Goudsche Courant, zondag 15 januari 1882

S9 pera Aantal buwelgkcn 7 Berolking op SI Deo 1881 477 m 463 fr totaal 94U personen Iterson zegt dat op die wgze een privilege wordt verleend wat in den tegcnwoordigen fgd niet meer moest geschieden waarom hg buiten stemming zal bigven bg deze benoeming De voorzitter merkt op dst in de vorige vergadering bciloten is thans de benoeming te doen plaats hebben waarop de heer ran Iterson zegt toen niet tegenwoordig te zgn geweest en dat hij slechts de reden opgaf waarom hg buiten stemming zal bigven De heer Kist vraagt of er een bijzondere bedoeling is met deze benoeming en wil gaarne weten wat een dergelijke aanspreker by de begrafenissen te doen heeft Men zou kunnen denken zegt spr dat bg een redevoering moest honden hg het graf afgaande op den titel hem toegekend De voorzitter zegt dat de eenvoudige bedoeling is de betrekking te vervnU len die door SchuKng werd bekleed Tot aanspreker wordt benoemd L Binnendgk met 14 stemmen Tot lijkdrager W Opgenhaeffen met II St tegen 2 St op Sluiter en 1 at op Noordeman Tot brugwaohter J M van Gogcli met 15 stemmen Niets meer aan de orde zgudc wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten zonderd de nnchter kalver en het vee waaraan bg toeval eenig ongeluk is overkomen keurd stellig goe l of afkeuren kan mag als verdacht met damn zgqe tegenwoordigheid worden gealaobt oEn den worden f v f ting mag het stuk ree niet afgehakt worden dan nadat bet ten tweeden male gekeurd en goed bevonden is blijke waarvan f kem n bepaald merk Hg geeft daarvan mede f een schriftelijk bewijs dat desgevorderd door den eigenaar of la er aan de beambten bg art 13 bedSeld ordt v oond De bewgzen van gedane keuring ign niet meer geldig wanneer het vlecsch of spek tot bederf is orergegiuiD Art 10 Het ter slachting afgekeurd vee wordt onverminderd de toepassing der algemeene wettelgké bepalingen onverwgld door of ten koste van den eigenaar en in tegenwoordigheid van eender keurmeesters buiten de Gemeente gebracht Van de afkeuring wordt door de keurmeesters dadelgk aau den Commissaris van politie kennis iregevej Het afgekeurd vee mag niet weder in de Gemeente worden gebracht Vleesch of spek dat afgekeurd is wordt lerstoud als voedsel voor den mensch onbruikbaar gemaakt en too noodig in tegenwoordigheid van een daartoe aangewezen ambtenaar begraven Art 11 Ingeval de houder in de af keuring doorden keurmeester niet berust kan het vee vleeschof spek herkeurd worden door den anderen keurmeeaier eu eenen derden daartoe door den Buree jmeester benoemden persoon Keuren deze beiden goed dan wordt tot slachting of verkoop vergunninigegeven re Als beiden of een van hen afkeuren dan blnft de uiUpraak van den eersten keurmeester van kracht Art 12 Tot bet coustaleeren tan de overtredingen dezer Verordening zgn ook bevoegd al de beambten der Gemeente Zg maken van de overtreding proces verbaal op ü es ers en de beambten van Politie wordt de last verstrekt om de winkels stallen en andere werk of bergplaatsen der slagers vleeschhouwers en verkoopers van vleesch of ek huns ondanks ten allen tgd n dus ook tusscheu zonsonder en zoisopgang binnen te treden met inachtnemii van de formaliteilen voorgeschreven bn art 3 der Wet van 2i Aujjuaius 1853 Stbl No 83 ten einde zich te verzekeren of de bepaliniren dezer Verordening worden nagekomen Art 14 Ds overtreding van de artt 1 en 2 wordt gestraft met eene boete van 3 tot 10 die van de artt 4 6 6 8 9 en 10 m et eene geldooete van ƒ 6 tot 15 en gevangenisstraf van een tot drie dagen te zamen of afzonderlijk Art 16 By het in werking treden dezer Verordening houdt op te gelden de Verordening van Politie op het tiachlen en verkoopen van vleesch of spek in de Gemeente Gouda vastgesteld den 4ii Juni en 12n Juli 1861 Zgnde daze verordening aan de Gedeputeerde Sta 27 30 December 1881 in afschrift medegedeeld En IS hiervon afkondiging geschied waar het behoort den 18 Januari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Dt Secretaris BROUWER I Aaker B B Msaiksst 8 m W van dtr Wm ONDEKTBOUWD 18 Jan I Eietteld 20 j en W vsn APVERTEWTl£N ♦ Bevallen van een Zoon C BLOM VAK Vdorïk Gouda 13 Jan 1882 De berolking te Berg Ambacht bedroeg op 31 Deo 1880 1353 m 1276 vr te urnen 2629 per In 1881 werden geboren 49 m 61 r totaal 110 pers Er eatigden tieh 24 m 43 Tr totaal 67 prra Er overleden 36 m 31 vr totaal 66 pera De gem werd verlaten door 39 m 67 vr totaal 96 pers Aantal hawelgken 87 Bevolking op 31 Deo 1881 1352 ni 1292 r totaal 2644 personen Bulteolandsch Overzicht In den laatsten te Farqs gehouden ministerraad is over bet wetsontwerp tot wijiiging der grondwet beraadslaagd Het stelt in hoofdtaak voor verandering van dis wqie van verkiezing der senatoren die voor hun leven als zoodanig worden aangesteld vermeerdering van het aantal kiezera beperking der bevoegdheid van den Senaat ten opzichte der staatsbegrooting en opneming in de grondwet van bet stelsel onder den naam van tcruliH de luie departement9gew ize verkiezing der afgevaardigden bekend Sommige Parqsohe bladen beweren dat alleen dit wetsontwerp voorloopig by de Kamers zal ingediend worden omdat Gambetta indien het verworpen wordt voornemens ia af te treden en en het aanbieden der andere voorstellen van het kabinet alsdan oveibadig zou worden De ministerraad moet balloten hebben om bij dit ontwerp geen verklaring 4 n de Kamers te voegen De president der Bepnblielc Iteeft geweigerd in deze aangelegenhdid eene boocüilap aan de Kamera te richten De Bttitsche Byksdag heeft de eerste lezing ten einde gebracht van het voorstel Windthorat lot intrekki g der wet van Mei 1874 houdende straffen op de onbevoegde uitoefening van kerkelgke bedieningen en besloot de tweede lezing in den vollen Bijkfdag te doen geschieden In den loop van het deb verklaarde de minister von Böttioher in antwoord op Bichlers beschouwingen over den Bondsraad Het initiatief van wetgeving behoort aan den Bondsraad deze is niet verpbcht dadelyk een oordeel te ve i jpver elk bg den Byksdag aanhangig voorstrfl de tgd is daartoe eerst gekomen wanneer nft een van afgevaardigden uitgegaan voorstel door tea Rijksdag is aangenomen De Bgkakanselier gebfuikt den Bondsraad niet gelgk de heer Richter beweerd had als een scherm om zich daarachter I te verschuilen en de Bondsraad zou zich daartoe ook niet lateu gebruiken Wat de koninklgke boodschap aanging de Keizer heeft zeker het recht zijne eigene politiek te doen kennen De dépêche fan R O waaraan het bovenstaande ontleend is faieldt verder De Rgksdag gin daarna oniniddellgk tot de tweede lezing van het vooistelWiiidtborst over en nam het met 233 tegen 116 stemmen aan nadat eerst eene motie van de vrgconservatieven en een deel der conservatieviin met zeer grosle meerderheid en een andere van den afgevaardigde Riakert eoessionistisohlibernal met 235 tegen 1 6 stemmen verworpen was Ofschoon de Engelsche regeering hare betengeliugsraa tr telen in Ierland voortzet en er bgnn geen dag voorbggaat zonder nieuwe verordeningen van den Onderkoning of bevelen tot iohechtenisueming van den kant der overheid laat de toestand in verschillende streken van het eiland nog altgd veelte wensohen over Over de onderhandelingen met Frankrgk over het handelstractaat komen voortdnrend de meest tegenstrijdige beriiditen het beste bewgs dat de zaak niet goed staat Het wetsontwerji tot uitbreiding van het kiesrechtin Italië ia gelijk men weel met de door denSenaat daarin gebrachte wgzingen uaai de Kamer de afgevaardigden teruggezonden De minister vanbinnenlnndsche zaken heeft daarbg een sohrgveu gevoegd waarin hg de aanneming in den gewgzigden vorm aanbeveelt en men betwgfelt niet ofaan dezen wensch der Regeering zal gehoor gegeven worden Zoodra het ontwerp tot wet is verheven zal de Regeeriug zich bezighouden met eene wetsvoordracht tot veranderde iudeeling der kiesdistricten Sent I aanneming van dit ontwerp zal de laatstehand san de uitbreiding van het kiesrecht gelegd zgn Behalve Oostenrijk begint thans ook Italië zichtegen de uitsluitende bemoeiing van Engeland enFrankrijk met de Egyptische zaken te verzetten Van Fransohe en Engelsche zijde gaat men nu debeteekenis der nota irerzwakken Sommigen houdenden toestand in Egypte voor zeer ernstig anderen meenen dat l et zulk een vaart niet zal loopeu Uit Kairo wordt gemeld dat de no abelen Cherifverzochten aan de Fransche en Engelsche consulshun ongenoegen te kennen te geven over de nota De ofücieuse Phnre oordeelt de nota ontijdig enonnoodig daar zü overal een ongunstigen indrnkmaakt De Khedive besloot een repliek te gevenom aan te tooDec dat de Engelsoh Frausche beduchtheid ongegrond is De oudergeteekende heeft de eer te berichten dat de firma A DERCKSKN en Co van af 13 JANUAEI ia ONTBONDEN Tevens geef ik bg deze kennis dat ik de zaken onder mgn eigen naam met FSBRDABI a zal voortzetten op de Goowe ivgk C No 4 Achtend A DERCK8EN GEVRAAGD te nQravenhage tegen half FEBRUARI als MEID ALLEEN in een klein deftig gezin eene bekwame KEUKENMEID P G Loon ƒ 100 a 120 Aanbiedingen in persoon bg Mevrouw STEENS ZIJNEN s avonds van 8 tot 9 nre I N O E Z O N 0 E N De stembus heeft gesproken en de oaiididaal der Ooudeeke Kiemreeni ing is ter zgde gesteld zoodat na de strijd moet worden voortgezet tusscken de hh dr H IJssel de Schepper en C Hoogenboom Was het voor sommigen bij de eerste stem ming nog twgfelaobtig welke eaodidaat de voorkeur verdiende thans behoeft niemand te twjjfelen bet geldt nu niet langer een strijd alleen tnssohen personen het is nu een gevecht om begineeleii De heer IJssel de Schepper vertegenwoordigt de liberale de heer Hoogenboom de clericale denkbeelden Kan het nog een vraag zijn aan welken candidoat de Goodsche kiezers de overwinning willen bezorgen Bjj verkiezingen voor de 2e Kamer zegeviert vaak in dit district de clericale eaodidaat omdat de plat telandsgemeenten de stad Gouda overstemmen zoo heet het want Gouda zelf is grootendeels liberaal Welnu thans hebben Gouda s ingezetenen de gelegenheid hunne liefde voor liberale beginselen aau den dag te leggen door hun stem voor raadslid uil te brengen op dr H IJssel de Schepper De Ooudtche Kienereeniging die altgd als liberale vereeniging optrad zal thans natuurlijkerwijze waar het eene herstemming geldt den heer IJssel de Schepper ondersteunen tegenover den heer C Hoogefiboom Deze laatate locb is in 1876 ali raadslid door de kiezers niet herkozen op grond van zijn beslist anti liberale gevoelens En zij deden dit op raad van wieP Op raad der Ooudwhe Kietvereeniging Deze zal natuurlijk niet i66 inconsequent zgn om den persoon dien zg vroeger geen plaats in den Raad waardig keurden thans wèl aan te bevelen of direct of tgdelings te ondersteunen Zg zal veeleer de oandidalunr IJssel de Schepper in de hand werken De heer van der Kleijn toch werd hoofdzakelijk hierom aanbevolen opdat een industrieel in den Raad zou komen een fabrieksman welnu zeer gelukkig kan de vereeniging ofschoon baar candidnat viel toch nog haar wensch om een industrieel in den Raad te zien zitting nemen vervuld zien De heer IJssel de Schepper toch is directeur der Stearine Kaarsenfabriek die ekir onder de Goudsche fabrieken genoemd mag worden Uit welk gezichtspunt men de zaak dus beschouwt steeds zal de heer IJssel de Schepper uu de man der Ooudeche Kieivereeniging njoeteii zgn Met haar zullen z l r alle liberale kiezers stemmen op Dr H IJssel de Schepper M de Redacteur Het Goudsche publiek is vrg geduldig Hel laat zich veel welgevallen en komt niet gaarne openlijk in verzet Intusschen alles heeft zg n grenzen eu er is één zaak die velen al lang gehinderd heeft en waaraan nu wel eens een einde mag komen De wijze nl waarop men bü den Rgks ontvanger wordt toegelaten om zijn belasting te betalen is meer dan erg Men dient hit publiek op gepaste wijze te behandelen en of het gepast is de menschen te noodzaken in zulk een enge ruimte zich te wringen door zulk oen steeg zich heen te werken als hier in Goudo sinds jaren het geval is tal zeker niemand bevestigend kunnen beantwoorden Nu er een iiieune ontvang r benoemd is is het de juiste tijd om te zorgen dat deze een ander kantoor neemt als het van ouds befaamde Een ontvanger in een der groote plaatsen vi i ons land zeide aan schrijver iezes onlangs Het publiet ill Gouda schg nl niet doordrongen van de waarheid dat de ontvangers er zijn om het publiek en niet het publiek voor de ontvangers Eén gemotiveerde onderteekende brief naar de bevorgde macht in den Haag en op hoog bevel zou er door den Wegens ziekte nog met 1 FEB gevraagd te êHage eene nette bedaarde DIEI STBODE P G 90 loon met verhooging Sociëteit Ons Qenoe en Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend t gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTA voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plttti hebben op ZATERDAG 4 FEBRUARI a s sa de Ballot e Lijst aanstaanden ZATERDAG 21 JANDABI gesloten wordt Nakens hbt Bïstüue J C IJSSELSTIJN Secretan Gouda 14 Jannari 1882 met 1 Mei voor f360 per jaar Een net ingeric ht HEERENHüIS met TUIN het Huis bevat 6 Kamers Keuken Kelder Meidenkamer Regenwaterpomp en wat verder tot een goed ingericht Qais behoort Franco te bevragen aan den Gitgever dezes onder No 674 TE HUUR gevraagd in het centrum der Stad Gouda een WI HËLHUIS voor e ne NETTE AFFAIRE Adres met iranco brieven met opgave van Hnurpr s en waar het huis gelegen ia onder No 673 an het Bareaa dezer Coaraat ONTVANG EN BETAALKAIITOOR L Droog leever Forluiju Rotterdam Bent e d Deposito Opvraagbaar na één maand 3 j CORRESPONDENTIE k N M Jr Wg zyo het Iechti geJeellelijk met u eeos Zoo de etodidttcn der KieaverecDigiDgen gMo geoade riadeo ID lemind i ot fay toch vry een aAtt U stemniÊD eo HD e bevelen Het atuk ID Q kan niet worden geplaatat Een kivzer aehryft oni een britr naarin hy lyoe vtrontwiardiging fe keouen gücft oter de Hg e waarop door het Inalst beiorgde ijtruoibiljet de eaodidataur van deo Heer v d KlejjR aaoaiem ia tegeogewerkt ten einde die van den Seer IJaaal de Sebenper te doen zegevieren Hg geeft aan de Kieavereeniging Oemeentebtlang d n raad om ooverwgld tegen ztUke hulp krachtig te pruteateeren Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Jan Birtel oudera C Edeleoboach en A M Pama Wilheimus ondera M Sirre en G vao Weiel Damianua Albertiia oudera J A de Joagb en C van Ht nsbergen Dirk Chrialiaaii Mannui oudcra I de Brugn en M C A Bikhoof Anna Naomie ouders J D an de Wateren A N de Koniog 18 Pieler Johannea oiidnra K van Wilgro en D van der Spelt Boudewgn Theodoras Wilhelmiia ondera B M Blom en C an Vnuren Hattus en Geer trutda Pitronella oodera R Boulogne en I Landaal OVERr EDEN 13 Jan i G Wiezer 8 m J W Kooiman S m C J jM Herbus wed A H A tan Roomen 6öj 13 C Nederhof Ö7j G fao Dam 8 j twee 37 1 drie 3 zes 4 otwaalf é j ZoVan deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tussohenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda VERGADERING VAN1ENGËMEEKTERAAD VRIJDAG 18 Januari 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn voorts de heeren Kist Luiten Frince Kranenburg Oudgk van Iterson Hemsing de Rotte Straver Samsom Post Drost van Straaleu Fortuijn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig is de heer Muller De Voorzitter deelt mede dat de heer Muller heeft kennis gegeven door ziekte verhinderd te zgn deze vergadering bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De voorzittei deelt mede dat bij Koninklijk Besluit van 22 December jl is goedgekeurd de verordening op den Kleinhandel in Sterken drank en dat Gedeputeerde St ten de ontvangst hebben bericht der verordeningen fs December vastgesteld op de Slacbtergeo op de Logementen enz Voorts deelt de Voorzitter mede dat op Maandag 9 Januari II de Kas van den gemeente ontvanger is opgenomen waarbg de boeken in orde en het geld in Kas aanwezig was Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn Een voorstel van bet Israëlitisch Armbestuur tot wgziging der begrfloting Ter viaie Een voordracht van B en W ter benoemingvan een onderwijzer aan de eerste burgerschoolvoor jongens Daarop staat de heer C do Rooy te Koedijk Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Adreasen van M Dekker A Grendel en C Sohluter verzoekende benoemd te worden tot aanspreker Aangenomen voor kennisgeving Een adres van H Sluiter verzoekende benoemd te worden tot Ijjkdrager Aangenomen voor kennisgeving 5 Een adres van J C van der Hek onderwijzer aan de Ie kosteloote school verzoekendeontslag tegen 1 April Wordt eervol verleend Aan de orde is Het adrea van C da Oidts betr de sloot langs de Derde Kade en de zoogeu Boomgaardstraat B en W stellen vo6r op dit adres a mjtenite beschikken Dit voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met algemeene stemmen Aan de orde is Uet adres van bet Bsftuur der Afdeeliug Gouda en Omstreken van df HoUandsche Maatschappij van Landbouw houdende verzoek om eene bijdrage uit de Gemeentek is ten behoeve der in 1882 te Gouda te houden Algemeene Vergadering en tentoonstelling dier Maatschappij B en W stellen voor om evenals in 1860 toen ook hier ter stede de Algemeene Vei gadering en Tentoonstelling werd gehpuden der HoUandsche Maatschappg van Landbouw een orediet uit de gemeentekas te verleenen van ƒ 1600 hoofdzakelijk ter bestrgding der kosien van volksfeesten eii tevens eene Commissie uit den Raad te benoemen om in overleg te treden met Hoofd en Afdeelingsbestunr omtrent de regeling der zaak terwgl dan die Commissie de beschikking zal worden verleen4 over cenige stadswerklieden onder toezicht van den gemeentearchitect De heer Samsom geeft in overweging om 2000 te geven daar sinds J860 alles veel duurder is geworden arbeidsloon materialen enz De Voorzitter merkt op dat ook op den toestand der kas moet gelet worden terwgl hg er op wjjst ilat het voorstel ook strekt om de Commissie te doen beschikken over de Stads werklieden waardoor arbeidsloon wordt uitgehaald De heer Samsom berust daarop in bet voorstel dat vervolgens in stemming wordt gebracht en aangenomen wordt met algemeene stemmen De Voorzitter geeft daarop de vergadering in overweging over te gaan tot de benoeming der bedoelde Commissie Pe heer Fortuijn Droogleever drukt den wensch uit dat de Voorzitter zelf die Com missie zal benoemen waarmede de vergadering zich vereenigt Ue voorzitter benoemt daarop tot leden der Commissie de hh J M Noothoven van Goor G A Oudijk D Samsom G Strnver en mr D N Brouwer Daarop worden benoemd tot Lid der Oommissie van Toezicht over bel Museum van Oudheden de heer N Scheltemn met 13 st tegen 2 si op den heer mr Ficcardt Sladsgeneesheer de beer Dr C W Bollaon roet 9 stemmen tegen 6 op den heer Bakker Nicmeijer Aan de orde is de benoeming van een aanspreker bü de begrafenissen De heer van Iterson vraagt of aan deze betrekking salaris is verbonden De voorzitter zegt dat de bedoelde persoon betaald wordt door hen die van tgne diensten gebruik maken waarop de heer van ontvanger een gepaste gelegenheid moeten worden gehuurd tot ontvangst van het publiek In stille hebben velen vaak gemopperd over de wgze van behandeling door hh ontvangers last men nu openigk een betere gelegenheid vorderen in enkele weken zal men ze krggen I Z Z is Ljjzxjsis Donderdag II gaf de Goudsche Zsngvereeniging hare tweede uitvoering 1881 82 De ten gehoore gebrachte werken bestonden uit a Koren en Solo uit Paulas i Loreley gedicht van E Geibel en c Die Kreazfahrer Hoewel het niet in ons plan ligt de uitvoering daarvan in uitvoerige critiek te brengen willen w j er toch etn kon verslag van geven en er een poar opmerkingen bgroegen Wanneer men de ktaohleu in aanmerking neemt mogen wg niet anders dan tevreden zijn Ieder die van nabij bekend is hoe zulk een gezelschap is samengesteld weet dat alle medewerkenden niet ieder op zich zelf volmaakte zangers zijn zoodat in den regel het op enkelen aankomt en het grootste gedielte op hen steunt Dit uu ia gelooven wij wel eenigszins hier het geval Hoe komt dat Naar wg ons informeerden ondervindt de flinke talentvolle directeur de heer van Milligen niet altgd den steun dien hg ten nutte van het gezelschap moest ondervinden De repetition die voor de uitvoering van eulke werken B odig zgn moeten dan ook trouw door alle leden worden bezocht Wanneer dit niet het geval is zoo is het den directeur onmogelijk en voor hem zeker niet aangenaam wanneer hy zijne zorgen daaraan besteed niet beloond ziet op eene wgze zijner waardif Het gevolg daarvan zal moeten zijn dat hij tot eenvoudige zaken zijue toevlucht zal moeten nemen Dit iu bet ware behing van het gezelschap Een enkel woord over de Solisten mag niet achterblijven Wg brengen hen onzen dank voor de wijze waarop tij de wezenlijk lang niet gemakkelijke partijen die zy op zich hadden genomen hebben weergegeven Enkele kleine zaken daargelaten moeten wg tevreden zijn en hopen bg eene volgende uitvoering ben weder te hooren De begeleiding der verschillende u was in uitstekende handen Hg wieii dat accompagnement was toevertrouwd kweet zich dapper van 4qn taak AFi 01 l IGl m De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te welen dal door don Baad dier gemeente in iijne vergadering van den 16 December 1881 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING op de Slaektergen iet keure van ilacUvee vleetei of epek en het verkoope van vUeici of tpek m de Oenuente Oouda Art 1 Oiivermiuderd de bepalingen der Wet van den ïn Juni 1875 Stbl no 95 is ieder die eene sDichterij eene vleesdbhpuwerg of een winkel in vlecsch of spek opricht of overneemt verplicht binnen acht dagen daarvan kennis te geven aan Burgemeester en Wethouders Ari 2 De slagers zijn verplicht te zorgen dat het slachten van den openbaren weg of van de stoep niet zichtbaar is Art 3 In deze verordening wordt verslaan door vee alle rundvee schapen geiten bokken varkens paarden eu ezels door vleesoh en spek alle bestanddeelen van bovengemelde dieren afkomstig en die den mensch tot voedsel kunnen verstrekken onverschillig of zij al dan niet tjjn bewerkt of vermengd door slachten het dooden van het dier en het ontdoen van de huid en de ingewanden Art 4 Het is verboden vleescb of spek te bergen te verknopen te koop aan te bieden te koop te stellen of rond te venten dan nadat het door een der keurmeesters is goedgekeurd Art 6 In eu vervoer van ongekeurd vleesch of spek mag alleen plaats hebben wanneer de in of vervoerder voorzien is van eene schriftelijke vergunning ufnegeven door een dir keurmeesters Dit bewijs van vergunning bevat den naam van den inof vervoerder den weg waar langs en de plants waarheen het vlecsch of spek lot keuring vervoerd moet worden en den tgd binnen welken dit moet geschieden Art e Geen vee mag worden geslacht dat niet op het plein achter de Wang of op loodnnige andere pjaals als van wege Burgemeester en Wethouders wordt aangewezen is onderzocht en goedgekeurd Ten blijke van die goedkeuring wordt het beest met een bepaald merk door den keurmeester geteekeiid die tevens van de goedkeuiiug een schrifteIgk bewijs afgeeft dat niet langer geldig is dan drie dagen Art 7 Vnn het vorensloande zgn alleen uitge