Goudsche Courant, zondag 1 januari 1882

1882 Zondag 1 Januari N 2708 GOUDSCHE COURANT Nteuwsr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken gezin en maatschappg Kwamen wij te kort in onze vatfUehtmgen als staatsburger als hoofd van attf huisgezin als bekleeder vaneen eervolle betoikking welnu l t ons zoi n dat wij van he n meer dan vi er onzen plicht doen meer dan ooit iets duen om te toonen dat wij onze plaats bier op aarde waard zijn Herzie u zelf riep ons de Minister Modderman eens toe waar hij betoogde dat herziening der wetten niet ona alles kun geven wat oodig is en zoo ooit dan mag dit bg de intrede van een nieuw jaar ter harte worden genomen Herzie u zelf Werp alle onverschilligheid voor de openbare zaak van u toon dat gg bet scboone edele op elk gebied lief hebt bewgs dat gSjSog voor iets anders hart hebt dan voor za doen en geldverdienen en laat het nieui e jaar voor u het begin zgn van een nieuw Ie n Het is inderdaad niet za gemakkelgk als het schgnt zich te herzicp het kost vaak moeite anders te handelen d4i men nu eenmaal gewend is De kracM der gewoonte dwingt ons bgna de oude sleur te bljjve volgen doch met volharding en een ernstige wil kunnen wg veel kunnen wg zelfs wai wg ook tot heden waren mannen worden Iraaraan de taat waaraan de maaiachappg i é heeft Dr A W Broiufüld uit Utrecht hield Donderdagavoud iii Nut en Vermaak de aAngekondigde voordraeht over de Geacbiedenis van ons VolksgMaag Wil mea e a volk leeren kenneo zeidc tpr last men dau iiagaau de hiatoric van zga g pfutg wsDt daarin openbaart het zich looala het M Dit bet Tolkalied leert men kennen wat er oraga in het hart van een alk daar dat lied zgn atofogfleent aan de irie het hnii lijk leren of het geloof van dat het aller aaudaSbt ten volle volk Derhalve waardig Vaak wordt beweerd zeide spr dat bel Mederlaiideche lolk met geaohikt is om te zingen dat zgn u l eu aard daartoe zich met leent dit is een dwaling al moet het erkend worden dat wat raea in den tegenwoordigeu tqd hoort zingen hier te lande raak aanleiding geeft tot bedoelde bewering Het tnstgezang ia geheel en al ootaard in leehjke dennen waarvoor men liefat de ooren Ihiit doeh er i meer Wanneer toch een gezelschap vaj dames en beeren zelb uit den beacbaafden ilaud op zeker oogeublik werd nitgeBOodigd een liedje Zingen dan zon psalmen en gezangen niet nmegerekend aan die invitatie moeityk kansen worden voldaan nil gebrek aan liederen die allen kenden Men taU bier te lande geen lieileren Van het Wien NeêrUttdaoh Woed wellicht een paar oonplettoi van Die Wacht am Bhein en de UarseillaiM enkele regels deze of gene God save ihe Que en nog een paar anderen meer doch over t algemeen beerscht op dat punt een totaleonwelendheid Daaiin moet verandering komen zeide apr Ën op wat wgie P Op de iuriebtmgen van ouderwiis moest meer werk worden gemaakt van het gezang De nienwe wet op bet Lager Onderwijs vordert meer kennis op dat gebied v n den onderwijzer dan de vorige doch nog it het r iet voldoende Ook op de Middelbare Miholen zoo het niet kwaad zgn als tot afwineling van de gewone bezigheden die zooveel vergen van het gehengeu van den leerling een uit volle borat een soboon lied nerd aangeheven Het Nederlandscbe volk wil wel tingen mssrhat kan ni t nit gebrek aan schoone liederen en melodiën en om düarin ie voorsten soa apr eenige van de oude melodiéu die vaak uitmuntend sonden kannen gebruikt worden willen ter hand lienen Ëeu bewijs dat ons volk niet nil tjjn aard af keerig of ongeschikt is to tingen levert het verledene toen tal van flinke vaderlandslievende en godsdienstige liederen werden gedicht eu ook werden gezangen 8pr deelde ons mede wat er in vroegen tijden in ons land werd gezongen en deed ons door de voordracht van verscheidene passsges uil onde liederen booren hoe veel schoons daaronder was Spr drukte de hoop uit dat voor hel Nederlandsobe Volksgetsng spoedig een betere lijd moge aanbreken en die lijd tal komen wanneer bg het volk meer dau tot heden doordringt 1 kennis der geacbiedenis 2 tin voor hel familie leven en S eerbied voor den godsdienst Wat de gemeente onzerHnwoning betreft voor haar is de toekomst nitf bg uitstek helder De qoaestie van den wata eg die nog nietbeslist en de qoaeatie vui iet garuizoéU datons dreigt te veriaten zie4aar aar donkere stippen aan den hoTizout Qui bigft slechts de hoop dat de hemel weer BINNENLA ND OOUDA 31 December 1S81 De heer G J de Jong thans lelegrafitt Se kl bg de Bijkt telegraaf is met ingang van morgen benoemd tot telegrafist der 2e klJuse De abonn op het predikanten benrten briefje nitg J van Benlum eu Zn ontvingen beden een gedicht getiteld 1882 van den beer W F B Ie Oonda in welke initialen zeker ieder den naam van een geacht stadgenoot herkent DcK dichliagelen tallen zeker velen teer welkom tlJn Donderdag overleed Ie i Giavenbsge in 68 jari gen ouderdom de gepenaionneerde Init generaal adj generaal des Konings jhr F V A ridder De Stears oudkommandant van hel Ned Ind leger o Uit Kralingen sohrgfi men t Door den grondeigenaar den beer i¥iruly te Leideaia aan tjjne huurders van land t in den PrintAlexanderpolder eene aaumerkelgkrvrrmiudering van pacht geaohouken Hel ware te wenschm dat ditnavolging vond bg de andere eigenaren in genoemden Polder Staten Oeneraal Emsm Kambi van 29 December In deze ritliigf nam de Kamer met algemeene stemmen aan de b roolingen voor den ar id der gevangenen voor de algemeene landsdrukkerij het r r P n ociifQnds en hel domeinfond versom lende auppletoire begrootingsontwerpen 17 ualundiaatieontwerpen enkele onteigeniSg werpen en goedkearing van verkoop of rniliufc de ver lenging van den termgn der Êerziening van de ükwet en eindelgk hoofdslakken 1 Huis des Konin l y cbuld der laauh r r o 1882 omede de wet op de middelen tLu de laatste slemde de heer BlSdenSlein al protesuegen de onvoldoend toezeggi gen der Kege ing tot af ihaffing der 8t tsloterij waartegenover de M msler van Koloniën bij ongesleldbeid van zijn ambtgenoot van Financien antwoordende weeaopdevrii aautieulgke opbrengst en op de noodzakelgkheid om uL T l r il trekken uog veel belangrgker inkomsten te moeten prij geven De Kamer heeft in Irijd met een voorstel des Voor zitter om op 9 Janairi terag te komen be lote Zitting BU 4eze Courairt behoort een Bijroefrsel Nög enkele uren en het jaar 1881 behoort tol de geschiedeuis He is een behoefte de harten op den iaatsten dag des jaars een blik te werpen op het rerledene en te vragen wat bracht het ons Voor velen luidt dan het antwoord Teleargtelling niets dan teleurstelling Dezen trof slagop slag in zijnb zaken gene verloor dierbarepanden der liefde een deiden ontging eengewenschte betrekking efn vierde bezweekin den strüd met zyue hartstochten een vjjfdevond ondank en smaad op zjjne edele bedoelingen een zesde doch genoeg wji weten bet allen uit menigen boezem ryst op den avovd van heden een bange zucht naar omhoog uit menig hart welt een klacht uit me nig oog een traan bg de herdenking van hetgeen Men in het afgeloojien jaar moest ondervinden Het is een droeve waarheid dat er veel geleden wordt vooral inwendig ziele leed waarvnfi de luchtige voorbijganger mets bemerkt waarvan zelfs Sloedverwanteo en betrekkingen wranig bespeuren daar de meest grievende mart het minst sich oit Ongelukkigeo hedenavond vooral droevig gestemd wg drnkken ü in gedachte de hand en wenschen U toe dat het nienwe jaar in zgn schoot ook voor U i t8 schoons iets liefelgk moge verbergen opdut opnieuw levenslost en levensmoed U beziele en oir oog thans verdnisterd van tranen w r Bchittere uwe lippen thans somber geplooid weer lachen mc e Wg wenscheu L een lichtstrraltje toe op uw donker pad opdatgg weder het goede zult kunnen zien dat er ook in nwe omgeving is hetgeen slechts tgdelgk aan uw blik wera onttrokken Bn gg die gelukkig n noemt gg wiens pad op rozen gaat wiens Teven een dagelgkscb geüieten is U wenschen wg toe dat nw voorspoed Lf niet egoïstisch make Er behoort kracht toe en verstand ov niet overmoedig te worden in de dagen van geluk Vergeet uw ongelukkigen broeder niet help hem met raad en daad en denk er aan dat ook voor U eenmaal de rampspoed ztl kunnen komen wanneer een goed vriend Li alles zal zgn fleerscht in dü gezin een droeve in die fafflilie een vroolgke stemming over t algemeen is er in ons land alle reden tot dankb rheid In vergelgking met andere landen genieten wj hier vaorrechten die door ons gewaardeen moeten worden Hier heerscht een welvaart die elders veelal gemist wordt en ook als wg onzen blik naar de residentie wenden als zetel der wetgevende macht dan keeren wg niet ononvoldaan van daar terug Kr is in den Iaatsten tgd op bet gebied van wetsherziening een groote activiteit pp te merken die den belangstellenden bniger goeddoet en die hem voor de toekomst het beste doet verwachten doch laat de burgerg toch nooit vergeten en bg den ingang van een nieuwjaar moge het baar met kracht worden op het hart gedrukt dat goede wetten al zeer weinig baten zoo de burgerg niet medewerkt om de uitvoering daarvan te verzekeren Wil het goed gaan in een staat dan gn ja goede wetten noodig doch een toste vereischte voor een goeden gang van zaken is De ernstige wensch der ingezetenen om samen te werken met de Begeering Ontevredenheid over de daden van hen die ons besturen wordt niet zelden getoond doch laat ons vóór alles nagaan in hoeverre wg tevreden konueu zgn over wat wg zelf deden in huis WÊÊ