Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1882

Kiesvereeniging GEMEEUTEBELAITG In de vergadering van 2 Januari 11 ia tot Candidaat voor de VERKIEZING op 10 JANUARI e k voor een LID van den Gemeenteraad gesteld Dr H IJssel de Schepper die ah zoodanig den Kiezers dringend wordt aanbevolen 188E Namens het Bestunr G J STEENS ZIJNEN hco Voorzitter J A ROEST VAN LIMBURG Secretaris OOUDA 6 Jauuari 1882 Door Z M ia C H L Nilant outrauger der directe belaatingeu ea accyasEen te Meppel benaienid tot ontvapger derzelfde middeleu ts Gouda Do colieoleii ia 1881 Jjü het vollrekken van huwelgkeii op het ilaaill ia alhier gehouden hebben opgebraoht ƒ 173 05 Gedurende het afgeloopen jaar beeft bg de Spaarbank albl r de inleg bedragen 76643 6S terugbeMald werd ƒ 68213 44 terwgl 264 uieuire boekjea z n nitgegeren Dior dó Hulpbank i n 69 voorschotten venirekt Un Wdrage van 13410 d t rt l tigr = Cvoor tJ lgebrachi 2888 geldige aieanne Hooft gekowo w 1 28 stemmen Bool had 1109 B j de vcrkieiiug voor een lid der Tareede Kamer iu hel kiesdistrict Sueek verden 3876atelnmen uitgebraeht Verkozen erd de heer A Buraa raet 1966 stemmen De heer W M Oppedgk candidaat der antirevolutionairen en Katholieken verkreeg 1904 slemmeo In de litting dar Bolterdsmsche Arr Rechtbank vin Dinsdag stond o a terrobi ƒ 4ü l i ® ol 4 dagen gev Orer 8 dagen uitspraak Omtrent de reedt vroeger door ons medegedeelde Boskoopsohe adressen lezen wg nog hel volgende in het Dagblad Onlangs werd door een 40 tal Boskoopenaars een adres gericht aan Z M den Koning met ertoek om den burgemeester den heer van Halteren vao Vrgenes en Sluipwgk te willen geisilen vaste woonplaats binnen de gemeente te vestigen Ge qu on ne roit pas io dat adres is echter dat als adressaniei hun lin kregen dau loosls ig ceer wel welen de burgemeester genoodtaakt loa zgn te bedanken ür is dan ook na een ander adrea gericht aan deo CaiBmissaria des Konings door 14 burgers onderteekend en welk aantal nog met wiMig moeite belaogrgk had vermeerderd kunnen wofflM waarin deae adressanten nu Verklaren Niet alleen dat wg allen oierluigd gn dat er voor ZEd Aofatb geen geschikte en hem passende woning te verkregen is maar ook is hel zeer zeker uM van belang ontbloot dat de burgemeester tioh buiten alle partgen houdt tot welker inmenging men too lioht geraakt door roortdurenden omgang met de ingesetenen Opmerkende dat de gemeentezaken niel de minste sloornis omlerrinden eindigen adressanten dan ook hun adres als volgt De drgfreer van hen die tniks dringend verlangen ligt niet in de overtuiging van de noodzaksl heid dat de burgemeester in de gemeente woont doch naar onze meening alleen daarin dat zg bem om ign flink zelfstandig optreden wenschen te oontrarièeren De groote reete tegen ZEd A beslaat daarin dal hg niet het werktuig heeft willen e ju in de handen van een paar ingezetenen die da oprichting wenschten van een tuinbouwschool in deze gemeente waarbg niet alleen de gemeente finantieel schade zou Igden maar waartegen bgna de geheele gemeente haar slem heeft verheven getuige de onmiddellijk na de behandeling van dit onderwerp gfevolgde verkiezing van gemeenleraada leden waarbg de door de tuinbouwschool voorstanders aanbevolen candidsten slechts 30 a 40 steii men verwierren terwgl diegenen die met den bnrgemeester het belang vnn de oprichting niet inzagen net een verpletterende meerderheid werden gekozen m T KoorD l Jaa FraociscuB ouden J de Jong en R vu Waas Cornelu Petrus oudere P J Raboaw eu G Soffree 2 Saoder Uzarua oadtrra I Saader eo H tbd MoiiDikeDdam OVERLEDEN 80 Dec J n Wijk ft m 31 D D Frank 6 m 1 Jan J S loman 89 j W H Verateefi Sj Sta Ü Urbanus 3j 10 m W J TuiDmaD 14 d 2 J ZieletnaD S m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon E VONK VAN WlLLIGEK Gou da 2 Ja nuari 1882 u Voorspoedig bevallen van een flinken Jongen ANNIGJB ZUIDERVLIET eliefd e Echtgenoote van P BLOK Zevenhuiien 3 Jan 1882 De ondergeteekende betuigt zijn harteljjken dank aan allen die hem b den aanvang van het jaar blgken van hunne belangstelling heb ben gegeven Van bergen IJZENDOORN Go uda 3 Januari 1882 Voor de vele vriendschappeljke bewijzen van belangstelling bij den aanvang van dit jaar ontvangen betuigt de ondergeteekende zijn hartelgken dank en wenscht allen Gods besten Zegen toe G PRINCE 3 Januari 1882 Bartelgk dank aan al diegenen die mg bg het begin van t jaar daarvan blijken gaven wederkeerig zg hun allen alles goeds toegewenscht door G A MULLER Onder wederkeerigen Heilwensch dankt deOndergeteekende allen die hem met het NieuweJaar bewgs van belangstelling gaven Me kist De Ondergeteekende betuigt aan allen zijnen hartelijken dank die hem bij de verwisseling des Jaars blgken van belangstelling hebben gegeven en wenscht hun wederkeerig Heil en Zegen toe D C SAMSOM Met wederkeerige heilwenschen zegt de Ondergeteekende dank aan allen die hem bewgzenvan belangstelling gegeven hebben bij gelegenheid van het weder begonnen jaar Dr LUIJTEN Voor de vele blijken van belangstelling bij den aanvang van 1882 ondervonden betuigt de ondergeteekende onder wederkeerigen neilwensch zijn oprechten dank Van MIEROP Januari 1882 De Ondergeteekende breilgt bg deze zijnen dank aan allen die hem blgk gaven van hunne belangstelling bg de intrede van het Nieuwe Jaar en biedt hun wederkeerig zgne beste wenschen aan D N BROUWER Met wederkeerigen heilwensch betuig ik bijdeze mgn dank aan hen die mg bij de verwisseling des jaars van hunne belangstellingdeden binken A SMIT S Ds VORSTMAN en Echtgenoote dankbaar voor de blgken van belangstelling in hun lot en leven wenschen bij den aanvang des jaars aan hunne Stadgenooten heil en zegen De Heer en Mevrouw SWAAN Bastert betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling op den In dezer ontvangen Gouda 2 Januari 1882 De ondergeteekende brengt met zijnen hartelijken Nieuwjaarsgroet den dank aan allen die bem op den In dezer hunne belangateUingbetoonden A H VAN DILLEN Met wederkeerige heilvfenschen bedankt de ondergeteekende voor de vele bewijzen van belangstelling hem betoond bg den aanvang van t jaar M SPRUIJT Diegene welke iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan dea Heer SIMON STÜIVENBERG in leven Onder Directeur der beide Gasthuizen te Gouda worden verzocht vóór den tienden dezes kennis daarvan te geveu bg den WelEdelen HeerPORTÜIJN DROOGLEEVER Executeur Testamentair A GERRITSEN JEANBECEES aUAmT in het Lokaal Nut en Vbrmaak op DINSDAG 10 JANUARI des Avonds ten 8 ure De inteekenlijsten zullen i Januari en volgende dagen worden aangeboden Bg inteekening ƒ 1 25 ALBERT ROOT HAAN Oproeping van Belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbendpn in zake eeh verzoek van P METZ c s ingelanden van den Polder DE üroobgemaakte Putten om vernietiging van een besluit van de Ingelanden Vergadering van dien Polder dd 1 October 1881 jetreffende de bemaling des Polders om zoo zij dit noodig achten hunne memoriën en bewgsstukkeu aan genoemd CoUegie in te zenden vóór den 14 Januari aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier s Gravenhage den 27 December 1881 De Gedeputeerde Staten voornoemd POOK Voorzitter F TAVENRAAT Onffier Sociëteit om GENOEGEN Zaal KUNSTMIN DOOR DB Vereenioing HET IDËRLAPiDSGH TOOIEL Afdeelinq Rotterdam Donderdag 5 Januari 1882 Do Pamilie Eenoiton Tooneelspel in 5 Bedrijven do or Victoeibn Sabdoo Mise en Scène van den Regisseur A J Lb Gras gevolgd door Blijspel in één bedrijf van Rod Benedix Aanvang precies ten EVEN ure PRIJZEN der PLAATSEN Eerste Bang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 4 Januari 1882 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats B HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdags awnds nog DAMESKAARTEN a O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zgn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zgn Mejufvrouw BEGEER Wgdstraat verlangt met FEBRUARI eene DlEl STBODE UITVERKOOP VAN ERUIDEITIEIIS en GUirTTEESWARElT Lange Tiendeweg 1 27 Qemetibeleerde VOORKAMER met SLAAPKAMERS zeer geschikt voor twee heeren met KOST e INWONING Adres onder No 666 aan het Bureau dezer Courant Een heer z b b h h verlangt met 1 FEBRUARI a s Kost en Inwoning nfet vrife Kamer Brieven firanco onder Letters L O aan het Advertentiebureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel te Gouda BORST C ARAMELS tegen hoest en ïtrkoudneid bgzooder QOnbevoleo dezelve ziju alleen echt welkt papier van mgti Btemfiel voorzii u U W N HA IJMAAKERS HifeD 17 OPENBARE VERKOOPIXG te GOUDA Op MAANDAG 9 JANÜARIJ 1882 des voormiddags ten Elf Ure in het Koffijhnis tos Harmonie aldaar van 1 Een uitstekend goed onderhouden UEERENHUI8 met TUIN aan de Oosthaven te Gouda Wgk B No 110 kad Sectie C No 351 groot 2 A 77 C bevattende zeven Kamers Meidenkamer Keuken met Pomp fraaien Kelder rnime Zolders en voortien van verschillende gemakken 2 Een PAND bestaande in aan elkander annexe Woningen en Pakhuis aan de Nieuwe Haven te Gouda Wflk N Ns 106 en 109 met een vrgen gang daarnevens kad Sectie B Ns 1659 1660 1661 en 1662 te zamen groot 3 Ares 3 Een WOONHUIS en ERF in de Boelekade te Gauda Wjjk R No 55 kad Sectie A No 2421 en ged No 2424 Breeder bg Billetten en nadere Informatiën te bekomen bg Notaris MONTLJN te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ons Genoboen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bö gelegenheid van de 4de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 5n JANUARI 1882 de SOCIBXEIT van dea avonds ZES UUM af mal GESLOTEN ijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretaru Gouda 3 Januari 1882 Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda Vrüdag 6 Jaouari N 2710 GOUDSCHE COURANT me su s en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Bo BINNE NLAND zaak zou gn Het vuur was een uur na het uitbreken vaii den brand bedwongen De partg benzine waardoor het ongeval ontstond was afgezonden uit Hamburg en bestemd voor de heeren Smits en de Wolft Ie Utrecht De aard van het vocht en de groote hoeveelheid brachten mede dat io een oogwenk niet alleen de gehee e wagen maar ook de grond waarover bet uitgestort werd in volle vlam tonden en de hitte zelfs gevaar deed ontstaan voor de douaneloods en het stationsgebouw zelf niettegenstaande de wagen vrij wel geïsoleerd stond De brandweer van den Bhijnspoorweg beveiligde ecbler het een en ander met gunstig gevolg en werd later daarin geholpen door de stedelijke brandweer De locomotieven deden als brandspuit goede diensten De schade bepaalt zich tot den wagen met zgnen inhoujj die geheel verteerd zijn en de douaneloods en de f cn kap die aan de visrf geleden hebben Men meldt uil Boijkoop van 3 Januari £ ea met suiker ggl deu schip dat voor eeuige dagen te vergeefs gf traof t bad door de brug alhier te komen heeft heden arorgen troeg deze poging na een gedeelte der lading gelost Ie hebbeu herhaalil met het gerdig dal het na door eenige stoombooten getrokken en Mortgeduwd te zgn er zoo vast in gekneld is geraalpi dat bet noch voor noch achteruit kan Men is thans bezig een der zijvlevgels op te breken doch het laat zich ni t aanzien dat bet schip vóór den uacht er door zal zijn Aan de zuidzijde der brug liggen een aantal stoombooten en schepen di verhinderd zijn de reu voort te zetten de communMalie voor de gemeente wordt met eene orerzet onde unden Als vervolg daarop jKidt men Thans is in het licht verschenen het Verslag aan den K ning vRu de berindiugru en handelingen van het geneeskundig staatstoezicht in het jaar 1880 Op 31 Dec 1879 waren in bet rgk gerestigd 1 17 geneeskundigen op 31 Deo 1880 waren er 33 minder In 1880 nam het aantal vroedvrouwen met 7 toe en verminderde dal van de tan meesters met 1 van de arotbsècrs met 10 en van de drogist winkels met 5 Door 166 vrouwen wordt als leerHng apotheker of bediende bdp verleend Nadat een der zgvBngeJa van de brug bgna geheel opgebroken was 9 bet Woensdag ochtend Itn elf uur gelukt het sobip do r de brug te balen De massa Moonbooten ea inshepen die thans aan weerszijdef mt brug lageai leverden een prachtig gezicht op U t gemetselde bafd waar de draaibrug op rust is gescheurd l Door htt springen van een stoomketel is gisteren morgen Ie Amsterdwu de groote houtzagerij van de firma Bjjmenam Aoht rberg £ rVj fn Xe s Bosch heeft zich heimelgk verwgderd de kastelein S Naar men z gt had hg sinds geruimen tgd een aanzienlgk bedrag in effecten 60 000 van zijn zwager in bewaring Langzamerhand zijif die effecten bg verschillende kassiers daar ter stede door S in beleening gegeven Met de opbrengst daarvan of zooveel er nog van over w is vertoeft hg thans waarecbgnlijk in het gastvrije Engeland Het aantal zg Nienwjaarsverzendigen oireolaires visitekaartjes enz als drukwerk verzonden aan geadresseerden te Amsterdam is legio en nog nietbg benadering zelfs op te geren Ofschoon ten postkantore met buitengewone krachtsinspanning werd gewerkt stonden er Maandag nog baliemanden volmet dergelgke verzendingen waarvoor de krachtennog te kort schoten N v d D Dat het gebruik van opium in Duitschland en vooral onder de aanzienigke standen meer en meer inheerasob wordt is bekend minder bekend tal het echter zgn dat het gebruik van een ander vergift arsenik meer en meer in toepassing komt Het I arseniklleschje is np een groot aantal toilettafels van dames te vinden Door bet gebruik van dit vergif wil men zich schoonheid en vooral een zekere gezetheid en frissche kleur verschaffen Spoedig echter gevoelt men de nadeelige werking van het vergift Het lichaam wordt prikkelbaar zwak en niet bestand tegen de invloeden van buiten Men kent de oorzaak van die lastige kwaal wel en men neemt dan ook het besluit zich niet meer aan het gebruik van arsenik over te geren Maar na een korte onthouding komt de vreeselyke toestand de gelaatstrekken vervallen de oogen liggen diep en de huid ordt aschgrauw vaak komt ook nog huiduitslag daarbg Om nu spoedig van dien toestand bevrg d te zgn begint men weder met arsenik Zoo wordt dus het gebruik van arsenik een kwaal die ook metiertijd gezondheid en levensgeluk ondermijnt evenals de dronkenschap Zeker is het schandilgk dat zoovele vrouwen om De correctioneele IWner van bet gerechtshof te s Orarenhage wgdds usdag hare filling die tot half vijf ure dnurdo dln het ouderzMk van onderscheidene beroepen witfaan ging diter vooraf bet I voor veertien dager iMolm getuigenverhoor in de zaak van V M t i D en i H Czn uit Hilicgersberg en Zevcnhajm die door de rechtbank te Rotterdam veroordsdd zgn ter take van mishandeling en er OHdinf van den rükaveldwachleV S te Zevenbuiten t den4 idatr iu de maawl Januari vwr+Bt vorlf J ir Wff 1ee t ffehouden was Ook uu bleek dat de sterke drank bg den scbaaltCnrgderswedstrgd niet vergeten was n zelfs de gemeenteveldwachter V D namens zgn burgemeester op ee randje getracteerd had de bekiugden hielden vol dat tg onschuldig waren en dat de getuigen die voor ha bezwarende verklaringen hadden a elegd in meer f mindck beschonken toestand hadden verkeerd Adv gta mr Bijleveld requircerde de rernieliging van bet vonnis voor zooveel de qualificatie betreft en veroordeeling ran ellUder betl tol 4 maanden celstrat De verdediger mr Addiuk ge loofde dat ook na hel nadere getulgenverboor de schuld van de bekl niet waa aangetoond en concludeerde tot vrgspraak In deze zaak is de uitspraak bepaald op aanst Maandag Naar men verneemt wordt de Tweede Kamer tegen 16 dezer bgeengeroepen Van do Kweekschool foor Zeevaart te Leidenzgn 40 jongens overgeplaalsl naar de opleidingsschepen te Amsterdam en te Kotterdam zoodat erthans nog ongeveer 200 leerlingen overbigven Inbet geheel hebben gedurende het jaar 1881 ruim 400 jongens hunne eerste opleiding aan die inrichting ontvang Als een der praotitebe i suli len van de Haagache visschergconferentie worden door de Belgische Begeeriiig krachtige maatregelen voorbereid vooral legen den zoogenasmden duivel een werktuig waarmee de visBcbers elkanders netten vernielen Zg heeft in de Kamer een wetsontwerp ingediend waarin op zware boeten bet maken verknopen of inschepen van deze werktuigen verboden wordt Voor uachtelgke aanvallen en herhaaldelijk toebrengen van schade wordt de straf verdubbeld De maatregel zal eerlang in de Kamers Ier sprake komen Aan het Bgnapooratation te Utrecht ontstond Dinsdagmiddag te 3 uren een geweldige brand in een waggon geladen met benzine die afzonderlijk stond nabg de ijzeren bekapping van het perron De vlammen sloegen over het station zonder dit te beschadigen dewgl het station en de omliggende gebouwen door de brandweer werden nat gehouden Een zware rook hulde de stad een tgd lang in het donker Men zegt dat zelfontbranding de oor