Goudsche Courant, zondag 15 januari 1882

BINNÏiNLAND GÖwuTTfT nri 1882 liet sluk dirt den laiilsleri Ijjd bij het Neder Ittttdich TootttdmX meest opgang maakt is Eeiie wereld waarin men zich verv tooneelspel iu drlk fadryrcn vau E ailleron rertaald door l r fp it Jong D t zal Domlerdng 26 Januari t k ofT de Ani8terd Af leeling alhier worden opgeroyd Daarin trede o a op Mevr Kleine Slfiij 11 Sioetsz en MSej Sablairolles Jos Ie Groot en poolman benevens rle hh Morin Tourniaire de oné van Domnnele en Ising IPJ tuk tmtittS April 1881 het eerst te Parijs opffe oerd JU het thAire Franfait m werd na dien lijd lom inel tbeneiall cn M al ten toonetle gevoerd zoadat het Jt i in deze emeagM zeker aangenaam zal j a imfbiede ts kannen ke Mh maken Bij kon hKt Is Vtuotmó tot off van gez 2e klasse bg het personeel van den gen dienst van hel Iggfr In Ked Inilie de aludeiit rooi genoemilen dienst arts B J Koppenol MRuttn tnorg o is ig spoorwegwerker W A door dit raa hier om ï uor fWfcykkende trein naar Utrecht nabij deze gemeent overreden met hel gevolg dat hjj geheel vermorzeld is Dgnderdag 19 Jannari e k des avonds It ll 7 ure heeft eene buitengewone vergadering met dames plaau van het Nederlandsoh Protestantenbond afderling Oouda en Omstreken Als spreker zal optreden de heer W H Slenfert Krocse hervormd PrmMMt te f tlpllin Donderdag 19 Januari e k heeft in de zaal ff Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene soiree plaats waarin de heer Eduard Chambly een voorstelling zal geven in de moderne salon magie en physique Ons werden een aantal attesten ter inzage verstrekt die gunstig spreken voor des heeren Chambly s bekwaamheid zoodat de wensoh mag worden uitge sproken dat hij zich moge verblgdeu in een tairgke I opkomst De Liederlafel Apollo en de Afdeeling JiterIgke Welsprekendheid zullen Maandag 23 Januari k eene uitvoering geven des avonds ten 7 ure 1n de Sociëteit Vrede Best te Waddinxveen Het programma luidt als volgt Eerste afdeeling 1 Op t Kerkhof de Vliegh 2 Bede Heinle 3 Solo voor Tenor 4 De Jager Hikop woorden van J F Helmers van Eyken 6 Der feine Wilhelm Kwartel Sohaffer 6 Solo voor Clarinet 7 Op den Egn Kücken Tweede afdeeling 8 Hvmne an die Musik Lachner 9 Myo scheepje Bisohnitt 10 Hoeveel Elliot Boswel 11 Arie des Uriels Haydn 12 Die faisohe Pepita Kwartet MuUer 18 Huibert en Klaarlje B ter Haar U Jeannette Polka van Faessoben 16 Chant des Amis Thomas Uit de gisteren venohenen Memorie van Antwoord over bet Fransch Nederlandsch handelatractaat blgkt dat onze Begeering na het voorloopig verslag der Kamer nog met de Fraosohe Regeering van gedachten heeft gewisseld omtrent een eventueel uitstel viD de behandeling van het ontwerptrao taat en nadere verlenging van het bestaand tracteat Zoowel de bezwaren aan de behandeling op dit tydslip verbanden als de onzekerheid omtrent de regeling der handelsbetrekkingen van Frankryk met andere landen waren voor de Regecriog argumenten om op uitstel aan te dringen Toen echter op 12 Januari jl nog geen zekerheid omtrent het verleenen van een nieuwe verlenging verkregen was moest de Kegeering wel den wensoh uitspreken dat tot de bijeeuroepiog der Kamer zon worden overgegaan om de raogelgkheid niet te loor te laten gaan tereohtertijd een beslissing te nemen De vervulling van den wensch der Kamer was tot op heden echter zooaIs de Heg schrijft een onmogelijkheid MAÜAZIJIN in T4PUTEIV GOEDIJUSTOFFEIT en BEHAlTQEESAETIEELEff B de JONG Behanger Gouwe C No 200 Zondagschool van de ITederl Herv Gemeente Met welwillende toestemming van B H Kerkvoogden hopen de ondergeteekenden een ZONDAGSCHOOL te openen onder leiding van den Godsdienatonderwijzer J BOÜMAN in de Kleine kerk Peper8traat op ZONDAG 22 JAMUARI a s desuamiddags ten 12 ure Ouders die voor hun kinderen het Godsdienstonderwijs begeeren gelieven zorg te dragen dat hun kinderen zich op het bedoelde uur in het Kerkgebouw bevinden B J SWAAN T J KOOBS P W KAMPHÜIJZEN C H VAN RHIJN Weg ens vertimmeringf GROOTE OPRUIMIIVG vun alle voorradige artikelen waaronder een groote partfj Afgepaste Tafelgoederen Stoffen GORDIJNNETELDOEKEN enz enz V VV D SCHEXK I I LICHTIN GEI omtrent den Zaakwaarnemer Fluweelen Burgwal S17 kunnen kosteloos verkregfen worden bij den Heer H MM KOMST Marnixkade o 69 te Amsterdam die kortelingfs in ZAKË I g enoemden man heeft ieeren kennen Iste QUALITEÏT geperst Faardenhooi f5 60 het pak Gebrs BLOM Qoudsche Kiesvereeniging Algemeene Vergadering MAANDAG 16 JANUARI 1882 des avonds ten acht ure in het Bovenlokaal van het Koffiehuis € de Harmonie op de Markt HET BESTUUR THE SINOEE UNÜFMBINB C0UFAN7 JEenige Fabrikanten der beleende Singer Naaimachi nea Omzet in het jaar 1880 538 609 Machines Alle echte Singer Machines zfln van het nevenstaande fabrieksmerk voorzien Naaimachines zonder dit merk zgn NIET vanons afkomstig en wachte men zich dus voor bedrog als zulke Machines toch met misbruik van onzen naam onder onme vlag b v als verbeterde Singer Machine of iSinger systeem Machines aangeboden worden i Het Generaal Depot der Singer Maatschappij voor het Koninkr k der Nederlanden 26 Kalverslraat AMSTEBIIAM Kalverstraat 2Ó Eenig Depot te Gouda Hoogfslraat 122 23 Sn elpersdruk van A Bbi nkman te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Aan Heeren Stalhouders en Souders van Rijtuigen wordt ter kennis gebracht dat de RIJTUIGEN des avonds in den TUIN rOLDOENDlj LICHTmoeten ophebben Namens het Bestuur J M NOOTHOVEN van iOOR Voorzitter J C IJSSELSTLJN Secretarü Openbare Verkooping en te GOUDA Op DINSDAG 24 JANÜARU 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis W k M No 243 aan de Houtmansgracht van eenen mBOEOEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER en een JÜWEELEN BOOT en voorts TIMMERMANSGEREED8GHAPPEN Nieuw GLASen AARDEWERK eene groote partg KLOMPEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien En op DINSDAG 31 JANUARI 1882 des morgens te 9 uren aan bet Huis Wijk E No 100 aan den Kleiweg van TAFELS STOELEN BANKEN GLASWERK TOONBANK met Pomp GEREEDSCHAPPEN FUSTWERK enz En onmiddellifk na afloop daarvan aan het Lokaal Wijk K No 255 aan de Peperstraat van eenen nelten l BOEDEL waaronder CHIFFONNJÈRE LINNENKAST SECRETAIRE BUREAU KABINET LEDIKANTEN BEDDEN en BEDUEGOED eenig gewerktGOÜD en ZILVER GEREEDSCHAPPEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Go da Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Reeuwiik zgn voornemens op VRIJDAG den 3n FE BRUABIJ 1882 des voormiddags te 11 ure in het Raadhuis aldaar bg enkele iuschrgving in het openbaar AANTEBESTEDEN Het vererooten van een der openbare lagere Scholen en het verrlgten van eenlge buitengewone werkEaambeden aan deze en aan de andere School dier gemeente In twee perceelen en in massa Het BESTEK en de TEEKENINQEN zyn van af den 16 JANUARIJ a s verkrijgbaar ter gemeentesecretarie van Reeuwiik en bij de Boekhandelaars J van BENTUM Zoom te Oouda tegen betaling van 1 terwul voor aanwgzing en verdere inlichtingen wordt verwezen naar den voet van het Bestek Burgemeester en Wethouders der Gemeente Reeumjk De Burgemeetter P H BULAEUS BRACK De Wethouder loco Secretarit J TEEKENS Wasschen Kepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTÈN WIEGEN enz Machinale IStuooiziilvering Door deze mijne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zijn veroorzaakt 1882 Woens lag iSj amiarl p 07 GOüDSCHifOLÜRANT meuws en Admrtentieblad voorGéuda en Omstreken ü hT P DuiiscUlaml wordt offiT Sieel bekend gemaakt dal zich sedert S uZ n euwe gevallen hebben Voorgedaan Slechu T pl l in in het district W ldenbur or len no Tbesmet beschouw l De overiJe nLr vrij van Usmetling iZT JDe Synode nam in hare onlangs gehouden bnitehgewoijé zitting met blijdsehan Lnni i nededeeli at 5e abnor a le Z atd waa de g n=e ie Mo rdyk sedert ren verkeer hêe gehouden da daar nu geregeld door de rlnlZdlkanlen de vacaluurïifeu wordt w l ZI7 benoeming van kerkerofcdAden heeft nl k on de kHg eadoiin t n nog de echigenoot den h er Koeken dë pastorie onirnimd zal he £ i e t jo orde en rust terugjeig üf J Tj t Hoe de brandweer in CÉoa o iipttt II piers h pen in donkerbla ondergoed U Te d in bedden welke boven d7 ruimte met de uhe en wage j gebracht Hetalarm in rekt tevéf de dekens van de slapenden f en wekt hen 2 reeds kJrhht T l 4 den stoom Dr cor er i l li X irdethtr voorbe idin iet langer d n 5 r idefduu rt S per 60 Ned pd naar grootte de kieinsltf zijn de duurste moet soms voor dit poirrgoed betaald worden Vroeger werden wekelijks de verschillende kleine partijtjes die elkeZeeuwsche echipner hg de groole uien te gelijk meebracht door handelaars opgrkooht voor Engeland om daar dezelfde bewerking te ondergaan die men nu bier verricht Ooudsclie mesvereeniging Gisterenavond had eene vergadering plaats van boveugenoende Kiesvereeniging onder Voo ziUerschap van den heer H J Wennekes Nadat deze geopend was en du Secretaris de notulen der vorige vergadering gelezen had herinnerde de Voorzitter aan het doel waarmede de leden waren byeengrroepen de herslemmiug voor een Lid van ien Geraeenlerand Spr herinnerde met een enkel woord dat de ciindidaat der Ooudiche Kieitereetiiging bg de verkiezing van Dinsdag jl een nederlaag had geleden de oorzaak waarvan hij voor het oogenblik in het midden liet doch alsnu moest worden beslis wat de vereeniging thans te doen stond Spr moest echter t7 constateeren dat de wijze waarop Ar verkiezingsstrijd gevoerd was door de tfgenparlij niet nobel kon worden genoemd waartoe spr wees op een anoniem stroobiljet waarop zelfs niet de naom van den drnkker vermeld stond en dat uitdrukkingen bevatte welke alles behalve deden denken ann een edelen strijd doch spr wilde zich hiertoe bepalen het aan de vergadering overlatende te beslissen hoe na te handelen De heer P 1 van der Want Az vroeg daarop of het niet goed zou zjjn allereerst deze vraag te behandelen zal de vereeniging partij kiezen bj de herstemming of zal zij zich onthouden De voorziltcr zeide dat die vraag siraks aan de orde zou zgn terwijl wellicht sommige leden eerst nog ooreaak der nederlaag zouden willen behandelen Aan een artikel over de Sjalotten fiibriek Ie Zwijndrechl in Semper Firent is het volgende ontleend Dat deze geheel oieiure tak van uyverheid oldaar belangry k mag heeten bljjkt uit de volgende opgaaf Ër werden aangevoerd 12 000 mud ougesohilde uitjes Voor elk mud 60 Ned pd t 3rdt alleen voor het afschillen 1 30 betaald befaalre de verdere onkosten aan vrachtrgders en lakkendragers De campagne duurde dezen winter slechts van j begin September tot begin December alzoo 3 maanden Naar rog van goederhand is medegedeeld werd er in dien tgd door de eigenaren der fabriek 16 000 aan arbeidsloon uitbetaald Ongeveer 1000 okshoofden werden van deze hohgnbaar waardelooze dingen ingemaakt en als waar is t geen men verhaalt dan vertegenwoordigen zg tea waarde van meer dan f 80 000 In spgt van al de roorzorgsraastregelen gebeurt hiA nog wel eens dat na eenigen tgd de inhoud VBU een der vaten minder frisch of totaal bedorven is iets dat inderdaad groote schade berokken aan de fabriekanten waarom men dan ook zoo na mogelg k de juiste hoeveelheid zout voor elk vat gebruikt Kefi weinig te veel kan de qualileit en den smaak doen verminderen terwgl iets Ie weinig gevaar voor bederf oplevert Deze kleine uitjes zgn niet anders dan kleii e niet tot vollen wasdom gekomen uien van de gewone platte gele soorten De ZecDwsche lichtbruine de platte HolUndsche gele de peervormige elke soort mits ze na t afschillen blank zjj kan daartoe dienen Daarom zgn de roode en donkerbruine uien daarvoor niet geschikt Kon men tegen den zelfden of iets hoogeren prgs witte uieji daarvoor bekomen dat ware weusohelg k want deze zgn de beste omdat zg allgd blank zgn ilooh de cultuur van enkel wille uien is te wisselvallig om zich daarop toe Ie leggen Overal waar men gewone gele of lichtbruine verbouwt kan men de kleinste daaruit zeer gemakkelijk terughouden De overschietende groote worden daardoor beter en voor de kleine wordt soms een zeer hooge prgs betaald Van 8 tot Daarop vroeg de heer P N Maas Jr het woord en zeide dat waar beweerd wordt dal decandidaat der Ooudtche Kiettereeniging eene nederlaag heeft geleden dit iu den letterlgken zin des woords aar is doch nis men nagaït welk anoniem geschrijf de legenpartg heeft noodig geacht ter bestrijding van dezen candiilaat dat men dan veeleer tot de eonclnsie komt dat deze eene zedelg ke overwinning heeft behaald Spr herinnert daarop oan een anomiem strooibiljet dat zóó laat werd verspreid dat de inhoud niet meer kon worden tegengesproken terwg l bovendien de heer van der JClegn die daarin werd aangevallen uit de slad was Spr treedt vervolgens in eene ontleding van dut strooibiljet en constateert lo dat de Goudiche Kiemeretniging daorin ten onrechte wordt beschuldigd van politieke inconsequentie daar zg nooit bg hare candidaten voor den Raad vóór alles liberale beginselen heeft geëisoht 2o dat den heer van der Klegu auti revolutionaire denkbeelden worden toegeschreven zonder dat daarvoor een bewgs wordt aangevoerd en spr heeft nooit gehoord dat de heer van der Klegn antirevolutionair zou zg n inlpgendeel een bekend antirevolutionair heeft spr dezer dagen nog medegedeeld dat hg genoemden heer als zoodanig nimmer gekend had 3o dal de sohrgver met zioh zelf in strijd is daar bg bgna op hetzelfde oogenblik beweert dat de heer van der Kleijn zich nimmer roet Goudsohe zaken bemoeide en tevens dat hg ijverig werkte vóór den anti revolulionnirec oandidaat en tegen het belang van Gouda 4o dat de schrijver zegt niet te weten of de heer van der Klejjn voorsta ider eener waterleiding is terwijl toch hel Bestuur der Goudsche Kiesvereeniging openigk heeft verklaard dat hjj zulks was Doch dit alles daargelaten zegt spr het komt hem voor dat het biljet minder gericht was legen den heer van der Klegn dan wel tegen de Govdscie Kiesvereeniging Deze wordt nl daarin beschuldigd van politieke inconsequentie ja van onzedelijkheid Voorzeker een hoogst zware beschuldiging zegt spr maar ivat is daarvan waar Het doel der Goudseie Kiesvereeniging is hoofdzakelijk het stellea van candidaten voor den Gemeenteraad en de Gemeenteraad ia niet nat men noemt ein politiek lichaam