Goudsche Courant, zondag 8 januari 1882

1882 Woensdag tt Januari W 2712 GOUDSCHE COURANT J teiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m J JU i U i i I 38 dooden 112 gekwetsten Neen die behoefden gelukkig bg den burgerlgken stand te Zevenhuizen niet aangegeven te orden het zijn geborenen 1881 is op dal puut voor die gemeente gunstig geoeeal 38 overledenen loch op een bevolkii g viin 2355 zielen is niet veel Ën toch is bet zielenlal van Zevenhuizen in het afgeloopen jaar afgenomen er zgn nl 262 personen uitgegaan tegen 127 ingekomen In totiuj zijn er alzoo 61 zielen verloren De Draukwet heef ook daar haar gunstige werking doen gevoelen Nieawjaaridag was zoo kalm als nooit te voren geen wenechers geen dronken armoede geen vechtpartgeu wat zeker al te danken is aan de 7 proces verbalen tegen verschillende personen wegens openbare dronkenschap opgemaakt Van de 21 drankwinkels hebben er sltchts 10 een vergunning gevraagd é i slechts I boven hei maximum Dagblad Het gereclitshof te s Orarenhage deed gisteren uitspraak in de cbrreclioneeif appellen welke op 3 Januari jl zijn behandelde Het Hof heeft V M M V D eu J H Czn uit Hill geisberg eu Zevenhuizen Ier zake van mishandeling van den rgkfvelilwacbter R met uneming van verzachtende omalandigheden ieder tot Um maand celstraf Het vonnis der Botterdamsche rechtbank waarbij de hoisvr van T G Ie Kolterdam was veroordeeld lot 14 dagen celstraf wegens onbevoegde uiloetening der geneeskunde werd bevestigd doch de straf veranderd in eene geldboete van 80 Het Pal V Jmst vestigt de aandacht op efnaanteekening van mr A A De Piuto bij de laatst verschenen aflevering van djk heriiene Bandleidiag toi Het Ktltoei nu Urafvaritnij van wijlen zQn broeder waarin betoogd wordt dat de eio ptioneele eedsafbgging vnn Isnëlieten gevergd is in strijd met de wet Aau het kort verslag nopens den polilieken toestand in het ganvemrment Atjeh en Ondrrhoorighrden loopende van 28 Oeiober tot en met 10 November jl worden de volgende berichten ontleend Voorvallen van eenige politieke betekenis hadden iu evengemeld Igdtverloop in Groot At niet plaats hoe zeer de marodeursbenden zich weder enkeh malen schuldig maakten aan kleine rooverijen en geweldadighe len Deze benden zouden volgens van verschillende zijden ingekomen brrichleu in hevige mate Ie Igden hebbeu van koorts en bniksieklen Bgiia al de volgeliiigen van Tengkoe di Tirou vjor een groot gedeelte lieden uit Pedir keerden naar dat landschap terug Tengkoe di Tirou zelf zwierf nog met een twintigtal aanhangers in de heuvels buiten onze poslenlinie rond naar beweerd wordt alleen door schaamte over het weinige succes zgner pogingen weerhouden terug te keeren De bevolking hield zich overal bezig met den veldarbeid In de kampongs waa de gizondheidstoesland zeer bevredigend Behoudens het vermoorden van oen tweetal leTelok Semawe waonaehtij e Chineesen de aanleiding tot welk misdrgf nog niet bekend was viel op politiek terrein omtrent de Onderhoorigheden niets bijzonders te vermelden De gezondheidstoestand was over het algemeen niet gunstig terwijl de bevolking iu verscheidene landschappen op de Westkust veel overlast ondervond van tggers In Tadoe zonden deze dieren 30 van de 70 inwoners verscheurd hebben Het vervoer per as neemt te Amsterdam verbazend toe tengevolge van de ooncurreutie die hoe langer zoo grooter wordt èn tnsscheu lie twee groote rgtuigvereenigingen èu tusschen de stalhouders sleepers onderling Nu zat de oudste vereeniging die ook de zoovenoemde nAapies exploiteert Ie beginnen met 1 Febr e k des middags tussohen 2 en 5 uur boodschappen rgdeu voor ƒ 0 26 per lil dat is men kan zich zonder nl uit te stappen laten brengen van t eene einde van de stad naar het andere Of deze toestand van dagelgks toenemende concurrentie lang znl dunn zouc er met den ondergang van deze of gene vereeniging te eindigen meent men te mogen betwgfelen Kiesvereeniging GEMEEITTEBELAITG In de vergadering van 2 Januari 11 is tot Candidast voor de VEBRIBZIIJG op 10 JANÖABI 9 k voor een LID van den Gemeenteraad gestold Dr fl IJssel de Schepper die als zoodanig den Kiezers dringend wordt aanbevolen Namens het Bestuur 6 J STEENS ZIJNEN hco Voorzitter J A ROEST VAN LIMBURG Secretarü SUMS BOMm EN mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAüXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijsoourantea worden op aaavrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverd De Goudsche Kiesvereenigiiig heeft voor de VERKIEZING van een LID van den Gemeenteraad op DINSDAG 10 JANUARI 1882 tusschen 9 sm en 4 sn tot CANDIDAAT gesteld den Heer C J W m KLM een man van onafhankelijke positie bekend met de belangen van handel en fabriekswezen TSn wien men kan verwachten dat hij zelfstandig de belani en der Gemeente zal behartigen Het bestuur Verzekering Maatschappij 7oor de Nationale Militie de Hoop gevestigd te Arnhem Waarborgkapitaal VEERTIGDUIZEiN D GULDEN De Directie van bovengenoemde Maatschapp berigt belansjhebbendo dat de deelneming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSEt AARS voor de Ligting 1882 is opengesteld waartoe dagelgks gelegenheid bestaat bjj den Heer CA B BANTZINGBR Korte Tiendeweg No 17 te Gouda waair tevens gratis Reglementenen verdere Inlichtingen worden verstrekt Namens de Directie A J MOLLMANN Hoofddirecteur II K Kiesvereeniging Heclit voor Allen Voor de aanstaande VERKIEZING ven een Gemeenteraadslid wordt met aandrang aanbevolen de Heer C SOO ED BOOlvd Namens de Leden van genoemde Vereeniging HET BESTUUR Te Koop Gevraagd 2 stel GLASDEÜREN hoog p m 2 50 Mr breed twee Deuren te zamen 1 10 1 30 Meter Adres franco No 669 aan het Borean dezer Coarant Eau Merveilleuse prga per fl 1 00 alleen bg Louis 9 V ELTEB Eeni Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MEKK te letten UIT HET MAOAZinC VAN M RAVE SWAAY ZOXEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda 193 WESTHAVEUr 193 Mooiste HAARKLEURMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOGENXTOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mjjne behandeling worden alle onrelnheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgnveroorzaakt LOKAAL UUT en VEEMAAK 008THAVBN CONCERT van het JEAN BECKJbRQUABTET op DINSDAG 10 JANUARI aanst s avonds ten 8 ure De INTEEKENLIJST 1 25 ligt tot Maandagavond bg den Kastelein der Sociëteit nE REÜNIE waar tevens voor leerlingen van het Gymnasium de Hoogere Burgerschool en de Stedelgke Muziekschool persoonlijke toegangkaarten a 0 80 verkrijgbaar zjjn EAAUMAAKERS heeft vooihaodeu Appel bollen Sausyzeubroodjes Kooinftiuiiebrood Klein gebak Geoonterveerde jroenten Patés de foies gras enz TEER ZWAVEL ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldelgk alle onzniverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkragbaar per stuk bfl L 8CHJENK te Gouda ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droogpleever Forluiju Eiotterdam Rente a Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 g iA twee drie zes twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen knnnen ook plaats hebben door tusscheukomst van den heer Mb J FOBTUIJN DROOGLEBVBR Advocaat te Gooda HOÜWEILING te HOTTERDAM van Ca 200 00 stuks Vurenen Grenen Petersburger Croijnstadtsche Zweedsche Riga Memelsche WghA ger Delen en Platen Amerikaansehe Grenen Balken w rkant bekapt en vierkant bnaagd Eene lading versehe JSiga Vuren Krootibalken Eene Nieuwe lading Eiken Sibben 4X4 Geschaafde en geploegde Delen Amerikaansehe Grenen Delete en Platen Kolders Juffers Sparren Sparhouten Eiken lUbhen ena Liggende op de werf Rotterdamsch Welvaren en in de Loodsen in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Botferdam Op Woensdag 11 Januari 1882 des middags ten 12 uur in het Verkooplooaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LAOH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen zijn Het hout is 5 dagen vóór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkeljk ten vervoer te water en per as MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG den 9 10 en 11 Januari ligt de Boot bfl de BALKEN Snelpersdruk van A Bsinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 10 Januari 1882 Bq da heden platla gehad hebbende rerkiezing roor ecu Lid ran 4 0 Gemeenierajid hebben van de 886 kiezers 433 ïm tem uitgebracht Zooals ouie Kfew uit de ofticieele opgave in onze courant hebben kunnen zien zgn er te dezer slede 138 vergunningen aangevraagd tot verkoop van iterkin drank in t klein Tot heden werd hier door 246 personen sterken drank iu t klein verkocht In 1881 werden in deze gemeente M V Totaal Geboren zond levenl aangegevene 37 371 750 Overleden 287 307 594 Levenloos aangegeveu 31 17 48 136 2 Huwelijken Ëobttcheidingen f Gedurende 18S1 zijn in de Wang hier ter slede 488 676 Ned pond kaas gewogen In 881 zgn te Gouda Ier Markt gebracht 1385 koeien 6691 kalveren 6454 schapen 16066 varkens 64 paarden en 67099 kilo boter Dé heer I C van der Hek alhier is benoemd tot hoofd der openbare lagere school te Krimpen aan de Lek Benoemd tot leeraar in de gisohiedeois m aardrykskuade aan het gymnasium te Sneek de heer J W G van Maanen te Moordrecht Loop der bevolking t Gondersk over 1881 Geboren 38 M en 83 Vr te zamen 66 levenl aangeg 1 M 2 Vr Orerledeu 21 U en 18 Vr Ie zamen 39 In de gemeente hebben zich gevestigd 68 M en 67 Vr te tarnen IS6 en hebben de gemeente verlaten 86 M en 82 Vr te zamen 168 De werkelijke bevolking bedroeg 31 December 891 M 863 Vr te zamen 1753 In dat jaar werden 22 buwriqken vollrokkeB Loop der bevolking te Berkenwoode over 1881 Geboren 14 M eu 10 Vr te zamen 24 Levenl aangeg 1 M Overleden 7 H en 4 Vr tezamen 11 In de gemeente hebben zich gevestigd 20 M en 32 Vr te zamen 52 en hebben de gemeente verlaten 17 M en 24 Vr te lamen 41 De werkelijke bevolking bedroeg op 31 December 345 M eu 314 Vr te zamen 659 In dat jaar werden 6 httwelyken voltrokken Te Gouderak zgn 10 aanvragen aan het gemceDtcbestuur ingediend om vergunning lot uitoefening vtn den kleinhandel iu aterlcen drank zijnde twee meer dan het maximum der te verleenen vergunningen volgens de Wet Het aantal kleinhandelaren in sterken drank bedraagt ihana 18 Te Berken wonde is door 6 personen aanvrage om vergunning pdaan tgnde bet dubbel van het miximim bg de Wet bepaald Dit Ouderkerk a d IJsel meldt men dat aldaar Zondag kort na den aanvang der godsdienstoefening nndat de predikant den kansel beklommen had een der in de kerk aanwezigen big kbnar aan verstandsverbgsterlng Igdende algemeene ontsteltenis te weeg bracht door het maken van allerlei wilde gebaren en het uitschreeuwen van onbestemde volzinnen Toen de predikant dientengevolge vau den preekstoel k ara maakte bedoelde persowi van die gelegenheid gebruik om fluks den kansel te bestijgen vanwaar hg op dezelfde wgze voortging steeds meer en meer schrik en ontsteltenis verspreidende Na niet zonder mo ile van die plaats verwijderd en buiten het kerkgebouw gebracht te zgn keerden rust en kalmte langzamerhand terug en kon de godsdienstoefening worden voortgezet r i II I I I 11 11 1 1 j 1 De vereeniging tot verbetering van armenzorg te Rotterdam geeft op oubepaalde lijden kleine rlngecbriften in het licht waarin vaak hoogst bekarti eMwaardige opmerkingen voorkomen Za IcW iQsm in het laatste vliegende blaadje de vot ifir iMMfcnwing overgenomen uit de Charity Oj j t éil t mr tkporter De gevoelige gever van aalraoi up t Mergeschokt wanneer vroeger of later bij zijne pOjfiBgeu om het lol der armen te verzachten de overtuiging zich aan hem opdringt dat het zgn plicht ia hunne ellende grooteudeels te laten rusten omdat hij die niet uit den weg kan ruimen en dat zijne pogingen er slecht toe dienen om hel ware geneesmiddel ongebruikt te laten Zgn toestand kan in vele opzichieu vergeleken worden bg dien van een warm roenschruvriend die de bloem vau twee valken op het slagveld ziet worsieiea Hg ia niet bij machte den strijd te doen ophouden niet bq machte de vreeselgke slagen af te weren Hem en zgneu geestverwanten slaan slechts twee wegen open of zich 100 dicht moegtilgk bg de strijdenden te plaatsen en hier eu daar eenige der neerslortende sbichtoffers uit het gevecht te redden óf zich naar de raadzalen der vorsten en de vergaderzalen der volken ie begeven om daar de mschlen Ie beslrijda die de legers uitzenden D gever van aidmoeien slaat even treurig tegenover de ouweteude ma sa in eenegfoote stad die met slom hopeloos geduld tegen de sehgubaar ouvermgdeigke rampen van baar lol strijdt In dien strijd zelf kan bg zich niet mengen bij kan alleen lellen op enkele op zich zelf staande gevallen die toevallig binnen het bereik van zijne hulp vallen of hg kan de oorzaken van dien strijd opsporen om ze zoo mogelijk we j te nemen Waarom kan de liefdadige niet met eenige hoop op goMi nitsiag t u a e shea beidm komen waar bet gewone rampen der armen geldt Omdat deze rampen voor een groot deel toe te schrijven zijn aan oorziken die de armen zelven noesten kennen aan omstaDdigheden waarvoor zg zelven de verantwoordelijkheid dragen Hier kunnen wg niet meer dan een of twee voorbeelden aanhalen lot toelichting van deze bewering eene bewering die menigeen hardvochtig cal toescbgnen die niet door ervaring de a men heft leeren kennen en die dus niet ds juistheid der stelling knu beoordeelen De opkomst der drankhuizen is iie der oorzaken van de ellende der armen in de minder ontwikkelde arbeidende klasse de klasse waarmede wg voornamelijk te doen hebben is drinken veeleer regel dan uitzondering Niet hardvocbligbeiii of onverdraagzaamheid geven ons die woorden in den mond Wq welen hoe somber hun leven veelal is maar er zgn duizenden vrij ordenleIglce gezinnen in deze stad die bgna gebrek Igden en die zich slechts weinig van het hoog noodige zouden behoeven te ontzeggen wanneer de man i iet dronk Zonder bepaald dronkaanis te zgn drinken velen dag in dag uit toch zooveel dal hunne gezinnen armoedig in plaats van welvarend zgn Niets wordt voor den kwaden dag gespaard en zoodra er iets in den weg komt wordt de liefdadigheid te bnip geroepen In dezelfde omstandigheden geraken de armen door de vroege huwelgken die in de lagere klassen de vrouwen verrwakken en de geestkracht der mannen uitputten Men zou haast wenschen dat de vereeniging onder de vragen op haar formulier ook deze had opgenomeu Op welken leeftgd zgt gij getrouwd Men zou op die wgze eene leerrijke statistiek verkregen hebben Niemand dieeremsiig over gedacht heeft zal het gewicht der bevolkingsnuaestie wegogferen niemand die waarlgk veel met armen in aanraking is geweest zal de kwade gevolgen licht lellen van zoovele huwelgken tusschen knapen en meisjes gesloten En dit met alleen omdat de vader al zgne verdiensten aan bet huishouden moet afstaan in de jaren dal hg moest sparen en dat de moeder hare gezondheid bederlt door te vroeg de moeite en bezwaren der gehuwde vrouw te dragen maar vooral omdat bg toenemende armoede vnn het gezin en toenemende zwakte van de moeder da kinderen steeds ongezonder worden een nieuw geslacht wordt lecds bg de geboorte tot machteloosbeid en Igden veroor