Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1882

Woensdag 4 Januari 1882 GOUOSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrek Nu is lulks niet Ivet gernl en derhnlre lal hy meent spr de oandidntnur thani wel aanvaarden Ue heer P J van der Wanl Ata lejtl niet eel woorden noodif te hrbbeu om zgn candidaat den hefr Jaj rr aan te beveleu In alle betr kkingen waarin hg zitting heeft deed hij lich kennen als een beknapg man en hij is Toldoende bekend zoodat ieder weel dat hij een plaats in den Rand met eere coa verruilen Do heer E L E van Pautzig beveelt den heer Steens Zjjnen aan Hij noemde dezen omdat hij hem meent te moeten beschouwen als een ielfmadt man Door zgu ijver en kennis beeft de heer Steens Zynen niet alleen getoond een man te zgu die een raadszetel waard is maar heeft hg zelfs de gemeente in ruimen mate aan zich verplicht Aan het hoofd staande ran een der grootste fabrieken van Nederland ja epr durft bgna zeggen van Europa moet hg uit den aard der zaak bunengewone capaciteiten bezitten Hg is voorts voorstander vau goed ouder gs voor zoover spr bekend is geen tegenstander eener waterleiding en spr darft hem alzoo gerust aaubevelen De heer W G van Geelen ondersteunt de candidatunr van den heer Steens Zgoen en daarop beveelt de heer A van Dantzig den heer C J v in der Klegn aan die reeds bij eer vorige verkiezing in aanmerking kwam Deze zou zegt spr een leemte aanvullen in ilen Baad die wel doctors advocaten notarissen en renteuiers in zgn midden heeft maar waar het fabriekswezen slecht vertegenwoordigd is De heer van der Klegn zon dus als raadslid zeer goed op zijn plaats zgn Vroeger weigerde hg eene candidatuur te aanvaarden omdat hg toen nog directeur eener fabriek was en alzoo vele bezigheden had doch nu zon de heer van der Klegn aU spr goed iugelithtis een candidatuur niet wgzeu van de hand Daarop werd tot stemming overgcgegann Uitgebiacht werden 11 stemmen Daarvan vereenigden op zich de hh C J van der Klegn 7 st mr J H van Mierop 2 st H Jager i St G J Steens Zgnen 1 st terwijl 2 stemmen van onwaarde werden verklaard Tot candidaat der Ooiidicie Kiêitereeniging was alzoo benoemd de beer C J van dek Kuüjm De voorzitter wekte de aanwezigen op trouw ter stembus op te komeu en ook anderen lot het stemmen van den gestelden candidaat op te ivekken Daarop werd overgegaan tot de behandeling van teuige huishoudelijke zaken Buitenlandsch Overzlcbt In het officieele orgaan der Fransche regeering zgn thans de besluiten opgenotnen betreffende de reeds vroeger vermelde benoemingen van den baron de Courcel tot ambassadeur te Berlijn en van den graaf de Chaudordy lot ambassadeur te Pelirsburg Bg een ander besluit wordt de heer Weiss benoemd tot hoofd der staatkundige afdeeling bg hel departement van buiteulandsche zaken met den graad van gevolmachtigd minister eerste klasse Donderdag diende te Fargs de zaak van Challe melLacour tegen Bochefort voor de rechtbank van correctionneele politie Eerstgenoemde werd als civiele pnrlg in de kosten verwezen De post van directeur generaal bg het ministerie van eeredienst in Frankrgk is bg besluit vau 27 dezer opgeheven De heer Castagnary lid van den tand van State is tijdelgk belast met de hervorming van dat ministerie en met een onderzoek naar de veranderingen die gemaakt moeten orden in de wetten decreten en ordonnanticn welke de staatskerken betreffen Ook zal geen bisschop meer worden aangesteld vóór hg den eed die bg de overeenkomst van 1861 tusscjien Frankrijk en het Vatikaan is vastgesteld zal hebben afgelegd Die eed luidt aldM Ik zweer eu beloof bg God en het heilige evangelie trouw en gehoorzaam te bigven aan de regeering die door de groudwet der Fransohe republiek is gevestigd Eveiizoo beloof ik geen aandeel te zallen nemen aan bondgenootschappen in hel binnen en buitenland die de openbare orde in gevaar kunnen brengen en wanneer ik bemerk dat in mijn bisdom of elders iets gebeurt dat den Staat benadeelt zal ik de Begeering daarvan onderrichten De heer Castagnary heeft den prefecten verzocht bem nauwkeurig in te lichten omtrent de tegenwoordige houding der bisschoppen en hun bandelwgie vergeleken met die hunner voorgangers Le Temp verklaart dat een dergelgke oirculuire niets buitengewoons is dat zg jaarlgks voorkomt en dienen moet om den minister in te lichten welke personen voor de opengevallen plaatsen in aanmerking kunnen komen De clericale bladen lijn echter met deze verklaring volstrekt niet ingenomen en zg komen er tegen op dat de bisschoppen dus als ondergeschikt aan de prefecten worden aangemerkt Het Igdt echter geen twqfel of de heer Paul Bert zal bij de benoemingen die hij weldra zal moeien doen van de inlichtiugeii gebruik innkeii en de minst reactionnnire bisschoppen kiez n In Duilsohlaiid gnat ram liet n on pulie op spoorweggebied met rassohe schreden Icgimoet om het monopolie op de tabak te doen invoeren wordt rrietallen ijver gearbeid wel is waur tol dusver nietmet een gunsligen uitslag IntuBschen schgnt het dat reeds op eene anderen tak van nijverheid bet oog is gevestigd die betere kansen op slagen aanbiedt dan hel tabaksinoiiopolie namelgk de suikerindustrie Deze tak van nijverheid wordt uiisluileud gedreven door groote industrieelen Een monopolie in die richting tot stand gebracht zal naar men meent niet zoo diep ingrijpen in t maatschappelijk leven als het geval zou zgn met een invoering van het tabaksnionopolie En dit verklaart wellicht waarom men in verschillende kringen zooveel voorstanders van het monopolie op de suiker vindt Hel niet inachtnemeu der formaliteiten door dan keizer aller Rassen in zijn briefwisseling met drn keizer van Duilschland heeft het gevolg gehad d it laatsigenoemdt een vriendelijke doch eenigziiis slre ige lerccbtwgzing aan zgn machtigen neef heeft toegezonden De inhoud van dien brief moet ongeveer alllus zgn Ik was met uw laatsten brief zeer ingenomen en verheug mg er over dat uwe mededeelingen talrijker worden dan in de eerste maanden die den dood van uwen vader volgdru Het doet mij echter leed dat uwe brieven zóó gesteld zijn dat ik ze enmogelgk in nigii bijzonder archief kan opnemen daar te later door perbonen gelezen zouden kunnen worden die kit die brieven een valsohe conclusie over de betrekkitigen die tusschen ons bestaan zouden kannen maken Men vertelt dat dit schrgven hetwelk door cm koerier naar Petersburg gezonden werd te Qatschina een zeer ouaangenamen indruk heeft gemaakt De schuld wordt geweten aan onbekendheid van den kant van het personeel dat met het opstellen dier brieven belast is eu niet aan koelheid van den keiur aller Russen jegens zgn oom Guiteau is nog steeds bezig het publiek te aniusee reu In de zitting van Woensdag stelde de advocaat van het hof van Washington voor Guiteau naar het cachot der gevangenen te brengen en de pditie ageniru die hem bewaken te verwgderen De advocaat van Guiteau protesteerde hiertegen en Gnileau zelf riep 0e kunt me niet veroordeelen en wilt na dat ik Bal orden doodgeschoten G ij kont rog even go d builen ophangen en het volk uitnoodigcii op mg te schieten ellendeling Sooville betoogde nader dal wanneer het oQrstel werd aangenomen dit als het ware een uitnoodiging zou zijn voor het volk om Guiteau te dooden De procureur generaal kwam hiertegen op en de rechter Cox besliste dat de gevangene zou worden weggebracht Guiteau beloofde lustig te zullen zgn als hij mochCblgveu weinig vertrouwen Kantongerecht te Gonda Terechtzitting van Woensdag 28 December 1881 Kantonrechter Mr J H an MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLÏBN te Rotterdam VEEOOBDEELD P V molenaar Ie Zevenhuizen tot ééa gulden of één dag wegens in zijn korenmolen voorhauden hebben van een niet gegkte ijzeren maal J S winkelier te Zevenhuizen tot ééa gulden of één dag wegens in zijn winkel voorhanden hebben van een niet geijkte houien meter A de W winkelier te Nieunerkerk lot tien gulden of twee dagen wegens in zgn winkel voorhandeu hebben van een niet gegkt Iwseren Kewicbt W P wed van A de H winkelierster te Nieuwerkerk tol twee boelenivnn ééa gniden of twee dagen wegens in haar winkel voorhanden hebben van een niet gegkt gzereu gewicht en een afgekeurde houten maat M G Q wed van C V wiukelierster te Waddinxveen tot één gulden of één dag wegens in baar magazgn voorhanden hebben van één afgekeurde houten maat Jan Merbis arbeider te Nieuwerkcrk lot eeue boete van één guldeu en eene boete van drie gulden of twee dagrn wegens openbare dronkenschap en afschiet n van een geweer op den openbaren weg aldaar zonder verguituuig van Burgemeester eu Wethouders Pieler Söomenï arbeider Ie Zevenhuizen tot een gulden of een dag wegens openbare dronkenschap tie Zevenliuizen Johannes Adrianus Uilenbroek arbeider te Zevenhuizen tot één guUen of één dag wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Johannes van der Beek arbeider te Zevenhuizen tot één galden of een dag wegens openbare dronkrnschap te Zevenhnizen Jnii lloogerbrug bniinspinmr Ie Moorciricht tot een gulden of een dag wegens openbare droukenachnp te Moordrecht Jnn de Winter louwspinner ie Goudirak tot één guldm of één dag wegens openbare dronkenschap Ie Gouderak Jon SohuU kleedermal ïf te Moercappelle lot drie boelen vnn éé i gulden of drie dagen wegens openbare dronkenschap te Moercappelle 2 maal en Ie Zevenhuizen Johannes Klaver Albert den Ouileu en Evert van der Laan arbeiders te Beeuwijk ieder lot een gulden of een dag wegens openbare dronkenschap te Reruwgk Burgerliike Stand QOÜDA GEBORLNf 29 Dec Willeinlnn A t thii oudrn W Pastoors en 1 Heerkcns 30 Jobaona Gerards ooders K Y L Nolle ca G de Hoog OVERLEDEN 29 Deo H J a B mmel 20 j A van Hiemtbcrgeu 76 j 80 G JoDgi nee 1 J 6 m J vsn VVijk 9 01 J Jongenei 4 j 4 in ONUERTHOÜWn 30 Dec C Sclienkel 20 j en J vaa den Heuvel 24 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 24 tot 30 Dec 1881 Moordrecht GEBOREN Sar ouders D Tom en L an Vianon Anna Maignetha ouders I vnn Dam en M van Tilbnrg Gouderak OVEBLEDBN Vï Border 12 d J Slobbe 9 m G Vogel 9 m ONIIERTKOUVD k U ie Bruijn 21 j en A de Jong 20 j Stolwijk GEBOBEN Cornelia Johanna ouders J Vcrkaik en C de Vries Willem Sijbrand ouders D an Dam en C Molenaar OVËKI EDEN A KootsUte 60 j W Both SO j ONDËBTBOUWD i Nooincn en N de Jong GEHUWD T Scheer en J Dekker Haastrecht GEBOREN Simon ouders de Jong en A Stout Leenden bernardus ooders 1 Langetlng rn 6 Hufener OVERLEDEN I M Klam veduwe van l Nchoondemoerd 71 j Waddinxveen GEBOREN Heoricus Dominicus ouders D van Niekerk en M P de Groot Krijntje Wilhelmina ouders O Boom en M den Hooglander Herinaniia ouders H Gerts en J Bonman Jan ouders A tan Tilburg en A Teeier Fieter Johannes ouders O van Helden en J 6 Olie Adrianus ouders J blootjes en H van der Maat OVERLEDEN i S van Willigen 2 m ONDERTROUWD J Hoereen J Zengera Advertentiën Tegen 1 FEBRUARI a s wordt gevraagd een R K DIPSTMEISJE van 17 18 jarigen leeftijd Nadere informatiën ter Boekdrakkerg van B A VËRZIJL alhier Wasschen Kepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEOEN enz Machinale 8toomziilvering Door deze mijne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zfjn veroorzaakt ADVIi KTE TlEL in alle Binnen en Jiuitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 9ÊÊ Eén afschrift is voldoende VH Snelpersdmk van A Beinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 3 Januari 1882 Zondagmiddag ten half 2 ure heeft het corps officieren der dd schatterg alhier tich met het muziekcorps naar den Burgemeester beget en om Z ë A btj gelegonbeid van het nieuwe jaar te complimenleeren Het prachtige winterweer bad een talrijke meaigte naa 03 1 eu Westhaven doen komen om de uit te voeren muziekstukken te hooren Wy hebben voor Gouda s kanstmiunend publiek een aangename tgdiag nl deze dat het Jean Beckeb QtlASTET binnen kort in deze gemeente zal optreden en wel Dinsdag 10 Jauaari e k Het is onuoodig onze lezers te wgzen op de heerlijke oitroeriugen van dit Quartet immers hel heeft een Europeesohe naam en daar het meer dan eens hier optrad telkens voor een tairgk publiek w et men wat kiuistgeuot ons te wachten staat Ovfral wekken deze uitvoeringen onverdeelde bewondering en wij twgfeleu geen oogrublik of de inteekenigslen die van af morgen Woensdag zttUcn circuleeren zullen spoedig overdekt zgn met namen Men leest in de StkhUeke Couranl BERICHT aan de Lezers vau De KAUWEN AAR Wij hebben de eer U kaaois te geven dat de XTitgever besloten beeft de uitgave van de OOU wenaar met i januari NI£T voort te setten HoelilaB er aaAtt om Iw a sga 4lie mal dastrekking der Courant en bare politieke beschouwingen ingenomen zijn dan noodigeo wg hen uit hdu abonnement orer te brengen op de Stieittcie Courimt die met uitionderiig va het lokalt nuuw gthtel IK inhmi aan rde ttouweoaar gtlgi u en va l Januari a t nf nog belangrijk verbeterd wordi De 8TICHT8CHE COURANT uitgave vau F B van Ditmar Predikbeorenstraat te Utrecht verschijnt tweemaal per week Prgs per kwartaal ƒ 0 90 In het jaar 1881 ign bg het Kantongerecht te Gouda 486 strafzaken behandeld Negen eu twintig beklaagden werden vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging Ontslag van rechtsvervolging werd in dit jaar herhaalde malen uitgesproken op grond dat de beklaagden eene verordening hadden overtreden die niet behoorlgk was afgekondigd met het formulier voorgeschreven in de Gemeentewet zulks in overeenstemming met de leer van den Hoogen Baad Acht en vijftig personen stonden terecht wegens overtreding der wet op de jacht en visaoherg Vieren twintig personen werden veroordeeld wegens overtreding van de vet op de maten en gewichten en wel 3 uit GoDda 3 uit Moordrecht 3 uit Zevenhuizen 2 uit Bleiswijk 1 uit Lange Ruigeweide 1 nit Waddinxveen en 11 uit Nieuwerkerk Zeven veroordeelden dieuden bij Z U den Koning een verzoekschrift in om vermindering van straf te bekomen op vgf verzoekschriften werd door Z M den Koning gunstig op twee ongunstig beschikt Honderd en zeventig personen die de hun opgelegde boete niet konden of wilden betalen ondergingen daarvoor de bepaalde gevangenisstraf in het Huis van Bewaring te Gouda Weder lijn een paar fondsen van inwendig beheer uit de fondsenrg by de legeradministratie verdwenen Wg maken met veel genoegen melding van de opheffing der fondsen voor werving en voor het militair ouderwgs Tevens is en we achten dit van ven groot belang een einde gemaakt aan de jaarlijksche bepaling en vaststelling der sommen die voor werving en ouderwgs mogen uitgegeven worden Ook de bepaling der administratiekosten is door het koninklgk besluit uit de jaarlgksohe prijsbepaling verdwenen Ter Vergadering van den geneeskundigen raad voor I Zuid Holland op Vrij ag SO December onder voorzitterschap van Dr Egcliig gel ouden maakten verschillende mededeelingen betreffende de handelingen van het geneeskundig Staittstoezicht het ontwerp van de gedachtenwisseling uit Al dadelgk lokten de gronden waarop de rechtbank te s Gavenhage bij vonaia van 3 October 1881 een apotheker wegens hel niet in voldoende hoeveelheid voorhanden hebben van twee geneesmiddelen had ontslagen van rcohtavervotting omdat dit volgens het oordeel vau het rohtscollege niet strafbaar is gesteld maar alleen aaMeiding geeft tot bet bevel om zulks binnen een gesIfMen termijn aan te vullen van onderscheidene kanten krachtige tegenspraak uit Door die beslissing meendt men zou het nut der winketvisitatien grootende ls verloren gaan Ook het rechtsgeleerde lid oot eelde hel vonnis van de rechtbaok niet zonder bedlnking Aangezien t hier bet zelfstandig oordeel vw ééne rechtbank betrof hoopte men dat andere reutbanken van een ander gevoelen mochten zijo Een punt van uitvoerige bespreking betrof de heriunerihg vanwege den inspectenr dat oqjfikde geneeskundigen wanneer g poklijders behandelen maatregelen hebben Ie nenseo om niet zelven verspreiders der ziekte te wofden Vau het standpunt dat ide bedoelde maatregelen ook behooren te gelden vgor roodvonk en andere besmeitelgke ziekten betoiigde een der leden de noodzakelijkheid van het vaststellen van eenvormige voorzorgsmaatregelen in dit opzicht als waarborg voor bet publiek tegen brsme tin voorschriften die door alle medici kjcnden wordei opgevolgd Dit denkbeeld werd docï de meeste leden die daarorer het woord voerden ondersteund al meende meu ook dal het aan de keus van den geneesheer koo worden overgelaten iwclke maatregelen hij zou noodig achten zooals net bezoèkeu va i besmeitelgke zieken na afloop der visites aan niet beamettelgke lijders het verwisselen van kleedingstukken het reinigen der handen en andere waarborgen Met bet oog op hel gevaar voor de volksgezondheid dat uit eene verbreiding van epidemische ziekten kon ontstaan achte men het nuttig dat vanwege den Raad iets gedaan werd om te torgen dat de geneeskundiïien zelven zoo min mogelgk de besmetting verspreiden Men gaf mitsdien in overweging eene commissie te benoemen tot het ontwerpen van maatregelen tegen verspreiding van smetatof door de doctoren Uitdrukkelijk werd er echter op gewezen dat geen maatregelen zanden zgn toe te passen ingeval van choleraepidemièn een ziekte echter waarbij smetstof niet zoo spoedig wordt overgebracht vooral in groote steden daar het dan de geneesheeren onmogelgk zou vallen zich te dcainfecleeren vankleêren te wbselen of zieken het laatst te bezoeken De Commissie behoorde alzoo wel in het oog te honden dat in tijden van zware epidemién het onmogelijke niet gevorderd kon worden Het denkbeeld vond bestrijding bij een lid die meende dat het nemen van ontsmettingsmaatregelen geheel aan de geneeskundigen zalven moest worden overgelaten Het geven van voorschriften door de Kegeeriog of wei vanwege den Kaad achtte hij ongepast De gedachte dat de medici de verspreiders der besmetting zouden zijn noemde dat lid een vooroordeel Zelden wordt de smetstof door de geneesheeren overgebracht Zijn gewoonte wa het om na een bezoek aan besmettelgke zieken de handen te reinigen ook met oarboltuur De bewering alsof de mogelijkheid niet bestond dat de medici de overbrengers van de smetstof waren werd door een ander lid op zijn beurt pertinent tegengesproken Nadat er herhaaldelijk op was gewezen dat men geene imperatieve voorschriften doch alleen een leiddraad voor de geneeskundigen verlangde werd met 14 tegen 2 stemmen besloten deze taak op te dragen aan eene commissie met verzoek in de a s zomervergadering haar rapport over te leggen Tol leden dier commissie werden aangewezen de heeren dr Dnpont te Rotterdam en dr Carsten adjunctinspecteur in Zuid Holland Ten tweede werd de vraag behandeld in hoever N 2709 en r T P f iJ f ordening waarby wordt verboden dat kinderen die kinkhoest hebben de school bezoeken als wettig kon worden beschouwd In verband met art 29 der epidemiewet en vooral met het het oog op hare geschiedenis werd de vraag door het geneeskundig bestuur toestemmend beantwoord met welke interpellatie verschillende leden zich vereenigden daarbg tevens den wensoh uitdrukkende dat dergelijk heilzaam verbod nog in menige plaatselgke verordening moge worden ongenomen ook al wordt de kinkhoest gelijk ook zoovele andere aandoeningen die vaak een verbod om de school te bezoeken wenschelgk maken niet bg name ou r de besmettelgke ziekten gerangschikt I tu 1 a nJaclil gevestigd op de wensoheigkheid dat de leden van den geüeeskundigen raad vooriiamelgk teivopzichte van aangelegenheden waarby de ïolksgezondheW ten nauwste betrokken is meer dan toldusver gebruik zouden maken van hunne bevoegdheid tot het opmaken ambtshalve van prpoes verbaal Met algemeene stemmen werd naar aanleiding vau een voorstel van den raad in Noord Holland besloten over te gaan tot een onderzoek betreffende den toesUnd der bewaarscholen in Zuid Holland met het doel om aan te toouen in hoever wetteiyk regeling dier belangrijke aangelegenheid noodig is Tot leden der Commissie die zich met de NoordHollandsche lu verband zal stellen tot samenstelling vau een geheel werden benoemd de heeren dr Vailant te Schiedam dr Boursse te Leiden en dr Egeliiig inspeoleur te t Hage De Baad sprak tevens den wensoh uit dat het w ff de Mattos en mr C M Willeumier te Amslerdam vervaardigd compendium van de artikelen van het nieuwe strafwetboek voor geneeskundige raden van belang algemeen verkrwchaar worde getuid Nog werd in deze bgeeukomst gewezen op het belang vaa de toevoeging van de anti septische verbandslukken aan de collectie instrumenten aan boord van de schepen Aan dit verzoek zal voortaan zooveel mogelgk gevolg worden gegeven waaraan des te gemakkelgker zal kunnen worden voldaan nu het gehalte der scheepadoctoren gaandeweg verbetert De openbare vergadering werd daarna gesloten Uit New York wordt van den SOsten December berichl dal aan de westkust een pokken epidemie ia uitgebroken Men meende dat de ziekte door stoombooten met landverhuizers aangebracht is Uit een particulieren brief uit den Transvaal deelt men aan het Bil het volgende mede Voor eeiiige maanden is hier eene nieuwe soort van kanon door de Boeren uitgevonden Het moet zeer eenvoudig zgn en gemakkelijk te verplaatsen De kogels uit dit kanon geschoten treffen zoo goed het gewensehte punt dat het veel beter is dan de tot nog toe bestaande soorten Er is zoo legt men aan de uitvinders reeds eene groote som beloofd als zg aan de uitvinding publiciteit willen geven Of zg zulks zullen doen is niet met zekerheid bekend maar dat zg met vigt werkzaam zgn kanonnen van dat kaliber te vervaardigen weet ieder Bovendien hebben zg thans eene massa kruid en verdere oorlogsbeuoodigdhedeu voorhanden zoadat zg zich wel degelgk op eene herhaling van het gebeurde voorbereid houden niettegenstaande de conventie onder protest geteekeud is De Midd Cl doet opmerken dat na particuliere ondernemingen zich stelselmatig gaan inrichten tot het opnemen der spaarpenniugen van den handwerksman ter verzekering van zgn ouden dag het langer uitblgven van een staatstoezicht op de maatschappijen van levensverzekering in ons land onverantwoordelgk zou zgn Men weet dat dit toezicht tol dusver weinig waarborgen geeft en met name de openbaarheid en het deskundig onderzoek door vertrouwde ambtenaren van de balansen en de rekeningen drr ondernemingen in ons land niet bg de wet zgn voorgeschreven Te meer onhoudbaar is die toestand sedert door het bekende arrest van