Goudsche Courant, zondag 1 januari 1882

Assurantie Kantoor voor de Rationale Militie Door het overlijden van den Heer P W djs JONG Commissionair te Breda maken de beide ondergeteekenden bekend dat zg de zaak in zijnen geheelen omvang hebben overgenomen tot bet bezorgen van PLAATSVERVANGERS EN NUMMERVERWISSELAARS voor de ligting 1882 en geven de zekerheid dat zjj met de meeste stiptheid zooals voorheen door wglen den Heer P W de JONG heeft plaats gehad en aan welk Kantoor wg beiden vele jaren zgn weVkzaam geweest Firma de Heeren P van DORST Mauritsstraat te Breda en S BOOT Spoorstraat te Gouda NB Plaatsvcrvano ers en Nuinmerwisselaars worden tegen lioog loon aangenomco Zondag I Januari 1882S S I 3ST O E IS S ÓBMEELE NAMOiïINES fabrikaat der Singer Manufacturing Company NewYork waarvan reeds meer dan 4 millioen stuks in ge bruik zjjn hebben tot nu toe reeds meer dan 200 hoogste bekroningen eu eereprgzen verworven Geene t veede NaaimaohA £9 briek derwereld kan zich op zulk j succes beroepen Deze Machines worden op wekelgkscbe afbetalingen van 1 of tegen contante betaling met h o o g e korting afgeleverd en zjjn niet alleeh de door het publiek meest gezochte doch sed de laatste prgsvermindering ook de Goedkoopste aller soliede Naaimachines l9 Dubbele Stiksteek Handnaaimachines van af 18 VS Eenig Depot te Amsterdam KALVERSTRAAT 25 Gouda HOOGSTRAAT 122 23 4 Adressen der hh Dr C W Bollaan arts hooger dan 1 meter Bovendien gt spr geldt J H Bakker Niemeger arts K fioodzant med doel bet een zaak die bg B en W met bg den Baad ec arta en P J G A Smeet ond offioier van gezond i huis behoort beid 2e kl bjj de zeemacht genees eu heelk le Raalte De heer Samsom beautwoordt den Voorzitter en verzoekende benoemd le worden tot Stad geneesheer zegt dal als adressant s bourmaii gaat bouwen Ter visie en benoeming iu de volgende vergadering adressant alleen de vereischte ö mi ler grond heeft 8 Ken voorstel der Commitsie voor de Stralver gebracht en lungetimtn met 9 stemmen terwgl de ordeningen lot wgziging der Veroidening tan politie j de heer Samsom buiten stemming bigft ingevolge naar oauliiding van eenige bedenkingen door Ge 1 de bepnlingen der Gcmi eutewel deputeerde Stalen daartegen gtmnnkt j Aan de orde is het adres van W V Carrière De vergaderin besluit op voorstel van den Voor houdende verzoek tot opheffing van bet personeel door zitler ilit voorsjM dadelgk in behandeliug te nemen de Gemeente aangesteld voor de begrafenissen en daarop wc nt het voorstel tonder hooHelgke stemming aarfenomen Do verordïning wordt daarop opnieuw vastgesteld Aan de orde is hel voorstel betreffende de wgzigingen der Verordening op de heffing van schoolgeld op de Openbare Lagere scholen Wordt tonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde is hel adres van het Bestuur der Afdeeliug Goud van de Hollaudsohe Mnatschappg van Landbouw betreffende de oprichting eeuer vakschool voor zuivelbereiding B en W deelen in hun Rapport mede dat zij tioh gewend hebben lol het Hoofdbestuur der Hollandsohe Maalschappg van Landbouw met verzoek om nadere inliohlinge aarop door dat Besluur is geantwoord dat het nog niet in de gelegenheid was alle inlichliugen to verstrekken daar het zgn reven zou sgii met de gemeente die de school wensohte op te richten en eeu nader te benoemen mmissie van Onderwgs een definitief plan te ma en waarop dan de goedkeuring van de regeering ondergBek iagen mt De ondergBekende heeft de eer ter kennis te brengen mt hjj wegena benoeming tot Concierge van Aeti Lbgi zgne zaak heeft overgedaan aan z n Broeder W K SCHOLING Hartalyk dankende voor de gunst en het vertrouwen zoovele jaren genoten wenscht hg zgn Vrienden en Begunstigers en allen wieu hg eerbied achting en dank verschuldigd is een gelukkig en gezegend Nieuwjaar J SCHULING Gouda 1 Januari 1882 Mg refereerende op bovenstaande annonce geef ik bg deze kennis dat ik de zaEtk van mgn broeder J SCflULING heb overgenomen Mg vleiende met dezelfde gunst en met hetzelfde vertrouwen te worden vereerd heb ik de eer na mijne Vrienden Begunstigers en Kennissen een gelukkig Nieuwjaar te hebben toegewenscht mg te noemen ÜEd Dv Dienaar W K SCHÜLING Gouda 1 Januari 1882 Bg t iterlaten der Stad betuigt de ondergeteekende zgn Igemeenden dank voor ket door hem genoten vertrouwen en beveelt zijn opvolger in öe welwillendheid zijner begunstigers aan A 3 VISSER SYLVIUS Mij refereerende aan bovenstaande neem ik de vrgheid mij beleefdelijk aan te bevelen voor alles wat tot mijn vak behoort de verzekering gevende eencr soliede bediening BREDIUS Waaistraat Van af heden verkrijgbaar JSinffbesehuit zonder bovenkorst Op deu 5 JANUAEII des middags om 12 uur ztikAoor den Commandeerende Officier in de Kan e eene HEEVEEPACHTING van de PRIVAAT MEST worden gehouden In de uabgheid der rkt gelegenheid voor KANTOORTJE GEVRAAGD liefst beneden kamertje aan de straat Brieven met opgave van pr s en straat enz onder No 664 aan het Bureau dezer Courant Sociëteit om GE OKGEN Zaal KUNSTMIN Ifierde Yö rstelliag it bet Atkomeoieiiit DOOK DB Verebniging HET IDËRÜNDSGH TOOIEL Afdeélinq Rotterdam Donderdag 5 Januari 1882 De Familie Eenoiton Tooneelspel in 5 Bedrjjven door Victobibü Saedoü Mise en Scène van den Regisseur A J Le Gbas gevolgd door Blgspel in één bedrgf van Rod Bbnedix Aanvang precies ten ZEV£N ure PRIJZEN DEB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hanne Dames en Kinderen ƒ X0 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor BH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 4 Januari 1882 des avonds ten 7 ure precies tegen betaUng van 10 Cents voor elke plaats 0gr HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woenidaga avonde nog DAMESKAARTEN a O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zgn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlgk verhinderd zgn TABAE EN SIOABEN Gevraagd een WINKELBEDIENDE bekendheid met het vak strekt tot aanbeveling Ook kan een JONÖEN geplaatst worden of IEMAND die in het vak wenscht te worden opgeleid Adres ouder No 665 aan het Bureau dezer Courant OFENEABE 7EBE00FINO in het BdtdJ de ZiiLM te op MAANDAG 16 JANUARI 1882 des middags ten 12 ure vai Een dertigste gedeelte in een Kapitaal groot ƒ 128300 en akoo f 4276 66 2 j percents NatioÈale Schuld ingeschreven in het Grootboek dier schuld onder den last van vruchtgebruik ooals daarbg is vermeld Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTÜIJN DROOGLEEVER t Gouda Aan eene ib aanbouw zgnde STOOMBLEMKEMIJ iè t Bosch worden tegen 1 Februari aanitaande GEVRAAGD 2 G ehuwde Lieden MAN en VROUW liefst zonder Kinderen Een goed salaris benevens vrge woning vuur en licht wordt toegezegd doch alleen personen die volkomen met Eet vak bekend zgn en van onberispelgk gedrag komen in aanmerking Brieven franco aan de Uitgevers J J ARKESTEIJN Zn te s Bosch onder t motto Stoombleekekij Snelpersdrnk van A Biinkuan te Gouda IJzeren Barge veer GOUDA AMSTERDAM Het publiek wordt bg dezen bericht dat het NIEÜWJAAR WENSCHEN van wege om personeel ten strengste verboden is Gaarne zullen wü van elke overtreding in kennis worden gesteld DE ONDERNEMERS BAAIJMAAKERS IV Haven 17 voorhanden Sausgzenbroodjes Appel bollen Klein gebak Koninginnebrood Heerebanket Moscovisch gebak Kattentongen Oestertjes Antwerpsche Koek Paleis Banket Turksch gebak Gezondheidspoederchocolaad Gevulde Chocolaadtabletten Elixer d Anvers Tatellikeur Russische Kummel Geconserveerde Groenten Patés de foies gras enz enz enz EZQUISE VIEUX COGfNAC per fl f 1 50 CITEOEIT PUNSCH per fl 1 30 Siroop van Punscli per fl f 1 20 n SLOTEMARER en Co VERGADERING VAOËMËMËËiïïËRiiilD VBIJDAQ 30 December 1S81 Voorzitter Mr A A van Bergen IJieudoorn TcKeiiwoordig lyn vourls dr bh Kiat Priuoe Oudyk 8lra er Samaom Foat Droat van Straatea FortutJD Droogleerer en Noothoven van Goor Afwezig zyii de hh Luijten Kraueuburg Tan Ileraon Muller Hemsing en de Botte De Voorcitter opent de vergadering en deelt mede dat de beer Hemslng heeft keunia gegeven door af weligheid uil de gemeente verhinderd te zgn dece vergadering bij le wouen eu roorls dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd 1 de gemeeniebegrooting oor 1882 2 het auppietoir kohier der pi dir betaatiug dientt 1881 en 3 de raadsbealnitrii van 16 December jl tot verhuring van de keldera on der het raadhuii aan J J Verdriea eu van een huiajc aan de Viichaiarlit aan M 8 Cata De Voonitler deolt voorta mede dat door Gedeputeerde Staten voor kcnuiageving is aangenomen het bealuit tot wgaigiug der Verordening op het begraven van lyken Dece mededeolingen irorden voor kcnuiagevicg oaiigenomeD Ingekomen lijo 1 Eeue miaaive van de Commitsie van Toeiiclit over ket Sledelyk Moteura van Oudheden inzendende eene aanbeveling voor lid dier Commissie waarop voorkomen de hh N Schehema en Mr H Piccardt Ter visie en beuormiug in de volgende vergadering 2 Een adres van het Departement Gouda derNederlauilsche Maatschappij van Nijverheid tot ondersteuning van bet vlieger ingekomen uilrea derAfd Qoudn en Omstreken der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw betr de oprichtiug eencrvakschool voor inivelbireiding Ter visie 8 Een adres van den heer G A Freericks te Hillegersberg kcnuisgeveude dat hg in verbinding met een IramwaijdieuBt vau Rotterdam naar Hillegersberg een tramway wil aanleggen van Rotterdam naar Gonda over Nieuwerkerk en Moordrecht waarom hg daarvoor de Concessie verzoekt In handen van B en W om bericht en raad 6 Eeo odre van j Schuling verzoekeode omslag al aanspreker Wordt eervol verleend e Een adres van J M van Gogcb vertoekende benoemd te mogen worden tot brugwaohler Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 7 Adressen van L Biuuendgk en L H Lafeber verzoekende benoemd te orden tol aanspreker Ter visie zou warden gevraaijd en wel dit taaiste omdat het voorloopig voornemen beslaat aan de Regeeiing eene subsidie te vrageu voor het theoretisch onderwgs eu wel voor de htlft der kosten Wanneer b v de kosten ƒ 12000 jaarlijks bedragen zoude hat Rijk 6000 kuujien verstrekken en de Provincie eo de Gemeente beuevens Particulieren de overige ƒ 6000 te zamro voor huiiue rekening kunnen iiem n In dat geval zouden de kosten voor de gemeente 1500 a ƒ 2000 s jaara beiiragen B en W geren den Raad iiu in overweging daar Gouda uitmuntend geschikt mag warden geacht voor oprichting eeuer school van zuivelberLldiag en de welvaart der gemeente daardoor zou worden bevorderd tot de oprichting dier school mede te werken zoo de finaucieele offers die Gojda zich da irvour zal moeten getroosten de krachlen der gemeente niet te boven gaan Zij stellen daarom den Ra id roor beu te machtigen met hel Hoofdbestuur In nadere onderhandeling te treden Zouder discussie eu zouder hoofdelijke stemmiug wordt dit voorstei aangenomeu Aan de orde is het adres vau H C Korlcnoever betrekkelijk het bouwen vau arbeiderswoningen op een perceel aan deu Kattensiugei B en W stellen voor adressaut keuuis te geven dat de beschikking op zgn verzoek behoort tot de bevoegdbeid van B en W Zg geven tohter tevens eenige ophelderingen waaruit bigkt dat de Verordening op het Bouwen niet vergnnt dal het verzoek van adressaut worde toegestaan De heer Samaom spreekt ten gniiste van adressaiit s verzoek Het g ldi hier laiuder een straat dan een gaug en de bnedte die adressant roldoeude acht is zóó dat er loch ern rgtaig of braudipnit door kan De Voorziiler zegt dal de bepaling der Verordening niet allstn doelt op itraten maar ook op sloppen en hoQea en Jjig evolg ook op deu gang in qnaestie terwgl iiij wgst op hei doeFder bepaling loldoende duorslroomiug vau fnsche lueht Spr meent dat meu door het verzoek toe te staan deu grond van den buurman vau nilrissant met een serviluul ion betwaren d iar deze willende overgaan lot I bonwen of op eeu afstand van 7 i n adre aaut s huizen moest bonwen of hnizeu zetten niet moeten afstaan terwijl tijii buurman de heer Usselstegu dan niets afstond De Voorzitter zegt ten slotte dal waaneer tegeIgkerlgd aanvragen Ingekomen aren éa van den hrer Kortcnoever éu van den heer IJsselstegn daar ig beideu wilden bouwen dat dan aanleiding zou bestaan hen ieder de helft le doeu afstaan doch nu niet B en W slel eu voor hierop afwijzend te beschikken daar het in sommige gevallen nooilig kan zijn dat er vast personeel is B eu W erkennen dat de wijze van begraven aau netheid Heeft gewonuen iu den laalslen lijd terwijl de nieuwe be grafeuisonderueming ook blgkbaar veler sympathie geniet Zg wgzen er echier ten slotte op dat uiei de gemctnte met bedoelde onderueniiiig is gaan concurreeren doch juist omgekeerd bedoelde ouderneming met de gemeente Het voorstel van B en W wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aaugei omen Aan de orde is Hel adres vau D Wiezerbondende verzoek oin vergoeding der schade door hem geleden teu gevolge van het omwaaien ivan een boom B en W stellen voor hierop afwijzend te beschikken Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde is Hel adres vnn J IJpelaar Pz o s houdende lerzoek dat voortaan hel touwwerk Het voorstel vau B en W wordt iu stemming I voor de Gemeente in het openbaar worde aanbesteed B en W stellen voor adressanten kennis te geven I lat ingeval de gemeente aanzienlijke hoeveelheden touw uoodig mocht hebben dit zal wordan aanbesteed doch in den regel zeggen B en W iu hun rapport is de hoeveelheid louw die de gemeente behoeft al zeer gering Het voorslel vau B eu W wordt zomier hoofdelijke stemmiag aangenomen De Voonilter deelt daarop mede dat B en W hebben bepaald dal de verkiezing voor een lid van den gemeenlera id zal plaats hebben Dinsdag 10 Januari e k Hij stelt voor alsiiu over te gaan tol de benoeming van een stembureau Daartoe wordt besloten Tot Leden van hel Siembnreau worden daarop achtereenvulgens benoemd Tot eerilt lid de heer W Post Dbost met 9 St legen 1 at op den heer mr Kist Tot tweede lid de heer D C Sahsok met 9 st tegen 1 st op deu heer mr Kist Tot eerste plaatsvervangend lid de heer G Straver met 9 st tegen 1 st op den beer Oadijk Tot tKeede plaatsvervangend lid de heer G A Oudgk met 9 st tegen 1 st op den heer van Straaten Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de Vergadering door deu Voorzitter gesloten Goudsche Hiesvereeniging Gisterenilvoni ten S ure had eene vergadering plaat van bovengeuoemde vereeiiiging tot het slrlleu van een candid lat roor het lidmaatschap van deu gemeenteraad ter vervulling der vacature ontstaan door het ontslag genomen door den heer i A Bemy Nadat le Voorzitter de heer H J Wennekes de vergaderiug geopend had en de ooiuleu der vorige vergadering waren voorgeleten en goedgekeurd ging men over tot het noemen vau candtdaten De heer A Brinkman stelde voor den Deer Mr i H van Mierop de heer F i v d W nt Azd den heer H Jager de heer E L E van Dantzig den heer O J Steen Zijnen de heer A van Dantzig den heer C J van der Kleijn en de heer J van Dantzig den heer A A Koek laatstgenoemde werd echter niet op de oandidalenli st gebracht bij gebrek aan voldoende ondersteuning Op een vraag vau den heer J vau Dantzig of het Hettuur geen candidaat stelde antwoordde de Voorzitter da het Bestuur als zoodanig zich onzijdig hield en g en candidaat zoude noemen wat echter niet belelle dat de bestuursleden ieder voor zich candidateu konden uoemen zoo zij dat wenschelgk achtten Daarop werd overgegaan tot de aanbeveling der verschillende candidateu De heer A Brinkman gaf als tijne meening le kennen dat de heer Mr van Mierop een goed raadsliil zou zgu Toen die heer in deze gemeente benoemd werd teide een zeer geacht notaris het spijt mij dat hij uit ons district verlrekt w int hy i een knap man eu spr die dikwijls met den heer van Mierop in aanraking is geweest acht hem alt iemand die eer geschikt en gued raadslid zal zijn Als kantonrechter heeft hij bgna ieder de overtuiging gegeven van te zijn een kundig knap mensch eu spr beveelt hem daarom met aaudrang aan De heer P N Maas Jr zegt eveneens van oordeel le zijn dat de heer van Mierop een zeer achlensiraarikg mensch is en zeker ten volle bekwaam om een raadszetel te vervulleu Ook in zijn vorige slandplaals Hillegersberg was hij lid van den gemeenteraad en ontving bg zijn vertrek als bewgs rin achting van zijne mede raadsledeir een geschenk Doch ééue vraag wenscht spr den heer Brinkman te doen nl deze of hij weel dal de heer van Mierop zicli de caiididatunr zal laten welgevallen De heer Briiikmau zegt deie vraag niet bepaald bmesligend te kannen beantwoorden maar hij veronderstelt dat de heer van Mierop de caiididatunr niet zal weigeren Immers toen hem vroeger eene candidatnur is aangeboden aanvaardde hij die alleen daarom niet wgl bü welslagen zijner candidatnur een geacht lid van den Raad dan daaruit zou zijn verwijderd en daartoe wilde hij niet medewerken