Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1882

Zondag 15 Januari 1882 N 2714 fierohardioer Mte ilpenkruideo Elixer van WALLRAD OTTMAR BERNHARD te MÜNCHEN HofdiatUlatenr van Z U den Koolag van BeQeren GOUDSCHE COURANT Nieuw en Jldvertentieblad voor Gouda en Omstreke Sociëteit Oi S GENOEGË O OTJID ABuitengewone Voorstelling ter benefice van den heer W Hart I te geven door het Utrechtseh Variétés Gezelschap Op Zondag 15 Januari 1882 uicnELmocnoF fiOERiER m m am Naar den Roman van JULES VERNE Tooceelspel in 7 Tafereelen Prjjzen der plaatsen Niet leden ƒ 0 75 H H Leden en Dames 0 50 Gaanderjj 0 30 Plaatsen te bespreken op den dag der Uitvoering van 12 3 ure a 10 ets per plaats Cliristeiijii Literarisclie Lezing Maandag 16 Januari a s des avonds ten r s uor in het locaal NUT n VERMAAK éer Sociëteit de Reünie Spreke r Ds J H L Eoozemeijer predikant te Arnhem Onderwerp De Eerste Evangelieverkoiidiging in Nederland Bewezen van Toegang a 75 cents te bekomen bjj de H H Boekhandelaren A KOK Comp en H X EDAÜW Ja Extra goedkoop ia het middel om voor altoos van de gevreesde Bhumatiek verlost te worden De Abstianbbin s of AntiRiiiimatlsclie Watten zün slechts 30 ets per pakje A BREETVELT Az t Delft Door mg verkrijgbaar gesteld by T A e VUI Deth C B Verheul Ondevater Hej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda W F J denUijl 3ohoonb A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Blciswgk V i O Wilhelmus Woerden s luzibk Ieder die de uitioering keeft byge oond welke Diu3d jta oiid door hel bij ons uo goed brkeiide Je u Broker Knartel gegeien werd ï l zeker lioogst voldaau huiswaarta xijn gekeerd Ik gtvoet daa ook genie neiging een ge li taiüeerd vrralag van dese uilroiriog te geren omdat de goede eigenschappen Tan deze kunstenaars reeds zóó goed bg uus bekeod zyn dat alle lof eigenlijk overbodig genoemd mag worden Als ik dus leii paar nummers wat nader beapretk is dit alleen omdat zij mij bizonder gefrappeerd hebben Hiermede heb ik rooral op het oog de beide werken ran Beethoven het kwartet en trio Hoewel het voor mij ene lileurstelling w a het overbekende jE dur kwartel op het programma Ie zii n en ik zoo gaarne een der nieuwere werken zou gehoord hebben moei ik erkennen dit werk nooit zóó te hebben booren uitvoeren De opvktling tan het geheel heeft mij bepaald verrast Dil werk uu de eersie zoo zangrijke periode van Btethüven geeft zoo licht aanleiding tot wat men gewjonlgk toontrtkkeu r ocrat of om duidelijk Ie preken lol etne ziekelgk gevoelige voon rachl Hier was geen spoor van iffccibtjag en toch welk eene innigheid van opvatling en voordracht Heeilijk klonk het trio en ook hierbg was hetzelfde op te merken doch daar ik het kort wensoh te maken besluit ik met een woord over de uitroerders als solisten Mej Jeanne Becker handhaafde ha ir roem als fijngevorlende pianistej en onberispelijk werden de vier nummers door haar voorgedragen De heer Jeau Becker gaf ons in de Sonate van Tartini iels teer schoons te hoonu zulk spel verraadt de kunstenaar van den eersten rang ouk in het andere nummer hadden ug gelegenheid zijne verbazende techniek te bewonderen De heeren Hans eu Hugo Bicker gaven in hunne voordrachten blyk van groole virluosileit en zeer artisliek ervuldi nzg hunne partyen in de ensemblesnminers Mft een noord vau dank aan de familie Becker voor dit kunsigenot besluit ik v M ï OSTEjE I T1E3IiT t LUST V N BRIBVKN geadr aseerd aan onbeIttden gidurende de Ie htlfi der maand Dicerabtr 1881 nit Gouda lerzonden en door tusscheukorast JMR het Postkantoor aldaar terug te bekom n P van Gooi Amsterdan Mej Bulings id Uoogerwou Bonimet BRIEFKAART Mrj H Bykei Rottirdam Oouda 11 Januari l Si De Dirccleur van het Postkantoor Ie Gouda SIMONS mTrTk TBEHICHÏ Ei Oouda 12 Januari 1883 De handel in granen oubeleekei end l arw vooral in afwykende soorten flauw Rogge in dalende temming doch zeer weinig handel Gerst en haver als voren Maïs eer vaster Lichte voeding voor vee gezocht Meel iUa williger Pryzen tarwe de beste lot 12 36 de afwy kei de 10 a ƒ 11 rogge 7 6U k f 8 2Ó ant ƒ 5 25 a ƒ 6 haver ƒ 4 a 5 llVpa naar genicht en kleur A De veemarkt met ewoneD aanvoer de l te soort vlug 2de soort traag Ie verkoopen vette varkens kandil vooruit van 26 a 28 cent pir kilo varkens voor Londeo van 23 a 26 ot per half kilo vette aohapea vlug magere varkcBS en biggen vlug te TerkoopeB Aangevoerd 20 partijen kaar haudel gewoon Tan 26 A ƒ 31 Goeboter ƒ 1 50 i ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 i ƒ 1 40 Kaat noteering van de Ver v Kaashandelaar aangevoerd 20 partyen Ie Kwal ƒ 29 tt 30 50 2e Kwal ƒ 26 è 28 60 Handel willig BurKerlijke Stand GEBOREN 9 Jaa JahaDsei anders P H DunielmaD ca A Tan dea Berg II Mtrtias oodüri J KmjDe en C J d Bruin OVERLEDEN 10 Jsn i Kool 82 j II C Bakker 8 m D de Vries 5 m J Danulmen ld J C van I nijpen 1 j 9 m A bluijter S j APVEBTENTIËN Docter BOLLAAIT Arts WOONT IN I bro Ooaden Medaille Weeoen 18TS ani ni Velenaohappelljk ondenaelit en In i ohure uitvoerig behandeld door dr i B Krans te MQnolien rerder aanbeTOlea door dr L A Buohner professor aan de oniTersiteit te MQnohen oonaarTator Tan het phar maeeutiach inatitaut buitengewoon lid Tan de academie der wetenaohappen en Toorsltler van het medicinal comité prof dr O C Wittsteia dr Sohoener dr Mnrké te New York dr Biohlmair pract arts to Hanchen en anderen Het echte Barnhardlner AI lsnkrulaeS I Elixer regelt spoedig alle fnnotien der maag is htt beate middel b gebrek Aan eetlust en aleclitc dpijSTerteeriug IP nigt bet lighaam rau ziekelijke aandoeningen reraterkt zenuwen en spieren en ia door zijn nromn en amaak het fijnste Bitter Elixer Hen neme aleobta ene proeve Verkrijgbaar inOrlgineele fleascfaen met gebruiksaauwijsing fl Itc GOUDA bij Wed J GOOBISSEN Mzn en verder in alle plaatsen van het rp in de meeste Magazijnen van Comestibles en in de verder bekende depots Voor tagennres in plaatsen w ar zich er géén bevindt gelieve men zich te richten aan den Generaal Agent voor Nederland W SARDEMANN te Aenhem SPAAJVSCH VEEVOEDERT Dit uitstekende en voofdeelige VOEDEK wordt sinds een paar jaren door de voornaamste Veehouders van ons land gebruikt en boven ieder ander voeder verkozen Wjj zenden attesten dienaangaande op aanvraag gratis toe Soliede PERSONEN welke zich met dézen VERKOOP wensphen te belas n gelieven zich te wenden tot de uitsluitende Importeurs X A L KORTMAN en Co Rotterdam Mén eische bij bestelling onzen naam op den Zak en op het Loodje daar er reeds vervalschingen in d n handel zjjn Agent voor Oouda de Heer J OMGERT Gouda Gjrmnastiekvereeniging Excelsior te GOUm Bjj voldoende deelneming bestaat het voornemen met primo FEURUARI eene OFLEIDINCSZLASSE te organiseeren voor JONGENS van 12 16 jaar Contributie 0 50 per Maand Zjj die hierby wenschen toe te treden worden uitgenoodigd zich bg één der Leden van het Bestuur te vervoegen öet Bestuur L A MOLIJN Pre JOH VERMEIJ Secr H OUDERKERK Penn AAN5TEEELIJEE ZIEKTEN De Irj ipuHiMK vaii htl Rode Knil vau A Bonvler apotheker lu Partis fenoc t In wclnli 0 la en zonder oenlgei oderetKïltauüeim pasont itaneorvorouderdevloelDKen wilton v r l enz De uit lokl iidc resuUaten vandltmlddui en waarborg voor Men vul e nauwkeurig lu t Toorectorlft DEPOT IH ALLR OOBOl APOTHRUM Te s Hag e Snabilié Apoth wm sw DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende beatattddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met ffewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kind ren een uitnemend versterkende drank Het da elijks toenemend debiet levert hel best bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriJXJLjJii katen tegen veel lageren pr js PRINS ESSE en BRUIN H SIEREN van onderscheidene qnaliteiten BORDEAUX AZIJN KRUIDENAZIJN DRAOONAZIJNea WIJNAZUN in onderscheidene prezen VAIV VOLLENHOVEM C Amsterdam J vat Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E G Sohlattraau Bodegraven ADVEKÏE TIE in alle Binnen en Buitenlandache Cou ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda BINNENLAND G JDA U Jauuari 18b 2 Het Köks telegraafkautoor wotdt van af morgen verplaatst naar de Oosthaveu B 84 Het Toornemen bestaat hier binnen kort een nieuwe Zondagsschool op te richten onder hoofdlriding van dfcu godsdienstleeraar Bouman Dece tal gehouden worden in de kleine kerk op de Pepertlraat BinoeDkort tal een nieuw plaatwerk verschqneu ptiteld Gezichten op het BiDiicnbof geteekend door A Het tal de portretten bevatten van ile Kamerleden too karakteristiek mogelijk voorgesteld Hel werk tal compleet lyn in 7 sericn De eerste eerie zal o a bevatten het portret van rien Goudscheii afgevaardigde Mr M Bickon vau IJaelmonde In de Hollander antirevolutiouair weekblad voor Gouda Haarlemmermeer Leiden en de Rgnatreek leest men het volgende sohryvea uit Gouda De 11 Dinsdag gehouden verkietiug voor een lid van den gemeenteraad kenmerkte tioh door eeuen eigenaardigen atrgd De twee liberale kifsvereenigiugeo hadden elk een eigen candidaat gesteld en bestookten elkander door middel van niet altijd even humaan opgestelde strooibilletten Wellicht door die Terdeeldbeid uitgelokt kwam de B C kiesvereenigiug ook met een candidaat voor den dag en wel deu Heer C Hoogcnboom protetlaut die nog altqd door velea als tot de anti revolutiooaire partg behooreude gerekend wordt Ter elfder ure kwamen enkele liberale kieiera uog met een vierden oandidaat Toor den dag namelijk den Heer C IJsaelstein het gevolg vau een eu ander was dat mede door de aléelita opkomst de uitslag niet ImiiTisaend was De aoti revolutiooaireu telveu bleven geheel buiten den strfd Hierop volgt de mtilag der terkiemg die ome lezers toeten Naar aaeleidiog vao deie verkiezing Mbrijft meo Dog aan de Uollander Na waarde Vriend wat legt ge van tutk eene ilemmingP Voor ons anti revotutionaireu waa het eene rreemde positie tegenover twee liberale candidaten de een meer een conservatief liberaal de andere een teer geavanceerd liberaal en daarbq een sohoolwetman Dr U de S stond daar een door de Boom chen gestelde candidaat die weleer hier aan t hoofd atoiid VBO onte parljj maar die eenmaal in den Baad gebracht tgnde met den grooten hoop meeging toodat hy door de poaitieve antirevolutionairen onder ons niet meer als toodanig gerekend wordt Tooh heeft hq bij velen den naam van antirevolutionair Vandaar dan ook dat de keute der Boomsohen op hem ia gevallen teer wrntohte ik en velen met mg dat de anti rev de handen eens flink uit de mouw ataken maar de ondgedienden moeten voorgaan De Minieter van oorlog heeft bepaald dat bg de regimenten infanterie de miliciens der lichting 1881 op den laattten April s in het genoX van onbepaald verlof tullen worden gesteld wanneer tg niet Toor bet blgvend gei eelte igil aangeweten Het blgvend gedeelte waarvan de sterkte berekend is naar de behoefte van wachtdiensten ent keert den 15dea September in de burgerlgke maatschappg terug De leden der Tweede Kamer tgn thans ter vergadering opgeroepen tegen Donderdag 19 deter des namiddag ten 3 ure Bg de eiudregeling der nalatensohap van Koning Willem II te s Gravenhage is het paleis van dien vorst aan den Kneuterdgk definitief toebedeeld aan Z M deu Koning die het nu overeenkomstig reeds vroeger ontworpen plannen tal doen inrichten Dagilad Van vertronwbare tgde vernemen wg dat de vioeadmiraal jhr de Casembroot door Z M den Keizer van Japan als blgk van hoogachting voor het trotaeeren op deu Uden Juli 1863 van het grootste gevaar waaraan een oorlogschip kan bloot geateld worden thans vereerd is met bel grootkruis van de Keiztrlgke Japansche orde Van de Rijtende Zon Wij roeerieu den wenscfa te mogen uitspreken dat de Nederlandsche Begeenng er uu eindelijk ook toe moge besluiten het wapenfeit van het forceereo der straat Siraonoseki onder dci belangrgke krijgsverriehlingen der NederUndsohe Uarioe op te nemen Wijlen Z M de Keiter van Bsslaad benoemde wegens dattelfde warenfeit den bevelhebber van de Medusa tot ridder fan St George een onderscheiding waarop geheel onze marine wel roem mag dragen maar het komt ons dan ook vreemd voor dat nog nooit één Minister van Mariueer aan gedacht schijnt te hebben dit wapenfeit naar waarde te beoordeelen zoodat aan de nog overgebleven officieun en bemanning der ifedusa het welverdiende eerMreken voor belangrijke krggsbedrgven niet is toegekend geworden Waar vreemde Mogendheden met den toenmaligen vgand incluis een loo schitterende hulde aau den Nederlaodschen b velhebber meenen te mogen brengen tal hierin naar wq rerlroBwea de ooodige prikkel worden gevonden om aan al de dapperen die de eer der Nederlandsche vlag in de wateren van Japan zoo schitterend hebben opgefcoudeu alsitor daarvoor de openigke erkenning te doen ten deel Vallen welke hun o i reeds al te lang onthouden werd to Meu meldt dat volgent uit Suriname ontvangen beriohteu de heer Van S pAtein het vooraemeu heeft te kenarii gegeven uog lu fexe maand gn pensioen aau te vrageu en in bet worjaar naar Neiierland terug te keeren Omtreut de te Utrecht op 10 dezer door de hoofdbesturen der Geldersche en HoUandscfae maatschappgen TiB landboa bq eengWt epeB vargaderiag waaromtrent ons vorig nr reeds iets bevatte kanoen wij nog het volgende mededeelen De beer mr C J Sioketz voorzitter der Geldersche maataehappg van landbMw opende met eeu Woord vau welkom aan de verschillende heeren afgevaardigden oil de provinciën Groningen friesland Limburg Zeeland Utrecht Noord Brabant Gelderland Noorden Zuid Holland waarna spreker bg aoolaraalie tot voorzitter deter vergadering werd benoemd Daarop werd over deu wensoh getprokeo om in 1883 een zoo uitgebreid mogelgke landbouwtentooostelling te hoodeo wanneer de geldmiddelen dit toelaten met internationaal karakter terwgl levens in behandeling kwam een voorstel van deta heerJ A baron Van Hardeubroek o s te Utrecht die voornemens wareo in 1882 eene vcebeschouwing te do o houden Na breedvoerige gedachtenwiaaeling verklaarde de heer baron Van Hardeubroek dat indien de meerderheid deter vergadering zich vo eene tentoonstelling in 1883 verklaarde het voornemen vao het honden eener veebeachouwing In 1882 niet ten uitvoer tal worden gebracht weariia met groote meerderheia van stemmen werd besloten Ie trachten eeoe landbouwtenlooustelling als was voorgetteld te houden De Voorzitter bracht daarop een woord van hulde en dank aan de heeren baron Van Hardenbroek c 8 dat ig om het oud vaderlandsche spreekwoord eendracht maakt macht niet to beschamen hunne voornemens hadden opgegeven om de voorgestelde tentoonatelling beter te doen slagen Moeielgk weid het geacht uu reeds de plaata te bepalen waar de tentoonstelling gehoudeh moet worden daar voldoende terreinen ent aaowetig moeten tijn waarvan de grootte wel op 8 i 10 hectare werd geschat Alleen toude de wenschelgkheid eener plaats kunnen worden uitgesproken De heer mr Van Musschenbroek beval Amsterdam aan vooral roet het oog op de in 1883 aldaar te houden koloniale wereldtentoonstelling Bg stemming word in de i erste plaats Utrecht wensohelgk geacht terwql bijna hetzelfde getal stemmen op Amsterdam werd uitgebracht Vervolgens werd besloten eene uitvoerende Commissie op dete verga lering te kiezen terwgl de toegetreden of toe te treden Nederlandsche maatschappijen een comité van vertegenwoordiging der maat schappgeu zullen benoemen waaraan de oitvoercode Commissie hare voorstellen zal onderwerpen Bij de daarop volgende verkiez ng werd de uitvoerende Commissie samengesteld zoo als dit reeds in het vorig nommrr is medegedeeld Voorzooverre die heeren aanwezig waren werd door hen de beuoemiog aangenomen terwgl aan twee afwezigen hiervan bericht wordt gegeven Onderscheidene taken op de te houden tentoonstelling betrekking hebbende werden nog besproken o a de geldmiddelen Subaidiën zuUeu aan het Bijk en de verschillende gewesten worden aangevraagd terwijl de medewerking van alle Neder anders voor dezen zoo voornamen tak van welvaart voor het geheele vaderland zal worden ingeroepen Na een woord van dank door den heer baron r Hardeubroek aan den Voorzitter voor de uitstekende leidiuc der vergadering en net eene gelukvcnschincaan al de aanwezigen voor de eensgezindheid wan mede de belangrgke besluiteu werden geuom i alootde Voorzitter deze Vergadering S De opbrengst vau slands middelen overhel jaar I88I bedroeg ƒ 105 620 891 19 dat is ƒ 3 904 911 09 meer dan in het jaar 1880 De raming was ƒ 100 044 000 De verschUlende middelen hebbeO opgebr ifcl directe belast 26 078 571 99 waaronder grondbelasting ƒ 10 867 613 8 personeel ƒ 9 998 643 10 patenten ƒ 4 226 364 99 recht op de mgnen ƒ 3 060 08 rechten op den invoer ƒ 4 939 674 01 accijnsro ƒ 40 281 730 69 waaronder siufaÉ ƒ 6 488 756 26 wijn ƒ 2 061 764 64 bioneitS bnileulandsch gediateleerd ƒ 22 709 8S9 i JB ƒ 3 420 724 77 teep ƒ 1 691 243 62 bierene azgnen ƒ 934 252 64 gesUoht ƒ 2 986 139 29 waarborg en belasting der gouden en zilveren werken ƒ 328 878 22 indirecte belast ƒ 26 696 137 36 domeinen ƒ 1 526 214 70 poatergen ƒ 4 217 69S 66 rgks telegraphen ƒ 1 062 269 05 staats loterq ƒ 433 211 00 acten voor de jacht en visscherij ƒ 142 309 10 loodsgelden ƒ 1 019 295 99 lo een Woensdag te Brussel gehoodeo conferentie voor de regeliug der zomer spoorwegdiensleu is het voorstel der directie van de Beiersche verkeersinrichtingen om den zomerdieost overal deo lo Juni in plaats van den ISn Mei te doen aanvangea welk voorstel ten vorigen jare te Dresden met geri go meerderheid werd verworpen me 47 tegen 7 stemmen aangenomen De conferentie ter vaststelling van den wioteEdienat voor 1882 83 tal den 28u Juui te Lindaa plaats viodeu De conferentie werd door 100 gedelegeerden vao 71 middel Ëuropeesohe Dultsche Oostenrgksche Nederlaudsche Belgische Zwitsersohe ent spoorwagmaatsohappgen bggewoond In een door een groot aautal belangstellenden bggewoonde raadssittiog te Leerdam werd besloten de pogtogeu eener marktoommissie die zich daar gevormd heeft krachtig te ondersteunen eu het dete oommissie zoo gemakkelgk mogelgk te maken Beslaten werd de markt te doen aanvangen op den eersten Zaterdag in Maart Tegen den Zaterdag wareo vele bezwaren doch vooral omdat die dag volgens de verordeoingen nog is aangewezen vereenigdo de meerderheid zich met het voorstel van B eu W om den Zaterdag als marktdag te behouden lu dezelfde zitting werd ook aangenomen een voorstel van B en W om geen verdere pogingen te doen tot oprichting van een vakschool voor zuivelbereiding Wel drong de heer Schalg op nader onderzoek aan doch omdat de meerderheid vermeende dat de oprichting boven de fiuanoieele krachten der gemeente zou gaan werd zgu voorstel niet aangenomen De bevolking iu Ammerstol bedroeg op 31 Deo I8S0 480 m 454 vr te zamen 934 personen In 1881 werden geboren 24 m 20 vr totaal 44 pers Er vestigden zich 18 m 18 vr totaal 36 pers Er overleden 18 m 17 vr totaal 36 pers De gemeente werd verlaten door 17 m 12 vr totaal