Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1881

De ondergeteekenden betuigen hunne harteiyken dank voor de vele blijken van deelneming ondervoaden gedurende de ziekte en bg het overlgden van hunnen geliefden Zoon Broeder en Behawdbroeder den Heer NICOLAAS VAN VEEN A TAH VEEN C VAN VEEN Az G F VAN VEENGoiida 29 December 1881 Wbltee H M Dercksen en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener broodbakkerij in het perceel gelegen in de Lange Groeueodaal geteekend I no 108 kadaster sectie B no 944 Gouda den 27 December 1881 Bureemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een GOUDE N RING Mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVER Westhaven 204 vraagt liefst dadelijk een Uoodliulp keukeiimeicl M A R KT B E B IC H T EIN Gouda 29 December 1881 Granen zonder handel Voor consumptie werd de vorige prgs besteed alleen pnike tarwe was nog we te plaateen tot prijzen van 11 50 i 12 30 Rogge weinig getoond en duur Gerst en haver flauw Meel prijzen echter iels vaster De veemarkt met weinig aanvoer de beste soorten ving mindere soorten traag te verkuopeu vette varkens van 26 4 28 cent varkens geschikt voor Lon den van 23 a 26 et per half kilo magere varkens en biggen alsmede schapen vlug verkocht Aangevoerd 26 partijen ïstf Ie kwal uiet aan wezig 2e kwal ƒ 26 a 30 Ooeboler ƒ 1 30 4 1 40 Weiboler ƒ 1 10 4 ƒ 1 20 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 25 partijen Ie Kwal ƒ 28 a ƒ 29 50 2e Kwal ƒ 26 ü ƒ 27 S0 Handel flauw Burgerliike Stand GEBOREN a Dee Jicobu oeden Nienwenhuijzea eo M Straver hlizsbeth Barbara oaders H J Marre o A Verdriva 6 AIrda Johaoas ouden G H Kroederi n P J M Sipa Maria Calbariaa ouden F Oonieat en i C te Jeuae Nflahje oudaraC Vergeer ea N Saudvooft Ï7 CoroalU ouden A K Polei ea J blolk 28 Maria Cornelia ondera H Nergecr eo A H GijaiBBD OVLKI EDBN 27 Dec 6 M Ukkerkerk huiaer vau P de Waal 50 j Teygemau 2 j t m 28 J Jausen 67 J C J Greudel 12 w GBHUui 28 Uee i lao der Post en W Neat D VBO Willlgeu eu A M Kramer 1 Plomb en C M vsa RooB 29 C B van Oadeoallen eo E W Broawera Mej VAKT DER BURG Wgdstraat vraagt tegen ï ebruari of later een zindelgke D1E1 STB0DE MejufFrouwP de VISSCHER j verlangt met 1 Pebrnari een DIENSTBODE die goed ian koken en zindelijk in haar werk is Spreekuur s morgens tusschen negen en twaalf aur In de nabgheid der Markt gelegenheid voor KANTOORTJE GEVRAAGD liefst beneden kamertje aan de straat Brieven met opgave van prgs en straat ei z onder No 664 aan het Bureau dezer Courant Tegen Mei TE HUUR gevraagd een BoYeu of Benedenliuis niet boven ƒ 200 sjaars Brieven onder X K bg de Boekhandelaren A KOK CoMP De ondergeteekende verzoekt beleefd BESTELLINGEN van APPËIBOLLEN OF S4lJSUZE BR00DJEH voor Oudejaarsavond vroegtgdig te ontvangen ten einde dezelve op den te bepalen tgd te ontvangen W N RAAIJMAAKERS Haven B IV rnmüüËTË woont GOt W E i o 89 Bg A LACAN is getrokken de hoogste prgs van 20 000 op i o 17708 Devies Zoekt waar gij gaat Niets voordeeliger dan in de 8t Anthouiestraat mim mmm Het GEMEENTEBESTUUR van öouda zal op DINSDAG den Sn JANUARI 1882 te beginnen des voormiddags te 10 uur aan het Stoomgemaal aldaar verkoopen 26 POPULIER en 8 YPE BOOMEi alsmede eene partg TAKKEN en HAKHOUT ADVERTENTIÊN Getrouwd C B TA OöfeENALLEN E W BROUWERS die tevens humen hartclgken dank betoigen voor de vele bewgxen van belangstelliog bg hun hawelgk ondervonden e l 2 DeceiLber 1881 Op den 26 dezer overleed in het St Catharina Qaathais in den onderdom van mim 77 jaar de Heer SIMOS STÜUVENBERG OnderDirectear der beide Gasthuizen alhier A QERRET8EN Exeontenr Testamentair Heden overleed na een korte ziekte mgn Behnwdvader de Heer JAN JANSEN in den oaderdom van 68 jaren Mede nit naam van mgne kinderen 8 H V D KRAATS Oouda 28 December IbSl Heden overleed mgn innig geliefde eenige zoon HENDRIK JACOBUS in den ouderdom van 20 jaar en 10 maanden J J VAK BEMMEL L G VAN BEMMEL Welter ou 29 December 1881 De ondergeteekenden betuigen bannen hartelgken dank aan allen die hun blgken van belangstelling gaven bg de geboorte van hunnen Zoon C J C HOOGENDIJK M HOOGENDIJK geb ÜIBKZWAGBR Gouda 28 December 1881 over alwaar de geregelde gang der Toorstelling niet de minste stoornis ondervotid Na het einde der Ie akte kwam de gecostnmeerde optooht nit de tijden van het directoire wederom in het gewone eohouwburglokaal aan en fluks waren de j x iooalames iu de soldatcnkleediug uit Fauit verwisseld En 100 ging het den geheelen avond geregeld door ander dat het publiek in beide talen eenig nadeel van dete tooneelverwisselingen ondervond dank ook den kondsohapdieast die een knaap op een ponny gezeten tusschen de beide gebouwen onderhield ten einde naar de wederzjjdsohe dépêches den duur der M r acles te regeUn De stoutste doublure werd uitgevoerd dooi mevr Granier die nog ten 8V ure als JmarantAe in Aiii ot haar krachtig forte ern gveule liet weergalmen en reeds ten 8 uur B5 miu in den anderen schouwburg nis Martke Schwertlei in de armen u haar Mejutofelei lag De Gathaid lunnel zal ia Januari in gebruik genomen worden zoodra de officieele inspectie is afgeloopen De Ignen ter weerszoden van den tunnel tallen echter eerst over eeuige maanden voor het verkeer zijn opengesteld en voorloopig zal de reis dus slechts é j a B uren worden bekort In den zomer echter zal de reis 26 uren korter duren dan thans Doch de gevaarlijke en lastige sledevaarlen over den Gothard zijn nu onnoodig geworden Van het kapitaal voorden aanleg in 1869 op 187 millioen frs geraamd u narvan 85 millioen zonder rente moesten worden gegeven nam Ilaliè 4B Duitschl iud 20 Zwitserlanii ook 20 millioen voor zgn rekeüing Men rekende dat het werk 9 jaar zou duren Het werk heeft 74 millioeu frs meer gekost dan de raming Op de oouferenlie te Luoeru in 1877 besloot men het renteloos te geven kapitaal met 26 millioen frs te vermeerderen waarvan Duitachland en Italië elk 10 Zwitserland 8 millioen voor zijn rekening nam Bij het station Imraensee aan bet Zngermeer waarmede de Zwitsersche N O spoorweg en de Aargauer Zuiderspoorweg verbonden worden begint de Golhardapoorweg die door het Reuss dal tot Pino gaat anr de aansluiting met de Italiaansche spoorwegen geschiedt Deze zal in Juni nog wel niet gereed zgn en de Zwitsersche lijn naar Lugano Chiaseo zal zoolang dit niet het geval is in de behoefte voorzien Het yad bespreekt het handelstrsctaat met frankr k onlangs door onze regeering gesloieu Het blad hoopt dat de Tweede Kamer by het onderzoek van die gesloten overeenkomst nog eens ernstig zal onderzoeken of er ook kans bestaat om op dit oogenblik gunstiger voorwaarden te bedingen voor het kleine Nederland met zgu vrijgevig vrijhandelstelsel tegenover het protektionitische franHrijk met zijn bekrompen reductiën Het blad beweert dat wg ten aanzien van sommige belangrijke producten van uitvoer van een slechtere conditie geworden ij Het Igstje van artikelen waarop wg een reductie van het algemeen tarief gekregen hebben is klein Wat dat lijstje van conoessiën aangaat daarop zgn wel gebracht bijna alle artikelen die volgens de adviezen onser kamer van koophandel voor den uitvoerhandel Tan belang zijn Maar van die concessiëo voldoen sommigen volstrekt niet aan billijke wenschen Het ia waar dat wg voor versche boter riviervisch en oleïue vrijheid van rechten behouden hebben dat een zeer belangrijk artikel van uitvoer kaas op de helft van het nieuw tarief en even hoog als in het thans nog geldend conventioneel tarief is getnrifeerd dat voor de gctonten boter in plaats van thans 2 50 fr een recht van 3 frs is bedongen dat voor geweven stoffen vrij belangrijke rednotiin op het algemeen tarief zijn verkregen maar voor sommige artikelen is er een verhooging van de bestaande rechten van ons geëischt en door oiis toegestaan die de betrokken industrieën ernstig bedreigt Dat geldt o a aardappelmeel waarvan het overeengekomen recht van 4 frs den uitvoer wellicht onmogelijk maakt Verder stearine kaarsen een hoogst belangrijk artikel van uitroer ziin eveneens zwaar belast 16 frs per 100 kilogr En zoo is er meer Het Fad meent dat misschien het wapeu van den wijnaccijus wij mogen thans de rechten op den franschen wijn niet hooger stellen dan ƒ 20 per hectoliter nog eens zou kunnen worden aangewend om eenige betere voorwaarden te verkrijgen en hoopt alihons dal het laatste woord in dezen nog niet is gesproken t Is avond Een opperman vindt een pakket blijkbaar van hoogs waarde De stempel waarvan bet was voorzien verklaarde wie de eigenaar wus Het was een der voornaamste bankiers te Amsterdam Hg gaat er heen doch vindt mijnheer niet te huis Ka elven gaat hg er andermaal heen en dringt er bij den huiskueoht op aan tot den bankier te worden toegelaten Hg stelt deze het gei endene Ier hand ue waarde van 35 000 De bankier geeft den opperman al vast 200 voor belooning en verzoekt hem met het oog op het late uur den volgenden morgen terug te komen Het weekloon van den oppermura bedroeg ƒ 8 Levenslang heeft de bankier hem toen ƒ 8 duareuboven toegezegd als loon voor zijn eerlijkheid Ziedaar twee edele daden i De Voordeelsquaestie Op het titelblad vau den Almanak voor Landboawers en Veehouders voor het jaar 1881 leest men om van den landbouw en de veeteelt en ook den tuinbouw de meeste voordeeleu te trekken t Is al wederom het voordeel alias de geldquaestie die in dit boekje het thema is van al de variatie a die er op muziek gezet in gevonden worden Deze quaestie beheerscht onzen tgd en zal ook wel de voortijden beheerscht hebben Wat geeft het hoeveel zal ik er van trekken Dit zgn vragen die ouwillekeurig oprijzen en veelal gehoord worden als men de lieden opwekt om iets wat dan ook op deze of gene wgze te doen of niet te doen De landbouwers es tuinbouwers peinzen op middelen om honne door cultanr uitgeputte gronden weder productief tf maken nemen proeven met nieuwere en betere graansoorten en met nieuwe ooftsoorten De hooge eischen die men iu onzen tijd aan alle teelteu stellen moet omdat er zooveel nuodig is zonder nog de loze er bg te rekenen maar de gronden meststoffen en arbeidslounen zijn tot aanmerkelijke hoogte opgevoerd om in zgu onderhoud te voorzien om niet ten onder te gaan dwingen iedereen uit te zien hoe toch wel verbetering d i meer voordeel te verkrijgen zou zgn Vandaar de vraag naar doelmatiger bemesting terwijl de wetenschap het hare doet om die vraag voldoende te beantwoorden Vandaar het loénen naar veel en vroegdragende ooftboomeu waarbg en dit is niet altgd in het voordeel veeleer gelet wordt op quantiteit dan op qualiteit men geeft voorkeur aan de varkenspruim omdat ze veel geeft boven de Eve s goldendnop die men drinkeii kan en ook wel veel geeft maar niet iSó I Bovendien en dit is éen feit waarover men nadenken kan komt het vele eerder aan den man dan het weinige en van te veel schijnt geen sprake te kuuned i Jh Hoe komen w nu aan leer veel van allit dus ook van ooft van allerlei aard lekker en minder lekker veel dat is de eerste vraag f Wg zullen kunnen zeggen doet goed aan uwe I gronden plant de meest gevende ooftboomeu verzorgt uwe teelteu behandelt haar gelijk t welopgevoede menschen betaamt Maar dat gelijkt wel aan het loopeii in de O op deze wgze zijn al die vragen lang reeds geleden en ook nog gisteren beantwoord Er is iets anders dat we onder de aandacht van de lezers van dezen Almanak willen brengen we gaan even buiten de cirkel Het regeeringsverslag van den Landbouw in Kederlaud over 1878 bewerkt door deu heer Jongkindt Coninck te Wageniugen berioht dat in Nederland nog 7i 3 288 heet di i ruim Vs gedeelte van ons geheele vaderland gKoeiie j rond aanwezig is Zou dat waar zijn f I Droomen of waken wij en dat bij al ons zoeken naar voordeel naar hoogere opbrengst naar betere rente 1 Nog iets Ik had een HoUandsche soheurkalendor gekocht men moet toch zoo iets hebben t ding zag er aardig uil maar t is vervelend den Jan 6 s Hertogenbosch overstroomd den doorbraak hier watervloed daar t is eiken dag wat anders en toch altijd hetzelfde orerstrooming doorbraak watetvloed en dat sedert eeuwen Iets anders Er is een men die ons heeft medegedeeld dat alleen iu Nederland bij den handel j in Spannsche effetKea p m 6 Milliarden is verloren Hoeveel ia er verloren bg den handel in Amerikaansohe spoorweg D effecten If Als men nu die Milliarden en die woeste gronden en al die watersnooden eens met elkander in verbindtenis had gebracht Zon dan Dwaze vraag die massa geld is zoek te vergeefaoh is het daarover nu te redekavelen niet een enkele Meter woeste grond zal door zulke assen en maren in vruchtbaar land herschapen worden Indien men echter besluiten kon van de kapitalen die nog overig bleven die in portefeuille zijn slechts voor gedeelte aan te wenden ten algemeene nutte besluiten kon de woeste gronden door kanalisatie lo van overtollig water te ontlasten 2o door gepaste maatregelen verzwaring van dijken verbetering van rivierbedding des noods door verbreetting der rivieren de herhaaldetgk voorkomende watersnooden zooal niet ten eenenmsle onmogelijk te maken dan toch tot een minimum terug te leiden Men noemt die watersnooden doorgaan OHgelukke wij noemen het een ongeluk als ons iets overkomt wat uiet is te voorkomen deze doorbraken watervloeden enz zgn geen ongelukken t zijn gevolgen van de jammerlijke tlevr waardoor men alles laat zoo het is en vroeger was en als die toestanden wat minder terugkeerden dan zou ook dat toch wel voordeelig blijken Er worden jaarlijks tonnen gouds door liefdadigheid geofferd die dan voor andere doeleinden konden worden aangewend Die liefdadigheid ii een schoone deugd wg verblgdeu ons dat ze nog optreedt maar op deze wijze wordt zij een voedster van jammerlijke ellende die zich laugzaraerheid bettendigen zal herhaaldelijk moït en dan gaan de prerogntiven van Koningin liefdadigheid voorkomen van ellende van kwaad over in aaakweekiiig er van nuis die weldaad een pleister op de wonde door achUlooiheid geslagen Maar wg vinden een heel vel vrij ai pleizieriger dan een pleitter dit is een systeem van velenmet mij dut moest niet uoodig zijn t behoeft ook niet Dan zou bovendien opeenhooping van bevolk in groote steden dat toch de weg blijkt te zgn van opeenhoopen van diepgaande armoede bij een schitterend uiterlijk voorkomen kunnen worden en de sociale kwestie ook een geldkwestie bezworen worden want als wij eeril ile woeste gronden met behulp van de dommelaude spier werk kunst en geldkrachten in welige landsdouwen zullen hebben herschapen dan zal men in staat zijn van de bevolking over te brengen dan zon ook die armoe en de ugd meestal de gezellin van armoede in groote steden door het tentoonspreiden van weelde gevoed en daardoor krachtig ontwikkeld tot een feeks van deu eersten rang terug gebraelit worden tot een minimum en waar de armoe en het lijden er aan verbonden al niet geheel en al verdwijnen kon daar zou dan een arbeidsveld voor de echte liefdadigheid bigven Hoeveel rente zou eene belegging van kapitaal op deze of nog betere wijze wel afwerpen wie kon de som berekenen die zoodoende verkregen zon worden Dit is nu eens een praclisohe bespiegeling wie neemt het initiatief om een bond of eene maatschappij te doen geboren warden die op lalk eene wijze gaat speculeeren raet hetgeen hy verkregen heeft t Komt er niet op aan welke krachten men wende slechts aan vat men bezit Laat ons eens gaaa snamwerken om de woeste gronden en den watersnood te schrappen uit de verslagen die de regeering uitgeeft over den landbouw in Nederland Mm V Landb K J W OTTOLAXnisa Bultenlandsch Overzicht Het tijdstip nadert waarop in Frankrijk de verkiezingen voor de vernieuwing van een deel van den Senaat moeten gehouden worden De rcactiounairen laten tot dusver weinig van zich hooren Van den kant der republikeinen zgn twee programma s opgesteld Het eene van de uiterste linkerzijde stelt voor Scheiding van Kerk en Staat herziening der grond wet eene enkele Kamer nit het algemeen stemreélft voortgesproten en in elk geval afacbafKng vand onafzetbaarheid der senatoren vermindering vau dti duur van het mandaat der laatstgenoemden en htn ue benoeming door het algemeen stemrecht hd toewijzen aan de Kamer als hoogste macht van M stemming over de linanoiecle wetten afsohaffisl van de onafzetbaarheid der leden van de r chte Igke macht instelling van de jury iu correotio ueele zaken enz Het andere gaat minder ver en heeft juist daardsAmeer kans om door de meerderheid aaugcuomeo l worden Het bepaalt zich tot gedeeltelijke herzienioX der inrichting van den Senaat door uitbreiding na de grondslagen zijner verkiezing en de regeling zijn flnancieele bevoegdheid verplicht leekenoiiderwijijhervorming der magistratuur algemeene dienstplielit doch voor niet langer dan strikt uoodig is eerlijke toepassing van bet concordaat De Begeering van hare zijde is volgens lommige bladen gereed met het wetsontwerp op de herziening der grondwet dat bij de opening der Kamers zal ingediend worden Het bevat in hoofdzaak bepalingen op Tie uitbreiding van het kiezerscorps voor deit Senaat op de wijze van verkiezing der onrft zeibkren op de beperking der flnancieele bevoegdheid 1 van den Senaat enz 1 Indien er op het Vatioaan iets gewichtigs op f handen is verstaat de omgeving des pausen hst J uitnemend ora aan zeer scherpzinnige beoordeelaa 1 van geruchten wat op de mouw te spelden ZeHf J de correspondent der Köbtische Zg iemand die lÜ nieuws zeer goed weet te schiften kon niet meeÉ nalaten om geloof te hechten aan plannen van den i paus ora i aar l l verhuizen Een niet minder ernstige hron eene correepoutdenie van het Journal det Débatt verzekert ons dat men in elk geval aan het hof des pausen weldoordachte pogingingen aanwendt oro het publiek geloof te doen hechten aan het vertrek van paus Leo Het is een feit dat een aantal toebereidseleii zijn gemaakt Zelfs het ceremonieel der reis is geregeld Men verspreidt dat Leo XIIl eene beslissing lul nemen zoodra binnen zekeren konen tijd zal geblekm zgn dat de Ilaliaansclie regeering niet genegen is eene verandering in den toestand van den paus te makeii tn hem zekere nieu e rechten te geven Wijl het nu zeker is dat de Italiaansche regeering nooh gezind noch bij machte ia om in de wet op de waarborgen eene wijziging van de door de curie verlangde strekking te maken zal die voorwaarde voor het vertrek des pausen worden vervuld üe meeuiog schijnt bij velen op het Vatioaan te gelden dat zulk een stap een grooten slag zon toebrengen aan de populariteit j der Italiaansche regeering Dat is niet waaischgulijk Volgeus berichten uit Dnbliu hebben dezer dagen in Ierland twee voorvallen plaats gehad welke de algemeene aandacht trekken Vooreerst heeft het uitvoerend comité voor eene nalionale teuloonstelliug te Dublin ten einde de inlandsche nijverheid te gemoet te komen verklaard van haar plan af te zien Het doel was om deze teutoonelelling onder het beschermheerschap V Il koningin Victoria te pUatsen maar biertegen kwam van den kant der aanhangers van den hl er Parnell verzet en bel gevolg was eene ernstige verdeeldheid onder de ontwerpers dezer oaderneming Het uitvoerend comité u as terecht van meening dat indien hel vooriiiterschnp niet met eenparigheid van steromen a u de Koningin werd opgedragen dete uitnoodiging eer eene beleediging dan eene hulde zou ziju Vandaar hel mislukken van het plan dat der lersche nijverheid t 5ó voordeelig bad kunnen zijn Ten tweede is te Dublin de aangekondigde bijeenkomst van lerschc grondeigenaars gehouden Na eene vrij uitvoerige discussie werden voorstellen aangenomen waarin de wijze van toepassing der nieuwe lersche land act wordt afgekeurd Ue vergadering verklaarde verder Zooweide billgkheid als overwegingen van staatkundigen aard eischen dat door het Kijk schadevergoeding woide verleend voor de groote geldelijke verliezen welke door de bedoelde wit aan de grondeigenaren en anderen worden berokkend Imnier die verliezen moeten als een gevolg van de staatkunde der Begieriug aangemerkt worden De bchuigns van lersche Inndheereu en pachters maken het volgens de verhindering noodzakelijk dat de eigendommen der grondeigenaars die hnace beziltiugeo onder de voorwaarden welke de land act hun oplegt niet lanuer wenschen te behouden door den Staat tegen billijken prijs worden overgenomen Eene nieuwe bijeenkomst is tegen 3 Januari belegd Cit Weeneu en nit Bucharest komt gelijktijdig het berioht dat het gesehil tusschen Oosieurgk en Rumenië over de beleedi ende uitdrukking in de Bameaiscbe troonrede is bijgelegd de Bumeensche gezaut te Weenen heeft den Oosteurijksohen Minister van Builenlandsohe Zaken Kaluoky een verklaring voorgelezen waarmee de eer is voldaan Üit Tunis meldt men dat de generaal Ëlias een telegram van den heer Bonstan heeft ontvangen waarin laatitgenuemde van zijn onmiddellgken lerngkeer naar Tunis kennis geeft en verzoekt hiervan mededeeliug aan deu Bey en den eersten minister te doen De vrienden van den heer Bouslan zgn voornemens liem feestelijk Ie ontvangen iu strijd met den weuEoh van de meerderheid der Fransohe bevolking Eeuige Italianen te Tunis wensohteu den gelijktijdigen terugkeer van den consul Maccio maar de meerderheid was er legen Omtrent de ramp in de H Kruiskerk te Warichan wordt gemeld Het aantal verongelukte personen bedraagt 28 dooden en 26 zwaar gekwetsten De bevolking schreef de schuld van deze ramp toe aan joodsche inwoners en verwoestte daarom in hare woede in den loop van den namiddag van den 25 en in de buiten wijken der stad eenige herbergen winkels en huizen aan joden toebehooreude Des naohU was de orde geheel hersteld doeh deu 26en s ochlends ten 11 ure braken iu de dooi joden bewoonde wijken opnieuw ongeregeldheden uil welke tot tegen deu nacht voortduurden Een grootaantal sjverstoorders is in hechtenis KEXXISGEriXG INBICHTINGBN WELKE GEVAAR SCHAUB Of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BUBGEMBE8TER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 8 der Wet naden 2nJuni 1875 Sai 110 85 Doen te welen Dat zij vergunning hebben verleend aan de Heer