Goudsche Courant, zondag 25 december 1881

Eau Merveilleuse prgs per fl 1 00 alleen bfl Louis P U ELTER OOIFFETJK 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLEÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linne ngoed t e vlekken 1881 De uitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 iranco per post 1 50 De inzending van advertentiön Kerstfeest BAAIJMAAKER8 heeft van af heden voorbanden MABSEPAIN KRANSEN gevuld met verschillende Crèmes AMANDELBANKET KBANSEN Fflne CHOCOLAAD KRANSEN Gedurende de Kerstdagen BOTEE KEANSEN CONFITUUR en SAUSIJZEN KRANSBN verschillend KLEIN GEBAK enz Bestellingen worden van af hedenaangenomen f Men wordt attent gemaakt op de bij uitstek geschikte gelegenheid om in ons volgend nr NIEWMSWMM t pnblioeeren BDfNENLAND GOUDA 29 December 18SI VERGADERING van dkj GEMEENTERAAD Vrq Ui hn 3U December 1881 des namiddag len 1 ure leii einde Ie behandelen Het voofatel betreffende de wqeigingeii der Verordening op de heffing vnn tohoolgeM ap de Openbare Lagere scholen HetiKins van het Beslnur der Afdeeling Gouda van de HolBiKische Maatwhappg Landbouw betreffende de opriohting wr valiaehool voor imvelbefeiding Ito ad t C Koi IwiftriMMiiKt bon en van firbfidersWon i gen op een perceel aan deu Kiiiteneingel Hel adrea van W F Carrière houdende venoelc tot ophefRiig van bet peraoueel door de Gemeente aangealrld voor de brgrafeuiwen Hel adrea von D Wieier houdende vcrioek omvergjediug der cbade door hem geleden len gevolge van het omwflaijeu vau eeu boom j Het adres van J IJpeluiir Pz c s houdende verzoek dat voortaan het touwwerk voor de Gemeente in het openbaar worde aanbesteed Openbare Verkooptnff te GOUDA op DINGSDAG 10 JANÜARIJ 1881 des voormiddags ten elf ure in het KofiSjhnis cvan OCDS Bo8Koop aan de Markt van een twee SCHUURTJES ERF en stuk GROND in de Keizerstraat te Oouda Wjjk K No 199 kadaster Sectie U No 1497 met den medeeigendom van den gang uitkomende op den Raam Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenkantore van den Notaria W J FORT DIJN DR006LEEVER te Ootida ïïmQENWOOOBES Een der voornaamste en uitgebreidste fabrieken voor alle soorten van CJSNTSAJLE VEBWARMING voor drainage Ventilatie Kachels Ventilators enz zoekt in alle groote Steden VERTEGENWOORDIGERS aan wie de uitsluitende Vertegenwoordiging zal worden opgedragen Alleen degelijke goed aanbevolen personen knnnen in aanmerking komen Het meest daarvoor geschikt zgn Kooplieden die Agenturen hebben voor het Bouwvak of voor IJzerwaren Aanbiedingen te richten onder F 5800 aanhet Advertentiebureau van RUDOLF MOSSE te Frankfort a M Donderdag 5 Januari e k heeft de vierde abonne menls voor8 c ling plaats van het Neierlaniich Tooneel De Rotlerdameche afdeeling zal dan opvoeren De amilie Benoito n Tooneelspel in 5 bedrgven van iot Sardou Van de leden van het Gezelschap die daarin een ol vervulleu noemen wjj Mrj Cnth Beersmans evr BurlageVerwoert en Jeanne de Groot beneens de bh Rosier Faasgen D Haspels en Le Qras Als naslnkje zal worden opgevoerd Neen bl jpel in 1 bedrijf van Rod Bebedii waarin optreden e hh v d Heuvel en Poolman en mej Heijblom D V Egken De voorstelling zal beginnen ten zeven are preciei De Oouitche Kanereeniffing cal morgenavond ten ure eene veigadering houden tot het stellen van n candidaat voor het lidmaatschap van den ge eenteraad voor de verkiezing op 10 Januari c k Aan het openbaar examen der Stads muziekschool Ihier op 19 December 1881 werd deelgenomen in dn Zangklassen door l40 leerliigen n Piano 36 1 Strgk en blaas instrum klassen 24 w Eléves muziek sohutterü 11 KE1MXISGE I G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de JPASSAOE langs den RIJWEG door de WlLLËiXS tusschen het Zwartedijkje en den IJsseldgk voor rflen voertuigen paarden en vee zal zijn gestremd op DINGSVAG en WOENSDAG den 27n en 28n DECJEMBEB aanstaande en dat alsdan de weg moet worden genomen langs den Goejanverwelschendyk Gouda den 23 December 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZ NDOORN De Secretaris BROUWER te zamen 210 p den 24 Dec d a v werden nieuw ingeschreven voor de zangkl 60 II II pianokl 5 II II strijk en blaas instrumenten g ïïlèves muziek schutterg l 2ÜI7EES B0EDEA7Z EN ANDEIIE Wim Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PESTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEA ÜXWUN van ƒ 27 die steedis belegen per Anker voorradig is Ook bij proefOessoben kwart en bbilf ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en ürank toegezonden Alles wordt frank o t huis geleverd rr j DE HOOP bevestigd te A li i H E Af Waarborg Kapitaal VEERTIG DUIZEND GULDEN te behsren C VAN BAAREN te Schoonhoven Arnhem September 1881 De DIRECTIE van bovenstaande Maatschappij heeft de eer Belanghebbenden nchten dat dagelflks gelegenheid bestaat tot sluiten van overeenk sten ten Kantore en ba eHeeren C A B BANTZINQER Directeur te Gouda Korte Tien J ë pHEI S Ridder M W O 4 klasse e RotUrdam Oosteritraat 17 en Namens de Directie A J MOLLMANN Amsterdamsche DISTILLEERDERIJ URSTOKERIJ en WIJNKOOPERIJ T 35T LOOTSJ E BIJ St OTEMAKER Co WESTHAVEN B 199 Gouda Eto d Dire it ur PINEELE NMACBINES Fabrikaat der Singer Manufaoturing Company New York waarvan reeds meer dan 4 millioen stuks in gebruik zgn hebben tot nu toe reeds meer dan 200 hoogste bekroningen en eereprgzen verworven Oeenn tweede Naaimaohineiifibriek der wereld kan zich op zulk een succes beroepen Deze Machines worden op wekelgksche afbetalingen van 1 of tegen contante betaling met h o o g e korting a eleverd en zgn niet alleen de door het publiek meest gezochte doch sedert de laatste prijsvermindering ook de Goedkoopste aller soliede Naaimachines 0r Dubbele Stiksteek Handnaaimachines van af ƒ 18 Eenlg Depot te Amsterdam RALVERSTRAAT 25 Gouda HOOGSTRAAT 122 23 Op DONDERDAG den 29 DECEMBER1S81 des voormiddags om 12 nur zal in de Kazerne alhier dooV den Commandeerende Officier fta het 5e Bataljon 4e Kegement Infanterie de PRIVAAT MEST worden VERPACHT De Voorwaarden dier Verpachting liggen van af beden ter lezing op het Bureau van den Commandeerende Officier in de Kazerne is BAAIJMAA BB8 is voorhanden diverse soorten erse soorten DEINECHÓCOLAAD ZiUETE TABLETTEN ok gevuld alsmede GEZONDHEIDS POEDERCH COLAAD uuuu ciciiiuc viuuitir in ue Jiazeme TEER ZWATE ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernieti dezelve bepaaldelgk alle onzuiverheden der hni en veroon aakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkr gbaar per stuk bg L SCHENK te Gouda aanbevolen door hare iuivere bestanddeelen aangenaamheid van smaftk ligt verteerbaar en tevens voedzaam Wordt gevraagd met 1 FEBRUARI a s eene fatsoenl ke R K DIENSTBODE panco brieven onder van B A VER Snelpersdruk van A Bbinkma te Goud als MEID ALLEEN letter B ter Boekdrukker ZIJL alhier N 2707 Vrijdag 30 Deecfflber GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrt nte Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN kan geschieden tot étoiuur des namiddags van den dag der uitgave Dcier dagen overleed hierAieer 8 Stuijv nberg onderdireclenr der beide gastlliun die bijna 40 jaar lang de gemeenie Irour en eerlgk heeft gediend Hoeveel er bij een derge gke lietrekking afhangt van het karakter van dan persoon die baar bekleedt behoeft geen beloog ta bet goed hart eu de humane gizindheid van deu verledeue zullen leker bij velen nog gernimeu tyd to heriunering blijven SS iets meer over De Kamer moet naar huis Dit is de ondervinding van elk jaar zegt de Ami Cl maar zoo de ondervinding de leermeesteres w iiuiii uc leermeesieres der menaohen is voor eene Volksvertegenwoordiging sobynt zy die eiicnschap niet le bezitten De Schaakstrijd tusschen wmaar en Gouda i voor 14 dagen gesohont 1 De commissie sitting houdende te Middelburg heeft aan drie oaodidaten de aole van bevoegdheid uitiiereikt ah apothekers bediegde o n aan mej M i 8 S Schomper te Gouda Eeue dame trok sichtijdens het examen temg De heer Otto Lamborg oitf Wpeoen die muziekal vooidraolitcu houdt in het nre Reii hmann ook bier ter tede wel brkendi vX jm Januari tot mm Mm mmW Er hebben zich weder valken geoesicld in de torens van verschillende steden De Ltndb Ct herinnert er aan dat de valk tot die roofvogels bebehoort welke niet alleen op buit uitgaan om bun honger ie stillen maar ook door moordlust gedreven Een onderzoek op den St Jaoobstoren t VHage bracht aan t licht dut twee valken 30 a 40 doode duiven bij hun nest hadden die dus voor liiet het leven hebbeu moeten laten Verleden jaar werd de valk die zich toen te s Hage vertoonde door een bekwaam aohotter gedood tS Febnun k ruB wa iflfcii déor Nedrrlnn l en hoopt ook in Gouda op te treden Staten Oeneraal van 27 en 28 December De Eerste Kamer der Staien generaal is Dinsdag bijeengekomen Verschillende ontwerpen en de begroo tingontwerpen bij de kamer ingekomen zijn naar de afdeeliugcii verzonden In lie zitting van gisteren zijn tegen heden aan do orde gesteld versahilleiide ontwerpen van de hoofdstukken I en VII A der staatsbegrooting alsmede de Middelen et De overige hoofdslukken der begrooting blijven liggen tot in Januari Dinsdag middag is op de rivier de Maas onder Kraliugen gezonken de veerboot van Rotterdam op IJselmonde schipper Daselaar beladen met marktgoederen Dit ongeluk is hieraan le wijten dat men het bootje te kort aan de sleepboot had vastgemaakt door den zwaren golfslag v u voorbijgaande stoombooteii IS het omgeslagen De zoon van den schipper sprong op ren linnenkast terwyl de knecht zich aan een tafel vastklampte De opvarenden zgn alle gered De bussen door de Kiotk mdememing te Amsterdam gedurende de beide Kerstdagen geplaatst ten behoeve van de vier weduwen en negentien kinderen der omgekomenen bg Woudrichem hebben opgebraoht ruim 170 welk bediag onmiddelgk aa den burgemeester van Gorinchem is overgemaakt De groote hoeveelheid centen en dubbeltjes behoudens eeiiige groote giften hebben opnieuw bewezen dat ook de kleine man gaarne iets bijdraagt om treurige omstandigheden te helpen verzachten EKB8TÏ Kak Zittingen Tol nog toe heeft men de postduiven alleen aanbfvolen als oorlogsbodeu Een Berlijnsch geneesheer weet er eene andere meer vreedzame bestemming aan le geven die meer dagelijks voorkomt Hij bezigt postduiven om recepten die haast hebben na ir de apotheek te doen brengen Voorts laat hy ze achter bij ernstige zieken ten einde wanneer zijne hulp onmiddellijk wordt vereichl zich te doen waarschuwen Meer dan een gevaarlijke zieke kan gered worden door spoedige hulp zegt hij Naar men uü Zwaluwe meldt zou door de booge erfgenamen vaiï tvijlen prins Prederik afwijzend zijn beschikt op het verzoek zgner pachters aldaar tot geheele of gedeeltelijke kwyischelding van pacht over het jaar 1881 Het bestuur der Noord Brabantsche raaatschapp van landbouw zal zich wenden tot de verschillende spoorweg maatschappijen met verzoek dai een lager tarief worde vasigesteld voor hel vervoer van mest stoffen Het door de M t E v 3 uitgeschreven surnu merairsexamen voor dames scbgnt veel bijval te vinden althans er worden naar men ons mededeelt buitengewoon veel progamma a aangevraagd uit alle oorden van ons land Te Amsterdam is opgericht de Amsterdamsche biercompagnie die zich teu doel stelt in hoofdzaak de Hollandsche bovengistiDg bieren te tappen en af te leveren zoo voor rartioulier gebruik en koffiehuizen als reedergen In haar dubbel princesse bier wenscht de compagnie eene specialiteit te leveren die naar zg verwacht in ieder huishouden hare plaats zal vinden om hare kern gezonde eu voedende ei nschappen Een regeering die niet heen wil gaan bigft lang zeide indertijd de heer Groen van Prinsterer en eene Kamer die naar huis wil is spoedig verdwenen zou men er bg kunnen voegen Bg den aanvang der beraadslaging over de bcgrootingswetten was het of men een vol jaar voor de borst had zoo breedvoerig werd alles besproken Geen drie weken later geraakte men onder den indruk dat het Kerstfeest op handen is de paarden rieken den stal en nu wordt doorgerend tot men ademloos in een avondzitting de middelen voteert Er is geen tijd voor Het opera gezelschap van den beer van Hamme speelde Maandagavond te s Hage in den Koninklgken schouwburg Famt en in hel gebouw voor Kunsten en Wetenschappen La Tille de Madame Axgoi Ziet hier hoe de heer van Hamme dit goochelstuk volbracht Ten 7 ure liet hg de voorstelling in het Voorhout aanvangen met dit gevolg diit de baryton en de koristen tegen S ure beschikbaar wnren om de le akte van Angot in het gebouw te gaan zingen te zamen 65 leerlingen Een achttal rgtuigen stond aan het schouwburgloknal gereed en bracht de incroyailet domei de la ialle compirateurs huzaren enz naar het Gebouw