Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1882

1882 Vrijdag 13 Januari N 2713 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAJJD OUOA 12 Januari 1882 De uilslng der Verkiesing v im Eeu Lid fan den Oemfeuterand on Groada op Uinidag 10 Jannari 1882 ia aldua Uilgebraohie Stemme 463 van oniraarde 5 Geldige leinmen 448 Altoo olatrekte meerderheid 225 Daarraa rkregen de hh Dr H IJaael de Sokeppcr 217 C Hojgenboom 116 O J an der Klegu 72 en C IJaaeUlijn 35 temmen terwijl nog t ateminen op anderen irerden uitgebracht Zoadat eene heratemming moet plaala brbbcu tua chen de betren dr H IJs tl de Schepper en C Hoogeuboom Reedt fUiere a zondfrlijk bekend gemaakt VERGA DKRLVG v N DIN GEMEENTERAAD Vrijdait den 13 Jnunari 1882 dra namiddags ten 1 ure feu einde te behandelen Met adrea ran C i de Gidta betrtkkelqk de alool langa ue Denle Kade en de zoogenaamde Boomgaardatnat Het adtea ran hel Beatuur iler AMeeling irGonda n Omatreken van de liolland ohe Maa a appg ran Landbouir houdende verioek am ene bgdrage uit de Gemeentekas ten behoere der in 1882 Ie Gouda te houden Algemeeue Vergadering en tentoontlelling dier Maat chappij Te beaoeniea Een Lid der Commissie raa Toeuufit orer het Museum ran Oudheden Eeuen Slads Geoeesheer Eeneu Aanspreker by i e begrafenissen Ëeneo Lykdrnger Eeuen Brugwaohter aan de brug op de Raam by de Lange Willemsteeg Maandag 16 Januari e k beeft de e der CkruMgk Literarueke Zeiitge plaats in het lokaal Nut en Vermaak Ditmaal al de beer I H L RooKmeyer uit Arnhem optreden die zal sprekenorer De eerste E angelie verkooüiging lu Nederland Wy veaiigen de aandacht op aohleritaande adrertentie drr Oymnostiek rereeniging ExciiUioB die het roornemen heeft een opleidings klasae te openen roor jongena ran 12 16 jaar Dat de gymnastiek een uitstekend middel ia tot outvikkeling rsu het lichaam behotll niet meer Ie orden betoogd Voor jongena ran genoemden loeftyd ia het zeker zeer nciliaBra geregeld aan gymnastÏKhe oefeningen deel Ie nemen die hen ten slotte op een roldoende hoogte brengt om later met eere lid te worden der rrreeiiiging Alle pogingen om de gymnastiek met rmcht te doen beoefenen lerdienen o i ondcrsleuning en wanr ran de jongelui tegenwoordig zooreel geeateain spanning gevorderd wordt hebben plannen als die ran ExcELaiOB recht op aller belangstelling In de rereeniging Oranje en Nederland treedt hedenavond a s spreker op de heer Lion Cachet die geruiracn tyd in de Tranaraal vertoefde aldaar heeraohende zeden en gewoonten leerde kennen en in den laataten tyd nadat de Transvaal ons aller belangstelling trok daarorer reel sprak en schreef Ook hedenarond zal hy orer de Transvaal spreken Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de tooneelvooralelling ran Zondag 16 Januari e k die onder onze advertenlien aangekondigd wordt Het ia een beneftoe vooratelling voor den heer W Hart die hen welke de voorstellingen v het Utreohtach gezelschap bezoeken dikwyls in verrukking bracht door zijn apel en voordracht Het op t voeren aluk Mwkel Strogoff geheeten heeft eeu groote reputatie en er komen daarin tal van huogat tragische tooneelen voor die in verschillende groote aledeu reeds veler bewondering en toeI juiohiiig verwierven Men deell ons mede ttat reeda een gedeelte der wagoua beuoodigd voor den atoomtramdieiiat l jo Gouda Bodegrareu bier ijjn aangekomen Zij moeten 0 eeu smaakvol uilarlyk kunnen bogen en er zeer net uilzieu Verder Boeten zij uit eeu oogpunt van gemaktielyk zitten uiela te wenacheu overlaten Wy oiftvingeu hat Vel g ran den toestand ran het Zieken en Weitnweimnda Providentia alhier orer 16 s De gezamenlyke oiitvsngiten hebben beilragen 26 30 70 de uitgaven 2440 65 zoodat een b itig aaldo bestond van ƒ 190 05 Aan dit veialag onllesoen wij het vclgeode In de rerale plaats M H I is het my aangenaam U Ie mogin mededeclen dat de Vereeniging zich aUeugs meer e mepr uiiblïidt doordien enkele leden van lieverlede meer doordrongen worden vau het nut of beier gezegd de voordeelen welke hun in lijnen vau ziekte of ongevallen door de Vereeniging worden geschonken en tevens doordien hun uu en dan de gelegenheid wordt aangebDltea zich onderling te amnseeren len einde voor een oogenblik de ijligelgtsche besbmineriogeu eens ter z de te sielienlHi te vergeten Wrllichl lal het woorfi amuseren ab een disaonnani wanklank in het verslag eeoer Vereeniging als deie U in de ooren klinken doch ik vertrouw dal na eeoe kleine toelichting Ü met my zult erkennen uuanloor gsenszina de belangen der Vereeniging nu het oog worden verloren maar worden bevarder l doordien de leden een beter begrip v n MJoeldtr Vereeniging krygcn nl om elkander te kelpnt eu daardoor de egoïsten de leden die zich alleen aan sluileti om te trekken eu liever tien dat hunne mede erklirden voor heq erken dau zelf de handen uit de mouwen Ie steken zooveel mogelyk tot betere leden te hervormen Met dat iloel werd den 2u Januari den kinderen der ieden len genoeglyken avond aangeboden in het Vereenig iugsgebouw woactoe het plan was uilgegaan van hel Bestuur eu de uitvoering lot stand kwam door gemeenschappelijke samenwerking en bgdragen liët leiieu Eeu 2S0 taI kinderen maakte daarvan dan ook gretig gebruik en geen wonderl Zóó iets was nog nooit van den werkman lu Gouda uitgegaan Niet alleen dat hun een voorslelliug met de tooverlanlaarn werd aangeboden maar vooral was gezorgd voor een goed onthaal op Chocolademelk eu Krentenkoeken welke door de vrounen van het Bestuur werden rondgedeeld terwyl elk kind bij het naar huis gaan een fraaie prent lot aandenken werd medegegeveu Vooral verdient nog vermelding dat een en ander werd afgewisseld door muziek geheel belangloos door eenige dilettanten ten gehoore gegeven en owler het zingen van schoolliederen Dat ook dit jaar door de leden op nieuw zoo n genotrolle arond roor hunne kleinen wordt te gemoet gezien l at zich gemakkelyk begrypen en hangt dan ook slechts alleen af van de bydragen welke voor dat doel door hen worden afgezonderd Voorts dient vooral gemeld dat het WcrkliedeuTooneelgetelschap onder de zinspreuk feredeling door BeKkamng bestaande uit Bestuurders en Leden d r Vereeniging den 2fln Maart een kloek besluit heeft genomen nl om voor eigen rekening een tooneel aan te schaffen en dit des winters te doen plaalFcn waar des zomers de Bestuurskamer is op de bovenzaal Ie Stage van het Vereenigingsgebouw Daardoor worden wel is waar de kosten van znalhuur by uitvoeringen bespaard en is zoodoende de gelegenheid geopenil den leden met hunne hulsgenooten tegen een lage entrfc 20 et zoo nu en dan eens een genoegelyken avond te verachnffen maar heeft het Tooneelgezclschap zich daardoor een schuldenlast van pl m ƒ 250 op de schouders gehaold doch het is een feit dat ala men de werklieden van het ongeoorloofde wil terughouden het groiidbeginael van het Werklieden Tooneelgetelschap men hen de gelegenheid moet geven het geoorloofde te kunnen genieten Wat het Vereenigiiig8gebouw iBgaa blijkt hetgeen zeer te bejomraeren ia dal de $ iilen daarvan zrer weinig begrip hebben wai t in fkaata d it b r dts Zondaga of een enkele andere arond in de week het gebouw door hen wordt bezocht schitlereU le meeslen door hunne afwezigheid en ware hel met dal ejikeleu gelrouwe bezoeker daartoe raedewerklei dan voorzeker zou de toestand der Vereeiti ik wel eens lul eeu ongunsligen kunnen worden f Bfebrochl en zou dit juist Ipii i adeele van de n t zotkers nhloopen want ile ervaring he fl nu reeds geleerd dat de gelrouwe bezoekers hoogst jeldm en de nooif beioekers steeds onder hen worden gevonden die het meest aan die Vereeniging te danken hebben Of is het geen treurige verplichling hier Ie moeten constateeren dal het Bestuur reeds met het begin van dit boekjaar December 1880 heeft moeten bfsloilen de pachtsom van het buffet van 7 lol op ƒ 4 25 per eek te verminderen omdat de pachter met overlegging zyner boeken aantoonde die som met te kunnen m lkB befalen Indien elk lid slecbis 10 cenis per week in het Gebouw kwam verleren dan hail het Beftuur lot de vermindering der pacht niet behoeven te besluiten en ik ben er zeker van dat de overgroole meerderheid toch wel 10 Ct per week in een koffiehuis verteert en was het hier de plaats om mijne ervaringen len iieze eens nader Ie omschrijven voorzeker ronde ik u treurige feiten dienaangaande kunnen constateeren Hoch wil mij daarmede met onledig houilen maar hopen dat de leden toch éénmaal zullen inzien dat de Vereeniging niet kan bloeien zander samenwerking er eendracht eu daartoe allen behooren medetewerken Ka i het bezoeken van het Gebouw door de leden niet gunatig worden geno md toch IS den laatsten tyd daarin wel eenige vmbrlt ilf temeHcen ft ganslilt iMMiiKig N is het feit dat do verkoop van Sterken Drank zeer klein en dat van Bier en andere konsumptie grpot kan worden genoemd en dat dit zy tot eer der bezoekers gemeld de orde voorbeeldelooa ia en zelfs by looneetvoorstellingen etc by andere hier ter aiede plaala hebbende uitvoeriugec niet eisttet Ten slotte M H vermeen ik hel hiel tüt ondienstig i U zoowel met de lectuur iai iêeatafel ala met het tarief der couanmtie bekend te maken De leestafel ia voorzirn van het volgende 1 De Goudache Courant 2 N eowe Gortdacbe Courant 3 Gouweuaar 4 Verslag van den Toestand der Gemeente Gouda 5 Veralag van het Verhandelde in den Gemeenteraad 6 De Werkmansbode 7 Recht voor Alten 8 Asmodée en 9 De Amsterdammer Aangaande het tarief der coiisumtie kan worrlen gemeld dat dit zeer laag gesteld is en vooral datgene wat niet tot de spiritualiën behoort b v een groot glas Bosch Bier 6 ct Koffie 5 en Chocolademelk S cl per kop Spuitwaler 5 ct p glas Limonade Gazense enz p kogelflesch 12 ct Kn hiermede M H eindig ik he Verslag van den toestand onzer Vereeniging na haar 7 jarig bestaan in de hoop de resniiaien U mogen bevredigen en hel Bestuur op Uwe medewerking mag blyven rekenen len einde hare zoo moeilyke verpliehtingeu weder met vernieuwden moed en ijver te kunnen voortzetten En nu een woord van dank aan U HH Donateurs niet alleen voor den finantieelen steun aan de Vereeniging maar inzender voor ds belangsttlting die gy daardoor toont om den toestand van den werkman te willen helpen verbeteren Moge ook dit jaar dien zoo noodigen sleun niet te rergeefsch worden ingewacht I Het aantal Donateurs is dit jaar verminderd met 2 waarvan 1 bedankt en 1 vertrokken en vermeerderd met 1 zoodat het 7e boekjaar onzer Vereeniging sluit met 60 Donateurs en 375 leden CORBESPONDENTIE SCHAAKSTRUD 27e Zet Alkmaar Wit Gunda Zwart B 3 B 4 C 5 E 4 De enquête commissie uit de Tweede Knmer omtrent de exploitatie der Nederlandsohe spoorwegen heeft hare zittingen aangevangen