voor de internaliooale Poolexpeditie en van SOSO voor de Znidholl Maatschappq tot redding van sehipbreukeliogrn doch na verwerping van een voorgesteld subsidie van f 30000 voor de oprichting van een zoologisch station aan de kust Bq het hoofdstuk Koloniën vielen de hh Rutgers de Caaembroot en Insiuger den minister sterk aan wegens zqne houding in de zaak van generaal van der Heyden en in die van de Jong te Suriname De minister beriep zich op provocatie wat van der Heyden betreft ea constateerde dat bq alles gedaan had om de afdoening van de zaak de Jong te bevorderen De begroetingen van Suriname en Curasao zqn aangenomen alsmede het hoofdstuk Koloniën met 54 tegen 5 stemmen In de gisterenavond gehouden zitting is Hoofdst XI der staatsbegrooting aangenomen met 64 st tegen 1 De wet op de middelen it daarop met algeraeene stemmen aangenomen De begrooting van het domqnfonds voor 1882 is voorts aangenomen en ook het ontwerp tot voorloopige verlenging der werking van de ijkwet De heei Van Eeden directeur van het KoloniaalMuseum op het Paviljoen te Haarlem heeft het voornemen opgevat om met medewerking van belangstellende en deskundige landgenooten een weten schappelijkindustrieelen ontdekkingstocht naar Borneo voor te bereiden Het doel is de rqke natuur oorlbrengselen van dat land Ie leeren kennen en voorts te onderzoeken op welke w ze aldaar handelsen landbouw ondernemingen met goed gevolg kunnen gevestigd warden Bultenlandsch Overzicht Het Duitsche Parlement is op reces gescheiden Dit eerste deel der zitting ia door den aard der beraadslaging waaraan prins Bismarck zulk een ruim deel had wel belangwekkend maar geenszins vruchtbaar geweest Slechts weinige ontwerpen zqn tot wet verheven en zelfs de qnaestie van Hamburg welke tot zoo levendige discussie aanleiding gaf il lot ua het reces uitgesteld overeenkomstig het besluit der commissie difi met het onderzoek be last is De heer Von Bismarck heeft een cqner meeet bruikbare werktuigen den heer Busch die zich met verlof te Rome bevindt dseo gelasten daar te blqven om de onderhandelingen met hel Vaticaan voort te zetten Dus nu toch weer vrede Wie zal daarop een ant woord geven P De kanselier heeft iqn plan en wij zullen het wel vernemen als hem daarvoor de tijd geaohikt voorkomt Laat echter een eanvondig oon rautenleier er blijde mede qn dat zoowel de heer Wittdthorst en de zqoen als d nationaalliberaleo niets meer weten van hetgeen in h brein des kanseliers omgaat en dat ze zeker veel meer reden hebben om nieuwsgierig te zqn dan q De ËDgelsohe bladen beacbouwen de vonnissen in den laatsten lijd door de lersche jury s geweten alt een gunstig voorteeken voor het herstel der orde in Ierland Men weet dat nog niet lang geleden de schuldigen aan zoogenaamde agrarische misdaden iteeds genade vonden voor de aaaisea hetzq omdat de gezworenen min of meer het gewapend verzet tegen de grondeigenaars waren toegedaan hetzq uit vrees voor weerwraak der Land leagiu indien zq de schuldigen veroordeelden Hierin is echter eene merkbare verandering gekomen Sedert eene maand hebben de lersche jury s bq verschillende gelegenheden straffen tegen de misdadigers uitgesproken een bewqa dat de vrees voor de Land leofut vermindert en de msatregelen der Eegeering tegen het Bond niet zoo krachteloos zqn ala van sommige zqdeo beweerd wordt Zooals men uit een telegram verneemt gunt de liogelaohe regeering zelfs aan hel schoons geslacht in Ierland de vrqheid niet meer om samen te zweren en openlijk zich te verzetten tegen de maattduppelqke orde en de uitvoering der wetten Het landverbond der vrouwen onder leiding van miss Anna Parnell qverig bezig met de agitatie is ontbonden en de vrouwen die zich met de landbeweging inlaten zullen voortaan ook bet wreede lot der mannen ondergaan en opgesloten worden Woenadag werd de afgebrande sohcuwburg te Weeneo b cht door eenige leden van de reohlbank Lijken worden niet meer gevonden wel njetalen voorwerpen aan de verbranden toebehoorende Het aantal verongelukten begint nu weder te verminderea daar velen alt vermist opgegeven terecht zqn Het aantal der verbranden bedraagt volgens de laatste telling 670 De kietwetkervorming werd door den Italiaantohea Senaat aangenomen met 197 tegen tegen 142 stemmen Men weet dat bet ontwerp om de veranderingen naar de Kamer is teruggezonden die t naar dezelfde commissie verwees die t vroeger behandelde In de Belgiache Kamer kwam gisteren het ontwerp der reohterzqde aan de orde betreffende de kieshervorming De beraadslaging over het al of niet in overweging nemen vau dit voorstel werd na eenige discussie verdaagd tot na de Kerstvacantie Het cqfer der militaire lichting werd na een langdurig debat goedgekeurd met 46 tegen 42 stemmen 6 leden onthielden zich Te Petersburg verwekt een brochure veel sensatie waarin wordt aangetoond dat van de brandewqnbelasting jaarlqks op zijn mioat 160 millioea geatolen moet worden de Baltische baron Nolden welke dit onderzoek instelde neemt daarbij aan dat in de laattte 20 jaren het brundewqngebruik niet ia toegenomen In Rualand stelen zooalt men weet ichier alle ambtenaren om het hardat De president der Vereenigde Staten van NoordAmerika zal thans spoedig met de tamenstelling van zqn Kabinet gereed zijn Gelqk per telegram il medegedeeld heeft de Senaat de benoeming van dea heer Brewster tot minister van justitie goedgekeurd De dagbladen van New York melden als definitief de volgende benoemingen de heer Boutwell ondminister van financiën vervangt den heer Hunt aan het hoofd van het departement der marine De heer Chaffee oud senator van Colorado volgt dan heer Kirkwood als minister van binnenlaadsche zaken op De heer Howe ex senator van Wiaoonain treedt in de plaats van den heer James als minister voor het postwezen De heer Lincoln zon de portefeuille vau oorlog behouden Aangaande deze benoemingen valt alleen op te merken dat de president Arthur steun zoekt bij de partq der tUdwart Op weinig uitzonderingen na bevindt het bestuur zich iu handen van dezelfde mannen als onder bet bewind van generaal Grant Het blqft de vraag of dezelfde administratieve misbruiken zich zullen voordoen maar het zou voorbarig zijn thaiia daarover iets te zeggen De toestand is merkelijk veranderd en sedert 1876 zijn amartelqke ervaringen opgedaan Kantongerecht te joiida Terechtzitting van Woenadag 21 December 1881 Kantonrechter i Mr J H van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD ieder tot eene boete van één gulden of gevangenisitraf vau ün dag wegens zich iu kennelgkeu staat vau dronkenschap berinden op den openbaren weg te Gouda Dirk Stevent 39 jaar sjouwer te Gouda 2 maal Johannes Vlot 29 jaar arbeider te Gouda Adrianns de Kroon 81 jaar koopman in matten te Gouda Oarolut van Doorn 27 jaar opperman te Gouda Pieter Carel Adolf Krijuberg 32 jaar sigarenmaker te Gouda Wilhelmus Hermanui van Sark 38 jaar tmid Ie Gouda Gqsbert Vnqk 66 jaar zonder beroep la Gouda Egbertus de Joug 62 jaar sjouwer te Gouda Pieter Paulua Bameveld 22 jaar timmerman te Gouda Jan Hendrik Zwart 27 jaar postbode te Wad dinxveen Johanna Beumer verlaten huiavr van Augutt Agomber 64 jaar naaister te Gouda Eleinliandel in Sterken drank BUEGEMBE8TEE en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet vau 28 Augustus 1881 SUuUiU no 97 ter openbare kennii dat bq hen zijn ingekomen van de navolgende POen verzoektohrifteu waarbq vergunning wordt gevraagd om in de bq ieders naam vermelde looaliteitsterken drank n het klein Ie mogen verkoopen als N aam van den Aanduiding der Verzoeker looaliteit L Moeriogs Derde Kade R 317 3 A van Leeuwen Nieuwehaven N 93 S W ivan Loon huisr van A N van Duin Feperttnut K 263 M J fOütterling Hoogtlraal A 118 C GjBeuhl Boelekade E 164 A 1 $ M Breukel wed Wachtelstraat F 188 Turfsingel P84 Turfmarkt H 166 8 46 Korte Groenendaal I 191 Kleiweg £ 2 G i Kampo Cy Hell wed V audenburg fi de Kegzer Jr HH k Dam Sution Rquspoorweg 144 P W van Velzen wed J F Spruit 146 C van Oqe M T Ven oorn wed P J Melken Haven B 14 J J Bjvggaar Nieuwe Haven N 77 M Herber hniav vao J T Taama Plantsoen O 94 149 J Bandera huisv van F de Jong Jaagpad Q71 J Zelteurqok Kattensingel Q 96 P J Endenburg Veerttal B 132 J Vermeulen hnitv van U de Haan Baanatraat L 79 163 A Bach hnitvr van C J van Dam Jeruzalemttraat F 2 164 M Dekker Groenendaal I 109 166 W R Schwemraer Willens S 19 166 J Lafeber huisvr van J G Ripparon Nieuwehaven N 29 F Zandqk hnitvr van6 J de Mol Varkenmarkt M 210 A van Oattel Haven B 169 F Botman Doeleileeg L 222 A Thim Havea B 199a M C Tholens huisvr van J de Booi Philipikade F 804 M G Liepelt huisvr van W van Beeden Wachtelstraat Pi 166 Gouda 24 December 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER Burgerlilke Stand OODDA OEBORIiN il Dec Anna Mirii oadwi L vid ita He vel A M Blokland OVKKLEDEN it Dec A Nienwveld wed W Brammen 76 j 24 A de Znaw kalivr van C V rdel 47 j ONDKRTROltWU s 28 Dec W Ooeterling 26 j en h van der KdiI 26 j S Polak 89 j en B Polak 82 j 6 fan der Waeter 60 j en L Aalderiug 59 j Bnrgerlqke Stand van onderstaande gemeenten van 17 lot 23 Deo 1881 Moordrecht GEBOREN t Naeltje andere F Kok en G d Jong Jacob Pieter oudere J Plak en B Loeve Pietertje ouders J F Sloof en S Weerheim Qouderak OEBOREVi Willem ouders C Burger en A Ooiterom JaBDigje ondera D Hoogendoom en A van Dam Cornelia en Chiela Johanna ouders N vau Dogveudyk en A de Joug Jacob oudere J Meot en T Boudeste n OVERLEDEN C van den Heuvel 5 n C de Jong 2 m C W vau der Lek 1 m Stolwjjk GEBOREN I Klata ondara W O Dekker en G Blonk OVEBLEDBN N J van Eek van Scheaderan 25 d Haastreotat OVERLEDEN T d Graaf 2 m GEHUWD I C Gfoan en L Sterk Waddinzveen GEBOREN Johanna Maria ouders W de Frankrtiker ea U Romiin Gerard ouders Gj Brouwer en J van Wuligen Pieter oadera P Mol nt r en H Verd qn OVERLEDEN D Alphenaar t n Zevenhuizen GEBOREN Harit Cornelia ondera A van der Bilt ra J Ooathoak Cornelu ondera A Venvowd en O H van Daalen Jacobs oudere H v d Snit en A Dqluman ONDERTROUWD B d Iwant en J dea Hertog APVERTENTIfiN Ons jongste Kindje 17 weken oud overleed heden H GBOENENDAL G H GEOBNBNDALOouda 24 December 1881 db Gidts ♦ Mevrouw de W edawe J J Le FÈVRB DB MONTIGNT BisDOii van Vlut betuigt bg deze haren innÏMn dank voor de vele en hartelgke bewgzen van dedneming bg het Overladen van haren geliefden Echtgenoot ondervonden Haatlreeht 21 December 1881 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden big het overladen van mgnen geliefden echtgenoot betuig ik tevens uit naam mgner Kinderen mgnen hartelgken dank Wed H SCHOUTEN geb A Sauibbeek AlfJtm aid Sijn 23 Dec 1881 PRO DEO Bg vonnis van de Arrondissements Rechtbuik te Jtetterdam dd 19 SEPTEMBER 1881 is het hnwelgk tnsschen MABQABËTBA LA GRAND zonder beroep wonende te Gouda èa HENDRIK van sm HOEVEN gewoond hebbende te Gouda doch wiens tegenwoordige woon of verblgfplaats is onbekend ten verzoeke van eerstgenoemde ontbonden verklaard door echtscheiding met de gevolgen volgens de Wet Voor Extract confbrm De Procureur van de verzoeitter M C C DOTILH TE HDDR ÜETRMGD twee gemeubileerde K 4JMisBSmet Si4 4P KAMJEB Brieven onder No 662 aan het Bureau dezer Conrant Mevrouw van de VELDE OOSTHAVEN vraagt tegen 1 Februari eene FLINKE DlEi STBODE P1AI 0 8 en ORGELS O A B 13 XT Westhaven 161 Piano s van AÜBERT AMEDÉE THIBOÜT BAÜVAIS W erkplaats voor herstellingen STEMMING bij J ONNEMEITT Italiaansche Viool Violoncel Snaren 308 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op DINSDAG 27 DECEMBER 1881 I E BAEEEENIEMSB heeft zich gevestigd te GOUDA COKES 40 Cent per HECTOLITER aan de Gasfabriek J C SIBBES maakt bekend dat hg volgens oud gebmik met de KERSTDAGEN en OUDEJAARSAVOND en verder gedurende den gebeelen Winter VEHSCHE WAFELEN heeft Bestellingen worden ten spoedigste ingewacht op de Gouwe alhier Loon f 120 I Tegen FEBRUARI wordt tö Rotterdam gevraagd een ZINDELUKË KEUKENMEID P G van goede getuigen voorzien Adresfranco brieven letter P bg den Kantoor Boekhandelaar H T HENDRIKSEN Hoogstnuit 287 Rotterdam Met primo JANUARI a s kan in eene KRUIDENIERSZAAK een FLINKE geplaatst worden Onderdom 15 a 16 jaar Adres met eigenhandig geschreven brieven onder letter K bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier De ondergeteekende betuigt zgnen dank aan allen die hem met bet St Nicolaasfeest zoo ruimschoots hunnen gunst hebben geschonken en hoopt ook die met het Kersten Nieuwjaarsfeest wederom te mogen genieten daar hg ruim voorzien zal zijn van VERSCHE Boterkransen Spritskransen Siroopwafels Gondsche Sprits Bitterkoekjes Banket Banketletters Suiker Chocolaad Zeeuwsche Chocolaad Appelbollen Weespermoppen Suikerwerken Kleingoed èebakjes Broodjes Krentekoekjes Boterletters Boterbanket enz Onder minzame aanbeveling U£d Dr L VAN WAMOM Lange Tiendeweg D 63 Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Nacbinale Stooniziiivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt