Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1882

deeld Teel Tin wat men de gewone dagelgks Toorkomende ellende der armen ou kunnen noemen ontataat door deie ooruken die alleen door de armen lelreu uit den weg geruimd kunnen worden Hel ia an het boogate belang dat ig lelven er tegen etrgdeu eu ze doen ophouden maar zg zuUen dit niet doen zoolang de kwade gevolgen er van verzacht worden door onberedeneerde liefdadigheid Daarom ia het dat liefdadigheid kraobt nood ig beeft kracht om het Igdea aau Ie tien dal tot genezing voeren moet Daarom behoeft echter de liefdadigheid niet werkelooa toe te zien zoeals wg in den aanvang zeiden er Blaau twee groote velden ter bearbeidiog voor haar open Zg kan den atrg d aauiien en wanneer toonla vaak gebeurt een arm slachtoffer ouder onverdiende rampen bezwgkt kan zij zich haasten om bgsiaud Ie bieden krachtig en afdoende omdal hare geestkracht niet uitgeput is door eene uuttelooze worsteling met hel onveranderlgke kwaad De dood heeft onverwachts deu broodwiuuer weggerukt een wedow eu wees blgten aohier de ware voorwerpen onzer org een gebrekkig kind heeft geen ander vooruitiichl dan oiiwelendbeid gebrek en leed maar hii r behoeft de liefdadigheid niet te vergeefs te treuren I Zg kan de duisternis voor dit kind in licht verkeeien en uch met volle vreugd en zelfvoldoening aau zgn wrlzgn wijden Onttrekt zg zich aan deu individueelen strgd dan kan zg bare kracht aan groolaober ondernemingen beproeveu De elleudige woningen der armen de ongezonde omgeving waarin zg genoodzaakt zgn te leven htt gebrek aan onschuldige eu opwekkende vermaken hunne onkunde omtrent de eenvoudigste wetten der hygiëne ziedaar eeuige gebreken die de meiiscbenvrienil kax heipeu verwgderen gebreken die len naliwste samenhangen met deu toestand der armen en wier behandeling veel meer tot hun geluk zal bgdrageu dan het geveu zelfs van de grootste geldsommen Nu op de vergadering van Stad en Lande van Gooiland besloten ia aan de harddraverg en renvereeDi i i hel terrein der heide nabg Bussuin voor hsl liauden van harddravergen vour 40 jaren ie huur af te staan vernemen wg dat bg die vereeuiging het plan bestaat eene tribune voor 1600 peraaurn te bauwen met middeltribune evenals verleden jaar voor de koninklgke familie met sleeuen onderbouw waarin weegplaats commissiekamer kleedkamer bergplaats voor restauratie en ruimte tot berging der banken met ijzeren bovenbouw zinken dak enz Tevens liceft dit vereening er ooren naar den 2andweg van de reu baan naar het dorp Bussum af met grint klinkers of keien hard te doen inukeo den weg bekend ouder den naam van Doodweg De groole wedloopen op de heide tussoheo Bussum en Hilversum ii a roc Kwi voor de duizenden liefhebbers hebben dus alle kaus voor lang bestendigd Ie worden Deu heer A van Lier eigenaar van het OrandTlié ter en van den sohouwborg in de Plantage Frauaohe Ijian te Amsterdam zijn Zondag bij gelegenheid van het SO jarig jubilaeum als tooneeldireoteur van vele zgden zoo uit het binnen als buitenland uit de kunstkringen en van particulirreu tallooie bewijieu van achting hulde en waardeering gebraoht Onder de gesolieuken die hem werden vereerd lag in de eerste plaats worilen genoemd een fraai lilvereu theeservies met toepasseigk opschrift van een aantal getrouwe bezoekers zguer schouwburgen Omlreut het proces legen de Amslerdatnschc milliuenenjuffrouw meldt het Paleu van Juttilie o a het volgende Dinsdag nerd namens den leverancier die het veel besproken beslag deed leggen wegens duur hem verkochte en geleverde kostbaarheden tot een bedrag viin ƒ 68 900 conclusie van eisch genomen tegen die juffrouw Hierbg beperkte de eischer behoudens zgu verdere en meerdere recliteu lijii eisch lot een bedrag vau een der op de rekening voorkomende voorwerpen een broche met briljanten Uit de ter zitting genomen conclusie blgkl dal de elsohcr lot die beperking geleid werd door de vrees dat hg niet eens de kosten van het vonnis lol betaling van 8 900 op de gedaagde zou kunnen verhalen Om toch dergelgk voor execoiie vatbliar Tonuis Ie kannen verUggeu zoo de eitoher aau de sch ilkisi onder den naam van registratierecht minsteus ƒ 2377 05 moeien betalen ook al zou h j geenerlei voordeel uit het vonnis genieten bg gebreke aan goederen waarop het kan worden ten uitvoer gelegd De eischer is dus roorziobtlgbeidsbalve begonnen met betaling der broche te eiseheu BuitenlaDdsch Overztcbt Zondag zgn door de kieKotleges 79 leden benoemd voor den l uaohen Senaat in plaats van het éeo derde deel der niel voor bet leven benoemde senatoren dat om de drie jaren aau de beurt van aftreding is plus 4 plaaleeu voir overleden aenatoreu Het is voor de tweede maal dat deze vrrkietingeu geaohiedeu sedert de vaststelling der Fraiisohe grondwet en evenals in Januari 1879 hangt ook uu veel van haren uilslag af Toen werd de senaat tui monarohislisoh republikeinsch eu achtte men de republiek voorgoed gevestigd en confliclen tuascbeu beide kamers voortaan oumogelgk Enkele weken na de verkiezingen ruimde maarschalk Mac Mahou de plaats voor den heer Jules Grévy In de drie daarop gevolgde jaren zgn toch nog conflicten voorgekomen en ontstond eene kleine doch iiivloedrgke psrtg in deu senaat die niet kon instemmen met de maatregelen legen de oleriealen door de regeering lu artikel zeven van het bekende ontwerp Ferry voorgesteld Men herinnert zich hoe de regeering door hel toepasseigk verklaren van in onbruik geraakte wetten de toestemming van den senaat oiinoodig beeft gemankt eu haar doel iu nog ruimere male bereikte dan met art zeven mogelgk was geweest SMert dien Igd bleef het ctntre gaucht duiident onder de eminente leiding van deu beer Jules Simoo de repubtikeiiiso ue regeering vgandig eu vormde het meermalen met de rechterzijde eene meerderheid tegen het kabinet Aan dezen toestand hoopt men door de verkiezingen van margen een einde Ie zullen zien maken Men hoopt eveuals iu de kamer ook in den senaat eene regeeringsmeerderheid te zien oulstaan die zoo al niet door dik eu dun dau toch zeker iu hoofdzaken met het miuialerie Gsnibetta ai medegaau Deze hoop schgnt naar de eerste berichten te oordeeleo verwezenigkt te zullen worden Van de 79 vorige leden behoorden 42 tot de republikeinsche partg en 37 tot de reohterzgde Volgens de ingekomen telegrammen winnen de republikeinen 22 zetels eu tellen thans iu deu Seuaat 207 leden tegen 96 conservatieven Waarsohgnlgk zgu ook de dissidenten bg de 207 republikeinen gerekend doob hun aantal is niet zoo groot dat de meerderheid er door iu gevaar zal worden gobraoht Het eerst zal deze nieuwe meerderheid op de proef warden gesteld door bet voorstel der grondwetsherziening dal spoedig na de bgeeukomst dsr kamers die Dinsdag hare zittingen hervatten door de regeering zul worden ingediend Het betreft de veranderingen van de grondslagen voor de verkiezing van ilen senaat op weuce wg gelegenheid genoeg zullen vinden terug Ie kiineu als de zaak werkelgk aan de orde wordt gesteld Daarenboven wit men in de grondwet schrgren dat de kamer door den tcrutin de litte door groole kiesdistricten moet worden gekozen Deze wgze van verkiezing is een lievelingsdenkbeeld van den heer Gambetla De heer Paul BerI heeft eene circulaire aan de prefecten gericht opdat tg vooral nauwlettend tullen doen toezien dat ht geeue kweekelingen op de katholieke scholen zullen gebruikt worden die niet iu het bezit der vereisohte akte zijn Ten slotte zg nog vermeld dat uit de rekening over 1881 blgkt dal 217 millioeu meer in de staatskas is gevloeid dan bg de begrootiog nas geraamd Aan de Z ai y Nem wordt uit Pargs geseind dat de heer Crowe een der Engelsoh commissa rissen vour het handelsverdrag lusschen Frankrgk en Engeland verleden Vrgdag een oudcrbouJ had mei deu minister Anuvier Hg bood hem zekere voorstellen aati op wollen en katoenen stoffen ter vervanging van die welke de Engelscbe regeering onvoldueude aelitle Ue heer Bouvier verklaarue dat hg vooralmnog geeue machtiging had om de voorstellen auu te uemeu De heer Crowe zou daarop gisteren Zaterdag met den heer Baleman naar Londen lerugkeeren zoodat geen der Kugelsehe commissarissen meer te Parijs aciiterbigft Het staal thans aan dr Frauscbe regeering Z gl bel blad om aanuemelgke voorstellen Ie Loii en te doeu indien hel traciaat iu Februari niet zul afioopeii Uu Londen wordt aan S O geseind dat Zaterdag aldaar eeu kabinetsrtutd is gehouden waarin besloten werd om buitengewone maatregelen te nemen ten einde de uildeeling van wapenen aan de bevolking van Ierland te beleltcn eu de personen die zich daaraan schuldig makei gereohtelijk te vervolgen De heer Foisler zou beden aan de Koningin op Osborue bclangrgke voorstellen betreffende de lersche aangelegenheden ter goedkeuring aanbieden Hoe weinig constitutioneele tiu in Duitschland heerscht blgkt uit het volgende ofScieele stuk De Reicluanzeiger behelst een schijven des Konings aan het Slaatsministerie gecontrasigneerd door Bis marck waarin verklaard wordt Het leoht des Konings om de politiek van Pruisen naai eigen goedvinden te leiden is door de grondwit beperkt maar niet opgeheven De regeeringsdadeu ook als zg door een minister zijn gecontrasigneerd blgven regeeringsdadeu des Koniogs Derhalve kan niet verguud worden de rechten des Koning iM voor te stellen alsof zg van verantwoordi Igke miuiateis uitgingen Dat is in tegenspraak met PruKens monarchale tradllien Het is j aarom des Kunings wil datzoowel in PruiseumJn de wetgevende vergaderingen dei Egks over lalWHags coustilu tioqeel recht van persoonlgke leidin il r politiek geen twijfel blgve bestaan en steeds dsikiecniug o orde tegengesprokeu alsof door hei contrawgu der verautwoordelgke ministers aau de regeeiMsdadeu hel karakter van zelfstandige koninklgke Seslissiugrn wordt ooinomeu De plicht der ministers is op te komen voor s Kouings coustittttioueel reoht tegen twijfel en tertgdeslelliug Helzelfde verwachl de Koning van de ambteiiaiendie aan den Koning den ambtseed hebben afgelegd Ver is het van hem de frigbeid van verkiezing aaubanden te leggen maar voor ambtenaren die met de uitvoering van regeeringsdadeu worden belast en dieutingevolge vau de verpllSbtiiigcn van hun iliensteu van de wet op de ambltdgke tucht niet kunnen wonleu ontheven strekt zich de liezworeii ambtsplichi uit tot de vertegenwoordigen der regeeriugspoliliekook bg de verkiezingen Eèu trouwe vervullingvan dien plicht zal de KOliiiig met dankbaarheiderkennen Hij verwacht van atU ambteuaren dat zg zich op groud van hun ccrT n trouw vau verkiezingsbewegiugen legiu de regeering verre houden De parlementaire commissie belast met het onderzoek vau het wetsontwerp up de kirshervonning beeft zich vereeiiigd met de wgzigingeu duor deu Italiaanschen Seuaat iu dat ontwerp gebrjcbl Oniniddellgk na de hervaliiug barer ziltingeu zal deKamer der Afgevaardigden de gewgzigde voordraoLt in behuudeliiig nemen De goedkeuring wordt zeker geacht Bg hel tegenwoordige vaak ruwe m ongezonde ueêr waar verkoudheden aau de orde zijn vanden dag makeu wg er vooral zorgvuldige mae lers opmerkzaam op hoe gemakkelgk bg kinderen uil eeu aauvankelgk onbeduidende hoest de sniarlelgke kinkhoest of de gevaarlgke kroep kau uutslaan eu van hoe veel belang hel is voor deze in dergelgke gevatte kouden of tol voorkoming daarvan steeds een goed middel bg de hand te hebben Wg meencn daarom de aandacht te niogeu vestigen op ecu preparaat waarvan bet buileiigewoue uut alt voorbehoeden hulsmiddel schitlerend gebleken is Dit is de KUKLAKDSCUE DSUIVEN BOUTHONIO een sedert 14 jarm door W H Zicexkbiiheb Ie Mai 2 uit eeu afkooksel van wgudruiven eu uiterst fijne rietsuiker toebereid zeer sniukelgk sap dal de kinderen gaarue iitneinen en dat hen tevens zeer veel goed doet Daar er namaaksrls bestaan lette men bg deu aankoop op het eliquet eu de sluiting der flnsohen met den naam van buveugenocmden uitvinder Zie de advertentie in t nummer vau bedeu De Efdctenbeurs II Amsterdam 9 Januari 1882 De geheele week kenmerkte zich vooruamelgk door de stilte die in de ineette hoeken beerschte Woensdag vooral was de beurt zeer ontstemd eu hoewel Donderdag eu Vrgdag eeuige meerdere animo aanwezig was die Zaterdag echter wefir verflauwde zgu tucli de meeste kocrteu niet hooger dan de vorige week BlKNjiNLAMDSCHl WAAKSKK Staêl oKdt Integralen sluiten Vk belde vieren t hooger Premieleeninft Ainst loten sloten bouger de groute waren de kleine I t heler Holt daarentegen l lager SpoorwefteemngeH Deze soorten waren nogal geanimeerd Behalve voor de 5pCt obl der Holl 8p die 1 4 de aand Ind 8p die 2 = = 3pCt obl do die 1 1 verloren zgn de noleeringen hooger Aand Holl do Expl mg Centraal i geslemp obl do t K sch do Vit aand Ëijusp volgef Buxtel aand i 4Vi pCl obl l do 76 80 gest 2 2e Hyp en Z Oostertp beter TramwayleeniHgen zgn chier zonder handel De Nederl ging 4 de Kult 6V1 pCl achteruit overigens alles ouverundird Indmirieele waarJen Ook in deze soorten was het zeer stil Aand Stoomv Nederl konden het verlies der vorige week wéér dekktn en noteerden 104 a 110 Afr Hv weer hooger en gestegen lol 140 s 142 Overigens geeue belangrgke verbeteringen VerHes isoet worden geconstateerd voor aand Hv Arast van j do Havensloomb van 6 do Ned Bk van 2 dS Ind Handels Bk van 1 do Ned Handelmg reso ran v enkele anderen van i i EoaoPEEsciu WAARDIN Staat mdten Hongaren n Ootteurgkert hielden zich goed de veran deringen zijn wel luttel doch de stemming is vast Portugal Ijehaalde eenig avaus Spanje moest iels prijsgeven Butsen hadden het meest te lijden bgna alle soorten die gewoonigk verhandeld worden sloten met verlies Cerl Harab gingen 8 achleruil eu noteerden 66 de leening 76 ging voor de kleine obl t oote l j achleruil 78 T iMiinK 7 9 verloor 77 j do 66 t s andere toorleu minder Uitzondering maakten de Ousierleentngen die vast met neiging lot rgziiig uareu eu 60 die i hooger sloten Turke flauwer Egypte voor de 4pCi flauwer doch de Spw leening 2 hooger ü Prmtieleeningai varieerden nogal Hooger noteerdei Antw l Brutt ïhei 1 Oottinr 4 l lager Houg f Sluhlw 1 Outtenr 64 l s do 60 du 68 circa 3 Weeneii 2 Prnits 2 Köln Mind Spw 4V 126 Hues 68 i Madr 4 Turk Vi SfOorvtgleeHingn Op een paar uitzonderingen na moesten ook hier de Kussen eeu veer laten Mursch Sysr zing l si Kursk Cheuk a 1 achteruil Mosk Kursk obl Orel ¥ ii e Houger sluten de 4i pCl Hyp obl Gr Kast mg die 92 Jel Gria i die 887 Mosk Smol die 93I nuteerden Iu de andere soorieu wat weinig variatie alleen inoesl Warschau Weeueu IpCt prgs geveu AmerikaamschI waabden SlaaU aidun De 4 tpCi N A leening moest hel avans vau de vorige week wéér prgsgeven ook SpCi Florida gingen IpCt achleruil teragl Mexicauen almede met verlies von is ii sloten Bratiliauru wareu een weinig gedrukt doch kouden zich hentclli ii Peiu s en Veue uehi s nagenoeg ouverauderd eu hertlcldeii zich ilus vau de Woeiiadag en Donderdag geleden verliezen SpoorKegUtniuge Een globaal overzichi van den loetland dezer fundseu 111 de afgeluopen weck wOrdt grg ven door het volgend schema Maaiidaic re iolie Dinsdag ferm Wuentdag reactie van 1 è 4pCt Donderdag animo Vrgdag mtat animo Zaterdag flauw De obligation aren gunstiger en 1 è 2 pCt hoogir duoh de aanderlen en oirtificalen bgna allen lager iMioh Cenir verloor 4 Denv Bio 4 Wabash 3 de overige 1 a 2 pCt Cairo Si Louis eert l s huoger Induttrietle ihurdm Colorado s waren inde afgeloopi ii week zeer gezocht en ciroa 6pCi huuger Ï7 i 27 ook Max ell t wareu wiligir ui fn V PBOLO aATtE i NTK Het geld Wat veel ruimer k 4 Ie b kainrn T P S Oükjhedeu was de stemming flauw Voor bgna alle Eurupeesche fundseu valt wegens opruimingen te Pargs eu te Landen eeuige verlaging te vermelden Voor Kusten b droeg dtie a i Spanje Ojsienr vaster Ook Turken Meïicairen en Peruanen eeu paar fraciieii Uger Kust tp flauwer Theisi sp I pCt houger Warschau Weenen lager Biuuei 1 Slaattfondaeu ferm do tporeu voor ceulraalaaud engest obl l voor Buxtel obl beter Indusineele waarden mede in flinke slemmin Amerik sporen verkeerden tengevolge van loodls opruiiningeii uok in A 1 we stemming hoewel de noteering te New Yurk williger wat GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedepone r l drie witte Zikdoekeu eeu roode Zakdoek een gouden Speld een Roozenkrana eeu Cuchel een grmdeu Bing met haar eu een Trnpker gevondeu op de Turfmarkt AFKOiXülGI G De BURGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda ilocn Ie weien dat door den Raad dier gemeente in tgne vergadering van den 16 December 1881 it va tgetleld de volgende verordening VERORDENING op i LagemtnUm Koffiekuilen Bierhuizen e Tapperijeu te Oouda Art 1 Oniermiuderd de brpaliugei der Wei van den 28 Juni 1881 Stbi na 97 ii ieder die een logement tliiapstcde koffieliui bierbuit lapperg of ander huis waar men gelagen zet overneemt of opricht verplicht binnen acht dagen daarvan schriftelgk kennis te geven nnu den Burgemeester Art 2 Oe lugement en slaapaledebouders moeten dagclgks iiScir s aiondt tien ure nan het Bureau vni Politie inleveren eeu uittrektel uit hel Register iiot zg volgens art 476 no 3 van hel wetboek van strafrecht venilicht zgu Ie houden door hen onderleekeiid en bevatteiidt opgaaf van al de peraonen die op dien dag bg hen zgn aangekomen en uaehtvtrbigf houden Wauneer s avonds na tien ure iiog personen aaiikümen moeten zg het uilireksel uaarop die personen zgn vermeld s morgens 66i nageu ure aan het Bureau van Politie iuleieren Aj De hoadert der buizen iu art 1 termeld zgn verpMoht die te middernacht te sluiten en tot deu volgendenden oohleud vier ure gesloten te huU len H l i hun met uitzondering van de logement eu aUap tedebouders verboden in dien iuuchenigd bezoekers Ie omvangen of uanwizig te hebben Art 4 Zg zgn verplicht vdór inidderuaobt deu bezoekers aau Ie tegg n dat dczeu behooreu Ie vertrekken en bg weigering of ualaligheid om aan die aautegging te voldoen daarvan dadelgk kennis Ie geven aan het Bureau van Politic Indien na zoodanige kennageviug iu hunne huizen bezoekers worden aangetroffen worden die gestraft Art 6 Als gelagmnkeiide personen of bezoekers worden niet betcltuuwd de leden des buitgezius de builenthuiv woneudc ouders kinderen of bloedterwanttu van d houder van het huis zg wier tegciiwojrdighiid aldaar vertitcht wordt 4 zij die in de daarvoor bestemde buizen nachtverblijf huudm en als zoodanig op het regiiur zgu iiigesehreven Ari 9 Gedurende de kermis lu in bgzondere gevallen kan ile Burg inecsier vrijstelling van de bepalingen van an 3 en 4 verlecneu Art 7 In de bij art I bedoilile buizen moet op eene zichtbare pla H in de gelagkamer aanwezig zgn een exemplaar deler verordening welke legen betal iiir ter Secretarie dezer gemeente verkrg gbaar is Art 8 Tol hit contlatceren van de overirediugen dezer ver rile iiiig zijn ook beuxijd al de beambten der Geine nie Zg maken daarvan procet verbaal op Art 9 Aan de btainbieii van Politie wordt de lalt v r trrkt urn de huizen dir in deze verordening bedoelde persoueii hu is ondanks ten alle tgde en dot ook luitclieii zonijndcr en tonsopgang binnen te treden met iNuchlneiniiii van de forrnaiitiiten voorgetcbreren bij ari 3 der wel van 31 Augutlui 1853 Staatsblad no 83 ten einde zich te verzekeren of de bep dingen dezer Verurdeniug worden nagekomen Art 10 De overtndingen tan dize verordening worden getlraft alt vulgt die vau ail 1 met eene geldboetp van ƒ 6 tot 16 die vau art 2 mei de siMffen dairvoor bg htt wetboek van strafrecht bepaald die van de artt 3 en 4 met eine aeldboele van ƒ 6 lot 15 of gevangenisstraf von 1 tol 3 d igen tczimeu of afzouderiyk die van art 7 met eene gelflbeele van 1 tol ƒ 3 Art U Bg bel lu w iiig jredeu dezer verordening houdt op te gehlen e verurdeniug van politie op de logeraeotin herbrrgi koffiehuizen en tapperijen te Gouda van d n 18 December 1866 6 Februari 1865 gewijzigd dfn 13 Juli 1866 Zgnde deze verordening aan de Geileputeerde Stalen van Zuid Hulland volgens hun bericht vau deu 27 30 December 1881 iu afselirift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschud waar het behoor den 7 Januari 18ti2 Burgemeester en Welh iuders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN i D Secreiaris B u BBOUïVER Stand r er e r 1 j k e GODDA nKBOReK 7 Jan Cornell Johaaars ouilen H vla Wil i tSn en van der SUrre irie oadersO C Maree en A C van der S een 8 lolianbca Coruclii ouders C M de Jong en M de Hoog Johanna ooderi H Blok en P Seharlenan 8 Cornelia Adriant ouden H A C Brink iiiaa en tl Sliedrccht l illeiii oudrri A de Jongen M P VerblaauM OVERLEDEN 1 7 Jan C M ISaodera 6 m 8 B Overtonder 58 j 10 m H Snikkenbur j M J v n Beuaekom 06 j N W Markentegn vied D van Kleef 62 j K Blom huiavr van J van Nus 89j 9 M Malie SSj Burgerlgke Stand van onderstaaude gemeenten van SI Dec tot 6 Jan 18S2 Moordrecht GEBOREN Gricije ouden V van Vliet en O de Hit Martina Harmijalje oodcn k Noorlander en J Noordcgraar OVKRLICDEN A d Uraga wed vau P Loeve 00 j G Mopptlcnburtr 6 j A Sloof 2 j Oouderak GKHOUKN Jobaiiue ouden P Kruit en J VerLocf OVERl EUEN D 1 de Win 5 m C Vink 11 m J Ment 8 W Verliofven 1 m ONDEItTHOUWI A de Jong 80 J en C Hoogen duorti SI j GEHUMD A B de Brogn en A de Jong StolwUk GEBOREN Sijgje oodeia H Hlonk ra A Gou i Cornelia oudera J Anker en W Graveland HilligjeMargje onder C van Megeron en N de Vrie Dirk oudera A van Mi L ren en G lloogendooru OVERLEDEN C Both 16 j B Verkaik 19 m GEllVWD I A Stoppelenburg tn N Denker Haastreoht OVERLEDBN W F Ooma 10 ia VÜBt over de maand December GEBC RE Marrigje Grielie oudera J lijlteobogaart en A C Oskam Adriana ouden G de P ter en C Spin OVERLEDEN C J vaa der Meg 9 m A Zuidbroek weduwe rai D Schouten 70 j Reeuwijk GEBOREN Calharina ojdert S de Rgk ea M Boekraad Nieolats Coruelii ouden P üiteabrock en A E Vermeü Jofalunea oudera A Breviel eu A Koere Waddinzveeo GEBOREN Willem uden A d Jood eu J Borg rMaria Margaretha ouden C Nederhuf en M vau E If H Thoen 4 n GEIILWU J Doere en J Zengen Zetrenhoieen GEBOREN Antje ouden A bpekman en A Verhoef Lena Aaltje oudrn U Oelderbloui eu 1 C Nieremeuer Johannes Pieter ouden P Wek eu A Zuidervliel OVEHLkDIN P Megnen 78 ONDERTEOl WO 4 Albl a eu B Jlordiik GEHUWD B de Q ul eu J de Hertig M M AÖVËRfENTliN 40 JARIGE Pjï gfl VAX JACOB BORKÜS ES WILHELMINA yak deb VOORUE Hunne dankbare Kinderen en Be Ondertrouwd B J KÓP PEN0L Arts J J A P DE SEIJFP Bergen op Zojm 9 Jan 1882 biawdkinderen Gouda 12 Jan 1882 Bevallen van eene Dochter M BEINKMAN SLiMRïrHT Goudii 9 Jan 1882 V Voorspoedig bevallen van eene Dochter W J TAN DKE BIJLVAN DEK SaNDEN Hasenteoude 6 Jan 1882 Tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Aanbehuwdkind overleed hedennacht en kalm na een geduldig Igden mjjn harteIflk geliefde Echtgenoot de Heer GEERIT OVBREIJNDER in den ouderdom van circa 59 jaren Wat wij in hem verliezen kunnen alleen zg beseffen die den overledene van nabg hebben gekend Wed G OVBBEIJNDER Gouda 8 Jan 1882 van dkh Tobiïk Eenige en algemeene kennttgeving Heden overleed zacht en kalm na een kortstondige ongesteldheid tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder NELA WILHELMINA MARKENSTEIJN Wed van Dibk van Klekï in den ouderdom van ruim 62 jaren Hun bedroefde Kinderea en Behuwdkinderen Uit aller naam T J van KLEEF Gouda 8 Jan 1882 wordt GEVRAAGD tegen Februari een niet beneden de vyftien jaar Adrea onder No 671 aau het Bureau dezer Courant