Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1882

In de 4t i I Rotterdamsohe A rr Reohtbaak TU Pinsing is o a Teroordeeld A F niaehintat t Gouderak bekl T n haou tot ƒ 21 boete of 4 dagen ger Het Faiirtmi erneemt dat de luit gener l Van der Heydei bet roornemen beeft tljn pennoen te Tifageo Uit de 66e jaarlgksohe 1880 rekening en verantwoording van de directie der weduwen en weetenkaa roor de officieren fan de laudmuchi blijkt dat de gewone contributie bedroeg 324 99S de bgdngen ran gepensioneerde officieren ƒ 2I U64 pCl van het bedrog der leverautiëii aan het leger ƒ 36 989 jMBle van ingeschreven kapitalen ƒ 100 000 luaknAe met nog eenige balen een totale ontvangst v f 892 544 De nilgaT beliepeu pensioen aan weduwen ƒ 884 132 onderstand aan weezen ƒ 6289 begrafeniskosten van 21 officieren ƒ 8100 aankoop lan kapitaal grootboek 78 211 eni te lamen ƒ 371 996 Batig aaldo ƒ 20 648 Aan inschrijvingen grootboek 2 a pCt bleef de som Tan ƒ 4 120 000 Op 1 Jan 1880 bedroeg ket getal weduwen 637 dat in dut jaar tnet 25 vermeerderd werd Daarentegen overleden er 25 hertrouwden er 2 en werden er 3 geroyeerd Op 1 Jan 1881 bedroeg bet getal gepensioneerde weduwen dus 362 Dinsdag warm al de landbouwmaatsohappijen van Ne lerlan i op een vergadering Ie ülrtfi t vertegenwaordiEd Men besloot daar in 1883 een nationale Umtbouwteiitooiistclliux te houden iie by genoegunen gel lelql en sleuu tot een internationale tiil worden uitgebreid De Jf M waar is nog niet definitief bepaald Vennoedelyk zal Amsterdam worden aangewezen wegens de in dat jaar Jaar gehouden wordende koloniale tentoonstelling Tot leden der commissie lol regeling dezer tentoonstelling werden benoemd de beeren mr C J Sickesz te Laren voorzitter C J Van der Oudermeiilen te Wassenaar mr D Vi ser inn Hnzrrswoude te Amsterdam J A baron Van Hardeubrock te utrecht J M K kebecke te Goes M Mnrkebnoh te Witten A J Van der Hoop vnn Sloohteren te Groningen baron Van Uarinxma thoe Slooten te Dokkum P A Van der Borph van Vordeu te Vorden P F L Waldeck te Loosduinen seorftaris en ü J M Jongkindt Coniiick te Wageningen adviseur Hel Balfkerabond i Amsterdam hoadll op 18 dezer aldaar eene vergadering o a ter bespreking van den achteruilgnng der bakkery en de verhouding tussoben patroon en persünetl Men meldt uil Goes Hel plan tol het houden f au een Zeeuwsche lentoonstilling voor nyverheid en kunll op nijverheid toegepast en van een wedstrijd t r den handwerksman zal tot uitvoering koroen jBy de Commissie die zich daartoe hier heeft gevormd hebben zich een 62 tal voorstanders in de vooniaainsie plaatsen van onze provincie aangesloten Aan de bazen en werklieden is eene circulaire gericht tot deelneming en verdere bevordering van het dotl Er zijn veertig prijzen uitgeloofd 10 a ƒ 10 10 i ƒ 5 20 4 ƒ 2 60 en 120 getuigschriften De lentooustelliug en wedslryd zal gehouden worden in de maanden juli Augustus en September Het voorloopig verslag over het handelstrnctaat met Prankrgk is verschenen Op den voorgrond stellende dat in de goedkeuring vnn het trnclaat eese beslissing van groot gewicht is gelegen wellicht van ver reikende gevolgen daar de wetgever HB TOor het eerst geroepen nordt handelend op te treden tot rrKeling van internationale handelsbetrekkingen by de ommekeer in de handelspolitiek van het bnilenlaud werd vrij algemeen de magere en onvollidige toelichting van hel ontwerp belrturd Hen meende dat de regeering niet genoeg rekening had gehouden met de gi nijzigde bnitenlandsche handelspolitiek en vroeg wat er tot voorbereiding van dit tractaat was gedaan ïal van inlichtingen werden gevraagd o a welke de toestand zon wezen als op 9 Februari het oude tracloat vervalt en geen nieaw is gesloten Voorts wensohte men overlegging vlin verschillende staten en protocollen Het tractaat lelf had algemeen een ongunstigeu indruk gemaakt daar tegenover de voordeelen doorFrankrgk bedongen wg gcniegin moeten nemen met hooge rechten van onze producten bij invoer in Frankrijk Behalve voor ka is zyn nagenoeg geene speciali voorrtchten aan Nederland toegekend Tarief A werd dan ook zeer onvoldoende gracht Ook was de indruk ongunstig met het oog op ari 12 waar de bedongen gelijkstelling in den regel slechts schgn is De groote meerderheid achtte eene gezette overweging eerst mogelgk na aantulling der loe liohttng en dfong aan op verlenging van den termqn van ratifioatie De commissie van rapporteurs sloot zich hierbg eenstemmig aan en drong er bij de Kegeering op aan dat ig ernstige pogingen bg Frankrgli tot verlenging zou aanwenden Uit Bleibwijk meldt men Donderdag jl vervoegde sich bij den landbouwer C Hoek alhier een persoon om vee te koopen eu koofal twee runderen met beding die Maandag 9 dezer te leveren te Aotterdam in de stalleu van den heer Bierman Hg gaf voor genaamd te zijn P Petersou en te handelen voor G C Lpi don Toevallig vernam de verkooper dat de ware naam van den kooper was Pieter van der Zgde afkomstig uit Strgen waarom hg Maandag geen koeien zond maar zelf bg Bierman den kooper afn achtte die echter niét verscheen Volgens informatiën moeien reeds meermalen op deze wgse bedrogenen dezen koopman op een of andere plaats niet paartlen of runderen Ie vergeefs hebben slaan wachten Bedoelde koopman il flink middelmatig van lengte stevig gebouwd draagt een vollen board en knevel die evenals zgn haar donker bruin zgn hij is 42 of 43 jaar oud zgne stem is eenigeziiis schor en hg spreekt ook Engelsoh Naar wordt medegedeeld ïullen al Je tien meteorologische Noordpoolatalioiis op 1 Augustus 1882 met hare waarnemingen aanvangen en die eenjaar lang voortzetten Alleen de Amerikanen hebben het plan daarmede 3 jaren vol Ie houden In Oosunrgk heeft de graaf Wilczek en in Zweden ile koopman Rchmit alléén de voor de eipedities uit die landen benoodigdr geldmiddelen verstrekt Te Ginéve wordt van den telephoon gebruik gemaakt om het tikken van het normaal uurwerk op elke plaats van hel observatorium te kunnen hooren Hiertoe zgn draden aangebracht naar de verschillinde afdeelingen en daar met telephoneu verbonden Ook is hel observatorium in verbinding gebracht met het raadhuii zoodat ook daar het likken van het nor maaluurW rk kan gehoord en vergeleken worden met de daar geplaatste uurwerken Door eenige Hnagsche officieren is een vereeniging geslicht die aan een grooten ffSpaarpot doitdenken Het doel is door maandelgks een vastebydrage te leveren zich voor later een kapitaalijete verwerven De offii e benaming luidt andersj ouder de officieren draagt de vereenigiug echter reedsden naam van spaarpot Ëen soortgelijke vereenigiug moet ook reeds eenigen tgd ondeV enkele ambtenaren bestaan Hel doel is gelgk de middelen zgn het eveneens doch men neemt een beaiiddelaar aan die kalis op kapitaalvermeeritering maar ook op kapitaalverlies biedt de loterij namelyk Ëen clubje ambtenaren hier en elders verspreid schaf zich bg elke trekking sen aantal loten aan waarvan de prijzen onderling worden verdeeld Dut de deelnemers zich niet met al Ie groote illusiëu vleien blijkt eehte voldoende uil den naam der vereeniging die ffSiroohalm heet Rolleri Hieuviil Met toestellen voor ictriciteit moet men voorzichtig zijn dat is reeds eenige malen op de tentoonstelling van Porgs bewezen en nu heefi zich in de woning vnn lord Salisbury weder een geval voorgedoan dat wel lot voorzichtigheid dwingt Een twee en tnintigjarig arbeider twani daar in aanraking met de geleiding roor de electrische verlichting en werd op slug gedood ï e maobine die 117 Bruiische luTipeii voctlt is zestien paardekrachten sterk Bg dm verongelukte was geen eiike teeken Ie bespeuren zooals men dat wel ziet bg personen die door den bliksem getrofFeu zgn eu men vermoedt dat de heftige sc iudding der hersenen de oorzaak van zgn dood is geweest Kti BritUh Medical Journal merkt bg dit geval aan dat eleclriciteil zeer goed in lo batiing znu kunnen gebracht worden bg de doodstraf Het lijden zou voor de misdadigers veel minder zijn en het veisohrikkelgke vun de straf zou er door de onbekende kracht niet minder door worden Den loden J inuari II had ten huiite van den Hoogleeraar Hnrting te Utrecht de lantsle samenkomst plaats van het Hoofd Comité ter behartiging van de belangen der Transvaaslohe Boeren Aan het slot daarvan verklaarde de Voorzitter onder hurtelgke dankzegging ann zgne medeleden hel Comité voor Ontbonden onder voorbehoud echter ter afdoening van nog een paar zaken die uithoofde van den grooten afstand der Transvaal en den laiigin tgd dien een briefwieseling vordert nog niet geheel ten einde hadden kunnen worden gebracht In deze samenkomst is beslaten aan den heer Paul Krflger vice president der Znld Afrikaausohe Repnbliek een brief te zenden waarin deze is medege leeld dat eene som vnn vgf eu veertig duizend gulden ter beschikking lint van de Regecrfaig der ZttidAfrikaansche Republiek ten kantore van de heereu Chr Oorlman Zoon Ie Utrecht Hierbg voegden irg nog kei volgende vIJeze som is het heAna dat na aftrek der reeds gemaakte of nog te inaken onkosten overblgft van hetgeen in zeer talrijke giften door het Nederlanilsobe volk zoowel hier te lande als in zgne overzeesche Koloniën en door elders wonende Nederlanders is bgeengebracht om deel door geschriften en hunne verspreidin t onze Transvaalsohe staragenoolen bg te taan in hunnen rechtniutigen sttgd voor vrgheid en recht deelsom te helpen voorzien in den eersten nood die het gevolg van dien strgd moest zgn Het bijgevoegde gedrukte program door ons tot onze landgenooten gcrioht geeft n daaromtrent nadere aanwyzing Wij laten nsluurlgk geheel aan uwe Kegeering over aan deze gelden die bestemming te geren welke hel best strookt met het doel waarvoor zg on werden toevertrouwd maar het zal ons aangenaam zgn later in hoofdtrekken te vernemen welk gebruik daarvan is of zal worden gemaakt opdat wg in staat worden gesteld ons tegenover onze committenten te verantwoorden Alvorens zyn taak neder te leggen voelt het Hoofd Comité zich gedrongen zijn warmeu dank te betuigen aan allen die het Hoofd Comité bg hel vervullen run zgn raoeielgke taak zulk een krnchtigen steun hebben verleend Namens het Hoofd Couiité enz P HAKTING FvoriMer H F JONKMAN SeeretarU Utrecht 9 Jan 82 Uit Leeuwarden meldt men De personen die Vrgdagavoiid jl eene niet eene dienstbode alleen wonende weduwe gelil afgeperst hebben met bedieiging van moord zyn gelukkig in handen von de justitie Hel zgn drie ougeliiige utt tien fatsoenlyken burgerstand i ee lun 20 eu een vun 22 jaren Niet uil nood maar om verteringen te maken pleegden zij de misdaad Door vergelykiug van het schrift op hel adres van den gefingeerden brief waarmede toegang tot het huis der weduwe werd verkregen met dat van brandbrieven die eenige maanden geleden aan een geacht ingezetene gezonden werden is gebleken dat de schrijver dezelfde persoon was Allen hebb n volledige bekentenis afgelegd zoowel van het een als van bel ander en tevens is aan den dag gekomen dat althans twee hunner ook de dader z jn van eene poging tol inbraak bg eene buiten de voormalige Vrouuenpoorl wonende edoite 14 dagen geleden in deu nacht gepleegd i Het gebouw liuui Sacrnm te Arnhem is aan een groot gevaar ontsttapt Terwijl er in het uevengebouw een concert werd gegeven werd in dn klokkenkamrr van hel hoofdgebouw brand ontdekt Gelukkig kon de brand in den aanvang worden gestuit Loodgieters dis overdag op het dak werkzaam waren gewekt hadden een pot met brandende kolen laten staan en deze was door een of ander loevst omgevallen Volgens de Folluvriaid het auti dericaul weekblad in Roermond hebbeu de meeste leden der Twe de Kamer uit Limburg en de heer Pi jls lid der £ erste Koiner den Minisier van Binu zaken verzocht de benoeming in te trekken van den heer van de Kamp tot leerunr uau de rgkskweekschool te Maastricht De heer r d K is j renlang hoofd der tweede openbare school te Roermond geireest en heeft daar nioeilgkheden gehad mei het gemeentebestuur wegens zyn medewerking i an de Fdhtrieud zoodat zelfs een insl motie werd voorgeschreven dat den onderwgzers het schryven in bladen werd verboden eu hy zelf werd geschorst welk besluit toen door de regeering werd vernietigd De benoeming te Mnastricht heeft uu een storm onder de clericalen verwekt en ten overvloede is de heer van de Kamp door het gemeentebestuur van Roermond ontslagen zonder by voeging vnn eerml De VolknrieHd deelt mede dal de heer Brouwer een der protesteerende Kamerleden en Burgemeealor van Roermond bg het vernemen der benoeming zgn tevredenheid daarover te kennen gaf omdat h j daarin de beste oplossing zag tot wegnemiug der moetlgkheden tusscheu hel gemeentebestuur eu deu ouderwgzer Bovendien meldt het bl id dat een der Kamerleden de heer Bugs als lid der plaatselijke schoolcommissie van den heer van de K eu zyn onderwg sleed de besie getulgenineu in de jaarverslagen heeft uitgebracht De minister zal tegen dezen localeii itorm ongetwijfeld bigken bestand te zgn In antwoord op het adre der pachters van wglenPrins Frederik te Zwaluwe om vennioderiug of kvgu scheiding der pacht over 1881 werd een schryven ontvangen waarin niet alleen het verzoek werd geweigerd maar waarin den administrateur ook verzocht werd de aohterstalligen aan te nanen zoo spoedig mogelgk hun schuld te voldoen Wanneer ditverzoek mei erust moet worden uitgevoerd zal denaaste toekomst voor vele landbouwers aldaar duister zgn aangezien velen niet by maohie zgn te betalen N R üt Van de sledelgke bibliotheek te Arasterdam die meer dan drie eeuwen oud is werd reeds in 1612 een batalogus uitgegeven met een voortrefiBelgk gegraveerd titelvignet Van dien ook om den inhoud zoo bgzonder merkwoardigen catalogus schijnt maar éen exemplaar bewaard te ign gebleven dal aanwezig is in de bibliolbeek Ie Cambridge Ëen zestigtal initezelei en hebben den bibliotlieaaris in ataat gesteld van dil fiarto boek eea herdmk te doeo vervaardigen bg de firma Joh Enschedé Ie Haarlem met dezelfde letter en op belzelfde papier van het oorsproukelgke waarvan slechts 100 txeinplaren zgn opgelegd Deze herdruk in oud perkamenten band gebonden is thans uil naam vau genoemde inteekenuren bg gelegenheid van het tweehonderdvgftigjarig beslaan van Athenaeum en Universiteit aan B en W aangeboden Wij vernemen dat de Bgnspoorweg maatschappg en de Haagsche tramwegmaulschappg het eindelgk omtrent de aansluiting op den Bezuidenhontschep weg eens gewordei zgn De aanleg der kruising zal met het oo op het ouderhou I waarmede elke der contracleerende mj atschappijeu voor zich eu voor hare eigene rekening belust zal zyn zoodanig moeten geschieden dat dil onderhoud door elk van haar kan plaata hebben zonder dat de ander er door worde geltioderd Qeeiie rytuigen der H T M zullen deu tramweg der N B M moficu passceren zoodra de washter van laatstgenoemde Maalschappy het teeken geeft dat dil niet kan geschiedeu in voege als dil voor gewone rginigen pleegt plaat te vinden waarmede die der H T H in dit opzicht cnllen gelgkztoau Elk der beide partyen i verautwoordelyk voor de ongevallen die tengevolge van de schuld harer ambtenaren of den toestand barer rails mochten ontstaan Is niet uit te maken aan wien de schuld te wgien i dun dr iagt elke pang hare eigene aohade Ook de groote moeielgkheid die de kri i ing tengevolge van de verschillende inrichting der rail van beide maatwMiappyea ondervond is uit den weg geruimd zoodat men verwachten mag dal met eenigen gorden wil b j beide maatsohappijeu binnen korten lyd de tram der H T M op den Brzaideubout chen weg spoedig ongestoord zullen kunnen doorrgdei i zonder dat de passagiers verplicht zullen zgn in een andereu Irarowagen over te stappen Aan het N v d D wordt het volgende uil den Haat medegedeeld De Koning maakte met de Koningin een wandeling door de seheveningsche b ohj De Koning a in generaalsuiiiform In een der lanen ontmoet NM kadet het voralelgk paar De jonker h t hooge tweetal niet herkeijnende maakt zonder lil te bleven tiaan in het voorbygaan het miliiuir aalnul Jonker kom eens hier I klinkt het achter hem Ëen weinig verschrikt keert de kadet zich om en bljjftalaan in de voorgesehreven houding vau den mindire tegenover den meerdere Je Joopt zoo haastig voorby jonker ken jeme uiiMf vraagt de Koning f Pardon generaal I Zie mij eens goed aan en bodenk je dan eens Ik Imi een persoon die elk militair kennen moet De kadet Taakt in bet nanw en iiamelt Neem mij met kwalijk generaal ik kawmg niet te binnen brengen wie u is ik ben hier weinig bekend Veliio dan zal ik t je zeggen ik ben jeVorst Oe a me jongen tninielde bgna onver van den ohrik en stottirde iets van Vergeving üwMajesteit I e Koning hield zich ernstig en zeide Al heb je mg niet herkend je heb me in elkgeval 1 iit gesalueerd zooals men een neutraal behoort te salueercn Ik zal je dat dus leeren Opgepast Jl Nu ben jy de Koning en ik kaïUt ikkom hiir aangetoapen en zie van den anderen kantdtn Ko ling aankomen Begrepen P Jl Sire Wat ben jg f Kidel Uw Maj steil Ik zeg je dat jy de Koning bent Nog eens du wilt ben je f IM Koning Uw Majesteit El M De Ko kadet üw Miyeiteit Goed zoo Jij komt delen kant ait en ikvan dair De Koningin week glimlii cheud ter zgde de kadet beurtelings bleek eu rood liep deu Koning Ie gemoet die op een paar pasaen genaderd balt en front maakte het aalont bracht euiu die houding onbewegelyk ttaan bleef totdat de kudet die een vrg verlegen Vorst vertoonde voorbg wa Zie zoo nu weet je hoe je behoort te salueeren Ja Uw Majesteit Doe jy t dan nu De kadet deed het nu naar behooren In orde I sprak de Koning En nn ben ik erzeker vau dat jg je leven lang onthouden zult hoe je Vorst je geleerd heeft om een generaal te salueeren Goeden morgen Inderdaad er is geen nood dat de jonker het lesje vergelen zal Ziedaar een aardigheid van den Koning waarmede men zieb hier evenzeer vermaAt als zij het dien morgen de beide vorsirlgke personen gedaan heeft ituitenlaiidscti Overzictit De uitslag der virkieiiugen voor den Franseben Senaat is thans in zyn geheat bekend eu bevestigt wat wy reeds eergisUren over de cegenpraal der rrpublikeinsche paity mededeelden In het geheel wint zy 27 zetels De lield van dea dag is de heer Freycioet die in vier verschillende departementen gekozen is als iu het departedtent der Seine in de Allege in Tarn et Garonnc en in Fransch Indiè Ojk de heer Léjn Sny vodrzilter van den Senaat is in hel dcparlement Seiue i t Uise met gruote meerderheid benoemd Al de republikeiusche senatoren die de vernieuwing van hun maudaat vroegen zyn herkozen daarentegen van de 31 leden der rechlerzyde die in brlselfde geval verkeerden slechts 12 Twee voormalige ministers der zedelgke orde de heeren Paris en Caillaux konden de vereitchie meerderheid niet verwerven Slechu in éón departement SeineInfêricnre zyn de republikeinen in hunne verwachting teleurcHield wegens venleeldbeid ouder de leden der party Tien der nieuwe aenatoren waren leden van de Kamer der Afgevaardigden zuotUt voor deze laaide nieuwe verkiezingen moeten uitgesohreven worden De varhoadiiig in den Senaat wordt thans als volgt berekend linkerzgde 189 rechterzijde 90 groep au Jules Simon 21 Hoewel de Senaat evenab vroeger aikeerig bigft van de overdreven nidtciW ita tk ndr zallen de liberale wetavoorslelleu dar Kamer niel meer op eene ilefed wecretreveade nuerderheid gtuiteu Dinsdag zgn d Kamers geopaud de zitting vaa deu Senaat met eene toespraak van het oadale lid den heer Gantbier waarin deze deed uilkomen dat eene herziening der grondwet nutieloos was gessordeii omdat de verleden Zondag gehouden verkieaingen de republiekeioa ie meerderheid in den Senaat hadden versterkt en dit lichaam thans geuod was om alle voor het land nuttige hervor mingen goed te keuren In de Kamer der Afgevaardigden is de heer Brisson met 273 vnn de 296 uitgebrachte stemmen tot voorzitter herkozep Maandag heeft de beer von Herlliug centrum in den Duitschcn Rtiksdag zgne reeds iroeger medegedeelde ittterpellaiie betreffende verdere uitbreiding dir zoogenaamd fahriekswelgeving in het belang der arbeidende klasse toegelicht Prins Bismarck hield by deze gel geilheid eene redevoering Volgens een li graih van R O zeide hg in hoofdzaak het vulgnide ffik acht de interpellatie voorbarig bnur doel is in verband met andere voorgenomen hervorminge ii alleen dooi middel van coöperatieve vereenigingen te bereiken Het behoort tot de overleveringen van het Pruisische vorsteiihtiis om de zwakkeu Ie hulp te komen In April e k zal hel mogelijk ign over de wcusohien vau den inlerpellmit in verband met de heivorrai i oiitwtrpeu te b i dslagen Mit zgne prnctisch voorstclltn Ier bevordering van het Christendom beo ik h l eens Wanneer men echter veel vaU de nyverlieid verlangt moet men eerst hare kracht onderzoeken Daartoe wa de economische raad bestemd Men weet dat de Ryksdag eenige weken geleden de gelden dairvoor wiigerile Priiismarck ging daarop dus voort Is de kracht der industrie niet voldoende dan heeft men iets ergens te wachten ilan Zondagsarbeid Waclit men van de industrie werk in het belang van den staal dan moet men baar staatssubsidie geven Met het bepeken van den longen wcrklgd moet men zeer voorzichtig zijn anders zou men de werklieden iloor een strenge wet zeer benadeelen evenzoo is het met den Zondagsnrbeid gesteld Een toezicht op deze aangelegenheid kan men alben van corpo ratiën verwachten Ook de arbeid der vrouwen i een belangrijke geldelgke itenn roor arbeidersgezinnen men kan dien niet geheel verbieden Bij de uitgaven van een arbeideragezin zijn de belastingen een belangrijk pnnt de Klasseusleuer zou eerst dan geheel afgeschaft kunnen worden wanneer het tabaksnonopolie wordt ingevoerd Bij de eb en vloed der indnitrie i het niet mogelgk een algemeeneu werktijd in te voeren Men wacbte daarom de vorming van beroepsklassen af gelgk bet wetsontwerp op de handwerksvereeuigingen die beoogt Ik koester sympathie voor het doel der interpellatie maar waarschuw tegen onvervulbare verwachtingen Iu de laaUte vdagen werden Ie Berlgn wegens de nadering der zitting van den Pruisischen Landdag welke op 14 dezer geopend wordt herhaalde kabinetsraden gehouden De Regeering srhgnl het eens geworden te zgn over de kerkelgk staatknndige voordracht welke het eerst van alle andere ontwerpen bij de Kamer zal ingediend wordeiu eKmiztUung bevestigt het bericht dat deze voordracht eenvoudig eene herhaling zal zijn der et van 14 Juli 1880 op de discretiounaire volmacht alleen heeft prins Bismarck er opnieuw de artikelen in gebracht elkedeatgds door den I dnddag verworpen werden Het keizerlyk manifest dat wij in ons vorig nummer mededeelden beeft een diepen indruk gemaakt Me i betreurt het dat prins Bismarck zoo ver den Keizer mengt in den stryd der partyen Want al moge de in dat stuk verkondigde staatsleer niel strijden tegen de geschiedkundige ontwikkeling van het positief staatsrecht in Pruisen zeker is het dat ouder de Duitsche liberalen welke bg de laatste stembus eene zege behaalden eene geheel andere mecning beencht Tegen hen heeft de rgkskanselier zijne opvatting van eene van de kamermeerderheid ouafhankelyke regeeringspolitiek dikwgls verdedigd en dat wa zgn recht Maar nu h j den keizer zelven in het debat haalt verbrandt hij zijne schepen en staal indien de liberalen niet toegeven of het centrum niet voorgoed met den staat wordt verzoend een conflict voor de deur En een conflict met de kroon zelve want het ministerie het stootkussen tot beveiliging van deu troon is op den achtergrond getreden Men is er te Berlijn vol van maar de dagbladen nemen eene kalme houding aan uil eerbied voor den keizer Men zegt dal het Engelscfae kabinet een diplomatiek stuk zal roudzeoden een protest behelzende tegea de allen Europeeschen invloed op het Panama kanaal uitsluitende politiek der Vereenigde Staten Frankrijk en Engeland schgnen zich eenigsaioaoiigernsl te maken over den gang der zaken i Egypte al behoeft men daarom uiei aanstond geloof te hechten aan de alarmisten die van eenemilitaire bezetting de land door een leger vandeze beide mogendheden spreken Dooh de benoeming van Arabi bey loo dadelijk na het manifestder nationale pirtg wekt bij beide legeeringen devrees dal haar invloed Zal op den achtergrond worden gesohoTCn Zij hebben haren consuls gelast omden khedive te verklaren dat de beide rijken diehem ef den troon van Egypte hebben geplaattt van plan zijn hem daarop te handhaven tegen elkepoging om den nn bestaanden toestand in de warte sturen Iu deu vorm is deze boodschap vriendelgk jegens den kh divr feitelyk is zyn niet andersdan eene waarschuwing aan hem gericht om inzijne betrekkingen met de partij vau Arubi niette ver te gaan m Dr vermaarde Nordenskjöld zal een nie4 V tochl uuur de noordelyke IJszee ouderuemen zoM dra de toebereidselen waarmede men zich nu reciW bezighoudt gereed zijn Waarschijnlijk zal de reis in 1884 worden aangevangen Voorloopig zal Nordenskjöld zich wgdeo aan het onderzoeken en in kaart brengej van d Nienw Silierische eilanden om nadat die taak is afgedaan de ontdekkingsreis veel verder uit Ie strekken Werwaarts hij dan zal trekken is nog niet bekfud Ten behoeve van dezen tocht zal een r iariuig worden gebouwd naar bijronder opgaven door Nordenskjöld en anderen verstrekt De kosten aan schip uitrusting be tianniug enz besteed zullen voor een derde worden gedragen door koning Oscar van Zweden een derde door den heer Oscar Dickson die reeds vroeger groote sommen ten dienste van de uitbreiding der wetenschap heeft gftteld en hel verdere bedrog zal vermoedelijk beschikbaar worden gesteld door den heer Sibiriakolf den man die reeds zoo verbazend veel op dit gebied heefl gedaan Afloop van Opeabar Verkoopinmn vau Onroerend 43oederen VEILING 9 JANUARI Heerenhuis Westhaven B 110 ƒ 6600 k C A Schouten Huis Boelekade B 66 ƒ 670 k S P vanderKleijn VEILING 10 JANUABL Hui Keizeratraat K 199 ƒ 1270 k A Kraan