Goudsche Courant, woensdag 28 december 1881

nogiagen een aa t Toor hoDdenierplegiug Terreten waa Hg bracht holde aan hare nagedachtenis en hoopte dat haar geest in de Vereeniging zoo blyveu roortleTen De rergadering Ternam dat in het afgeloopen jaar ISO bekearingeo wegeai dierenmishandeling waren gedaan die allen door eene f eroordeeling waren genilgd De periodiek aftredende bestnnrsledeu werden by aoelamatie herkoteo terwyl ter ferralling ran de Taoatnre door het overlgding ran jhr Yer Huell mede bq acalamatie werd gekoien de heer Salomon Ie Initenaot b j het r g grenediers en j en vroeger ecretaris der afdeeflog Maastricht Nadat eenige belooningen waren nitgereikt aan particulieren en politiebeambten die lich als dierenTrienden hadden doen kennen hield de heer Salomon eene leiing orer de dierenbescherming in het algemeen en het misbruik der virisectie in het b jlonder ran welk laatste hij zieh een groot Tgand toonde Ten slotte werd nog over enkele onderwerpen d besohermingsuak rakende ran gedachten gewisseld waarna de rergadering werd geëindigd Het Oerechlshof te s Orarenhage werd Zaterdag geroepen kennis te nemen ran de bekende taak r n den Amsterdamschen drogist M C die rerrolgd werd ter iake ran onwilligen manslag als aaosprakelqk roor de handeling ran lyu bediende die in piaata ran wonderolie rilriool had afgelererd ten gerolge waarran een kind ran 3 maanden dat het Toeht was ingegeren is orerieden Door de rechtbank te Amsterdam werd alleen de bediende reroordecld tot 45 dagen celstraf en 26 boete ter wyl de drogist lelf werd ontslagen ran rechtsrerTolging maar ten gerolge ran het hooger beroep door den officier ran justitie by de rechtbank ingesteld besliste het Gerechtshof te Amsterdam dat ook de patroon moest reroordeeld worden en sprak tegen hem deielfde straf uit als san den bediende was opgsllgd Op dete nittpraak rolgde een beroep in oassatit dat berecht werd door een rerwyting der saak naar het Gerechtshof te s Hage op grond dat het Hof te Amsterdam door niet opneming in het arrest ran de artt der wet waarop de reroordeeling berustte sieh aan schending ran den rorm bad schuldig geoaak Als getnige werd gehodiH een geneesheer in het Binnengasthuis te Amsterdam die in eersten aanleg geen getuigenis had kunnen afleggen en uit wiens reiklaring het orerlydeu ran het kind nader bleek De beklaagde die sedert het roorgerallene sgn drogistiaak heeft raarwei gengd en het beroep ran koopman io cbemiealiSn nftoefeia bleef bij tyne rroeger gedane opgaren rolhardeo Adr gen mr Gregory behandelde alleen hetjuridiek gedeelte ran het proces Hij geloofde dat daarbq eene tweeledige culpa aanwezig was nl rer raim door onoplettendheid achteloosheid en onroorliohtigheid De flesch met ritriool was niet geplaatst geweest in een gesloten rergiftkaa en sij was niet duidelgk aangeweien door een opschrift en nu moge als rerdediging worden aangeroerd dat de drogist met de wet ran 1866 niets te maken heeft hetgeen ook de mnning was ran de rechtbank te Amsterdam adr gen kon dat niet toegeren De drogisten die looals de geint bestonden rier maanden roor de invoering der wet behielden de be roegdheid tot rerkoop ran geneesmiddelen in het klein maar zq werden tooh aan de bepalingen der wet onderworpen en naar iqn gevoelen gelyk gesteld met de apothekers ook wat betreft de inrichting ran hunne winkels roor den rerkoop ran geneesmiddelen Doch niet alleen was hier rersuim ran reglenenWn er was onroonichtigheid achteloosheid onoplettendheid gepleegd door het laten staan ran de Reseh vitriool naast die met wonderolie loodat tjj in tl Kreik viel ran iedereen dat waa eene nonchalance ran den drogist waardoor de onroorziehtigheid ran den bediende was mogelgk gemaakt en mitsdien was adr gen ran oordeel dat tene sohaldigverklaring moest worden nitgesproken en aan geintimeerde ook door dit Hof de stral moest worden opgelegd die het Hof te Amsterdam reeds geweten heeft Als rerdediger trad op mr J Van Gigoh die aanring met de mededeeling dat bekl ten geVolge ran dete treurige taak verplicht is geweest ran beroep te rerandeten ofschoon hg t i noch direct noch indirect als de oortaak ran het orerlgden van het kind kan worden aangemerkt Evenals het Openb Min bg het Hof kon pleiter tich niet met het Tonnis der daar naast de wonderolie staan j dan neen F Die rraag moest hg berestigend beantwoorden De ritriool stond daar niet als geneesmiddel maar alt een roorwerp ran den handel ran den drogist Met het kou besluit ran Maart 1818 in de hand dat eene instructie voor den drogist berst en dat nog ran kracht is hield hg rol dat eene etiquette op de 9eseh met ritriool onnoodig is bg dat besluit worden de rergiften genoemd die in een kast moeten worden weggesloteo maar ritriool is daaronder niet te rinden omdat dit rocht geen geneesmiddel ia Pleiter kon dus i ist intien dat eenig reglement door bekl was orertredcn Hg beatreed Toorts de stelling ran het O M dat drogisten met apothekers kunnen worden gelgk gesteld apothekers konden hunne betrekking laten waarnemen door een hulp of leerling apotheker die daarroor examen had afgelegd maar roor de betrekking ran drogist werd geen examen gerorderd en dus kon bekl ook niet worden aangerekend dat hg tgn winkel aan een onberoegd persoon had orergelaten Dat de flesch met ritriool had gestaan op een plaats berciklRitr rooriedereenkon h j mede niet toegeren tg stond op hare gewone geoonbofde plaats en dus kon er ran onroonichtigheid aan tgde ran tijn cliënt geen sprake tgn Pleiter begreep ten slotte niet hoe beklaagde kon aansprakelijk gesteld worden roor eene auroonichtigheid dis geheel aan tgn bediende te wgten waa en concludeerde tol tgne rrgspraak Ka re en dupliek werd de uitspraak bepaald op aanstaanden Vrgdag Op 8 October jl heeft een gedochte rnlkaan in de omstreken der steden Haifong en Tallie in China gewoed waardoor de beide genoemde steden totaal tgn rerwoest De zee werd door den feilen storm met itooreel geweld opgestuwd dat tg de beide steden en het omliggende land derwgte orerttelpte dal een riertal mglen landwaarts in meer dan twee meter water stond en relden en akkers met puin hoornen en allerlei roorwerpen bedekt roor de eulinnr verloren gingen Duizenden bewocers dier streken hebben bg dit onheil het leren rerloren Terens zgn bg dia gelegenheid rele schepen rergaau of rer op het land gejaagd Te Boston heeft men een nieuwen tak ran ngrerheid ontdekt waaraan de nitrinder geen openbaarheid had gegeren Uit parafine was rervaardigde hg zeer fraaie honiggraten dmireiituikersiroop rermengd met kleine hoereelheid echte honig die strekken moest om den geur aan bet fabrioaat te geren rorrade de honig Wanneer de c Ura met dit fneuoaet Varen geruid ging de hoojgfabrikant met een gloeiend qzer er overheen en dan kleefde het mengsel aan de raten Van deze honig ia reel naar Europa uitgeroerd naar men rerneemt Men schrijft uit een dorp in Drenthe Voor anderhalf jaar werd onte gemeente rerrgkt met een brandweer niet om den brand te blutachen want daarvoor ontbreken de werktuigen maar naar het schqnt tot uitvoering van politiediensten Dit corps heefi de loffelgke gewoonte om des tomers het hooi en des winters de scfaoorsleeneu te kom n inspecteeren niet fooals sommigen meenen om het de meoschen lastig te maken neen I God beware I maar enkel en alleen tot heil ran t algemeen Deze brandweerders echter tgn roor tindelgke huismoeders een gruwel welke hen dan ook onbarmhartig iciooriteeitHeieri noemen Enkelen gaan telfs too rer te rermoeden dat er bg gelegenheid ran inspectiereiten wel eens ongeoorloofde betrekkingen tgn aangeknoopt met in den schoorsteen hangende worsten Oplangs had er weereen worstinspectie pardon schoorsteeniospeclie plaats waarbg een der ambtenaren in het ruur ran zijn dienstgrer een koddig avontuur ton zgn wedervaren en schoorsteenveger zgh geworden tegen wil en dank Ten einde de soliditeit der rookgeleiding eener landbouwerswouing te onderzoekeu zou hii zich op een ladder in den schoorsteen hebben begeven op het oogenblik dat de boer het vertrek binnenkomt Dete niemand zijner huisgenooteu ontwarende en met de goede bedoelingen ran den brandweerman onbekend kgkt naar boren met een geticht als een bulhond en roept Wie tit mg daar bg de worsten I P Wil ie wel ies bl gaauw ondernut komen I Daar deze woorden en de dreigende gebaren van den boer niet veel goeds roorspeldei besloot de ambtenaar too spoedig mogelgk naar boven Ie vluchten De pijp was echter van boven nauwer en onze reiziger geraakte met het bovenlijf in den rand van den schoorsteen vast Dit was een critiek oogenblik want een verdacht gerucht beneden deed hem vermoeden dat ook de boer in aantocht was Zijne aogaikrelen rervulden de lucht en eeuige schoolgaande kinderen daarbg het twarte gezicht boven uit den schoorsteen ziende kozen hel hazenpad Inmiddels had een goedhartig buurman een ladder gereed gemaakt om den in nood rerkeerende te hulo f 7 J h hter met bovenmensobelgke krachtsinspanning door de opening gewrongen en bevond tich in rrgheidi daar de breedee schouderde boer hem niet kooAsn Hij nam nu tgn TO oirer de woning enlMirtich verroI ns van het dak der sehnur naar beÏMen gigden waar hg tot overmaat ran ramp in een beerput téreclit kwam Men tegt dat dete Incbtreia met het daarop gerolgde bad een probaat geneeaaiddel ii weesl tegen orerdrereo dienstyver Ct Buitenlandsch Overzicht De vorige dagen waren gewgd aan kerkelijke en hniselgke feeaten en alzoo is het nieuws waarmede gewoonlgk de kolommen ran een dagblad worden gevuld vrg schaars Op Belgie t pariement ia waarsohgnigk nog bet meest reler oog geslagen na hetgeen daar in de laatste dagen roorriel Na de rerklariiig ran den roorzitler der Kamer namens het geheele bureau gedaan dat het incidentOlin Coremans uit bet parlementair oogpunt als geëindigd t beschouwen is heeft de heer Olin gebruik gemaakt ran tgn recht hem als lid der Kamer krachtens f 8 ran het huishondeiyk reglement toekomende en het stenographisoh rerslag ran het inoident aan de dagbUden getondec die mlf I meerendeel het gisteren in nUmo hebben openbaar gemaakt Het publiek heeft tich dus op t Kerstfeest t hart kunnen ophalen aan de liefelgkheden welke de algevaardigden elkau in t openbaar naar t hoofd werpen Aan deien wensch van den heer Olin is dus voldaan de herinnering aan de correclioneele vervolging ran den heer Coremaoa want daarom tal t hem wel hoofdtakelgk te doen tgn geweest is nog eens bg bet pnbliek opgefrisoht Maar nu zgn tweede weuich om het geschil met de wapenen Ie beslechten tal ook die rerruld wordenP De beer Olin too leest men in de bladen heeft tgne getuigen niet naar dan heer Coremans g ezonden omdat dete naar tgne opraltiog het eerst eleedigd is en dus hem tgne getuigen moet tenden Is dit juist dan sohgnt de heer Olin lang te tullen moeten wachten want niet alleen moet de geheele rechlertgde zich rerbondeo hebben den heer Goremans te beletten om Ie rechten wegens godsdienstige scrupules gelgk er bqgeroegd wordt maar ook beschouwt de heer Goremans tooala uit een aan den Pr eHrmr gericht scbrgren bigkl het inoident als geëindigd Ook tonder godsdienstige sornpules too men zoo zeggen dat een degentloot of MM pitloolkogel aan de toednsht der taak welke geeue der partgen tot eer verstrekt al bitter weinig tou kunnen veranderen Slaan wg verrotgeus ons oog up Prankr k dan ralt ook ran daar weinig Ie rermelden De heer Paul Bert presideenle deter dagen roor bet eerst den raad ran toelicht op het openbaar onderwgs waarran hg reed rroeger een werkzaam lid was In tgne toespraak had hg de handigheid om de eer ran het eerst in Frankrgk de beginselen ran leerplicht en kosteloos onderwgs te hebben uilgesproken loc te kennen aan den aanwezigen heer Duruy den ood piiuisler roor onderwas onder Napoleon III Dat stemde de rergadering goed en met lust ging tg aan den arbeid aan eene organisatie ran bet middelbaar ouderwga roor meisjes welke cursus men ics jaren lang wil maken Naast de wijtiging der grondslagen ran den tenaat tal de hervorming der rechlerigke macht de gemoederen der politieke mannen warm maken In grove trekken is reeds bekend wat de minister Catol zal voorstellen Van rgf verschillende wetsontwerpen zal het eerste de uitbreiding van de bevoegdheid der vrederechters regelen het tweede brengt een aantal thans correclioneele taken onder de rechtspraak der jury rolgens het derde warden de tegenwoordige rechtbanken ran eerste instantie rerraugen door departementsrechlbanken die delegaties naar rersohillendf deeleo ran het departement kunnen zenden terwyl hel rierde ontwerp de horen van appèl in aantal en ledental tal besnoeien Hel doei der gansche regeling in het vgtde ontwerp te vinden waarin aan de regeering volkomen vrge hand gegeven wordt om die ambtenaren wier betrekking wordt opgeheven te pensioneeren Zoo wil men hel beginsel der onaftelbaarheid niet rechtstreeks aanvallen maar het langs een tgweg ontduiken en de regeeriiig staat zoozeer op haar siuk in dit oplicht dat tg roor dit rgfde ontwerp de kabiuetsquaestie tal stellen In de kamer gaat dit alles van een leien dakje maar de senaat tal het missehieu niet zoo grif aannemen De Kamer van Koophandel te Dantzig heeft haar antwoord openbaar gemaakt op de aaumerkiugen van prins Bismorck als minister van Koiiphaudel teu opzichte ron het verslag over den handel dier stad Men weet dat de Kamer den achteruitgang van deu handel aan het nicone tarief van rechten wyt Het j antwoord dat zeer de aandacht trekt is gem igd van rons en betoogt in hoofdzaak bel onjuiste der ttelliog als zou niet de inlaudsche rerbmiker maar de bni tenlandsohe producent door de r chten getroften worden Niet slechU de Dantziger kooplieden maar ook de belangen ran geheel Duitsohland Igden naar tet intien der Kamer onder de tegenwoordige bandelsstaatkunde Aan bet slot leest men Tusschen de handelsbelangen ran Oost Pruisen en den Duit ehen handel orer toe kan geene rgandscbap bestaan Niet slechts de 2U3 personen rechlstreekt bij den handel betrokken maar ook de geheele handel ran Koningabergen en de daarachter liggende streek zoowel als de landbouw ran Oost Pmizen worden door bet belemmeren ran den Bussiscben graanhandel ten onder gebracht Het regeeringtblad te 8l Petersburg publiceerde een keizerigk berelsohrifi bepalende dat de 23 in den jongsten Igd geratte politieke misdadigers welke de Begeering beschouwt als de aanroerdert ofinrloedryke medebestuurders ran de terroristische partg geiamenlyk in eene bijzondere Senaatatitting lerechigetteld zullen worden De Argentijntche minister ran boitenlandsohe zaken don Irrigoyen heeft aan de te Buenos Ayres gerestigde renegenwoordigers der rreemde mogendheden eene oircolaire gezonden waarin hy hun mededeelt dat de ratification ran het tnsscheu de Argentgnsche Bepnbliek en Chili gesloten grensrerdrag op 2 October II Ie Santiago tgn uitgewisseld In de circulaire wordt er op geweten dat door dit rerdrag alle geraar roor rerbreking der eendracht tuaaohen beide rolken geweken is Van algemeen belang is art 8 ran het rerdrag hetwelk bepaalt dat de Straat ran MagsUaan roortaan een onzgdig raarwater ia en roor schepen ran alle natiën onbelemmerd openligt Noch rettiug noch andere werken ran krygsknndigen aard tullen aan hare oerers opgericht mogen worden De Effdcteiil diirs LXVII Amtlerdam 24 December 1881 Wegent het kerstfeest sohryf ik V reeds beden en tal ik mg minder dan gewoonlgk in bytooderfaeden begeren Het waren rooral de Amerikaauaobe Sporen die in deze week de aandacht trokken De reedt in myn rorig sohryren rermelde daling ran byna alle aooneit hield in deze week aan Heden echter was de toestand ieia minder gespannen daar New York hoogere noteeriogen zond en dus de aanroer op ooie beurs ophield De handel had okter t eiuig te beteekenen BiNMENLANDscHi wAABOiN Staottfimltt Allen een i twee fraoliën hooger FnmuhutUigt waren eenigttina gedrukt Gemeenteer Paleisloten 1 pOl lager oomeftetningm In deze fondsen ging zeer weinig om Er was eenige daling in Contraalaandeelen die u en in getlemp obl do die l l pCt rerloren de nitgest soh do rerbelerde t Ind Sp Vt beter Aand Bynap rolgef gingen heden 1 pCl aebternit TrammijiUemign hadden ook een geringen omiet Gooiscbe rerloor S s P liiAulrietU mmim Ook hier ging weinig om en werden b r aand Kol Bk en da Ned Bk 1 pCl do Handelmy s Vt 1 verhandeld Aand Sloomr fma 1 do obl beter EcBOMxacBi WAABDIM De raiittiio loowel in Staatsfoudsen en Premieleeningen als ia Spoorwegleeoingen ign luttel Voor de meeste soorten zooals Bussen Metalliekeu en Spanjaarden rail eenigen achteruitgang te rermelden AuiiKAANScHE WAAKDIN Stoat tiuUtn Ook deze soorten rerkeerden in Insleloot stemming 8pCt Florida s Mexicanen Peru s en Venetoela s allen circa 1 pCt lager Spoormgleeuinfn Deurer Eio sh rerloren O Boffalo s 4 Centraal Pao 6 Canada South 7 Illinois 4 Si Louis en S Franc 4 Mich Centr 4 Miaa Kans Texas 2 New York Lake Erie W 8 Ontario s 2 Peusylr 2 Wabach 9 pCl Wanneer men nu bedenkt dat de koersen beden iels williger waren dau krijgt men eenig begrip ran de woelige stemming der beurs in de jongste dsgen Inchiilrieele muirdt Ook dete soorten waren lager Colorado s en Maxwell s rerloren circa 2 pCt Pboiokqatie bent 6 a 6 pCt T KEiMXlSGEyilSG BüRGEMEESTEK en WETHOUDERS ran QOIIDA brengen ter kennis ran de ingezetenen dal het ie aanvulling Kohier der plaoteclijke directe belasting in deze Gemeente voor het dienstjaar 1881 door Heeren Gedeputeerde Staten van ZuidUoliand goidgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden en dat afsehrifi daarvan gedurende ryf maanden ter Secretarie der Gemeente roor ieder ter lezing is nedergelegd Oouda den H December 1881 Burgemeester en Welhouden roornoemd De Burgemeester VAN BEEGEN UZENDOOEN De Secretaris BEODWEE IN8CHEOVING VOOE DB Nationale MUitie TWEEDE KENNISOEVIKO BDBGEHEESTEE en WETHOUDEBS der gemeente Qoudh Oetien de Wet ran den 19den Augustus 1861 Staatiblad no 72 betrekkelyk de NationaU Mililie herinneren by dete alle belanghebbenden aan hunne Terplichting tof hetdoen ran aangifte ter inschrgring roor de NatiomJeMilitie inde maand Januari 1882 en brengen ter hunner tenius de volgende bepalingen der genoemde Wet Art 16 Jaarlijks worden roor de Militie ingetehreren alle maunelyke iogeieteDen die op den laten January ran hel jaar bun lilde jaar waren ingetreden Voor ingeaeten wordt gehouden lo Hy wiens rader of is deze overleden wiens moeder of zyn beide oreriedea wiens roogd ingetetes is rolgens de Wet raa den 28aten July 1860 SlaaUHaJ no 44 2o Hg die geen ondert of roogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede ran dit artikel rermelde Igdslip roorafgaaude achttien maanden in Ntdtrlmd rerblyf hield So Hg rao wiens ouders de langsllerende ingeleteo waa al is zyn roogd geen ingeieten mits hy binnen het ryk rerblyf houdt Voor ingetelen wordt niet gebonden de rreemdeling bebooiende tot eeneu ttaat waar de Nedertandet niet aan de rerplicbte krygsdienat is onderworpen of waar ten aaniien der diensiplichtigheid bet beginsel ran wederkeerigbeid ia aanKnomen Art 16 De inaoQrüTing getctaiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de rader of is dete overleden de moeder of zyn beiden orerleden de roogd woont 2o Van een gehuwde en ran een weduwnaar in de gemeente waar bg wooat 8o Van hem die g n rader moeder of roogd beeft of door dete is schtergelaleu of wiens roogd buiten s lands gerestwd is in de Gemeente mm M h i wooat j 4o Van den buiten slants wonenden zoon ran een Nederlander die ter uke ran elands dienst in een ricead land woont in de Gemeente waar tgn rader of roogd het laaut in Nakrlamé gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingesobre en lo De in een rreemd Egk achlergebleren zoon ran e n ingetelen die geen Nederlander is 2o De in een rreemd Byk rerblyfhoudende ouderioote toon ran een rreemdeling al ia lyn roogd ingetelen So De zoon ran den Nederiander die ter zake ran s lands dienst in s Eyks orerzeesche betittiogen of koloniën woont Art 18 Elk die rolgens art 16 behoort te worden ingeschreren is rerpliobt zich daartoe by Burgemeester en Wethouders aan te geren tuascfaen den Isten en Sisten Januari Bij dngesteldheid afwezigheid of ontstentenis ia zün rader of is dete overleden zgne moeder of zgn beide overleden zyn voogd tot het doen ran die aangifte rerplicht De wijze waarop ran het doen ran die aangifte blyken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hy die eerst na bet intreden ran zgn 19e jaar doch roor het rolbrengcn ran t jn 20ste ingezeten wordt is rerplicht tich zoodra dit plaats heeft ter inschrgring aau te geren by Borgemeester en Wethouders der gemeente waar de iiischryring rolgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2e en te zinanede ran art 18 Zyne inschryving geschiedt in het register van het jaar waartoe hg volgens zgiien leeftgd behoort Burgemaiter e If ttkouden voornoemd roepen dientengevolge de iugezeteuen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het Jaar 1863 zijn geboren en overeenkomslig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht tgn op om zich de volgende dagen Ier Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 des namiddag 1 ure en tich in de daarbg vermelde orde te doen insohrgren te weten die hnn geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I J K L en M tussohen den 2 en 15 Januari 1882 en die hun geslachlsuaam begint met de Letter N O P Q B 8 T ü V W I T en Z tussohen den 15 en 31 Januari 1882 Voorts streiit tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van inschrgving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en ig die alsdan verzuimd hebben de roorschrereg aangifte te doen ingerolge art 183 der Wet rerrallen in eene boete ran 26 tot 100 dat ieder die roor de Militie poet worden ingeschreren zich behoort te roorzien ran een extract uit het geboorte register hetwelk by de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aau hen die binnen dete gemeente zyn geboren op hunne aanrrage op net Bureau ran den Borgerigken Stand fratii tal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zgn zich ter Gemeente Seüretarie kunnen aanmelden teneinde genoemd extract ran het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanrrageu en dat ieder gehouden is te torgen dat hg bg de inschrgring Wgk en Nommer zyner woning juist kan opgereo Gouda den 27 December 1881 Burgemeester en Wethouders Toomoemd VAN BEEGEN UZENDOOEN De Seereuris BEOÜWEB De narolgende roorwerpen alhier geronden zijn aan het Bureau ran Politie gedeponeerd Een pak Waschgoed een zwart katoenen doek met witte slippen een zwart wollen Doekje een rood geatreept Doekje een Varkenskooi een Broek waarin een fluitje en sigarenpyp en een groote Mand met waachgoed Burgerlljice Stand 6EB0BEN 29 Dee Feirsi Jghaain aal n F BeiUli es U negara 2S Ju aden G Donk eaE Termsalea 34 Charlotte Loaiu oodert J F Delehsmbre ea N J l oBwereas Gslbsrinm ooders F d ioag en C H BrsijDaU 2S Adrieanc Hcarictte oaden W F Carrie ea M A C Gateg Brigilts oaden C Tel sa F Kagaer OVERLEDEN 24 Oct i C GroeDeiidsl 4 m C 1 de Boek 8 m iS i Vseneodial t m M 6 Slaijveaberg 77 j ADVERTENTI N BeTsllen van een Dochter M A C CAEEIÈEE GABim Gouda 25 December 1881 De ondergeteekende heett de eer kennis te geren dat hg lich ieGoudahedt gere tigdals Genees Heel en Verloskundig Dr C W BOLLAAi Artt Adres voorloopig Gonwe No 26 BEEENmmQ De DIAKENEN der CHRIST GEREF GEMEENTE alhier wenschen VRIJDAG den 30n DECEMBER e k teo behoeve hniner Armen eene openbare COLLECTE aan de huizen der Ingezetenen te doen Zg verzoeken minzaam de welwillendheid hunner geachte Stadgenooten en vlegen zich met derzelver menschlievendheid De Diakonie voornoemd H DE GOEIJ President H HAVERKAMP Secretaris Met primo JANUARI a s kan in eene KRUIDENIERSZAAK een FLINKE geplaatst worden Ouderdom 15 a 16 jaar Adres met eigenhandig geBchreven brieven onder letter K by den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier