Goudsche Courant, zondag 1 januari 1882

f zoo hevig nedergekomen dat een paar postdiligenees in de sneeuw vaatraakten teirwijl de paasagiera en postrijders haastig op de pairden de vlucht namen naar de naastbijgelegen dorpen met achterlating van de meeste bagag die eerst fater kon worden gered 1 Aangaande de arrestatie van den commies der posterijen C op het Zwolache postkantoor verneemt men nader dat hjj heeft bekend in de 14 dagen tijd dat hij aldaar dienst heeft gedaan deandei 10 dagen van Dec ia C met verlof naar a Hage geweeat drie brieven met geldswaarde te hebben geopend en de waarde zich te hebben toegeëigende Verder heeft O bekend Ie a Hage den vermisten aan l geleekenden brief van den poatambteoaar Viaaering aldaar te hebben ontvreemd en de waarde ruim ƒ 900 zich te hebben toegeëigend De gearresteerde wordt in het huia van arrest d en nacht bewaakt I I De Nationale Leven akeringbank ti Bolterdam beeft dezer dagen verschillende peusioilt tarieven uitgegeven voor werklieden tfabrieken weriplaalsen euZ Naar deze tarieven kan Inen byv uitgesnde lijfrenten verzekeren in dier wele dat men Wdlzekeren leef De weniMihen van den malige Stadgenooten io door den thana rfutenden zer Kampen 1 Januari 1882j aan mgne rofnv ida aangeboden dsdienstondei öe SMIT Bg den aanvang dezes Jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenscheu aan alle zgne Vrienden en Begnnstige s N VAN WUK Hontmansgracht Metselaar BOVWKVNDIGJE ÏN in BOUWMATERIALEN Het Compliment van den dag aan alle mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden F VAN UTRECHT Bierhal Multapatior Benrtscbipper van Gouda op Dordrecht Heil en Z en toegewenscht W F DE JONG Schilder J SWITZlE Az Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen Jaar door P VAH MENSCH Kanemelksloot 270 Timmerman Aan Familie Vrienden en Begnstigers wordt bg den aanvans van het Jaar veel heil en zegen itoegewenscnt door i L Dï BRUUN Zn Zengstr t Taillenrs Veel heil en zegen toeg ninscbt aan Vrien den en Begunstigers zoon pinnen als biliton de Stad 3E6EEB Taillear GSuda 1 Jan 1861 De He r en Mejnf onw DITMAN brengen b deze hunnen yri É iden en Bekenteen hunne N groeten toe ni t Uai zeggil i T or irig ontvangene ii J Ondeigeteekende brengt bg dezen aan zgn Begnnst gers Vrienden en Bekenden het compliment van den dag J J VAN BEMMEL Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden B nnstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G 8IBBE8 Nieuwe Haven Schilder Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steieds op het minzaamst aanbevelen A H KULIK Nienwehaven No 160 Metselaar de wederM Bg dra aanvang van het Nienwcpaar wenscht de ondergetee epde zgnen geëerden Begnnstigers en Stadgenoten veel heil en zegen toe J 6 ST NLA ND Oosthaven B 16 Bg den aanvang dezesjoars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad Markt 182 B J BARBNDSE In Tabak Sigaren en Gedisteleerd yeel hetl en ze n aan tgd of in eens een pjeroie itort of jMfïgkwhJ Vri ndpn n Bekenden i of maandelijksolie atorltngen een premfc beflialt o4 il H 0 op bepaalden leeftijd ej pensioen te vangeD of tóa itOfanttari ïigSg 3 De bUeWlïeekendeVaniwzaie Vrienden e Begnnstigvs op oepaaiaen leetlijd eep penaioen te vangeD of9 men kan een apaarverzelenng aangaan di oV een zekere aom bij de bank in t fbreuge i die intrest op intfeat draagt en met dn miteu op welken iijd men wil wordt leruggegeve oi men kan een aom vooi een spaarverzekering stprtcn uit te keeren om een bepaalden leeftijd en dU voor die s in ee dadelijk ingaande lyfrenie nemen I De premiën ei l koopsommen lijn zoo laag gesteld en de viorwsarde zoo gunstig Is alechta mogelijk waa zoodat zjj qtagtveer gelgk litaan met de netto tarieven Aoot den heer dr Pt Van Geer hoogleeraar te Leiden voor de gemengde oommiasie in zake de opricliting van een Algemeen Nederlandaoh Penaioenfond voor WerUreden berekend Het ómtraot onlange door den heer I C Van Marken J r directeur der Nederl Gist en Spiritusfabriek Delft met de Bank voor de verzekering zijner werklieden gesloten berust op deze premien In de jongste vergadring der afd Boiterdam van de HolUndache Maataohappy van LandboQw deelde de voorzitter de heer W A Vituly Verbrugge mede dat op 28 Haart 1882 in den Doele van wege de afd een tentoonaleiling zal gebonden worden van vet vee en pluimgediarte Bek0nd n i nnstiéers v w 4 nt v l den tnst ers heiIenzeg i tttoe a pet copi Vrienden e dn alle i fGiABDBN Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zgne Vrienden en B anstig het Comphment van den dag J IJPELAAR Jz Aan on W ehte tji eni den wordt bg deze de bleil gebracht 1 A R S£IB RT en Echtgenoote èoiuia 1 Jan 1882 Firma L J Fukijmv Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1882 J J ANDREOLI Spieringstrsat Heil en zegen ioag ewenicl aao alle mgna Vrienden en Begunstigers en A mg steeds op het minzaamst aanbevelen H J RABOüW Raam O 421 Lood en Zinkwerker mjiieenVrienykn den dag Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers M VEBMAAT Je Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door L P WBLTER Fz Coigwar Het Compliment van den dag aan Vrienden en Bw nstigers J H ROODE Depothonder Stoombierbronwer Zengstraat 6 85 ds PosTHooaN Het Compliment van dén dag aan alle mgne Vrienden en Begiustigen B M VA LODENSTEIN Spoorstraat No 20 Caiê Restaorant TivolLs Aah Familie Vrienden en Begnnstigers wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen to ewenscht door W BOER Zeugstraat Taillenr ADVERTENTIÊN Het Oomplimant van dan dag aan Begnnstigers Vrienaen en Beenden J VAN KRANENBURG Jzn en Echtgenoote Gouda 1 Jonnari 1882 Bg de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begunstigers en zegt faun donkvoor de begunstiging in b t algeloopen jaar C P00K8MA Rozendaal Boschbierhnis Aan alle Vrienden Bekenden en Begnnstigers veel heil toegewenscht in het nienw begonnen Jaar door J VONK Oonwe Broodbakker Bevallen van een Zoon M JACOBS kïEBBE Hage 28 December 1881 Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne B nnstigers Vrienden en Bekenden C P BACKERS Markt A 109 Gouda 1 Jan 1882 VLASVELD en Echtgenoot V De DIAKENEN der CHRIST GEREP GEMEENTE betuigen door deze aan hunnen geachten Stadgenooten hunnen hartelijken dank voor de milde bgdragen bfl het honden der Collecte op den 30 December II Namens de Diakenen H DB GOBIJ PretUent H HAVERKAMP Secret Heilgroet van den dag aan alle mgne geëerde Begnn igers Vrienden en Betrekkingen Onder aanbeveling UEd Dienaar en Vriend Gouda C VAN EEUWEN 1 Jan 1882 Architect enz P F Gouda I Januari 1882 Onder dankzegging voor hetioornimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nienwe Jaar mgnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnea als baiten de stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gnnst aanbevelende UEd Dienaar 8 P VA DIB KLEUN Gouwe B SCHOLTEN CoifFeur Heil en zegen toegewenscht aan Familie Begnnstigers en Vrienden hg den aanvang van 1882 Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers W G VAN DïR GEEST Markt A 95 Koffiehuis Heil en Zegen toegewenscht B DK JONG in Tapgten Compliment van den Dag van P BOND Pz IJzerhandel Zeugstraat A BOONSTRA Aan alle begunstigers Vrienden en bekenden veel heil toegewenscht in t nieuw begonnen Jaar Aan Familie Vrienden en Begunstigers wordt bg den aanvang van hst Jaar veel heil en zegen toegewenscht door N NIBÜWERKERK Walesteeg Tailleur De ondergeteekende brengt bjj deze den Heilwensch van den dag aan zgne geacfate Begnnstigers zoo binnen als buiten deze stad en bevee t zich bg voortduring beleefd aan A BRINKMAN Oouda 1 Januari 1882 Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers J F WELTER Lange Tiendeweg Café Nenf Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1882 J P HERMAN HN ZOON Lange Tiendeweg Ondergeteekende wenscht aan alle zgne BeI gnnstigers en Bekenden veel heil en z n bg de verwisseling des jaars J de JONG Az Mr TIMMERMAN iJVSTRÜMENTEËLE ZDIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Menblement Kniperstraat E 227 Met 3 jaar Garantie A s WOENSDAG 4 JANUARI verschgnt De ITieuwe Crouwenaar die wat FORMAAT en INHOUD aangaat gelgk zal zgn aan de OOUWhNAAB maar geheel een Goudech karakter zal dragen H C EDAUW Jb Het Compliment van den Dag P VAN DAM en Echtgenoote Gouda 1 Januari 1882 Bg de intreding vAn het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zgnen geSerden Begnnstigers en Stadgenooten veel zegen Hen dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich opnieuw minzaam aanbevelende N M BN6ELBREÖT Haagsche Brooden Beschuitbakker De ondergeteekende wenscht bg t verwisselen van den Jaarkring zgne Begunstigers veel heil en zegen en bigft zich bg voortduring beleefdelgk aanbevelen J A NIEUWVELD Kuiperstraai Mr Metselaar Miaodag 16 Jaanari s aronda 8 are tekg te keeren tot oudenoek en behandeling der Staalsbegrooting Toor 1888 en lulka met t oog op eTentueele behandelinjt dan ook ran het Fransche Handelitraotaat De heer Van de Putten betwijfelde echter leer of het Toorloopig reitlag der Tweede Kamer orer dat traotaat in de eente 10 IS dagen te wachten wu Het Gereohtahof te t Grarenhage heeft Donderdag E T M ait Capelle a d Usel en A r W uit sOrarenhage die jl Donderdag terechtstonden Ier sake Tan moedwillige brandstiobting ieder Teroordeeld tot 6 jaren taohthuiutrsf Aan Isatalgenoemden die aioh borendien aan miahandeling heeft schuldig gemaakt werd nog eene boete ran ƒ 8 opgelegd E H B die lich in deielfde tereohtiitting had te erantwoorden wegena ralschhtid in een onderhandaoh geschrift werd veroordeeld tot 46 dagen celstraf en twee boeten ran ƒ 50 In rerband met de uitroering der wet op den erkoop Tan aterken drank kan worden medegedeeld dat Tan de 5 burgerlijke gemeenten in ZeeuwschVlaanderen 16 lokalen roor de gemeeute aeoretarie hebben welk eigendom der gemeente ï jn terwijl in de orerige 19 gemeenten de aeorelarie ii gereatigd In een herbergloksal althana in kamers annex de gelagksmer doch isdó dat wil mee de aecretarie bereiken de gelagkamer moet gepasaeerd worden Naar het Vaderland rerneemt is de dader ran den diefatal by den beer Van Heneele te a Hage gearreateerd Het was de knecht die lioh zelf heeft opgealoten de oTetloigende bewy sen zyuer schuld tijn aan het licht gekomen Peser dagen maakten wg melding Tan een geval te Nieuwer Amstel alwaar iemand een aarden potTermiste wasrin hij een aanzienlijk bedrag aan eSeoten had verborgen Deze zaak ia eehter gelukkiger afgeloopen dan de eigenaar had durreu fermoeden Bij een nauwkeurig onderzoek in tegenwoordigheid Tan den reldwaohter ia gebleken dat men niet op de jniste plaats had gegraren want een eindje verder dan de kuil kwam weldra de pot Ie Toorsohi n I De inbond was nog ongeschonden alleen een beetje nat N t d D WÜ tien met genoegen dat het der Begeering ernst ia met de toeiiasaing der drankwet aar haren eest Volgena art 8 No 2 wordt rergunning tot drankTerkoop geweigerd voor localiteitei die voor den ofmiarn dimt warden gebruikt Echter kan kracbtena art 30 vau dit verbod gedurende de ny eerste jaren Trijaielling worden rerleend Naar wy veroemen worden soodaoige vrijalellingen door de Begeering alechta Aiii verleend waar zq in het belang van a Byks dienst onvermijdelijk zijn en dan Toor zoo korten tijd mogelijk Zoo b V ia het len platten lande vaak de gewoonte dat de rykaontvanger zitting houdt in een tapperij eldrn krijgt hjj dat lokaal ioittloot daar de tapper voardeel heeft van het meerder bezoek dat de jgkaontvanger hem aanbrengt I Voor zoover het nu in deze of gene plaata onmogelijk ware om terstond een geschikt auder lokaal te vinden heeft de Begeering vrjjatelllng verleend maar niet langer dun tot 1 Nov 1882 De ontvanger beeft dna tijd genoeg om een vdraukvrij verblijf te zoeken voor zijne dttingen Een ander voorbeeld Art No 9 zegl dat de vergunning tot drankverkoop geweigerd wordt aan hen die een openbaar amii bekleeden of tolgaarder brugof sluiawachter zijn Ook van dit verbod kan vrystelling worilen verleend en wel krachleBS art 4 door den ICoiang voor zooveel Bijkaambten of bedieningen betreft Tal ran peraonen hebben zich Toor deze Trijstelling aangemeld daaronder brieTengaanlera rijkaaehattera officieren Tan de malende schutterij oilbezoldigde rykaveldwachtera enz enz Ook hier echter handhaaft de Begeering het alnndpnat dat de vryatelling moet worden geweigerd ov s l waar zij niet in a rijka belang lijdelijk onmisbaar ia Naar wij vernemen zijn o a reeds een groet aantal verzoeken van brievengaardara afgewezen Be vereeniging van het Frieeche rund veeatam boek ia toegetreden tot het lidmaalsoliap vm dele Berlijn gevealigde algemeene Stamboek vereenigiug voor Duitaohland en naburige ryken waardoor de leden het recht bekomen al huu in het Frieache stamboek opgenomen vee in het door de Dait che Vereeniging uit te geren adresboek te doen rermelden Volgens bericht nit Trier is er in de afgeloopen week in een gedeelte der Pruisisohe By nprovincie leer veel sneeuw gevallen Op verscheidene punten lag de sneeuw een meter hoog In de nabyheid van Buttgenbach bereikte zij de iaolatoren der telegraafpalen De buien wareo de Woenadags eenaklaps B den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Bwinstigers en Stadgenooten vee heil en zegen toe I E SLIEDRECHT Pf Timmerman Het Compliment van den Dag aan Vrienden en Bekenden j J VAN KRANENBURG Aan Las alle Begnnstigers Vrienden en Bekenden eel heil toegewenscht in t nienw bronnen Jaar A H GIE8EN TAN HïlDMT Eleiw E 43 en Echtgenoote Gouda 1 Januari 1882 Keizerstraat G ijsselstljn Blauwstraat Bg de intreding des jaars bre t de nnderleeteekende zgne neilwenscjien aap zgne Stadgenooten en begunstigers en z hon dank voor de begunstiging iA het algeloopen jaar j dé OL Nienwe Haven N 142 a illeur I By dép anvd g dezes jaan b ngt de on aergetmkende zgne heilwenschen Mn a Ie zgne f Vri pn ea BWnstigers fl M DK BRUIN Walesteeg In bak Sigaren en Gedisteleerd G HAAGSMAN IN ECHTGENOOT Broodbakker Voorheen Ww VAg Bocgova I A GRENDEL Mr Metselaar wenscht bg den aanvang van dit jaar aan allen en in t bgzonder aan zgnen Begunstigers heil eu zegen Gouda 1 Jan 1882 Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETERS Jz Tabakshandel tVgdstraat Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne B onstigers Vrienden en Bekenden H J WAARD Molenwerf Bg de verwisseling des jaars brengt de onder geteekende zgn Heilwensch aan a zgne Be gnnstigers toe 6 H M PEER Bg de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwenschen aan zjjne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hun dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar I C SIBBE8 Gouwe Poffertjes en Wafelbakker den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H TAMSE Schilder H A c ujjHugers en op het minzaamst aanbevelen J KLINGEN Groenendaal Tailleur De ondergeteekende brengi bjj deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan L HUURMAN Vleeschfaonwer Westhaven Heil en zegen toeg ewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds Bg de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren hartelgken wensch aan hare geachte Cliënten en hoopt steeds dezelfde gnnst te mogen bljjven genieten Wed P J MELKERT Gouda 1 Jan 1882