Goudsche Courant, zondag 8 januari 1882

Da dirtelent lioofdanderwgHr de burD Himh hcefi bq iijii yfiigjarix jubilee in Juli j 1 met een geldelijke bijdrage den grond gelegd tot een fonds dat beateiud is tot het leeneu van tqdelijken onderstand aan halpbehoeveade ond leerlingen van de inrichting die een beroep aanleeren of eeu bedrgf uitoefenen doch iiog niet in staal z jn daarmede gebed in hun onderhoud te loonirn Uit Siieek meldt men Dooreen kieter uit Abbega is protest aangeteekend tegen de geldigheid der rerkieiing van den heer A Buma op grand dat op onge eer 130 stembrieves niet wiia aangeduid dat bedoeld werd de beer A Buma te Hiudeloopeu Omtrent het aardappel schilwerktuig ran Baaser h Co Terneemt de LandbouK eourmt dat bet bg het 8dc regiment infanterie te Arnhem en wel bij beide daar in garniioen liggende bataljons er van in gebruik is goed voldoet en eene besparing rau ongeTeer 20 pot en den aftal opleïert Men hield het dan ook foor waarschgnlgk dat deze machine binnenkort het bekend aardappel jassen ook in andere garnizoenen zou vervangen Op 27 28 en 29 April a s zal te Amsterdam een nationale en internationale soheramedstrijd worden gehouden uitgaande van de Onderlinge Amsterdamsohe Schermcursus Het Paleis voor Volksvlgt is als kampplaats voor de strijders aangewezen Een uit deskundigen bestaande jury zal de gerechtigden voor de prgzeu aanwijzen Op DonderdoH 27 April zullen de deebiemende vereenigingen feestelgk worden ontvangen in het lokaal Flanoius Het tweedaagsoh militair schouwspel wordt met een bal besloten Uit Oudewater wordt gemeld Dezer dagen heeft alhier een brutale diefstal met inbraak plaats gehad bg een schilderskneohi genaamd Pieter Vermeer wonende aan de Linschoter poort nabij deze gemeente Terwgl hg en zgne vrouw uit waren hebben één of meer personen achter de huizinge weten te komen en een deur met geweld opengebroken teneinde zioli alzoo den toegang binnenshuis te versohaffen hetgeen dan ook gelukte In de voorkamer is een bureau met geweld openiiebrokeu en de som van ƒ 33 60 aan specie alsmede een zilver siiikerschepje uit ééa der laadjes gehaald Vervolgeus is een linnenkast waar niets dan linnengoed en kleederen waren 5ri orgen opengemaakt en uit de bovenlade een ëlÏN ren eylinderhorloge en een flacon mrt zilveren beslag medegenomen benevens eenige sigaren en uit een trommeltje kluitjrs en suikergoed De plaats waar de effecten waren grborgen ontsnapte aan het oog van den dief arOOTSTEEL De Botterdamsche afdeeliiig van het Nederlandieh Tooneel voerde Donderdagavond hier Victjr Sardou s Dl Familie Benoiton op De schrgver geeselt in dit stuk eeu levensbeschouwing die vele aanhangers heeft en die inderdaad verdient tentoongesteld te orden Zoo spoedig mogelgk scbatrgk te worden ziedaar veler verlangen en het zaken doen en het geldver dieneu ziedaar veler levensdoel Om het treurige van een dergelijke beschouwing in het liohl Ie stellen voert Sardou een paar vaders ten tooneele die hunne kinderen van der jeugd at aan voorhouden dat cgfers eu feiten alles zgn en het resultaat tiunner opvoeding zien wg in den jongen Formickel die bg een huwelgksaanzoek alle ficantieele kansen haarfijn berekent en vader en schooi vudtr reeds raorrekrnt hoeveel hg denkt te krggen bij hun overluAu eu in de verschillende jonge Btnoiloit i die ieder afzonderlgk doen zien welke beerlgke vru ten een dergelgk praotisohe opvoeding oplevert Toegegeven dat Sardou bg dn leekeuiug der verschillende personen schromelgk heeft overdreven in den grond der zaak heeft hg toch gelgk en het kun leker geen kwaad dat ons eens duidelijk en klaar voor oogen wordt gesteld waartoe een aan equente toepassing van dergelijke practitche beginselen moet leiden Als gewoonlijk bij dezen schrgver wisselen de ernstige en kluchtige tooneelen elkander telkens af en deze te zanieu vjrmen een geheel dat een amusanten avond in de schouwburgzaal waarborgt De heer Rosier Faasen vervulde de rol ian Benoibm eertijds door Albregt zoo schoon vertolkt en hg deed dit met de vereischte nauwkeurigheid en eenvoud Hg doet dergelgke figuren leven op het tooneel en dank 1 zijn uitdrnkkingsvol spel kent men bgna onmiddelijk na zijn eerste optreden het karakter door hem voorgesteld De heer U Haspels had de rol van ie Ckamproti in handen een persoon die eigenlgk niet t huia behoorde bij lieden als de Beuoilous Stond bg dezen geldverdienen op den voorgroud door gene was de boel opgemaakt in een vroolgk leventje waarvan hg ten laatste afscheid moeit nemen en toen tot rust kwam Ook dit karakter werd ons goed voor oogen gesteld De heer D Haspels heeft de gave van op samstischeu loon de liedeu te kunnen totspreken die beneden hem staan in beschaving eu zich iets laten voorstaan cp bun geld en door een enkel woord bet onderscheid te teekeneu lussohrn reu ie CüarnprOK en een familie Benoito Mej Beersmans wai CUtküie en als Immer voldeed zij ook thans zeer goed Haar onderhoud met Diiier en de tooneelen met Martke kwamen vooral goed tot kun recht en nit hare vervulling van deze rol bleek opnieuw duidelgk door eene vergelijking voB haar spel in da laatste en dut in de eerste bedrijven dat ig bovenal een talentvolle trage iiému is Mevrouw Burlage Verwoert was als Marthe goe i op haar plaats Zg weel uitdrukking te geven aan haar spel wat niet van alle dames van dit gezelschap kan gezegd worden Mej de Öroot en Bourette waren vrg goed en Marie Stoetz leverde in de rol van Tieoiule een aardig type van een jongen kwast die reeds vroeg kennis maakt met de genietingen des levens Jongej Spoor was een aardige Fanf n bet jongetje dat met zijn vriendjes de oudelui reeds mooi nadoet iu het beursspel Mevr Faassen kwam ons eenigszins overdreven voor zulk een Aiotp tme heeft de schrijver zeker niet bedoeld De heer de la Mar vervulde de rol van Diiier Wg weten niel of wij ons soms vergissen maar wg dachten Donderdagavond meer dan eens dat deze acteur zijn Amsterdamschen collega Moor lot voorbeeld had gekozen die vroeger ook de rol von Diiier speelde Zijne gestes en liju wijze vau spreken waren dezelfde als Moor vaak doet zien Mocht het zijn dat wij gelgk hebben laat de heer de la Mar dan voorzichtig zijn en zioh hoeden voor de leelijke aauweosels die genoemde talentvolle looneelspeler te betreuren heeft De beer Mutters die wiJ voor het eerst een belangrijke rol zagen vervullen kweet zich zeer goed van lijn taak Tot nnstukje werd gegeven Neen blijspel in 1 bedrgf van Rod Benedix Dit werd vlug en aardig afgespeeld door de dames Heijblom en van Bijken en de bh r d Heuvel tt Poolman die in dergelgke kleine stukjes inderdaad een uitstekende gelegenheid hebben om zioh voorlebereiden tot het vervullen van grootere zwaardere rollen in het vervolg Buiteiilaiidsc Overziclii Het Fransohe Kabinet mAèkt zioh voor de naderende opening der wetgevende kamers gereed Onder de wetsontwerpen welke itt ngeboden zullen worden noemt men dal op et recht van Vereeuiging en een voordracht waarvan de strekking is en het concordaat door algemeene politiemaatregelen aan te vullen Eenige afgevaardigden vtu hun kant zuzlun aanstaanden Maandag eene bgeenkomst houden om zich te v staan over de benoeming van den voorzitter de onMrvoorzilters de secretarissen en questoren der Kamer Men denki dsi ile heer Brisson zoomede de heeren Lepere en Philippoteaux zullen herkozen worden maar d Kamer zal tot de brnoe ming van twee nieuwe ondervoorzitters moeten overgaan ter vervnngingjvau de heeren Devés en Spniler de een benoemd tot minister van landbouw de ander tot ondersecretaris van staat bij hel departement van buiteulandsche zaken Hel is voornamelijk hierover dat de afgevaardigden vooraf van gedachten willen wisselen De Pruisische Ministerraad hield in het begin dezer Heek een paar zittingen waarin o a ook de kerkelgke wetgeving werd behandeld In weerwil dat de Kegeering rr een reeks ofHciëele en ofGcieuse bladen op nahoudt tast men echter nog steeds in t duister rond welke de plannen der Regeering zijn De Prov Corr het bekende orgaan van den Rijkskauselier heeft een artikel waarin gewezen wordt op da voortreffelijke resultaten welke de Juli wet van 80 de zoogenaamde bevoegdbeidawet heeft gehad namelijk de bezetting van eenige bisdommen en de vredelievende houding van het Vaticaan hot blad trekt daaruit de conclusie dat de in Juli 80 ingeslagen weg gebleken is de meest praotisohe te zijn en hoopt door het centrum ook verder in dien geest te worden ondersteund Men gist op grond hiervan dat er in het Ministerie niet over eeu herziening der Mei wetten wordt gesproken maar over een virlenging en uitbreiding van de bevoegdbeidawet Het centrum heeft zich vroeger in zijn bladen daartegen verklaard maar misschien is t nn weer veranderd Van een herstelling van de Katholieke afdeeling aan het departement van Eernflenit zou geen sprake zijn De Ëngelsche bladen meenen te weten dat Gambelta van plan is in Tunis iezelfde staalkunde te volgen als de Engelschen in de Tronsvaal door aan bet Regentschap zooveel mogelgk ceUstandigheid toe te staan Dit voornemen maakt Ie Koustautinopel een slechten indruk want de Sultan is aeer berrresd dat door feu dergelijke politiek Tunis geheel vau Turkije zal worden verneemd Evrnwd hoopt de Porte haar vooideel te doen met twee mimler gelukkige bepalingen van hel traclaat van Bardo De Frauaobe regerring wil deu tegen woord igen Bey die siuds het verdrag zeer impopulair is geworden op deu troon handhaven eu daarbg het R nlscbap belasten met bet betalen der oorlogskosten en 4 r schadeloosstelling voor de onderdanen van vreemde mogendheden Daarmede zgn de Tuneezen volstrekt niet ingenomen en wanneer de Fransohe regeering bij baar voornemen blijft volharden denkt de Porte de algemeene ontevredenheid aan te w ikkcreu en bet verzet tegen Frankrijk Ie vermeerderen De heeren Bright eu Chamberla u de uiterste linkerzijde van het Ëngelsche ministerie hebben voor bnnne kiezers te Birmingham redevoeringen ge houden die niet onnoodig kouden geuobt worden om hunne bonding in enkele opzichten te verklaren John Bright s oree ie no remeiy eene machuprenk aangaande Ierland geuit toen hij reeds minisier was i uu reeds enkele maanden meer dan een jaar oud Ue regeering van welke hg deel nilmaaki beeft zich genoopt gezien in lijnreohlen strijd met deze theorie te handelen en wel degelijk in geweld remedie voor Ierland te zoeken Zeker niet in gewelddadige onderdrukking van deo opstand alleen dat is van een ministerie Glad slouc niel Ie verwachten Maar tegen de leer in van den heer Bright is eene buitengewone ontwikkeling der slaaismorhl de schorsing van enkele burgerrechten een wezenlijk deel geworden der Irrsobe politiek van het ministerie Er was dos eenigs opheldering wenscbelgk viaarom de heer Bright uog in dit ministerie zitting heelt Want bet verschil in meening betrof werkelgk gteu zaak vau bijkomenden aard Zoeken wg nu iu dete redevoering de oplossing van het raadsel dan vinden wij die iu de omslandigheid dat de heer Bright van meening is verauderd Met eauige algemeenheden als dal hij gee voorstander is van de overgraoi i vrijbeid die ten slotte alle mogelijke vrijheid vernietigt dat soldaten eu gevangenissen de wapens zgn van barbaren maar wettelijk bedwang eu breed opgevatie verbeteriogrn die van beschaafde lieden dat bel tgd wordt dat die oude veeten van de aaide verdwijnen met zulke kléukrijke effecteu boeiden de minister waarschijnlijk zijne Birmiogbanucha kiezers ten zeerste maar hg ontgaat daardoor de critiek niet dat hij deu toestand in Ierland eu de daarvoor uoodige middelen Wat lafer beeft ingezien dan staatslieden met minder optimisme behept en ten slotte zicb heeft moeten schikken in eens fel afgekeurde maatregelen De beer Chamberlain verkeerde in helzellde geval en verdedigde zioh met te zeggen dat zelfs eene lericfae republiek onder Farnell als president lot dxang maatregelen zou moeten overgaan bij eeu maatschappelijken toestand als thans in lethmd heerscht De Brilsche regeering moet df de orde handhaven 6t Ierland onafhaukelgk maken Geen derde keuze is er gelaten Vau de landw et wacht bij in enkele jaren een groote verandering in de maalsobappelgke verhoudingen In weerwil van de tegenovirgestelde berichten m verschillende Fransche an Eiigeliche dagbladen bigft de Standard volhouden dat er geen uitzicht meer bestaat op het sluileu rau eeu nieuw handelsverdrag tussoheu Engeland en Frankrijk Het bericht dat de Russische rrgeering voornemeut zou zgn de afdeeling politie van het ministerie van binnenlandsche zaken af te scheiden en tot een afzonderlijk departement op te richten wordt thans weder tegengesproken Dit is ook bet geval met de geruchten volgens welke graaf Ignaiieff weldra als minister van binnenlandsche zaken zou aftreden ze zijn niet niruw en reeds herhaaldelijk gelogenstraft maar komen telkens opnieuw voor den dag Het laats wannen zg veld naar aanleiding van een vercohil van gevoelen tusscben deu Minister en grootvorst Wladimir die veel invloed op den Czasr tg n broeder beeft Dit verschil moet echter bijgelegd zgn allbans graaf Igualieff braoht den grootvorst dezer dagen eeu bezoek Verder wordt uit de Russisebe hoofdstad gemeld dut volgens eene nieuwe politieverordening de ooncierges of portiers aldaar onmiddellijk ter kennis van de politie moeten brengen of een der bewoners den nacht buiteu zijn huis dooi brengt Elke overtreding dier bepaling wordt met eene geldboete gestraft welke lot 60 roebels kan opklimmen Te Moskou beeft de politie in de laatste dagen verscheidene personen in beohlenia genoineu Zij meent daarbij invloedrijke nihilisten iu banden la te hebben gekregen IWQKZOMDEN De Gemeenteraadsverkiezing A s Dinsdag znllau de Goudsche kiezers eeu op volger moeten aanwijzen voor deu vaoantec raadszetel van den heer Remij Dooi ile beide kietvereenigingen zijn verschillende eandidalen gesteld zoodat het niel ondieiistig mag geacht worden dat eeu kiezer de redenen opgeeft waarom biJ de voorkeur schenkt aan den eandidaat van Gemeentebelang Iu de eerste plaats verlang ik voor leden van den Baad onafhankelijke en bekwame inanneu zoo die len minste deu last op zich willen nemen ons in den Raad te vertegenwoordigen bel gebeurt wel eeus dat men met minder tevreden moei zijn bij gebrek aan beier Onder onafhankelijke mannen versta ik natuurlijk niet raeuschen die von niemand of niets afhangen want die zijn erleenvondig niet maar mannen die tegenover bel stedelijk bestuur en de overige nuulsleden op een onafhankelijk financieel eu maatschappelijk sUudpuul slaan en daarbij genoeg ontwikkeld zgn van geest en karakter om op bun eigen beenea Ie slaan die een eigen meeniug kunnen hebben en verdedigen en niet aan een anders leiband behoeven te loopeii of nomlig hebben een Kochtwoord uil zeker hoofdkwariier Aan deze laatste ouafhankclijkbeid die van t verstand van geest en karakter hecht ik oneindig meer dan aan de eerste want eeu degelijk man van karakter durft wel eene roeening volhouden tegenover zijna meerdereu iu fortuin of mastsobappclijke positie Uit dit oogpunt vooral acht ik de k van den heer ilr H Ussel de Scbcpj er uiterst gi lnkkig Hij staat tegenover het gemeentebestuur op volkomen onafhackelijkeu voel Het is een wetenschappelijk gevormd man met ruimen blik en belder hoofd reeds eenige jaren zijn leven wgdeude aan eene indnstrieele onderneming en thans meile direoleur van de gioolste zaak van nijverheid la dezer stede eene inrichling waarop men bier terecht Irotsch is Als lid der gezondheidscommissie van de Kamer van Koophandel van de ooinmissie van toec op M O beeft bij geloond belang te slelleu In de publieke zaak en daarvoor een gedeelte van zgn tijd en arbeid veil te hebben Als zulk een algemeen geacht man ich beschikbaar stelt om ons in den Baad Ie vertegenwoordigen aan moet ieder die bet wel meent met de stad onzer inwoning zich boosleu hem eeu ploals in den lUid Ie verzekeren Ik acht het niet gepast den tegeucandidoat te gaan uitkleaden zooals de geijkte lerni luidt Dit is nooit uoodig en vooral niet bij eeu gemeen leraads verkiezing Ik wil zelfs erkennen dat wat finnnoieele en maatschappelijke onafhankelijkheid o ngaal de keer v d Kleijn eeu geweusobt eandidaat fzou zgn maar ik vraag iu grmoede aan elk die bieide heeren kent zooals ik dat genoegen heb of de beer v d K wat betreft kennis algemeene ontwikktling onofhankiiykheid van geest en karakter belangstelling in de publieke zaak verdient in één adem genoemd te worden met den heer de SchepperP Ik heb de ovenuiging dat de heer IJ d S steeds zal zien door zgn eigen bril maar dal de heer v d K wel eens bjj zijn huren ik bedoel hier niet alleen op de Turfmarkt maar zijn mede ledeu op t stadhuis zal moeten gaan om er een Ie leeneu en sommige mensehen hebben zulke vreemdgekleurda glazen in bun brill Ziehier de hoofdreden waarom ik de caudidataur van den beer de S steun Ik znu nog allerlei bijkomende redenen kunnen opgeven maar daartoe ontbreekt mij de lyd De bewering dat mjjn eandidaat een tegenslaoder zon ziJn der waterleiding is door hemzelf reeds voldoende tegengesproken die beschuldiging is dan ook belachelijk Ik hoop dal ieder ernstig bezadigd voomilstrevend kiezer met mg deien beer zal stemmen en vooral dat hü vrienden en kenninen er aan zal herinneren dat zij de gelegenheid niet verzuimen eeu man in den Raad te brengen als SMUSSELdeSCHEFFEH M ie ReittcteurI Een enkel woord tot ben die geroepen gn Dins dog e k bun slem nit te brengen voor de verkiezing van een raadslid Er zgn twee eandidalen gesteld door Gemeentebelang Dr H IJssel de Sehepper door de Oondeche Kietvereenifi g C J van der Kleiju Vorirteker een moeilijke keus want voor beider candidatuur i veel te zeggen Toch geef ik de voorkeur aau den eandidaat der G K niet dat ik iels tegeu Dr H IJssel de Schepper heb bet tegendeel is waar Ik acht hem hoog hy is mij gebleken te zijn een hoogst beschaafd man op wiens karakter uiels te zeggen valt H is een hoogst fashionable persoon die uitstekende beginselen heeft en zeker een zeer schoon figuur zou maken in de raadszaal Hij zou daar een eerste plaats innamen Maar er is ééa ding tegen hem hij is eent onlangs directeur geworden der Stearine Knarscnfabriek en deze zal nit den aard der zarit al zijn tgd in beslag nemen Iemand als hij wijdt zich gaarne geheel en al aan een zaak waarin hg is en nn zal de Fabriek al zijne krachten innemen Wat schiet er dan over voor de Gemeente f Hoe zal hij Igd vinden de zaken die in den raad behandeld worden te ondertoeken P De heer van der Klegii daarentegen beeft allen tijd om zich aan de gemeente te wijden Hij nam zijn ontslag als Directeur der Maeh Garenspinnerij en zal zich geieel aan de siadsbelangen kunnen wijden Bovendien eifi nog een reden waarom de heer van der Kleijn de voorkeur verdient Hij is iu ge me nlezaken een geheel nieuw man De beer IJssel de Schepper zal fierekend worden in den Rood als tot zekere partij e behooren Immers voorzitter van Gemeentebelang die iuderlijd de herkiezing der bh Kraueitburg eu Samsom ontraadde outl lid der Ge zondheidscommissie wier adviezen in zake de Waterleiding door Dr Lug tea heftig werden lieslreden moet hg min of meer worden beschouad als de Raadszaal binnen te komen met zekere sympathien en aniipatbien die nu eenmaal minder gewenscht zjju hij eene kalme behandeling van gemeente belangen Ook daarom verdient de hter van der Kleijn dus de voorkeur Oupartijdigcn kiezen dus zeker Dinsdag e k deo heer C J van der Kieijn cOBRESPÖNDENriE Osdal de srlverlenlun voor de Oomdulu Cl Uit iia mn t Dsmiddsgs kanaeD bezorgd vofdeo om in bel or dat ssvunds ailkoml gepltiaut te worden Mbijtien elen ia de mecuio te verkeerea dat al wat v66r dieo tijd by de Bedactia bcsor til wordt ook dien dag opgenomaa kan worden Dit ia eeoa dwaIJDg Een foo groot atnk ala hedro morgen oni werd gezonden onder deo tiul J9f Kitwtretnipngen aan let werk moat mmalrDa deo vorigea dag io ons bezit ayn Tbans kon het voor plaalaioft niet in aaomcrkiug komen Het atak van J wordt met geplaatat wegcna deo toon dia daarin bceracbt Drft vao Bea kieter ave min omdat de icbryvfr ona zgn naam niet uoeml Het atukje t IJaael de cbe ipcr ao vaa der Kteijn komt ons niet geiebikt voor Ier plaatiiag RrcznlF Hurgerliike Staa i SEKOBEN i Jan koniad oudera A B üeikert en E W Uraaaclaar 5 Maru oideri N P Znydveld en A M Trgaburg 6 Johanna Hendriees oadera f Mewazea en M Spronk OVERLEDEN t Jan W F O van Ondaboorn 12 m M Pool bnisir van A ïoofdewind t j C 1 C van Reedt Uorlland ui J C de Oidta 12 w W van l nWBB 89 j O MJ J kapKin 1 j O m C A Verueiiles haia r vn J a Slbbea tS j 10 7 L ficbep 80 j AD VERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon E W BBASSELAAR Ecbtgenoote van A U SEIBEKT Gouda 4 Januari 1882 Heden ontiliep na een kortstondig doch Bmartelgk Igden voorzien van de HB Sacra X n der Stervenden myu innig geliefde Echtt WILHELMUS VAN LEEUWEN in levei Gondsmid bü den WelEd Heer G N dk Vooijs in den jeugdigen leeftgd van 89 jaren Gouda A TA LEEUWEN 5 Jan 1882 geb van dèb Eiüd Heden overleed na een kortstondig smarteiyk Igden mgne innig geliefde Echif noot CATHABINA ADBIANA VERMEULEN in den oaderdom van 22 jaren en 11 maanden J C SIBBES Jb Gouda 6 Jan 1882 Beden trof ons de gevoeligste slag des levens ioor het afsterven onzer geliefde Dochter en Aanbehuwddochter CATHABINA A DBIANA VEBMEULEN in den oaderdom van 22 jaren en 11 maanden C VERMEULEN en Echtgenoot J C SIBBES en Echtgenoot G ouda 6 Jan 1882 Hartelgk dank zg toegebracht aan de Geachte DIRECTIE der Stearine Kaarsenfabriek Gouda voor het NIEUWJAARS GESCHENK Dat de Fabriek steeds in bloei onder bun geacht Bestuur moge blgven bestaan zg ons aller wenwh Hrr GEZAMENTLIJKE VBOÜ WEN PERSONEEL De ondergeteekenden erkentelgk voor het vertrouwen aan hunnen Zwager nn wglenden Heer W van LEEUWEN sedert 30 jarengescboaken betuigen daarvoor den WelEd Heer Q N 0B VOOIJS hunnen weigemeenden dank G J tak dkb kind Gouda J F TAK DEE KIND 6 Jan 1882 H J vak dib KIND Voor de blgken van belangatelling bg den aanvang van dit jaar ondervonden betuig ik mgnen hartelgken dank J W HAVERKAMP BEGEMANN Het KINDMBBd L aangeboden do n Heer en Mevrouw STEENS ZIJNEN op 14 JANUARI 1882 zal aanvangen de 4 avonds te Zes ure en plaats hebben in het Lokaal Ntn EN Vebmaae Oosthaven De ondergeteekenden zgn voornemens in de volgende week bunnen Stadgenooten eene Inteekenlgst te doen aanbieden voor BIJDRAGEN in bet Internationaal Poolplan Onder verwgzing naar een bericht in dit Nummer meenen zg te kunnen volstaan Mogen velen hnnne overtuiging deelen dat Nederkind s plaat b j dexen I ooltocht niet ledig MAG Uijven Mr A A van BERGEN UZBNDOORN 6 PRINCE J M NOOTHOVEN tan GOOR Dr W JULIUS H W G KONING Mr J FORTUIJN DROOGLEEVEB Mejnfvronw BEGEER Wgdstraat veriangt met FEBRUARI eene DlEtVSTBODE GEVRAAGD t enFEBBUABI eene OlSISSfSdli als MEID alteen Adres met franco brieven onder No 668 of in persoon aan het Bareau dezer Courant In een klein Gezin verlangt men den Eersten FBBBÜABl een fatsoenlijke DIENSTEOSS F l Adres onder No 671 aan het Burean dezer Conrant Eendrachtige collectie STALEN Tan BÜKSKIN en LAKEN om daarop gedurende het jaar bg Particulieren te verkoopen is voor soliede personen verkrijgbaar bg AUG MASCgMEIJBB grossier in dat vak te Amtterdam Spuistraat 38 De collectie is uitgebreid en Toor elke streek TÏndt men keuze De prgzen zgn laag gesteld Mke ellenmaat wordt afgeleverd en de uitverkochten direei franco opgegeven EeiToNDEBOFFICIER met primo Febmari den dienst TCrlatende bekend met moderne talen eene nette hand schrgvende zag zich gaarne GEPLAATST op een KANTOOR of als OPZICHTEB op eene FABBIEK Brieven franco onder No 670 aau het Bureau dezer Courant