Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1882

Die iets te vorderen hebben van of ver schnldigd zjjn aan den Heer JAN JANSENgewoond hebbende te Gouda en aldaar over leden worden verzocht daarvan vóór den In FEBRÜARIJ 1882 opgaat of betaling te doen I ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN OHÖOGLEEVER te Gouda 0oudsclie Zangvereeniging JAAR 1881 82 2 IJ I T V O E R 1 1 G Mendelssohn op DONDERDAG 12 JANUARI 1882 in het Lokaal Nut bn Vebmaak Oosthaven des avonds ten 8 ure Diipteur de Heer S van MILLKjEN Solisten Mej M C van V sopraan Mej G K V D L mezzosopraan de Heer C C H P tenoi de Heer H van HEMERT bariton van RoUerdain Programma 1 Koren en BasSolo uit fPauluêt Loreley gedicht VAN E Geibel Die Kreuzfahrer N W Gadb Leden Donateurs en Donal rices voor het op 1 Februari beginnend nieuwe vereenigingsjaar kunnen na aanmelding bij het Bestuur deze uitvoering bijwonen tegen O 99 per persoon en introductie van Dames tegen ƒ O 50 HET BESTUUR SOUBA EOTTEfillAL Wegens de gewone jaarlijksche Ketelkeuring zal de Raderstoomboot De IJSEL h s DONDERDAG 12 JANUARI NIET VAREN De directie Mejufvrouw SWITZER vraagt tegen FEBRUARI een flinke DIEJVSTBODE MEVROUW VAN FRANCKENBERG en PROSCHLITZ Crabethstraat 229 vraagt eene Dienstbode tegen 1 FEBRUARI e k Bg een HANDELAAR kan een net ijverig geplaatst worden die genegenheid bezit om kleine reizen in den omtrek te doen welke reizen bg ambitie uitgebreid znllen worden Net schrift en eenige bekendheid met vreemde talen hoewel t laatste geen bepaald vereischte zal tot aanbeveling strekken Zouder goede referentiën onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder Letters A M aan het Advertentie Burean van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in L pakjes a 15 cent pakjes a 27 cent en heele pakjes 50 cent te Oonda bij J H BOERS Apotfa Benthuizen bg Wed O den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bij P Versloot Alphen aji Rgn bij L V arossieau Zoon Boskoop bg J van Bergen VïMindMortlM M algemeaiM B kt In dit land ToorkomMida Brenala een dief die ons des nachts Aanrandt ralt ie ons op het onrerwachts aan Zij die er aan lijden geToelen pljQ In de horst en lenden lelft somtijds In den rug Ze ï ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid lot slapen Des niorgens voor al heeft men een onaangena men smaak In den mond de tanden zijn met een slljm achtlge zelfstandigheid bezet De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware t drukking op de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te rullen leegte In liet binnenste van de maag Deoogen zijn doT en de buitenste deelen er van worden I koud en klam Na een zeker f tijdsverloop krijgt men een f hoest die blJ den aanvang droog Is maar na eenige maan1 den vergezeld gaat met op geving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid n ie vergeefs tracht hlJ te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hIJ zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hlJ eensklaps opstaat ondervindt hIJ een soort van duizeling hlJ geraakt verstopl gecon3tlpeerd zijn huid Is droog en IJ oogenbllkken warm het Woed wordt dik u traag HlI wit der oogen kiljgt een geelachtige tint De urine wordt behalvo nog ddt ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls Is do zieke genoodzaakt het voedsel dat hIJ gebruikt over Ie geven die brakingen laten in den mond dan eou i m bitteren dan eens een zoetachtigcn smaak achlcr uu jseer dikwijls zijn ze door hartkloppingen geiolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd Blei ren voor de oogen én ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kcnteekenen doen zich beurtelings voor Men beweert dat een derde der bevolking nderdtzun uf genen vorm daaraan lijdende Is Geneeslieere 1 hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer blokte boili ogen Eenlgen hebben die als een levorzlekte beliaiuldt anderen weder als slechte spljsverteerlng sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet ecu hunner versctiiUende behandelingen heeft een guostlgü uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortel extract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgcl In elk geval volkomeu geneest De slechte spijsverteering Is een zeer ornsllge ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangetiracht De Selgcl Slroop Is een afdoend middel zelfS In de moelelljkste gevallen A J Whitb Eigenaar te lofidon Breda VANDsOooRBERaH Generaal Depötvoor Nederland ook verkrijgbaar t lj alle Apotheken la Holland Java en Kolouleii Prlji van da Siroop t 7l vu de PiUea o n Te Gouda THIM ApotL TWEE HEEREN wenschen hetzi met hun beiden hetzg gezamenlgk met anderen te DINEEREN Brieven franco met opgave van oonditiën aan het Bureau dezer Courant onder No 672 BORST OARAMELS tegfn hoest en i rkoudhpid bij oDÜrr annbe wel 770 Getuig schriften Mijnheer Recht aangenaam valt het mg U te verwittigen dat ik op mjjn jarigen leeftgd kaalhoofdig was sedert verscheidene jaren en door het gebruik van de ontwikkeli ngabalvem weder in het bezit ben van een volledig haartooi ja zwaarder en bezetter als ik coit htb gehad bggevolg Heer Theophile hulde aan de waarheid en een ieder die twgfelt kan van mg getuigenis komen inwinnen Alphen iaet C VAN T RIET GROEIMIDDEi Citral van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Schedelhuid Haarof Oaardworui Uuldzeer vroegtydig Gr S worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar Ontwikke linirsbalseni Binnen korten tijd verkrijgt de bei aarde huiil linar vonge groeikrscht weder ƒ 2 de flacon KLEURMIDDEt Rood grgs of wit hoofdhaar teven baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhondend en onschadelgk Met een flacon it ƒ 2 van dit middel heeft men een kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bij THEOPHILE FredeHkaplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam @ @ s uit het UkGKZim van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREUNDER Ju Markt 148 Gouda Berigt uit Zwitserland ZURICH 18 Febrnarjj 1880 Mgu Heer Het verheugd mg zeer u te kunnen mededeelen dat uw Ugulandsche OruivenBorst honig door zgne uitstekende kwaliteit als proefondervindelgk middel t gen HOEST en HEESCHHEID enz gehjk reeds zoo vele jaren nog voordurend door het publiek alhier io groote maate verlangd wordt Ik verzoek u daarom om eene nieuwe bezending van 20 2 100 4 en 200 8 Flesschen Hoogachtend J UHLMANN Apotheker Verkrggbaar in flesschen k fl 2 £ 1 en 65 Cent ter wgl tot voorkoming van bedrog of namaak iedere flesch van een tinnen capsule voorzien is waarop nevenstaand fabrieksmerk gedrukt is Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Oudewater bg F Jonker Idenburg Haastrecht bg J D den Hartog Bodegraven bjj P Versloot Stolwgk bg C G van den 3erg Tairyke geiuigiohriflen van eerste Genecakuiiiligen Op veracheideue Teiilooastellingeii met Meüaillei bekroond Het door 30 Jaar gerenommeerd Anatherin Hondwater van Br J j POPP KK Hof Tanimeetter Ie ffmm Kadikaal geuersmiddri voor elke TaDdpijn alsook voor ieilere liekte der Moilholli eu van hel ïandvleeaob Beprorfde Mondtpoeling bg aanhoudende Kerltiekle 1 groote flesoh i f 1 75 l flesoh ï f 1 20 1 kleine fleach a 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkrnd wit zonHer ze te besehailigen Prgs per doo ƒ 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen dooKo van 1 30 beproefd Tandzaiveringimiddel De eohta aromatisohe van De J O POPP zij maakt ile tanden zuiver wit zonder het émail aan Ie doen bewaart ze voor ziekelgke aandoeningen en houdt den mond frisoh Het stuk kost 40 els en ia toereikrndg voor een half Joar Tandplombeering praktiioh en zekent middel voor zelfplombenlng van bolle kiezen Prijs per étui 2 60 Krnidenzeep aangenaam en best middelvoor Vlekken Uitslag Zomereproeteu enPuisten Hoofden Baardsohilver en Kortten Huidkrankhedea en alle onreiufaeden derbovenhnid Pryi per ituk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt rerzooht uitdrukkelgk K K HofTondmee ler POPP s Geueeamiddel te verlangen en slecbis die aan te nemen welke van mijn Fabriekaraerk zpn voortien Ddpdls zgn geleatigd te Gouda bij L Scheuk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F Ë van Santen Kolff apoth en A Sohipperegn Se Co blauwe poreeleinwinkel te s Hage bg J L F Snabilié apoth i te Delft bg A van Bg n Ie Sehieilaui bg C Malta Gu te Ijeiden bg B Noordgk l Amalerdam bg F van Windheim 8e Co en H H Ulolh b Co apotheek te Sofaoonhoveu bg S Wollï en Zoon te Alphen bg L Varisieau en Zoon te Utreoht bg G H N van Spaiy e idem Labry Porton Droogisten Snelpersdruk van A Brinkhan te Gouda If BULLETIN VAB DB CMIDDSGHE GODRANT ttsAti ÏSÜ SY l=xs VAK Een Lid van den Gemeenteraad van Gouda op Dinsdag lO Januari 1882 üitg ebrachte Stemmen 4$3 van onwaarde ö Geldige Stemmen 448 Alzoo volstrekte meerderheid 225 Daarvan verkregen de hh Dr H IJSSEL de SCHEPPER 217 stemmen C HOOGENBOOM 115 C J VAN DEB KLEUN 72 C IJS8ELSTIJN 86 en nog 9 stemmen op anderen Zoodat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Dr H IJssel de Schepper en C Hoogenboom Snxlfebsdxuk van A Bbimemam TI OoCDA