Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1882

l liete qdelhtid zich aan dergelijice middeleu overgeven en daardoor haar gewondheid en die van hare nalcanieUngeD op ODverautwoordelijke wgte benadeeleu Eeu Rotterdamsch hniarsder lag sedert eenitie dagen in het Ziekenhuia Zgu arme vrouw had t met haar drie bloeien van kinderen dan ook alles behalve vrooUjk iu de Kikkerateeg op Oudejaaraavond Toen het wijf ten 4 ure iu den ochieud jolend voor haar huisje lerugkwuni waar tg de arme schapen alleen had aehtergelaten om oud in i nieuw te gaan houden vond Uj gtlukkig een Icêge woning er waa toch brand ontslaan en voorbggangers hadden gelukkig nog bij tijds de deur ingetrapt de kinderen iu veiligheid gebracht en de vlammen gedoofd De ütreohlsohe hoogleeraar mr M S Pols doet in het o S eeu beroep op allen wien de laak onzer strafrechthervormiDg ter harte gaat om ernstig eu kraolilig aau te dringen b j de Regeering op eene spoedige invoering van het wetboek afgescheiden van de voUeilige inrichting van het gevangeniasttlsel met zoodanige tgdelgke overgangsbepalingen als noodig zijn eu met eeu weinig goeden wil zijn te ïinden Eene krachtige uiting van de publieke mecning door de deskundigen vertegenwoordigd al wellicht de regeering alsnog terug doen komen van den nu gevolgdeu weg die slechts kan leiden tot teleurstelling die ons wetgevend onvermogen tot een schande voor onze wetgeving zal maken en eeu pot ook voor het buitenland waar vele deskundigen het strafwclbück als een verblijdend teeken van de wetenschappelijke kracht van ons volk hebbeu toegejuicht De Vra en des Tijda bevat een belangrijk opstel van mr A Kerdijk over de werkzaamheid der gemeenten tot b teugeling van den kinderarbeid Volgens de opgave van dien schrijver zijn er 4j9 gemeenten in ons land waar verordeningen op den kinderarbeid zijn vasigesleld In sommige heeft men werke k reeds goede resultaten van die verordeningen gesien maar de conclusie van dien schrgver is toch dat juist de ervaring op dit glbied omgedaan en vooral de onverschilligheid van vele gemeentebesturen ten duidelgkste aantoonen dat een uitbreiding van de wetv Houten hoogst noodzakelijk is Ëen laatst nauwkeurig ouderzoejc ran de Oothardtunnel heelt een zeer bevredigende uitkomst opgeleverd De tunnel is over de geheele lengte ook op de beruchte zwakke plek veilig en stevig gemetseld en de doortoeht is volkomen zonder gevaar Van rook of slechte lucht bemerkt men niets de portieren en raampjes der waggons blijven gesloten en de hooge temperatuur in bet midden dei tunnel levert geeu bezwaar op Tot verlichting zijn eeu kilomeier van elkander groole lantaarns geplaatst die tevens dienen om den afstand aan te geven He levensberichten van afgestorven leden der Nederl Maatschappij van Letterkunde bevatten onder andere een opstel van prof Boys over jhr D Th Gevers van Endegeest Aan het slot van deze maakt d Leidsehe hoogleeraar de volgende opmerking Zooala hg daar leefde in dien krii g en zoo als hg werkte daar builen is de heer Gevers voor mij het type van die gezonde en krachtige aristocratie aan welke het moderne Kngeland voor alles zgne groote meerderheid verschuldigd is Men is zoo licht geneigd te klagen over de nadeelen welke de eenzgdige democratische richting van onzen tgd met zich brengt m uir volkomen ten onrechte t Is niet de moderne maatschappij die aan den adel ittaar omgekeerd de adel die aan de moderne maatiohappg den rug heeft toegekeerd Dat die maatschappij geen meerderheid erkent welke niet bestaat ia haar recht en haar plicht de gelukkige opeubariug van haar zin voor waarheid maar dat werkelijke meerderheid bij den adel noi zelden wordt aangetroffen is zijn schuld alleen Niemand kan meer dan ik overtuigd Zjj dat voor eene goede en gezegende Regeering van den Staat de hulp van de hoogste klassen onzer samenleving volstrekt onontbeerlijk is en om de beginselen van Ivelke die klasse de draagsters zgn en omdat ig alleen althans tg het meest dank zij haar r kdom aan die voorwaarden van maatschappelijke vrijheid en onafhankelijkheid voldoen welke nooit straffeloos in den regeerder worden gemist Hier als elders behoeven de hoogeire klassen slechts de hand nit te steken en zich te wgden aan de belangen van het gemeencbest om ker te sgn van haar overwegjsndeo politieken invloed Zoo al gern nobele eerzucht haar in die richting mocht knnnen voortdr jven dan moest het althans welbegrepen eigenbelang zgn want inderdaad alleen eian welbesteed leven kan op den tir een waarachtig gelukkig leven tijn Ik ken geeu bdenkelgker teeken des tijds dan het toenemend egoiame onzer hoogere klassen dan haar onverschilligheid nor de publieke laak het lage peil van hüre beschaving de onbeduidendheid vnn het leven waarin zoovele mannen vau goedeu aanleg tot hare kringen behoorende opgaan en zich verliezen En ziedaar dan ook waarom wij Geve an lUdegeest met weemoed nastaren want zoolanf hg dotr stond was hg voor allen het levend bewgs hoe aanuen tot de hoogste klassen van de maalsohappg behoorende ook zinder het bezit van buitengewone gaven en zelfs bij zeer gebrekkige opleidilig enkel door hun gteren wil hun ouverdroteu gver en hunne onvoorwaardelijke toewijding aan de publieke zaak een zegen worden voor de hunnen en een sieraad voor hun vaderland Tegen een vader werd wegeua het bezigen van twee zgner kinderen tot ongeoorloofden arbeid een vervolging ingesteld De ambtenaar van het Openbaar Ministerie dagvaardde de lauderen zelven als getuigen die als zoodanig elk een vergoeding van ƒ 1 50 ontvingen de vader werd veroordeeld tot een boete van 3 of één d gevangenis maar koos de laatste straf en met een goed daggeld in den zak nl met de ƒ 3 getuigengeld zgner kiuCeren keerde hg naar zgn dorp terug I Men begrijpt de ontsteltenis vfn den burgemiesler en zgn bezorgdheid dat het hem niet gemakkelgk zal vallen voortaan in deze zijn gezag te handhaven Vragen de tijdt Het lot der beroemde Witte Sociëteit in de hofstad heeft aan een zijden draad gehangen Sedert eenige d3geu had men in de groole zijzaal eene nieuwe half eleotrische verliobiiug ingevoerd die algemeen voldeed De groote en breede vlam verspreidde een sterk en helder licht eu de warmte die er het gevolg van zoude zijn geweest werd door een buis langs de zoldering afgeleid Nu gebeurde het dat ecu beer die boven genoemde za d in de leeshalle verdiept in de lectuur van een belangwekkend werk plotseling eene zonderlinge warmte aan beenen en voeten voelde De man dacht er niet verder over na of schreef het misschien aan een nieuw verwarmingsslelsel toe Hg schoof wat verder op maar uu werd de hitte op den vloer zóó ondraaglgk dat bij opsprouk als e B gans te Straatsburg die op de wit gloeiende plaat gejaagd wordt om haar lever te doen uitdgen Toen riep hij om bijstand en het bleek dat de vloer op t punt stond in lichter laaie te geraken De atleidingsbuis was door de groote hitte aau t branden gegaan en indien dezeheerniettoevallig op die plek gezeten wire geweest had er een groot ongeluk kunnen ontstitnj Nu liep het nog redelgk af daar men bgigda de ramp ontdekte en verdere maatregelen nemen kon Een Ueuter telegsam uit Kaapstad van 18 Dec meldt het overlijden op den 9 dier maand van den exPresident der Transvaal den heerT F Burgers te Kiohmond De overletlene went in 1834 geboren en vertrok als knaap naar NedèriMd waar Ie Utrecht zijn opvoeding ontving Bij zgn terugkeer werd hg tot predikant bij de Nederl Hervormde Kerk in zgn vaderland benoenul In 1862 trok tgn moderne prediking de atndacht waarvan het gevolg wu dat hü in 1384 door het Kerkbestuur geschorst werd Met goedefi uitslag kwam ds Burgers in beroep teg n deze beslissing en vervulde daarna de predikdienst nog gedurende acht jaren te Hannover In 1872 werd bg door de Trunsvaalsche Boeren tot hun President gekozen Gedurende zgn Presidentschap bezo ht Burgers de Kaapstad Engeland Nederland en België De oorlog tegen Secoecoeni dien hg den Volksraad aanraadde viel ongelukkig uit en gaf het sein tot den val der Republiek waartoe ook bgdroegen de Europeesche instellingen die Burgers tegen den zin van de Transvaalsohe Boeren wilde invoeren De Transvaal werd door Engeland geannexeerd en President Burgers vervangen door den Britsohen Gouvernenr Shepslone Sedert bestuurde Burgers als stil burger een hoeve te Hannover Dot tegenwoordig sommige biljartbollen van aardappelen gemaakt worden is misschien iets wat niet iedereen weet Als geschilde aardappelen 86 uren lang in een oplossing van 8 deelen zwavelzuur op 100 deeleo water gelegd tusschen vloeipapiet gedroogd en daarna geperst worden krggt men een stof die Teel overeenkomst heeft uiet celluloid en waarvan allerlei voorwerpen o a nagemaakt meerschuimen sigarenpijpjes vervaardigd kunnen worden Bg zeer sterk persen Krggt men een soort van nagemaakt ivoor waarvan zeer bruikbare biljartballen worden gefabriceeid N v d D Buitentandsch Overzicht Iu Frankrijk zijn een hoop menschen verbitterd op dienzelfden Gambettn dien ze voor twee maanden op de handen droegen En waarom Enkel uit 1 teleuntelling wgl de premier voor invloedrglce posten een paar keeren menschen heeft gekozen die buiten den opportunistisch republikeinsohen kring ik el HM amii standen Het waren D Miribel chef vau den genemlen staf eu Weisz directeur der afdeeling politiek aan buiteiilandsche zaken Meu zou den eersten minisier wel in het hsar willen vliegen en dreigt hem met interpellaties Paueret lirei met den mond vol beginaeten en met het hart vol zelfzucht Men ia vrij algemeen van gevoelen dat de twee eerste maanden van het nieuw ingetreden jaar uiet zullen verloopeii zonder dat de herziening der grondwet eu de opneming daarin van den terutin de lute departementsgewgze verkiezing der afgevaardigden zal tot stand gekomen zgn Gelgk men weet lal het Congres vereenigde zitting van beide takkan der wetgevende macht te Versailles bgeeukomen en reeds zijn door de Regecring bevelen derwaarts gezonden voor het maken der noodige toebereidselen Men denkt dot het in drie weken Igds met zijn arbeid gereed zal kunnen zgn In ons vorig nummer maakten wij melding van de hartelgke ontvangst door de te Tunis gevestigde Franschen aan den heer RoiMtan bereid DeFransche dagbladen bevatten dienaangaande nog het volgende De aanzienlijkste ingezetenen hadden zich in een vaartuig tan den Bey naar het stoomtohip begeVen dat ilen beer Ruiustan aan boord had Toen het gezelschap aau wal stapte richtte een dec aanwezigen het woord tot den heer Houston en zeide De Prannche ingezetenen van Tunis heelen u welkom Zg achtten het hun plicht u in te halen en getuigenis pf te leggen van het vertrouwen dat gg hun iuboelemt Zg zullen nimmer uw vaderlandsliefde vergeten maar steeds de herinnering beworen aan wat ge hier te lande hebt tot stand gebracht Ik ben de trouwe tolk van alle weigezinden wanneer ik n de verontwaardiging te kennen geef welke allen beving op de tijding dat men ook slechts een oogenblik de eerlijkheid uwer bedoelingen in twijfel Hou trekken Wij achten ons gelukkig dat zich heden de gelegenheid aanbiedt om met kracht op te komen tegen de lasterlijke aantggingen waarvan gg ten doel hebt geslaan en wij stellen er prge op u opnieuw de verzekering te geven van onze genegenheid eu onbeperkte toewijding De heer Roustau zeide in antwoord op de hem bereide ontvangst De betuigingen an sympathie der Fransche kolonie alhier en de ondersteuning der Begeeriug trooates mg voor de lasteringen die ik veracht Ik neem de Fransehe kolonie die mg kent als getuige en mgn terugkeer herwaarta bewast dat de Regcering de verkregen uitkomsten niet zal laten varen maar het in Tunia begonnen werk zal voltooien De door mij geleden beproeving tal de consulaire agenten vau Frankrgk die ala ik belasterd en beleedigd werden niet ontmoedigen zg zullen de nationale belangen blijven verdedigen zeker van de sympathie des lands en van den alenn eener srerke en rsahtvoardige Regeering De onderhandelingen over het Engelsoh Frnnsohe handelsverdrag gu thans te Pargs hervat De verwaebtiiigen der Engelscbe bladen omtrent den goeden uitslag ziju wel is waar minder hoog gespannen dwi die van sommige Fransehe organen zootls de Pari maar toch meent de Pargsche berichtgever van de Timet dat in de laatste dagen eenige verbetering valt op te merken De Fransehe loorstanders van het beschermend stelsel moeten avet ena ernstige pogingen aanwenden om de Regeering van nieuwe concessiën aan Engeland af te houden Door de Fransche regcering is een tarief opgesteld dat in vele ingewikkelde bgzonderheden afdaalt oodat een nauwlettend ondei zoek hoog noodzakelijk wordt In Engelsohe kringen is men veelal vail gevoelen dat de wijzigingen in de ontwerp tarieven vervat de Engelsohe aanspraken over hel algemeen weinig lullen bevredigen Ofsohoon men in Engeland in beginsel niet is tegen de vervanging der reohten naar de waarde door specifieke rechten zal bet tarief toch eene aanmerkelijke vermindering moeten ondergaan om in den smaak te vallen ran de Engelsohe fabrikanten die bg voorkeur voorwerpen van geringe waarde of althans vnn lage prijzen naar Frankrgk invoeren Dat helwetkelgk moeielgk is eene verstandhouding te bereiken bewijst do loop der onderhandelingen die recda maanden duren eu voor eene poos afgebroken werden om nu hervat He warden De zaak zou reeds voorlang geregeld ign indien de Fransche regeering niet volhardde bg het stelsel der apeoifteke rechten waartoe zD trouwens na het desbetreffend besluit der Fransche Kamers verplicht ia Hierin ligt het hoofdbezwoai Toeh hoopt men dat de onderhandelingen eindelgk tot een bevredigenden uitslag zullen leiden wat overigens bg de gunstige stemming van de hh Qambetta en Rouvier voor handelsvrgheid niet onwaarschgnlgk wordt geacht De Pargsohe corresinudent van de Timei zegt verder dat op het oogenblik sleohta over meer ondergeschikte I punten verschil van meeoing bestaat Het bericht ran den Parijschen berichtgever der SlMdard dat de onderhandelingen zouden afgebroken ziju is ongegrond De Duitsche regeering zit met hare verschillende parlementen in de war Deo 9en J inuari komt de rijksdag weder bgeeu met eene lange agenda gewichtige outwerpen maar vroeg in het voorjaar moet de landdag van Pruisen vergaderen die ook een lange Igst van werkzaamheden heeft Gelgktijdig werken is onmogelijk zoadat de arbeid van een van beiden zal moeten besnoeid worden De Koning tan Italië heeft op de Nieuwjaarsreceptie een krachtig woord gesproken dat de Italianen veel genoegen doet zinspelende op de beweerde interventie van de Mogendheden in de Pausquaestir zeide Huinliert dat elke inmenging in de binnenlandscbe aangelegeubedeii met kracht zal warden gekeerd De Koning liet onniiddeügk hierop volgen een uitaoodiging aon den president der Kamer om de militaire wetsontwerpen spoedig aan de orde Ie stellen De Duitsche regeeiing heeft vrge kustvaart verleend van Duitsche havens naar Duitsche havens aau de tobepen ouder Belgische Btaziliaansche Deeniche Engelsohe Italiaansche Zweedsohe en Noorsche vlag Bij voortduring blijven iu de Berlgusche dagbladen de meest tegenitrgdige berichten in omloop over de onderhandelingen tusschen de Pruisische regeering en de Bomeinscbe Curie Dezer dageu meldde de Poll dat prins Bismarck zich roornomelijk ten doel stelde de opheliing van hel gerechtshof voor kerkelgke aangelegenheden welks werkzaamheden roar een gedeelte orrr de rechtbanken zouden verdeeld worden Ook zou voorloopig afgezien worden van de verplichting om van de benoeming der geeslelgke aan de Staat vooraf kennis geven Alleen zou de Regeeriug het recht beboudeu om in verzet Ie komen tegen gedane benoemingen welke baar niet aanstonden Deze berichten hadden zeker opzien verwekt maar werden al spoedig door eeu blad van even officiense tint legengeaproken Men is dus beperkt tot eenvoudige ouderstellingen welke den tegenwoordigen stand der staatkundig godsdienstige quaeslte volkomen iu het onzekere laten Volgens de Berliner FolktieituHg heeft de Portsohrittsparlg besloten een kerkelgk staatkHndigprogramma op Ie stellen dat aan duidelgkheid uieU te weusohen overlaat eu der partij lot richUuocr zal dienen Bg het dezer da n opnieuw gebleken verschil van meening onder de partg is men nieuwsgierig te vernemen oï deze pogtng al gelukkea Gelgk Bie wa t ia bg de Belgische Kamer der Vertegenwoordigers door de heer Maloa Nothomb Jacobs ïa k en de fituvB allen van da rechterzijde een ontwerp iugecRend tot uitbreiding van het stemrecht In de memorie ran toelichting wordt beweerd dat tonder aaa de belastingsehuldingen nieuwe lasten op te leggen en tonder de grenzen der grondwet te overschrgden door hel omwerp indien het lot wet worde verheven 40 000 nieuwe kiezers voor de Kamer 80 000 kiezers voor de Provinciale Staten en 30 000 nieuwe kiezers voor de geoieenteraden zouden virkregeu worden I OSTERJZCTjBlSr j LIJST rAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden getlurende de 2e helft der maaud November 1881 nit Gouda vcraonden en door lusschenkomst van hetPostkantoor aldaar terug te bekomen C Sprong Aalsmeer H C Knlik Amsterdam J Briree Gouda Wed Riensbergen s Gravenhage Mej Uitenbogaard Haastrecht L Mgulief en Co Kortenoord F Westers en A A van Rgn en Zoon Rotterdam Uit WADDINXVEEN J Barveld Waspik BRIEFKAARTEN Mej M Mooraa Amsterdam Fr Sohrender Leiden Gouda Januari 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS WeWWiÏÏWWPTWg De VOORZnTER van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare ketma dat aan de Kiezers in dete Gemeente zgn toegezonden da Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zgn Stembri je verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen hij zioh lot bekomiug daarvan ter Plaaiulyke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 10 Jaunari aanataande det morgens ten negen en eindigen des namiddtag ten vitr ure dat het StembrieQe ickri Mijk ingenld door den Kiezer i peruxm in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in hal Briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaan moet worden aangewezen dat het Briefje niei onderteekend m g zijn en geene andere brie jet omvatten of daaraai opzettelijk zgn vastgehecht Gouda den 3 Januari 1882 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Gevonden eenige maanden geleden in een vuilnisbak in den omtrek van den Kleiweg Katteusingel enz en eerst nu aan liel Bureau van Politie gebracht een zilveren Deteertvorkje MARKTBERICHT ËJV Gouda 5 Jaunari 1882 Zooals gemeenlijk bij open winters vertoont zich in den graanhandel eene Aauwte welke eigenigke noteering onmogelgk maakt De houders van larve eisohen flink de vorige prijzen welke door de gebrtiikers schoorvoetend betaald worden Rogge in goede droogrsoort weinig getoond doch dan ook betaald met hooge prijzen 8 50 a 8 75 de blanke zeeuwsche nog hooger Gerat haver erwten en boollen als voren Tarwemeel iets williger De veemarkt met goeden aanvoer de beste soorten vlug mindere soorten traag te verkuopen vette varkens vlug van 26 a 28 cent varkens geschikt voor Londen van 23 i 25 cl per half kilo magere varkens alsmede vette schapen vlug te verkoopeu Aangevoerd 31 partgen kaar van ƒ 26 ü 3 naar wicht en kwaliteit Goeboler ƒ 1 4 a ƒ 1 60 Weiboter 1 20 a ƒ 1 30 Kaas noteering van de Ver r Kaashandelaars aangevoerd 31 partgeu Ie Kwal ƒ 29 50 a 31 2e Kwal 26 U f 29 Handel gewoon Burgerlijke St and GODDA OKUOflEN 2 l O Johaaan Hsadrik ouden H 1 VMl ea t m illiiUB EM U4 Frueini o iil r A Re t en 1 C FI ii d 3 Aaaa M r r lba Ëliulietb oBÖkrt M W Sckoatea en 1 ds Groil Jinai tje ouders i van Erk co J C Kitnaa Geerlruy ouders P Verttoep en M Ulll 4 Miris Jasr lu oader vin l oweo ea M i Juptn OVERLeUENi 2 iin M n der Driaij 25 j 10 m GEilDWD 4 iu W J Owterling ea 1 isa der HM 6 vsD dtr Wieter en U Aslderiag Reeawijk GEBOREN Fredrik oadtn K de Joag ea deo Oad a JuhaDoei ouden W Vormeotea ra I Waardttuiien OVEUIEDEN J Brsoii 4 j ADVERTENTIËN ♦ ♦ Heden overleed plotseling na eene ongesteldheid van slechts enkele dagen ons jongsteKindje CORNELIA negen maanden oud A TAM REEDT DüRTLAND O M TAN REEDT DORTLANDGouda 5 Januari 1882 van Veen Eenige Kenniêgemng Ondergeteekende betaigt onder wederkeerigen heilwensch zgn harteiyken dank aan allen die hem op 1 Jannari blgken Tan belangstelling gaTen J M NOOTHOVEN van GOOR Gouda 3 Jannari 1882 Aan hen die mg bg den aanvang ran het nieuwe jaar van hunne belangstelling blgk gaven betuig ik onder wederkeerigen heilwensch mgneu dank P M MONTIJN Voor de bljjken van belangstelling bg den aanvang van dit jaar ondervonden betuigt de Ondergeteekende zgn hartelgken dank H P SCHIM VAN MR LOEFF Gouda 4 Januari 1882 Voor de vele bewgzen van belangstelling bg de wisseling des jaars ontvangen betuig ik mgnen hartelgken dank O H VAN BHUN De Burgeoieester van Haattreclo eu F2w betuigt met wederkeerigen heilgroet zjjnen dank aan allen die hem bij den aanvang van het jaar blgken van belangstelling hebben gegeven D A DUPPER AzN DAITZBETÏÏIGING Weder verrast door het GESCHENK van een EXTRA WEEKLOON brengen wij geachte HH DIRECTEUREN onzen hartelgken dank belovende steeds voortdarend met nauwgezettd plichtbetrachting onze werkzaamhedetle verTollen De Mannslukk Werklieden dek STEAEINB KAARSENPAiEIEK cGoUOA te Gouda De Ondergeteekenden BEWONERS van het Beijereche Gemeente Stolwijk betuigen hiermede openlgk hnnnen dank voor de hartelijke wgze waarop hun Hoofdonderwgzer de Heer bij gelegenheid van zgn HUWELIJKSFEEST de Kinderen der Sèliool heeft onthaald Eenige BEWONERS van het 5 r cA Gemeente Stolwijk De ondergeteekende brengt ter algemeene kennis dat door hem GEENE betaling vaji welken aard ook zal gescbieden dan op bew s eigenhandig door mg onderteekend C POLS Administratie D D Schutterij Alle vorderingen ten laste van de Administratie der dd Schutterij te Gouda over het jaar 1881 dienen voor zoover zulks nog niet heeft plaats gehad ingeleverd te worden voor het einde dezer week bg den pitein Kwartiermeester van bovengenoemd lci tt8 zullende zg anders niet in aanmerking kunneii komen De Majoor Kommandant D LULIÜS viK GOOR 4 Jannari 1882 Een HUIS nabij de UABKT TE HUUR bevattende Winkellocaal 7 groote en kleine Kamera 3 Alcoven Keuken ruime Zolder en Vliering tegen 350 s jaars Het is ook ala sloten Huis in te richten Brieven onder motto tHUIS aau het Advertentiebureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda mm mimm ten overstaan vau den Notaris A KLUIT te Moordrecht op WOENSDAG 11 JANUARI 18 des voormiddags ten elf ure te Moordrecht in het Logement het Posthuis van N 1 Een ifUIS ERF en SCHUUR te Moordrecht op het Dorp groot 1 Aro 71 Cen N 2 Een HUIS en ERF te Moordrecht aan de Kerkstraat groot 49 Centiaren N 3 Twee HUIZEN onder één Dak te Moor drecht aan den Dgk met TUIN groot lo Aren 90 Centiaren Betaling Kooppenningen 30 Januari