Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1882

verricht en dehh G i Steens Zynen en i A Boest van Limburg als bestuursleden waren herkozen was aan de orde het stellen van een candidaat voor den Gemeenteraad ter verkiezing op Dinsdag 1 0 Januari eerstkomende De voorzitter stelde de leden allereerst in de gelegenheid tot het noemen van oandidaten wairop Dr A Bomeijn voorstelde den heer Dr H IJssel deSchepper en de heer G J Steens Zijnen den heerH W G Koning die het vorig jaar bij de periodieke aftreding candidaat der vereeniging was geweest Daar beide oandidaten door het vereischtegetal personen ondersteund werden kwamen beideheeren op de candidaten lyst die daarop geslotenwerd De Voorzitter zeide zeer gevoelig te zijn voor de eer hem bewezep doch meende te modten verklare4 ditmaal geene oandidatuur te kunnen aaniVaardan Hy behoorde tot hen die zooeven det candimtuur v n deni Ivcer Koning hadden ondersteund en hu zou di n he figaarue candidaat zien worden Dr l Bomeyn be AAe zyn leedwezen over de weigetinglvau dr lejl Schepper om de oandidatuur te aanvaarden Wi t Me heer Koning betreft spr is vaqi oordeel dat W ideze iu deu Raad uitstekend op z u plaats zbu Mn doch hy meende te nloeten bêtwyfelin na ua ervaring van dfn vdrigen zorodr 1 lOf de Vereeniging met den uhèer Koning kaés vfiji sl en epu hebtieu an Waar d hij deli he Jj de Schepper liogitaaals i raagt is uij be sluit oiMerroepelqk F 1 1 vSorzitter zegt bi hard èn f i m h r Steens Zijm den heen l oning aan lid vau den Baad zou en capaciteiten betreft door allen die met hei streken van het Tuikaehe ryk wppuden vportaan als Turksche ouderdantB moeten beschouwd worden Tevens verzoekt hy de inzending eener lyst van allé te Smyrma vertoevende bewoners dezer categorie De Grieksche regeering heeft daartegen geprotesteerd en eeue nota aan de mogendheden gezonden De Belgische Begeeriug heeft den invoer van schapen en runderen uit Duitsohland verboden om de runderpesl De Effectenbeurs I Amsterdam 2 Jannari 1882 De week opende voor bijna alle soorten zeer ongunstig doch reeds Woensdag verbeterde de toestand die ook gedurende de overige dagen des jaars gunstiger gestemd bleef al waren de transaotiën gelyk ieder jaar gering BiNNlNLiNDSCHE wuBDEK Slaatffondten verkeerden iu willige stemming Met uilzondering van de 3pCt waren ig a V hooger PremieUeningen ware ook a IpCt williger Paleislüteu verioren 1 pCt Sfooguegleeninge Over t algemeen verkeerdendeze waardeu in minder gunstige stemming Ditgeldt niet voor de diveiwi soorten HoU Spw die zel ieta hooger waren Haarl Zandv 4 pCl beter Van de Ceutraalwaarden zyn gest Obl hooger doch de aand Vi n de uitg ach V lager Indische Sp eveneens l lager doch de kroouspande aand fiyosp die 4 pCt verioren Deze maatschappg keen eeu voorioopig dividend van ƒ 9 10 uit Boxiel soorteu mede a 1 pCt lager Deaand Ned Weatf Sp kwamen 1 uCi op eu sloteualzoo 126 r r TramwayUeningeH zonder eenigen handel IndMttrieele Kaarde Aand nieuwe Afr Hv waren 12 pCi hooger De stemming in deze waarden was zeer verdeeld doch de handel had weinig te beteckenrn Hooger sloten o a Obl Kanaalmii 4 pCt pandbr Holl Hyp Bk Kol Bk Obl K N Sioomb my 1 BpCt Obl Stoomv Nederl Handelmg 1 do reso Lager noteerden Aand Kanaalmy l ipCl Pandbr Ned Hyp Bk BpCl Stoomv Zetlmd s ud en Obl Stoomv Java Vu aand Stoomv Nederland 3 aaud Havenstoomb 6 pCt EuEoPEMCHg WAAKDEK Slaatt ondten De variatiên zijn zeer gering doch in deu regel ten nadeele der jongste week De BpCt Hong goudl sloot zilveren metalliekeu j vSpCt Portugal Russ Obl leeu 64 do 3M 1 pCt hooger doch overigens mnesteu vporid Hongaren en Bassen V4 f 9 geven Russ Obl leen 22 zelfs 1 s dn 77 1 Vs Spanje sloot nagenoeg onveranderd lurken hooger Ëgyptenareu 1 Premieleeningen verkeerden iu flauwe stemming Theisslolen waren ieta hooger 961 ook Turken flink 14 Vau de Oosteor verloren 64 1 S8 V Weenen 2 Kussen i l ger Spanje onver anderd SpoonoegleeningeH Op enkele uilzonderiugen na gingen de Huss Sporen V achteruit Aand MorschSysran en Bias Wiasraa waren 1 hooger Theis Sp Fr Oost V4 Elis Gisela l pCt beter Ahekikaansche waaven Staat ondte De leening der V St van N A noteerden Zaterdag 113 lus een avans van 1 pCt 8pCt Florida s noleerden 30 dus circa 4 pCl hooger Louisiana s gingen IpCi achteruil Mexicanen varen wederom teer in trek en verbeterden oiroa 2pCl In Braziliaansohe fondsen gaat gewoonlyk weinig om er valt echter thans eenige vermindering te conatateeren voor de meeste soorten het meest verloren 63 nl 1 6pCt Peru 3 BpCi do 2 pCt Venezuela 1 pCi hooger Spoormgieeningen Ook by deze waarden werd na Dinsdag de toestand gunstiger Een vermelding der noteeriogen van enlcele soorten moge daarvan het bewys zyn If zijn besluit te blijven il 31 Deo 78 92Va HV 99V I2OV1 76V 72 i 131 88 37V 72 41V 27 Deo 74 89 61 98V 118V 67 69 129 SB i ssv 66 40 26 83 68V Caïro St Louis dert Central Pao sh Canada South C v A Chic Asi Obl Winone C v A Clev M Veru do Deuv Hio do Illinois do Mioh Centr do Miss K eu T sb n luc bnd N Y Lake Erie sh Ontario Pad Elizabeth sh Wabash C v A 71V8 iu min Indnitrieele waarden verkeerden wederom der gunstige stemming Pkolonoatik rente Het geld is iets minder duur Zaterdag S pCt T P S Er was heden weer eeu sterke achteruit dien toestand si herziening van boek vau koo spaarpenniogeu beid dat de Ottdeo dag me en het richiig gen zullen gaai eelt zoo gewiol ger oitgesteld zeer anders h nair t haar tb ien hoogen raad van 12 April 1880 bet kon bealuil tau 16 Juni 1830 XSIU no 54 waarbq de oprichliog rau maatschapp en van leTenereriekering aan de koninkigke goedkeuring onderworpen ia van eÜu verbindende kraoht beroofd is Sedert dat arreat ia de zaak der jlevenaverzekering in ons land geheel en al op losseil voet gesteld Se Verbetering van at in verband met de voorgenomen i t burgerlek wetboek en het wet j odel Na echter de veiligheid der au den ambaclitamau eji de seker lonorg die bij neemt ï v or zyn data lot dusver vi a de aolidileit tuur vai partiouliefi ondernemiuafhangen mag dervoorziening in g maatschappelijk bitang niet lanofden Pattieele herziening hoeideaal niet vau d M Gt ia tis voorkduu hier nopdAkelijk De Köln ZtM meldt dfi Prinses karianne dér Netlerlanden led behoev vin de Evangelische domkerk die te Spera gebiluwd wordt ter herinnering aan het krotfffi van di aanhangers der hervorming een som fan ll 0O ark gesohonken heeft Qpdie val den DuiisiheKi Keiver en den Koning vauBeie retf na is dit ue grootste gift welke tot dosverri Toor dit doel werd ontvangen i ipe Prinses laat pok te Hillersdorf in Oostebrij Mnju jilenmkerk bonwen ter herinnering aaaj de gods ïii Trgheid die JoMf IIi in 1781 aan de Proles fj wRleu verleende dodr het Molerautie edict eu oort neg een kerk by hpt slo Kamenz Bonderdag leverde de ciipiineele zitting van het Hof te Leeuwarden het bewoevend schouwspel op d t twee knipen van IB éi 16 jaar als gevange neu tereobtsloiiden wegens twee dietstallen bij nacht I door twee personen in Jereenigiiig gepleegd Zij hadden nu twee kouijueb gestolen maar volgens 1 eigen bekentenis hadden zu eene reeks audere misI drijven gepleegd Die jonjens gingen van kwaad tot erger de een is reeds vroeger veroordeeld en meermalen hebben zy by nacht diefstal gepleegd van eendvogels en ook hebben tij twee jeugdiger kinderen op den openbaren weg aangerand met het dpel hun geld af te nemen De adv genetaal mr B W N Servatius requireerde dat beiden zouden veroordeeld worden tot oorrectioneele gevangenisstraf de oudste voor twee jaren de jongste voor een jaar om daarna te worden geplaatst in het gesticht tot opleiding en verbeterinu van jeugdige veroordeelden Overeenkomstig dezen eisch heeft het Hof hen dien dag veroorileeld Door Z M den Koning is da Gothische zaal elwilltnd ter beschikking gesteld van de Haagsche afdeeling van de Nederl Maalteiappy van TuïnèouK m PUntkuade voor hoar in Maart a s te houden tentoonstelling vau varens mossen enz Voor die expositie had het Bestuur reeds een der zalen van bet Gebouw voor K en W gehuurd Gisteren avond ia een hevige brand uitgebroken in de kaloenfabriek der heeren Resting en van Sillevoldt aan den Oostzeedyk over de Hoftaan onder Kralingen Het was tnssohen B en half 6 ure op welken tyd de werklirden aan het schaften waren Ot er toen gelyk men vermoedt eene gasontploffing heeft plaats gehad schee in den laten avond nog niet met voldoeude zekerheid te kunnen worden nilgemaakt Wat er van zy blijkbaar is de brand ontslaan in een vertrek buven de maohinekaroer vanwaar het vuur aangewakkerd door den kraohtigeu iud zich met eeue bnilengewoue snelheid door het hechte gebouw verspreidde Eer er eenige voldoende hulp kou opdragen sloegen dan ook de vlammen uit byna alle ramen en zag men terstond dal er aan geen redding van het gebouw viel te denken Bovendien verspreidde de gloed zulk een geducbten regen van vonken dat de panden in den omtrek groot gevaar liepen van te worden aangetast daar een gedeelte van het park Honingen letterlyk door de knetterende vuurraassa werd overlogen Vooral ook de fabriek van den heer Kavenswaay liep groot gevaar Gelukkig heeft drze niet veel geleden doordien men terstond alle krachten inspande om bet overslaan der vlammen en de voorlgierende vonken te keer te gaan Ëvenzoo heeft men ook op de daken van verschillende particuliere woningen door spoedige hulp nog in Igds de overal indringende vonken kunnen blusschen Om half 10 was het geheele gebouw uitgebrand GT ¥T MTEBELA ir Gisterenavond had eene vergadering plaats der kiesvereeniging Gemeentebelang onder praesidiura van Dr H IJssel de Schepper Kadat eenige huishoudelijke werkzaamheden waren e lt de candidatuuit van c zéker een zeer gescliilct n Wat zijn talent yver trover is slechts één roep in colleges zitting hebben Spr kent deu heer Ko g 1 0 a 12 jaren en hef is hem gebleken dat deze ii een talentvol ijverig onafhankelyk peVsoon die nooit tegen eenige moeite opziet en die zeker naai veler gevoelen een hoogst nuttig raadslid ion zijn Of de heer I Koning catraidaat gesteld kans van slagen zal hebben dat weet spr niet dat moet men overlaten aan de kiez s maar wanneer zijn oandidatuur door eene verkiezUig werd gevolgd dan zal taien zegt spr fen grooteii dienst aan de gemeente bewijzen door hem in den raad te brengen Dr Julius deed dkaro t de vraag of het reglement het niet verbood dat nu een der genoemde candidaten die dadelyk a emeeue sympathie wekt de caudidatuur niet weAscht te aanvaarden opnieuw de gelegenheid werd opengesteld personen op de candidatenlyst Ie brengen Immers bet was uiel onmogelyk dat men met het oog op de voorgestelde candidaluur van den heer IJssel de Schepper geen ander persoon wilde noemen doch nu er slechts één persoon op de lijst overbleef gaarne meerdere personen daarop wilde brengen Over deze vraag werd een korte discussie gevoerd waarvan bet resultaat was dat de oandidaten lijst niet meer werd heropend daar de bepalingen van het Keglement dit verboden waarop tot de stemming werd overgegaan voor een candidaat Daarby werden uitgebracht 12 stemmen op den heer Dr H IJssel de Sohepper 1 stem op den heer H W G Kouiug en 1 blanco biljet zoodat eerstgenoemde gekozen was De heer IJssel de Sohepper betuigde zijn dank voor het ontvangen blijk van vertrouwen doch hij bleef by yu besluit om de caudidatuur niet te aanvaarden De heer Steens Zynen vraagt daarop bet woord en zegt dat op ondubbelzinnige wijze gebleken is dat de cnndidatuur van den heer IJssel de Schepper de volle sympathie heeft dezer vergadering Spr heeft vroeger wel eens met deu heer de Schepper gesproken over de wensohelykheid dat deze een eventueele oandidatuur zou aanvaarden doch hij voerde steeds bezwaren aan die inderdaad niet geheel ter zijde waren te stellen De heer de Schepper had nl beweerd dat de zaken waar hy nog niet zeer lang by was hem vele zorgen en veel hoofdbrekens kostten en veel vnn zijn tyd in beslag namen en spr meenende zulks het best te kunnen beoordeelen moest die bezwaren gede ltelyk toegeven Maar toch hem was eveneens gebleken dat de heer de Sohepper zich spoedig vertrouwd wist te maken met hem vroeger onbekende zaken en hij had getoond een zóó juiste opvatting en een zóó scherpzinnigeii blik over versohillende zaken te hebben dat apr hem zeer gaarne ia den Raad zitting zou zien nemen waarom hij de hoop uitsprak dat de heer de Schepper nu na den uilslag der stemming terug mocht komen op ziju besluit en de oandidatuur aanvaarden Hy zou daarmede aan de gemeente Gouda eu niet het minst aan het liberale element een groolen dienst bewijzen Van tegenovergestelde zijde was toch iemand candidaat ge steld die op het punt vnn onderwys het tegenovergestelde van liberale denkbeelden was tpege daan en het had zeker velen verbaasd dat ent kiesvereeniging die zich wel eens had aangesteld als te zijn toegedaan zeer geprononceerd liberale deokbeelden iteenzoodanigen candidaat bad geproclameerd Spr vl klaart dat het zyue innige overtuiging was d t de heer de Schepper velen iu deze gemeentë aan zich zou verplichten als hg hen io deu Baad wilde vertegenwoordigen hy zou daar zeker hoogrt nuttig kunnen lyu eu pr vertrouwde dat h ui laager bij züu besluit zou volharden maat daarop zou willen terugkomen De heer J A Roeal van Limburg vereenigd zich met hetgeen de heer Steens Zynen bad gezegdi De oandidatuur van den heei Koning door den baarop inkmt de heer IJslel de Schepper het woord j en zegt na kl het gehoorde niet meer zoo vast in zyne schoenen t staan als straks en oewel hy veel van het vleieiid l lordeél dat over hem is uitgesproken als overdreven noet afwyzen zal hij thans nietr langer weigeren deipandïditiiur Ie aanvaarden maar haar aannemen opder betuiging van er teptelykheid voor het ontvangeen blijl van vertrouweil De verglidering betuigt door luide toejuiohingeur héir blijdschap over dit besinit De heer J A boest van Lidiburg vraagt daarop bet woord en zegt pal soratqdsop kiesvereenigingeu in bet lioht wordt gesteld hoe een kandidaat denkt over gewichtige aanhangige qu estién Een dergelijke quaestie is voor Gouda de Waterleidiug Spr dia een groot voorstander is van eeue waterleiding acht dit een cardinaal punt voor onze gemeente Met het oog nu op den thans door deze kieavereeuigiug Ê estelden candidaat waarover vaak is gesproken alsof y een ttgetutander zou zijn van de waterleiding meent spr met nadruk te moeten verklaren dat de beer IJssel de Schepper volstrekt geen tegenstander daarvan ia Ni t dat hij i tart et i traeen eene waterleiding wjl hebben boeveel geld die ook moet kosten niet dat Jtj zonder erualig onderzoek de oprichting daarvan zon willen doordryven maar verre van een tegenstander eener waterleiding te kunnen genoemd worden is hy juist er een groot vooretander van om de gemeente goed drinkwater te bezorgen Spr meeude dit te moeten verklaren opdat op dit punt geen twyfel meer mogelijk zou zyn l3e heer IJssel de Schepper betuigde den heer Roest zijn dank voor die woorden Hy wenschte er nog dit by te vaegen dat hy meende dat z ne daden als lid der Gezondheidscommissie zeker geen aanleiding hadden gegeven om hem te beschouwen als tegenstander eener waterleiding in deze gemeente Spr is er innig van overtuigd dat de gezondbeida belangen der ingezetenen in hoogen mate zouden worden bevorderd door de oprichting van een goede waterleiding of liever door een leiding van goed water Daar niemand verder het woord veriangde wilde de Voorzitter de vergadering sluiten toen Dr Juliua nog even het woord vroeg om de aanwezigen op te wekken trouw ter stembus op te komen ten einde den candidaat der vereeniging de overwinning te verzekeren Hij hoopte dat de leden alle geoorloofde middelen zoudtn aanwenden en alle krachten inspannen om Dinsdag Dr IJssel de Sohepper te doen verkiezen Buitenlandscli Overzicht Op Nieuwjaarsdag had te Pai s op het Elysée overeenkomstig bet programma de receptie plaats De voorzitters van den Senaat en de Kamer der Afgevaardigden ga en de verzekeringivan de genegenheid en den eerbied van het Parlentent voor den president der Republiek De heer Gréjy antwoordde dat hy met eeu bijzonder gevoel van tevredenheid deze betuiging uit den mond derbeide rporzilters vernain By de ontvangst van het corps diplomatique welks gelnkwentohen door den pudsten in jaren werden aangeboden antwoorde de President op hartelyke wyze Hij verzocht den gezauten om aan hunne regeeringen de uitdrukking over te brengen van zijne oprechte gevoelens van vriendschap en genegenheid Roustan is op oudejaarsavond te Tunis aangekomen eu naar luid der officieuse berichten harlelyk welkom gcheeten door een commissie van nolabelen welke hem aansprak als monsieur Ie minislre en welke haar verbazing en verontwaardiging uitdrukte dat een mai als hy qoit verdacht had kunnen worden De beriohten uit Tunis luiden voortdurend gnnitig ten opzichte van de onderwerping van de opstandelingen Men weet edhter hpe weinig men op die onderwerping kan bouwen wanneer er geen sterke IFraDsohe bezetting wordt achter gelaten kau men straks weer van vorenaf beginnen De beriohten uit Algerië luideu minder gunstig volgens een officieuse meedeeling ia het korps van Delebecque dat in het Zuiden der provincie Oran opereerde teruggeki erd nadat het al de muiters op Marrokkaansch gebied gedreven had De Tempt daarentegen stelt den toestand in het Zuiden van Oran als onrustbarend voor de opstandelingen krijgen dagelyks versterking eu willen in Februari tegen de Franscbe troepen oprukken de berichtgever van de Tempt schat het aantal minstens op 6B000 een cyfer dat wel wat hoog schynl De vrees dal prii s Bismarck voornemens zou zijn internationale onderhandelingen aan te knoopen over de quaestie van het pausdom wordt te Weenen niet gedeeld Men acht daar zulk eene bemoeiing noch waarschijnlijk uoch mugelgk Het kan toch evenmin te Berlyn als elders onbekend sijn dat de Italiaanaohe regeering nimmer eene inmenging van andere mogendhedrn io de waarborgenwet zou dulden Niettemin blijft deze vrees in Italië bestaan en de gemoederen in spanning houden De Diritto die van den aanvang af aan deze beduchtheid lacht gaf bevat een tweede opstel waarin het verklaart dat Italië in beginsel geneigd is om de quaestie te ondertoeken Het blad is zelfs van meekiing dat Italië zelf eeu voorstel iu dien geest moest doe ten einde te voorkomen dat Duiischlaud het initiatief neme zooals laaialgeuoemde mogendheid voornemens zou zijn Dit zou te eerder kunnen geschieden omdat io de laatste byeenkomst te Weenen de zaak ter sprake kwam De Diritto geeft dan ook aan de Italiaansche regeering den raad om te trachten zich met Oostenrijk eu Duitschland te verstaan Men moet intutsohen wel in aanmerking nemen dat het hier niet geldt het herstel van het wereldlyk gezag maar eene soort van beschermheerschap der mogendheden ter waarborging der rechten van dan H Stoel als geeaulyke macht waarschyulyk ook tot vastftelling van de verantwoordely kheid Tot dusver scbynen echter over dit puderwerp geene onderhandelingen noch gedachtenwisseling te hebben plaats gehad en het is zelfs nog niet zeker of het plan van beschermheertohap werkelyk bestaat Maar in elk geval zou het veel meer waarschynlykheid voor zich hebben dan dat van hel herstel van het wereldlyk gezag onder weiken vorm ook D Weeoer bladen geve bg roortduricg hunne bytondere ingenomenheid te kennen met debylegging van het geschil dat tnsschen OosienrykUon garge en Uumcnië was ontslaan naar aanleiding van de zinsneden der Knmeensche troonrede welke op de Donauquaeaiie betrekking hebben Zjj meenen te mogen verwachten dat de ruiterlyke verklaringen der Rumeeusche regeering van de gunstigste urugwerking zulleu zgn op de vriendschappelijke verhouding tussohen beide stalen De Hongaarsche organen laten zich met zeker voorbehoud uit de Petter Uoyd o n schort zgn oordeel op totdat de staulkundige Tichling van Rumenië in de Donau quaestie zelve zal gebleken zgn Ofschoon men ook in Rumenië over den afloup u het geschil tevreden ie blyven toch te Bucharest geruchten in omloop over de waarschynlyke aftreding van de miui ters van buiten eu binnenlandsohe zaken de heeren Statesco tin Rosetli In een brief uit Athene aan de Pol Corr wordt de aandacht gevestigd op de fcele houding welke d mogendheden in deu laatsten tyd tegenover Griekenland vertopuen In het feit dat Giiekeuland zijn postoortog met de Porie op eigen hand moet voeren ziel de achryver het bewye dat de mogendheden sedert do regeling van het TurkschGrick sohe vraagstuk lielreffende den afstand van grondgebied zioh min of m er van Griekenland hebben afgewend Het beste middel om hierin verandering te brengen zou naar zyn inzien bistaan in het nauw verbinden der Grieksch belangen aan die van een machtigen beschermer en in het aankuoopen van handelsverdragen waardoor Griekenland ware boudgenooten zou verkrygen Doch daaraan zouden moeten voorafgaan het vestigen eener nieuwe krachtige en onomstootbare orde van allien in het binnenland de bevordering der nijverheid de aanleg van spoorwegen de uitvoering van openbare werken kortom het geven aan den Staat van de ontwikkeling welke in de negentiende eeuw e grondslag voor welvaart en beschaving is geworden en waarnaar alle Grieken streven moeten Ut forte heeft inmiddels een anderen maatregel genomen welke niet geschikt is om de verhouding ot Griekenland Ie verbeteren De gonverneur gene T ter kennis gebracht van den Giiekschen metropolitaan dier stad dat alle A x ï P Thessalié afstammen maar vóór den afstand van dit grondgebied in andere geog in Amerik Sp onder invlned der lager npleenngen m New York Vppral verloren WaLh d tot 69 Canada South die tot B2 Mu uri Sb d tot 36V en Erie s die toi 40 VJ Enropeesche en binnenl waarden in gunsiige doch stille stemming P OXjITIE GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeppneerd e n mand met wasohgoed een pak wasJhgped een gouden ring drie zakdoekjes een gekleurde zakdoek een gouden broche of speld een armband met sluiting gemaakt v in wille koralen en een rozenJtraus met drie verschillende kruisjes afïüi digii g De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen Ie weten dal door den Baad dier gemeente in zijne vergadering van den 9 December 1881 IS vastgesteld de volgende verordening VERORDENING tot u ziging der Ferordenmg op het Begraven van Lijken Aan het slot van Art 4 der Verordening op het Ifcgravèn van Lyken vastgesteld den 26 October 1869 worden de volgende woorden gevoegd iehaliie wanneer zij zoo zijn ingericht dat de lykkul M eene aJzonderUjke afgefloten ruimte wordt geplaattt Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten Jnm 1 S w iol i den 20 24 December 1881 in afschrift medegedeeld Eu IS hiervan afkondiging geschied waar het behoort den31 December 1881 Burgemeester en Wethouders vooruoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoreuris BROUWER Eleinliaiidel in Sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatttl no 97 ter openbare kennis dat bg hen zyn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarby Vergnauing wordt gevraagd om in de bg ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verknopen Vis Volgar Naam van den Aanduiding der IR I m t Ids J M Lena haiavr vau Nieawehaven N 211 164 M van der Heijden huisvr V A v Veen Nieawehaven N 232 165 D Hopgendoorn huisv van J Annaars Jaagpad Q 51 A Dries Gouwe C 69 J M Nieawenhuizen hvr v A J J de Ruiter Kleiweg E 85 C J J Veripuy Groeneweg L 135 W Spieringshoek hvr van P Verblaauw Walesteeg F B9 H J Peelers Ma j t A 99 J H Grottendieok Turfmarkt H 89 W van Eyn huisvr van A Verby Goawe C 167 173 J van der Pool wed L H Kuys Vogelenzang M 162 174 M Hordijk huisvr Rotterdamsche dyk van A Boot p 17B P J van Vreumingen firma wed J Gorissen Wijdstraat A 187 B van Vlaardingen Kaïteiisingel O 190 C Liesker wed A Saniman Knipersteeg K 22 C Zuidam Haven B 141 J L M Spruyt hvr van L van Blokland Wachtelstraat P 166 i80 A Wout Raam 170 181 A W Seibert firma L J Floryn Gouwe C 173 B M vanLodensteyn Spoorstraat B 20 G Sluis Vogelenzang M 78 A C van der Wolf huisvr van D Binée Gedzenatraat L 25 J Omger Kleiweg E 48 P G S Koppen Bèignetskraam op de aanstaande kermis K M Kwiukelenberg hvr v A lwinkelenberg Wachtelslraat P 212 W Kors Gouwe C 90 Gouda 31 December 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd Burgerlijke Stand GEBOREN 1 30 Dm Hieteraelli Cornelia ouden M ds Miak ei C Foute SI Geririli Anthonia ouden J Sjoake VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOUWER T3 B F iBiy sw i I w ffWflK5 J 6