Goudsche Courant, zondag 8 januari 1882

Kiesyereenigiiig GEMEEITTEBELAITG In de vergadering van 2 Januari U is tot Candidast voor de VEBRIEZING op 10 JANOABI e k voor een LID van den Gemeenteraad gesteld Dr fl IJssel de Schepper die ah zoodanig den Kiezers dringend wordt aanbevolen Namens het Bestuur G J STEENS ZI 1NEN loco VoorsitUr J A ROEST VAN LIMBURG Secretaris Zondag 8 Januari 1882 N 2711 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Goudsche Kiesvereeniging heeft voor de VERKIEZING van een LID van den Gemeenteraad op DINSDAG 10 JANUARI 1882 tusschen 9 sm en 4 sn tot CANDIDAAT gesteld den Heer Tol Nul eu Vermaak vergastte de Heer G J Visser te Kotenborg ons op ene novelle getiteld deLiefde van een Broeder en Zuster De inhoud ende voordracht boeiden als om strijd Vao denHeer Visser is men trbawens zulk degelgk werkgewoon De bijdragen waaronder ook eenige qnartetten wisten de gezelligheid en aandacht gaandete hoodeu r Giateren werd Ie Beif Ambacht de 4e leeavergadering gehouden der vei eiiigiug Winterletingcu waarbij al spreker optrai de heer F deu Hertog hoofd der 2e Openbare mi ooI te Streefkerk Spreker leverde teene boeiende verfcandeiiiig over de gevolgen der Frantobe oa enleli g in 1789 Behylve door den spreker werden nog jdrsgen geleverd door de heereu D Oskam J T fauel E A Fanel J G Beltink J G Bettink Jb K de Man en P Zaanen van Ammerttol 1 J ra een man van onafhankelijke positie bekend met de belangen van handelen fabriekswezen van wien men kan verwachten dat hjj zelfstandig de belani en der Gemeente zal behartigen Het bestuur Sociëteit Oi S GE OEGE VOOESTELLIÏÏG te geven door het Utrechtsch Variétés Gezelschap Directie W HART en JBANCHABLIER Op Zondag 8 Janaari 1882 1 Mii m Mii DË COLIBItilDOS OF HOOVAAEDU EN ARMOEDE Klnchtspel met Zang in 5 Tafereelen r Door den Heer JEAN CHARLIER zal in het karakter van Pedro een nieuwjaarswensch worden uitgesproken hg den aanvang van het jaar 1882 ïP Aanvang 7Vs uur Entree C 75 Leden der Sociëteit ƒ 0 50 Kaarten zgn verkr gbaar en plaatsen kunnen besproken worden a 10 Cents per plaats aan het bureau van de Sociëteit op den dag der Voorstelling van 12 3 ure Op de Aanplakbilletten staat foutief H H Leden 60 et moet zijn 50 et Boeidiouden Handelsrekeneo WISKUNDE PRIVAAT ONDERWIJS 1 uur s weeks 13 2 nur s weeks 25 per kwartaal Enkele uren beschikbaar Gouwe JSO F J BOER Er BIEDT zich aan BEN BBOOSSmEfiS EMET om zoo mogeljjk dadelgk in dienst te treden Adres onder No 667 aan het Bureau dezer Courant Er wordt TB KOOP aangeboden EEN PffiSflIplL iUDli met circa 450 verschillende POSTZEGELS Te jbezichtigen bjj den Boekhandelaar A BRINK iMAN te Gouda I Tot hel lidmaataohap v ii de Coöperatieve afdeeliBg voor de Zee en Landraaehl ran de vereenigiDg Mgen Bulp waren op daa len dezer toegetreden 3S6 offioiercn met eene geiaqienlvke iaschrijriDg roor 1304 aandeeien vao ƒ 10 In hel tijdperk van ï November tot 31 December jl lijn geene amblaDhrichteu omtieut bet roorkomen van lougtiekle ouder bet rundree ingekomen In het daaraan voorafgaand tgdrak ran vier weken waren cvearaio geratten der tiekta bekend geworden StaaUeoHrant im 1 December 1881 no 283 I at ct Tot kerkilgk hoogleeraar te Leiden in de plaats ran den heer dr Ao oqt il door de tjrnode der Ned herrormde gemeentv benoemd de beer dr J Offerhan pred te Beldfc Het Tair deelt hWfaHkoA het volgeode raedf De algemeene synode der Ned berr kerk buitengewoon bgeengekomen tol het benoemen van eeu kerkelijk hooglaeraar ia plaati vau dr Aoqnoy heeft in hare eente vergadering keunis genomen van de met redenen omkïeede voordracht door de commiiaie opgemaakt Ondanks de meest onpartijdige waardering van de voorgedrageoen betreurde de synode nitt algemeeoe atemmen op ééa ua het werk dur commissie van voordracht Zij was echter ran geroelen dat aan dë letter ran bel regiemeol waa voldaan en weea daarom het vooralel af om de Voordracht tamg te Kudea aan de oommissie Zg ontkende niet dat het reglement eene met redeneo omkleede voordracht eisobt maar tg was van oordeel dal zij geen recht had baar terug te teuden al voldeed tij volgens haar gevoelen niet aan den gaatelden eiach Dr J O rhaai pred te £ eMe werd bedoemd met 16 stemmen dr Ii van Dijk pred te Arnhem verkreeg 6 at dr G J van der Flier pred te s Grarenhage S atemmen Voorhanden bg W N Saaijmaakera Patés de foies gras van Louis HENRIJ HAVEN B 17 HAVEN Dr Cliantofflclanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmee het menscbdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet jfoed of volkomen te kunnen zien is reeds lastig of gevaarlgk ja het minste wat men aan de oogen evoelt is zeer pjjnlijk en ongeriefelijk want iet gezicht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toev ucht wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelijk besluit men een bril aan te schaffen doch het is outw fflbaar zeker dat de oogen door het brillengebinik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zjjn om met gebrekkige oogen te zien doen deze nimmer de oogen kunnen eerstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeakende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde OOGEN VATER van Dr CHANTOMBLANÜS Allen lijders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertroltven aanbevolen en zg zullen zich bij een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrjjwaren Het is verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing a 60 cents per flason b T A G van Beth Gouda Beuzemaker Co leiden J H Kell r Zu W WageustA Bot Nieuwkoop L A Sofiputen SohluterA Prins herenhuizen Oostmotenslr Botterdam SLIJM en IMAAGPILLE X SCHEEÜDER S PILLEN ZQn MAAQVERSTEREEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERING 32 Ct per doos verkr gbaar te I OOUDA alleen bö £ SCHENK SaattrecHtK OotUtUag Zevmiuisen A Prins SMK yi i Zvjderlaan len de bekende depots Men waclite zich voor namaaksels I mr sik doosje is g ewikkeld in een billet met de naamteekeilill ran den vervaardiger J J Scbrender Apotheker Deter dagen orerleed te Keulen prof Carl Schneider liatilelijk taogleeraar aan het oonserratorium aldaar eo dia ook hier te lande gedurende tijn verblijf te Botterdam vele vereerders en vrienden aan zich verbonden bad Eene ziekte die tijne krachten in het butste jaar ondermijnde maakte in deo namiddag ran 3 Januari op 69 jarigen leeftijd een eiude aan ijju werkzaam aan de kunst toegewijd leren Uit een rergelg king ran de sterfte der gevangenen in de strafgerangeniaaen io verschillende landen van Europa blijkl dat de minste sterfte voorkomt in Denemarken daarna ia Nederland Het sterftecijfer in verbonding tol 1000 gevangenen was in Oostenrijk 60 3 io Hongarije 49 2 in Frankrijk 40 in Ilalië 89 in Engeland 31 in België 29 4 in Wurtemberg 88 6 in Zweden 23 8 d Nederland 16 2 in Denemarken 11 4 Wal het aantal tiekledagen per jaar voor eiken gevangene betreft is de verhouding roor Nederland niet too gunstig Dit aantal was in Denemarken 37 in Nederland 22 in Engeland 18 in Ilaliè 17 in Frankrijk 13 in Zweden 12 en in Belgiè 11 Opmerkelijk is dat het cgfer der tiekledagen bet ZALF VAN HET ROODEKRiriS lar TEER TOT BASIS stellige genezing In weiulgo dagen van alle soorten van wonden Crandwondeu kw aadsappige zweeren spleten van den tepel Imld en kankerachllge aaudoeningOB enx en wactkto zlcli voor namaak DKPOT W AULA OOIOB APOTHUIH Te s Hag e Snabilié Apoth Een onrustwekkende ziekte dia eena talrijk Klasse kwelt De zlekle begint met eena Uchle storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dan dringt zij door na gelieele chaaro last de nieren aan de lever het kllerbcd en lietgolieele kllerenslclsel terwijl do lijder ondrageUjk kwijnt tot I de dood Hem uit zijn lijden verlost De ziekte wordt dlk wijls voor andere kwalen aangezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men apoedlg er over kunnen oordeelen Heb Ik na hel eten pijn of moeilijkheid la de ademhaling Heb Ik een ge voel van matheid van lijd tot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb I öc s morgens rondom de tanden en het tandvleeacU een dikke I kleverige slijm gepaard mil een ouaangenamen smaak Is de long be lagen t Heb Ik pijn In de zijden of Indeu rug HeB Ik naar de rechlel ljde een opzetting als of de levor grooter wordt Ben Ik hardlljvlg Gevoel Ik draalerlgheld of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta 2lju de afócheldlngen uit de nieren vullig en lioog gokleunl iiiot een neerslag als men ze heeft laten staan Bcjlnl het voedsel na hel eten spoedig te gisten gepaard met opgoI blazeuheid en oprispingen uil de maag Heb ik dik mjls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treu rlge ziekte nadert kwellen zij den Ujdér beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard ie komt er I een droge stootende hoest na eenigen tijü geiiaard met 1 pgoven Bij verder verloop krijgt de huid een vuH bruln dclilige Uut terwijl aan bandenen voeten oen koude kle erlge uitwaseming komt Terwijl lever en nieren 1 ste ds meer beginnen te lijden volgl er rheumatische pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale jn oldoendelegen dezeldatatckwelilog Hetisdusvan het hoogste belang de ziekte spoedig en op gesclilkte wijze te behandelen In baron eersten graad wanneer een klein medicament genezing zal towecgbroiigen Ënidelfs wanneer er eene vaste werking Is moet het warejiild iel worden volgehouden tol Ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de vert rln sorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekte Hel zekerste en meest afdoende middel er legen Is SelgePs Geneeskrachtige ylroop een plantaardig prcj araat vervaardigd In Amerika en te koop bij A J While 21 rarrlngdon Boad Lon don K C Deze Siroop tast de ziekte In den grind aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Breda van de Ooorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers in Holland Java eaKoloniën prlj van de Siroop Al K vaa den Pillen 1 0 n Te QoTida THIM ApotL GEVRAAGD tegen FEBRUARI eene B C MSTEOBE al MEID aUeen Adres met franco brieven onder N 668 of in persoon aan het Bureau dezer Courant Tegen Februari of later wordt tegen goed loon een ZINDELIJKE GEVRAAGD Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden Adres CMJBETHSTBAATQ No 228 DE ECHTE Emser Pastillen met het merk Staata contróle zyn voor Gouda verkrflgbaar gesteld in de Apotheek van s s @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrögbaar bfl G OVEREIJNDEE Ja Markt 148 Gouda Ai VEIiTEt TIEIV in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekha ndelaar A BRINKMAN te Gouda 9 afschrift i s voldoende M Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda BINNENLAND GOÜDA 7 Januari 1882 De verkieiing voor een Lid van den Oemeenteraad heeft plaat Dintdag 10 Januari e k vau negen tot De B C Kieirereenieing Beoht voor allei heeft tot oaodidaat gealeld voor de a t verkiezing voor den gemeeuteraad den heer C Hoogenboom De Heer I C van der Hek alhier komt alt No 2 voor op de voordracht voor Hoofd aan de nieuw opgeriohie aohool te Krimpen a d Lek Oednrende het jaar 1881 zgn in de gemeente Moordrecht geboren 86 m 46 vr orerieden SI m i Tf gehuwd 19 pareu Wij vtrzoeken met aandrang de naodaeht onier lezers voor het volgende De tweede kamer der Slateu Gcneraal heeft looala wfl reed vroeger mededeelden een lom toegetluu Tan 80 000 ten behoeve der Nederiandsche expeditia tol het doen van waarocmiiigen in de Pool treken ouder deze voorwaarde iat door dt infettttne len even groot bedrag worde bgeengebraeU Hieraan ontbreekt nog veel en toch is het van het hoogste belang dat deze som bijeenkomt Immer elke zaak geldt bet hier Het geldt hier de eer vao oni land bg een internationale luk Vroegere expeditieu atoudeo meer op tioh self Aanrankelgk atood daarbij bandel btlang op den voorgrond raasr de bmg naai Indie die men toen tocht ia door deu verkorten weg langa het kanaal van Suet overbodig gewoiden Later tocht mcB de Mi ep bel g iW td n d nwdr fcc kunde in verband met de nehqnaeieo van den Oceaan te verryken Men maakte waarnemingen van allerlei aard en traebtle de Noordpool telf te Sien maar thaniheeftmeu met de nieuwe expeditie geheel iets andera op het oog Langs de poleu van het Noordelijk en Zuidelijk halfrond tullen onderzoekingen plaata hebben op bet gebied van meteorologie en aardmagneliame Men tal leveua beproeven laugs vergelykend wetcntehappelgkeo weg het weien van het Noorderlicht waarvan men schier nog nieta weet te doorgronden terwgl voor het overige naaporlogen op geographisoh toólogisoh en ander gebied niet tgn bniteogealoten Praoliiohe nilkomtten voor handel eo ngrerheid wordeo niet in aitcioht geateld alhoewel aan den eeneo kant de exploratie van de Yeniiari voor den handel van belang te achten is terwgl aan den anderen kant ohier alles wat de weteoiohap voor haar letve beeft waargenomen ontdekt en uitgevonden ten laatste toch tot groot voordeel heeft gestrekt vao handel scheepvaart landbouw ngverheid en algemeene welvaart ZiSd tal bet ook hier gaan alhoewel aan de nieuwe internationale expeditie eigenIgk aleohti ees zuiver wetenschappelijk doel teo grondslag ligt De atation die tich all in een oiftel om de Noordpool been strekken lün of tallen door Noorwegen Oostenrijk Bosland NoordAmerika Denemarken en Zweden worden ingenomen Tooi Nederland is het station aan de Dicksonhareo monding der Yeniesei vrijgehouden Zal de expeditie daarheen nit Nederland worden gezonden dan moeten de Nederlandsohe ingeteleneo dit door tal van giften mogelgk maken Ieder die het belang der taak begrijpt en intiet dat ons land in dete niet bij andere landen mag achterblijven moet zich een kleine bgdrage getroosten of liever moet er een eer in atellen ooü iets te geven tot bevordering van een too ichoone hoogat belangrijke taak De volgende week tal tooals uil achterstaande advertentie blgkt den Goudschen ingeielenen een Igst worden aangeboden waarop velen hunner teker van gansoher harte tullen leekenen Ook Gouda tal Iconen de waarde van een dergelgke weieBaehappelüke 4ocht te begrijpen Uit Zevenhuizen meldt men ons In de vierde vergadering raa ona leeigeielgohap grootale is in Denemarken en in Nederland waar het sterftecijfer juist bel laagst is Men meldt uit Hellevoesluis van 6 Januari Het stoomschip van het loodswezen De Zeemeeuw vertrok heden middag ten 12 ure met de alhier gestationeerde reddingboot der Zuidboll Beddingmaatschappij en bemanning op sleeptouw om assistentie te verleenen aan een op de Ribben in nood verkeerende Zweedsche bark geladen met hout en kwam s avonds ten 10 ure op de haven aan boord hebbende de geredde bemanning van dat schip waaronder vrouw en dochterije van den gezagvoerder De reddingboot heeft ditmaal dank zij hare geoe fende bemanning uitstekende diensten bewezen Wij hebben er mee gezeild dat het scheurde zei een der matrozen en de vrouw van den kaptein was zoo cordaat als een maoskerel Het schip tal weg zgn Slechts enkele voorwerpen van waarde heeft men kunnen redden Het bedoelde schip is de bark Solide M l Altin tehuis behooreode te Hemosand geladen met hout en bestemd naar Hoofleur Omlrrnt het ongeluk dat Woennlag io de atotmhoultageiü ran de heeren Van Reinenam en Achterberg te Amsterdam phiats had meldt bel A b d D nog de rolgeode bgzouderhedeo Te acht oren terwijl de fabriek in rollen gang waa is mét een vreeselijken knal bel deksel van den atoonketel gesprongen en door een er voor staandeo ongeveer 7 M boegen muur gedrongen De muur stortte roor hel grootste deel in en kwam neer op een drietal buisjes die daardoor verpletterd en in een oogei blik met ui wat er io was io een puinhoop veranderde De meesterkoeoht die op het oogrnblik der ontpk ffi boren op den ketel stood werd er aigeslageTlo kwam io het pui tereeht maar bleef op een geringe kwetsonr na ongedeerd De macüioisl en stoker die er juist roor stonden kregen beiden bet deksel rakelingi langs tich been doch beliepen slechts geringe rerwondiogen Erger echter was hel in twee der genoemde hnisjea gesteld Io het ceoe berood zich de vrouw vao den meesterknecht in hel andere de vrouw van den werkman Schink met twee jeugdige kinderen waarvan de jongste tien maanden telde terwijl tij zelve in twangeren toestand verkeerde Alle werden onder hlt puin bedolven met behulp van de inmiddels aingerukle brandweer werden tü eohter hoewel niet tonder moeite nil hun benarden toèslaud gered De beide rronwen hadden behalve zware kueolingen door den atoom die tioh nit den ketel mlaat had ook belangrijke brandwoodeo bekomen Cktiadersn kregen betrekkelijk weinig letsel Allen irerden too ipoedig mogelijk naar het gasthuis vervoerd De bewoners van het derde buisje waren gelukkig juist afwerig AUeo rijn echter door dit onheil van alle wat tg hadden huisraad en kleeding totaal beroofd Hoewel door den schok verscheidene glasruiten in de fsbriek sprongen bieren de overige warkliedeuallen ongedeerd Het ongeluk schijnt Ie wijten te tgn aaa M ooklaar gerakeo ran de bouten waarmee bet d iael aan den ketel bevestigd was ten gevolge waarvan dit niet langer aan de drukking kon weerstand bieden Aan te hooge spanning achüot niet te deokeu Ie tijn daar de ketel op 6 airaosferen berekend op het oogeoblik ran de ontploffing slechts met 3 atmosferen werkte In het 28e jaar van haar bestaan werd de Bolterdamsche inricttting voor doofstommeu onderwgs door 149 leerlingen betocht van wie 126 kosteloos onderwgs genoten en 90 geheel of gedeeltelijk ten koste der inrichting verpleegd werden Het totale bedrag der inkomsten was 61 734 I7Vs dat der uitgaven 64 397 69 toodat bet nadeelig slot 12 663 41V bedroeg waarvan eohter ƒ 7970 09 werd gevorderd voor l bouwen van een nieuw dak aan de sohoollokalen De buitengewone iDkomsttn bedroegen 20 172 72V9 de inbsidien van het riJk de proviucién Zuid Holland en Zeeland en de gemeente Botterdam getameolijk ƒ 11 187 60 il i I V 1 1 IJ u