Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1881

gg Woensdag ZS December N 2700 goudscheIourant Nieuws en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken DE GEKROOKDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen te genover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voorkinderen een uitnemend versterkende drank Het da elijks toenemend debiet levert het beste bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T P in concurrentie met Engelsche fabriAiUsU katen tegen veel lageren prgg PRINSESSH en BSUIJiD BIEREN van onderscheidene qualiteiten BOBDE A VX AZIJN KBUIDENAZIJN DBAGONAZIJNea WIJNAZUN in onderscheidene prjjzen VAN VOLLEi llOVE Co Amsterdam ADVEttTEt TIEIV in alle Binnen en Bui tenlandsehe Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Ooxida jjff Eén afschrift is voldoende f VireMndsoortige en algemewie 1 in dit land TOorkomende Evenals een dief die ona tea nachts Aanrandt valt te ons op bet onverwadits aap ZIJ die er aan lijden gevoelen pijn In de borst en lenden selfs somtijds in den mg Ze i ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid lol slapen Dos morgens Toor al lieert men een onaangena men smaak In den mond de tanden zUn met een slijmv achllgo zelfstandigheid bezel s DeeeUustontbreeltt De zieke gevoelt als bet ware een zware drukking op de maag en som t wijlen een gevoel van zwakte eu een niet aan te vullen leegte 0 In het binnenste van de maag Dooogen zijn dof en de bui tenste deelen er van worden koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een boest die BIJ den aanvang i droog is maar na eenige maan den vergezeld gaat met opgeving van groenachtlge fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematlieid en te vergeefs tracht hIJ te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hij geraakt ver3topl geconstipeerd Ijn huid is droog en bij oogenbukken warm het bloed wortit dik en traag Het wit der oogen krijgt een gee Te Gouda THIM ApotL OUDEJAARS AVOND 7EESCHE WAFELEIT bjj J C SIBBES Gouwe EXgUISE VIEUX COGNAC per fl f 1 50 CITROEN PimSCÏÏ per fl 1 30 Siroop 7an Punsch per fl f 1 20 blJ SLOTEMARER en Co De ondergeteekende heeft de eer kennis te geTen dat hij zich te ffourfo heeft gevestigd als Genees Heel en Verloslmndige Dr C W BOLLAAiV aansteIelme ziekten De InspnUinf van hot liodo Kt til van A Boavier apotheker te I ar ii t enOtj st In venuge dagen zonder cenlga andere Delian icHiig pas omsUneüfverüuderdevlocinpen wiitöD vloed enz l e uU lokaideresullaten vanilltmlddel ende aulzendeuK iöezuigoii sedert 25 jar n zijnerdeobesten waarborg oor Meu vol e nauwkcui lg bet voorscbrlfl JDBPOT IN ALUS QOHDB APOTKEKKN Te s Hag e Snabilié Apoth Snelpersdrak van A BbinkmanIT Arts Adres voorloopig Gouwe No 26 SPAARBANK te GOUDA COMllflSSARI8SË V maken beleend lo dat hunne zitting voor het ontvangeen vanin leg gfclden vallende op 31 DEC e Is zal plaats hebben des UlODAGS van 12 tot 2 ure en 2o dat die voor het bijschrijven in de boeltjes van renten over 1881 op JIIAAIVDAG 16 JAIVCJARI e It s avonds van 7 tot 10 ure zal gfehouden worden iVamens Commissarissen KIST Voorzitter B CJIJTEB Secretaris SPAAfVSqH VËEVÖEDEB Wij brengen hierbij onder de bizondete aandacht der Veehouders dat wij steeds alle zakken SPAANSCH VEEVOEDER voorzien van ons firma stempel en van een loodje waarop onze naam is afgedrukt Men lette vooral op d eze kenteekenen en hoede zich zoodoende voor bedrog en schade L A L KORTMAN Co Rotterdam fieroliardiuer £ clite Alpeiikruideii Ëlixer van WALLRAD OTTMAR BERNHARO ie MÜNCHEN Hofdistillatenr van Z M den Koning van Begeren Oooden Medaille Weeoen 1673 nz enz WeteuachappelIJk onderzocht en in eene broobure uitvoerlir behandeld door dr J B Kranz te Ufinehen verder aanbevolen door dr I A Buohner profeesor aan de aniversltelt te MUnohen conservator van bet pharmaoeutiBch inetitnut buitengewoon lid van de academie der weteneobappen en voorzflter van het medicinal comité prof dr O C Wlttstein dr Bobooner dr Mtrki te New York dr Blohlmair praot arte te Slünchen en anderen Het eobte Bsrnhardfner Alpenkrultfen IEllMr regelt ipoedlg alte fonotien der maag 1 bet beite middel bU gebrek aen eetlust en sleciile mw SMT Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen I BE mum Mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter oude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedera Dirk en Wouter Crabetli OOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende S nnstea enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen AB8HALBBI 8 OF Anti Rhumatische Watten genezen ontwijfelbaar alle lijders aan maagkramp hoofd schouder pjjn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zjjn en door koude ontstaan Prjjs 30 ets per pakje met gebruiksaanwgzing C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlnttraan Bodegraven K Oosterling Haastreoht W l G Wilheliiius WoerdeB Hoofddepot te Del t bg A BRBETVELT Az en verder verkrijgbaar bii T A G van Detli Mej de Wed Bosman Gonda W F J denUy Sohoonb A Prius Zevenhuizen 1 M J Goudkade Boskoop i O Hoogendyk Cappelle 1 S v d Kraats Blei8W jk W ÈgMj t Met 1 Januari 1 iffiffl r begint een nieuw SSS W Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers totdien datum GRATIS binnen l dT GOUDA 27 December ISisl In de vorige ireek hadden de publieke verpaohtingenplaats van de eigeudoinmen vjiii den polder PrinsAlexander ïijude dijkeu wegen en ischwater diete zamen ƒ 17 282 aan jaarlijkache paoht hebbenopgebracht en wel ƒ 14 090 voor de dykei ƒ 2818 voor de wegen en 824 voor rte vis oherij alle is voor den tijd van 7 jaren verpacht Zijn wij wel onderrichi dan is dere verpachting leker ƒ 300U hooger geloopen dan devorige opbrengst wat alweder een groot voordeelis voor de landerijen in dien polder gelegen Degeheele toestand in den polder schijnt geordend e z jn Al de wegen siju thans begriut en hetgrootste deel der landerijen is geëgaliseerd Jammer evenwel dat het biestunr van deu polder ernog niet loc heeft knnnen besluiten om do wegenmet boomen ie bepoten wat teker het aantienvan den polder ion verboogen R N In de vorige week vervoegden lioh iwce mannen Ie Eoheveoiugeu bij verschdiendc ingeKteuen te koop aanbiedende leer fijne platen die tg voor I eea f p i i a EO d baud wUiUu d u Na het geld te hebben onlvaugcn vroegen u of tj de platen goedkoop mochten eneadreer n en bedongen daarvoor eeu pry ilie inderdaad buitengewoon gering was Sommieen stemden daarin loe doch de heereu namen wel de platen mede plas het geld maar lerauimden ot heden de gednoadreerd platen terug Ie brengen Het inlernationaal poolondereoek waarvoor rie Tweede Kamer 30 000 heeft beschikbaar gesteld zal in 1882 1883 plaals hebben op ntffenl stations in het noorden van Enropa Azië en Amerika Noorwegen heeft tioh belast met bet onderzoek te Bcssekop in Finmarken Oostenrijk met dat op Jan Mayen etinnd IJszee Husland op NotsZembla en aan den Leuamond Siberië NaordAmerika in Lady Fraoklin baai eu op Kaap Barrow Denemarken op CJroenland Zweden op apilsbergen eu na 9 Dioksonhaven aau den mond der Yenissei I Siberië is voor Nederland bestemd Nu vele parliouliereu reeda zyn voorgegaan en het Rijk ook 80 000 beaehikbaar telt uilen de ontbrekende ƒ 14 000 eker spoedig worden bijeenIgebracht te meer daar het denkbeeld van gelijktijdige waarnemingen van zooveel belang voor weersvoorspellingen en ook der handelsbelrekkingen van onzen landgenoot prof Buy Ballot te Utrecht is uitgegaan Men zende bijdragen of verklaringen van deelneming aan dezen hoogleeraar of aan den heer B J G Volok aldaar die zich als lid eener oommissie daartoe bereid heeft verklaard Het kerkgebouw der Bemonstrantsche gemeente leverde gisterenavond een recht gezelligen aanblik op Ten half zeven ore waren daar op uitnoodtging van de Directie van de Protestautsohe Zondagsschool de leerlingen dier school om een piachtigeu schitterend verlichte kerttboora geschaard terwijl ouders en verdere belnngstellenden vooraoover de ruimte het toeliet in de gelegenheid waren gesteld het feest by te wonen De heer H P Schim van der Loeff heette de kinderen welkom en verblijdde er zich met hen in dat hij daar im eindelijk stond de kerstboom die zoo vaak in den laatsten tyd het voorwerp hunner gedachten was geweest Dank iij de welwillendheid van vele kindervrienden in deze gemeente zou ieder kind een geschenk worden Jangebodenen geen hun iner zou met Irêge handen Whoeven te vertrekken Spr wee daarop met een Jooid op de bcleekenisvan het feest den gehoorfwSg van Jeins den kindervijend bij uilnemendheïiL die ben bovenal ditleerde lief te hebben euj fef te zijn Spr hoopte dat cij hunne verplichtijfc om uit in toepassing te brenj u als eea blijvend ierinuering zowlen bewaren aan dit feest Daarop zongen de kindere onder begeleiding van 1 orgelspel het volgend lied S OP HET KESiItFEEST Daar buiten i l H donker De winter i Mo koud Haar vreugde Mtgoht op aarde Ja vreugd va jong en oud Want Jezus i litboren Wij vie en bm van geest Uet dankbre vntedekoren Het Bchoooate dtristenfeest I Voor Jkzdb kUakt ons loflied Met blyde ja rtslem Wg wqdeu onte dingen Ont hart ge ta aan Hera Hem onzen Groo Meetteti Zoo Uefdrijk i ni en ucht Die on zijn lioM deed solujncD Zg lof en eer l ebrachl I Vervolgens werden de gtichenken rondgedeeld Het was aardig i te zien itAti die oogje tohitterden en die wangen gloeiden Maa de heertgke ver rassingen hen aangeboden Sal vm keurig nitgedoschte poppen flink voorzietf speetgoeddooien en meer andere voorwerpen die ten kiiiderhart ia vertukking brengen werden den llieinen uitgereikt en onbeschrgfehjk was de blgd eo de vreugde die i k v U I ilMUIWHl Een paar maal werd hel uitdeelen van oadeani een oogcnblik gestaakt om de kinderen gelegenheid te geven lot het zingen van een lied en nanwelgk waren de laatale toueu gehoord of daar ving weder opnieuw de itdeeliug aan zoodat het niet lang duurde dank zij vooral de welwillende hulp der dames aan de Zondagsschool verbonden of ieder had het hem toegedachte Van tgil tot tgd werd den kinderen ook een versnapering gepresenteerd en allen hadden het druk om de sohoone geschenken te bewonderen en ann anderen te laten zien Ten slotte hief de kinderschaar het volgend lied aan EOND DEN K EESTBOOM Laat ons in blijde kringen Deu choonen boom omringen En dat ons lied vermelde Wat ons die boom vertelde Van hem die meer dan allen Deelde iu Gods welgevallen Van leven licht en liefdemacht Door Jezus aangebracht De kerstboom rijk aan gaven Die mond en oogen laven Doet ons door zijn geschenken Aan Jezus liefde denken Al t zgue mild Ie geven Was hem de lust van t leven Wie heden andrer vreugd vermeert Heeft dat van hem geleerd De boom wordt straks weer duister Maar Jezus houdt zijn luister De boom kan niet meer groeien Zijn rgk zal eeuwig bloeien Den boom 1 niets verbleven Zijn liefde blijft aan t geven I Zgn leven licht en liefdcgloed I Zgn onvergankelijk goed De heer Schim van der Loeff betuigde daarop ook namens de kinderen tiju hartelgken dank aan I allen die het hunne hadden gedaan om dit feest te doen slagen De onbekende geefster van den boom zij die de kaarsen en de cadeaux gegeven hadden hg die den tang met zijn schoon orgelspel had geaooompagneerd en niet het roiust de dames die evenals iedere week ook heden zich jegens de Zon dag 8chool verdienstelijk hadden gemaakt ontvingen allen een woord van erkentelijkheid Behalve aan deze allen voegt zeker niet het minst een woord van dank jegens den heer Schim van der Loeff zelf op wiens initiatief de school werd opgericht en die voortdurend zich daarvoor vele moeiten eu zofgeo getroost De heer L Bos te Amsterdam geeft der Po ladroinistratie i i overweging om haar geweldigenNieuwjaarsarbeid te verlichten door toepassing van het volgend telsel dat te Berlin reeds is ingeveetd licnige diigen te voren stelle de Postadmiaistratiehet publiek reeds in de gelegenheid brieven cifB laires en kaarten bestemd um op 1 Jan hacStfi te worden te knnnen ter post brengen nl lies gewoon geadresseerd en gefrankeerd doch in een extra envelpppe mmrop zom dienen ifemeld te staan NIEUWJAARWENSCHÉN aan het Postkantoor Mhier Hierdoor zou de arbeid der post administratie die anders in é nacht moet verricht worden over meerdere dagen verdeeld worden en kan daardoor de bezorging van brieven enz op den Nieuwjaarsdag ook tnet meer regelmaat en op de gewone uren jlasu hebben Voorloopig ware deze maatregel b fr e Amfterdam Eotterdam den Haag en OtreoWb wgze van proeif in te Voeren t Komt on echter voor dat het opeurn van dietaltboze enveloppen den arbeid der posfambtenarenweder zoo aanmerkelijk zou vergrooten dat het doeldaardoor volkomen zon worden geneutraliseerd Beterware t o i eeu afzonderlijke bus open te stellenvoor die Nieu jaarsverzendingBn ten ctnde op die wijze bet dod geleidelgke sorteering en afsteapejing te bereiken DM De voorwaarden voor liet verge jkead exameo voa iSMn A e eauuiüaiaia loui 0B tiW1 4 kVliig van auronmeraire bij de Maatsdiappü lot exploitatie van Staatsspoorwegen zijn thai verschenen Daaruit bijkt dat de oandidaat den leeftijd van 16 jaren moet bereikt en dien van 35 jaren niet oversokrcden hebben Uit eene verklaring van het gemeentebestuur vau de woonplaats der candidate moet bigken dat deze van een goed zedelijk gedrag is en uit eeue verklaring van een gcneetkandige dat zij is van een gezond en sterk ge tel Voorts wordt geeischt eene neeele borgstelling van ƒ 500 of eene inschrijving op het grootboek der Nat Schuld onder befaoorlgk verband Het vergelijkend examen gesebiedt in de volgende vakken lo het schrijven van eene duidelijke houd ook wat bet stellen van cgfer betreft 2o de Nederlandsche taal De candidaat moet lieh daarin zoowel mondeling als schriftelgk goed en gemakkelijk weten uit te drukken 3o de kennis van vreemde talen Fransch en Duitsoh in dier voege dat de candidaat in staat is een opstel in die talen geschrevtn in het Nederland ch over te brengen Het vloeiend lezen in belde talen is bovendien een vereischie 4o het rekenen daaronder begrepen de toepassing der vier hoofdregels op de gewone en tiendeelige breuken 5a de keunis van hel Nedsriandsche Fransche en Duitache maat gewicht en mnntatelsel 6a aardrijkskunde van Europa loop der ipoorwegen in Nederland De Nederlar dsohe vereeniging tot bescherming van dieren hield Vrijdag avond te s Gravenhage hare jaarlgkschs algemeeue vergadering die ook voor nietleden toegankelijk was Na de aanwezigen te hebben verwelkomd gaf de voorzitter de heer P Komijn een overzicht van den toestand der Vereeniging die als gunstig kon beschouwd worden ook uit een financieel oogpunt terwijl het ledental ruim 2100 bedraegt Hg herdacht vervolgens het verlies door de Vereeniging geleden tengevolge van het overlijden van het bestuurslid jhr Verhaell maar ook van mevr Van Manen Theaing die steeds haar tgd talent en vermogen ter bevordering van het doel der Vereeniging had opgeofferd en door wier onvermoeide