Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1882

0 De ledcD der Tereeniging mogen dus Toor lichzelf ieder een politieke overtuiging hebben hier op deïK vergadering komen ly niet bgeen als politici HHMtr alleen ads burgers van Oouda die ieder naar de gave dea verstande hen verleend komen oordeeleu wie tg een plaats in den Gemeenteraad waardig keuren Zy vragen niet ia deze of die liberaal antirevolutionair conservatief maar wel is hg geanbikt een plants in den Kaad te beklecden en hg die naar hun oordeel het meeat geschikt is kiezen zg Art 1 van het Reglement der Yereeniging uidt aldus De Yereeniging die hoofdzakelgk ten doel heeft Gemeeuteraads verkiezingen stelt zich voor hare keuze te vestigen op eerlijke ontwikkelde en zedelgk onafhaukelgke raenaohen imder te letten op rang stand of geloofsbelgdenis Ën nu zou het zegt spr zeker wel het toppunt van verwaandheid zgu van de liberalen om te be eren dat eerlgkheid ontwikkeling en zedelgke onafhankelgkheid alleen onder hunne partij werd aangetroffen Er zgu dan ook onder de leden der Goudtcie Kiemeraniging personen van verschillende politieke richting de vereenigiug vraai t hen daarvan geen rekenschap en spr zou het allerminst gewensoht achten de onzalige tweespalt ilie iu de Tweede Kamer bestaat ook in de Gemeenteraden over Ie brengen De Goudncht Kitnereeniging kiest geen candidaieu voor den Raad met het oog op hunne politieke beginselen maar stelt hen alleen de cisoheo overeenkomstig art 1 van h tar Reiflemeul Vraagt men is de vereeniging daaraan altgd trouw gebleven spr zal het niet beweren wellicht heeft tg somtijds gedwaald maar dit is zeker dat het steeds haar streven was het beginsel van volstrekte openbaarheid huldigende te beant oorden aan het ideaal in art 1 van het Regle irenl omschreven De vergadering betuigt door uid applaudissement hare instemming met deze woorden en daarop vraagt de heer A van Dantzig het woord Na hetgeen dour den vorigen spreker gezegd is neemt hij slechts schoorvoetend het woord doch hij weuschie daaraan nog iets toe te voegen voornamelijk omtrent de oorzaai der nederlaag door de Goudtche Kiettereeniging geleden Op zichzelf behoeven wg ons die nederlaag niet bijzonder aan te trekken zegt spr ook ouze znsterverecniging heeft meer dan eens dergelijke nederlagen geleden wjit niet belette dat tg bij latere verkiezingen wederom opnieuw met moed in het strgdperk trad Dat behoort dan ook zoo en spr vertrouwt dat deze vereeniging zich evenmin door de geleden nederlaag zal laten ontmoedigen Dr oorzaak der i ederlaag moet volgens spr gezucht worden vooreerst in de wijze waarop de tegenpartg is te werk gegaan doch vooral ook in hetgeen geschied is in de Kiesvereen GemienMelang waar bepaalde onjuistheden onwaarheden zegt men tegenwoordig niet meer zijn verkondigd Toen toch de president van Gemeentebelang tot candidaat gekozen was en spr moet het tot eer van den heer IJssel de Schepper verklaren dat deze herhaaldelijk voor die eer j bedankte werd hg eindelijk overreed de candidatuui te aanvaarden door een zijner intieme vrienden hoewel nog steeds schoorvoetend Tot zoover is alles in orde doch at gebeurt toen £ eu van de vrienden van den heer IJssel de Schepper vraagt daarop het woord en verkondigt met luider stemme dal de heer IJtael de Schepper geen tegenttander t eener Katerleiding maar veeleer eea voorttander Welnu de heef IJssel de Schepper kan het natuurlijk niet helpen dat een zgner vrienden tco spreekt doch deze neemt daarop zelf het woord en constateert eveneens dat hg is voorstander van eene goede waterleiding of althans van een leiding van goed water Men beschuldigt ons zegt spr van oneerlgkheid en onzedelgkheid maar wat van eene dergelijke verklaring te zeggen Wg welen toch allen zegt spr wal er gebeurd is Wg weten toch allen dal de heer de Schepper inderfgd zitting had in de Gezoadheids commissie aan wie is opgedragen hel onderzoek omtrent de waterleiding en levens dat hg de steller was van het uitgewerkt rapport aan den Gemeenteraad waarop het Dagelgksch Bestuur bg de beoordeeliug der zaak afging en lot op zekere hoogte moett afgaan In dat rapport werd verklaard er is geen waterleiding voor Gouda mogeIqk wel niet lettcrigk maar toch moest er dat uit worden opgemaakt Immers voor Oouda is geen andere waterleiding bereikbaar dan van IJsel valer en juist dit water werd in t rapport afgekeurd en dus roet andere woorden de opriohting eener waterleiding afgeraden Het Dagelijksch Bestuur is op dit rapport afgaande een tegenstander der waterleiding geweest en ofsoboou laler eene concessie is verleend wijl men daartoe gedrongen werd door de publieke opinie en de stem der burgerij is men er in beginsel nog tegen Nng heden ten dage is het Dagelijksch Bestuur tègen eene waterleiding in deze gemeente en dat is alleen te danken aan den heer IJssel de Schepper den candidaat voor der Gemeenteraad van Gemeentebelang Wat staat nu de OoudKke Kiesvereeniging t Awii Moet ig zich onthouden bg de herstemming of pang kieienP Spr meent dat ig wel degelgk moet medestemmen en wel hem lot candidaat proclaoiaeren die tegenover den beer IJssel de Schepper staat nl den heer C Hoogenboom Men heeft onze vereeniging al vooruit iverweteu zegt s ft dal tg dus doende eeu antirevolutionair zou stemmen watfoustrijdun met de begins im der vereeniging roaopspr komt tegen een dergelijk verwet op Ér is io het Reglement geen enkele bepalint die eene zoodanige bewerinii rechtvaardigt eu er is vroeger Zelfs uitdrttlckelgk bepaalt dat de vereMuging zich niet zou maugen in verkiezingen voor de Provinciale Staten Tweede Kamer De h r Hoogenboom zegt spr IS een oude bekende hij was ree ls eenmaal lid van den Baad en tyne antecedenten zijn van dien aard t hg volgens spr de voorkeur verdient boven den heer IJssel de Schepper Trouw en eerIgk heeft hg de gemeente jaren lan als raadslid gediend hg zal dit ook uu willen doen kg heeft er dan ook al den Igd voor en is ten slolte een beslist voorstander van eene waterleiding Dat is nu de hoofdquaestie Ër beslaat vrees voor overplaatsing van het garnizoen en voor verlegging van den waterweg doch dergelgke zaken zyn bij t Dagelgksch Bestuur op onovertrefbare en overbeterbare wgze in goede handen alleen op het punt van de waterleiding is het wenschelgk itat een beslist voorstander daarvan in den raad zitting neemt eu met het oog daarop moet den heer Hoogenboom de voorkeur worden gegeven boven den heer IJssel de Schepper De Voorzitter geefi daarop de ïergadering in overweging thans te beslissRB of de Goudwhe Kiemereenifing zich al dan niet parlij zal stellen De heer £ h £ van Dantzig vraagt te mogen weten op welke gronden de heer Hoogenboom indertijd door deze vereeniging niet opnieuw is aanbevolen loen hij als r dslid aftrad Spr had toen nog niet de eer lid van de Goudtche Kietwreeniging te zijn en wensoht die gronden te vernemen De voorssitter beaniw pordt deze vraag door er op te wgzen dat evenals na de waterleiding de quaeslion brulanie moet gei hl worden te tyn ioen de onderwijsvraag voornamelijk aan de orde was De heer Hoogenboom had toen getoond te zgu tegen het neutraal onderwgs doch spr meent dat het onderwgs tegenwoordig iu onze gemeeutr op zulk een voet is geregeld dat al kwam er ééa persoon in den raad die tegenstander was van het openbaar onderwgs hg iu dit opzjeht geen kwaad zou kunnen doen De heer Hoogenboom is en dit doet alles af een voorstander dèr waterleiding Zonder een slag om den arm te houden en te spreken van eeu leiding van goed water enz is hg er geheel en al een voorstander van om Gouda een waterleiding te bezorgen die ons niet alleen goed drinkwater zal verschaffen maar ons door het geheele huis friscb zuiver water zal geren Daarom verdint de heer Hoogenboom zeker ons aller aanbeveling De heer E L E van Dantzig vraagt daarop weder bet woord en zegt van verschillende zgdeu gehoord te hebben en spr heeft het ook geschreven gezien dat men nu de uaestie van het onderwgs bij de beoordeeling van candidalen voor deu Raad wel onaangeroerd kon laten omdat alles hier nu zóó geregeld is op dat gebied dat het er weinig toe deed hoe de candidalen op dat punt dachten Spr moet dat ten sterkste tegenspreken Wij hebben toch hier ter stede een afgekeurde armenschool en een tussohenschool waar 400 kindereu zitten terwgl er slechts plaats is iToor 300 zoadat wg dus in het vooruitzicht hebben twee nieuwe scholen die veel zullen moeten kosten en al is nu hel Dagelgksch Bestuur er voor om tol het b wen daarvan over Ie gaan niet B en W maar de meerderheid van den Gemeenteraad moet over eèn dergelgke zaak beslissen en als men nu in aanmerking neemt dat er in den Raad verscheidene leden zgn die geen voorstanders zullen zijn voor de stichting van nieuwe scholen en die zullen gaan betoogeu dal het alweer zooveel zal kosten en dat zg het in hun jeugd ook wel met zulke lokalen deden dan is het duidelijk zegt spr dat er wel degelijk op moet worden gelet hoe de candidalen op dit punt denken en was de heer Hoogenboom vroeger tegenstander van openbaar onderwgs hij zal dit zeker ook voortaan zgn en wg zouden zegt spr een gevaarlijken weg bewandelen do ir tegenstanders van het opei baar onderwgs in den Baad te brengen Het anoniem biljet waarover daar straks gesproken werd verdient zeker onze volle verachting de daarin uitgesproken verwgten missen allen grond inaur wanneer de vereeniging nu een tegenstander van openbaar onderwgs candidaat stelde die rg zelf vraeg r uit den Raad bande zoude zij zich dan niet vraagt spr aan die politieke inconsequentie schuldig maken welke haar in bedoeld biljet werd verwelen P Spr zou het dus loFJuichen wanneer de Goudtche Kietvereeniging zeide wg hebben ditmaal onzen tin niet kunnen krggen doch in geen geval ondersteunen wg eeu caudidatuur die ons het verwijt van po litieke iuooniequeDtie met recht op den hals ion halen De heer F N Maas Jr geeft in overweging nt eerst uit te maken of de vereeniging ttoh al da § niet zal onthouden bg de herstemming Stelt de vereeniging zich parig dan hoopt hg den vorigen spr te beantwoonlen De heer M van Dantzig betoogt daarop de wenschelijkheid dat de vergadering alvorens Ie beslissen of zij zich al dan niet tal onthouden bij de herslemming de gevolgen van een besluit ernstig zal overdenken Op hoogst onwaardige wijze zgn de Goudtche Kietvereeniging verwgten naar het hoofd geslingerd en op een Igd dat daarop niet meer kou wor ien geantwoord het is daarom noodig dat de Vereeniging nu door daden loont dat die verwgten niet verdiend waren Waar of wanneer is ooit gebleken vraagt spr dat de Goudtche Kietvereeniging onder liberale vlag vaart P De heer Hoogenboom toch was ook vroeger de candidaat dezer rereeuigiug en is kier in een onbewaakt oogeublik gevallen alleen ten gevolge van een uitlating van den heer Hotlgeiibeom iu ern particulier gesprek Hg had ui gezegd Zoo arm kjin uicmaud weten of h heeft nog wel ecu stutverlje over voor het onderwgs z juer kinderen Die uitdrukking is hem toen kwalgk genomen en hij is hier toen niet candidaat gestt ld Het verwijt ons toegevoegd in het bekende ongeleekende biljet dat iu t geheim is opgesteld en ook iti t geheim it gedrukt kunnen wg zegt spr niet beier bontwoorden dan door goed Ie maken wat wg vr H er misdeden door deu beer Hoogenboom opnieuw SM didaat te stellen Wg behoeven uiet te vreezen l et verwgt van politieke iaconseqventi aaitoc spr wees op de vereeniging Burgerplichfiin AmsteHhni waar de heer Bulgers van Rozenburg eerst gevallen ia et later op nieuw is gesteld en aar gold hel nog uitsluitend politiek wat hier volstreltt uiet het geval is eu evenmin behoeven wg Ie vreezen een tegenstander van het openbaar onderwgs in den Aiad te brengen want juist in den tijd toeu de heer Hoogenboom lid van den nti was hebben de gRtote uitgaven voor het onderwgirplaats gehad Spr dr ll t er op aan dat de Goudtche Kietvereeniging erkeune dat de heer Hoogenboom vroeger door haar iu deu Raad gebracht op een onbewaakt oogeublik hier gevallen is en dst tg hem op nieuw candidaat stelle Spr verklaart er zich althans ten sterkste tegen om zich bg de herstemming te onihoudeu Daarop brengt de Voorzitter in stemming de vraag of de vereeuigiug eeu candidaat zal stellen Deze vraag wordt met 16 tegen l nttüTtH teveitigend beantwoordt terwgl 1 lid builen stemming biglt De heer F K Maas jr vraagt daarop nogmaals het woord om den heer E L Ë van Dantzig Ie Iwautwoorden Meende deze dat de vereeniging zich aan politieke inconsequentie zou schuldig maken door den heer Hoogenboom mradidaat te stellen spr wgst op het feit dat de candidalnurHoogenboom niet door de anti revolutionairen gesteund wordt zooals bigkt uit eeue correspondentie uit deze gemeente iu het a nti revoluliouair Weekblad de Hollander die overgenomen was in de Goudtche Courant van Zondag jl Voor een minder goede regeling van het onderwgs behoeft men tCKenwoordig niet bevreesd te zgn tegt spr de schoolopziener en inspecteur tien daarop toe eu ofschoon het nu wel waar is dat men de onderwgs wel in milden of minder vrijzinnigen tin ken toepassen behoeft men hier in Gouda daarvoor gecu vrees Ie koesteren Spr dankt den heer M van Dantiig voor ign verklariitg dat de heer Hoogenboom bier in een onbewaakt oogeublik gevallen is spr hoorde dal met genoegen rn betoogt ten slotte dat de vereeniging ook voor het verwgt van inooneequenlie niet bevreesd behoeft Ie zgn Bovendien tegt spr de lof van consequent te zijn is een teer schrale lof Ook de duivel is consequent ui in het kwade Spr die later den heer Hoogenboom opnieuw heeft voorgesteld als candidaat vond loen geene ondersteuning omdat de vergadering nog min of meer onder deu indruk verkeerde en hg tal hem thans met genoegen wederom candidaat der vereeniging zien worden De heer E L E van Dantzig zegt niet te hebben geweten daar hij toen nog geen lid der kiesrereeniging was dat de heer Hoogenboom iu een onbewaakt oogenblik gevallen was duch als de vergadering nu zoo loiaal is Ie bekennen dat tg loen een fout beging met den heer Hoogenboom niet candidaat te stellen dan zal spr er zich bij nefirleggen De Voorzitter verklaart daarop dal ook het Bestuur eenstemmig vóór de caudidatuur van den heer Hoogenboom is eu wel met het oog op de waterleiding waarvan deze een beslist voorstander is Dit heefl hij ten stelligsle aan het Bestuur verklaard Ëen slem meer ten voordeele van deze zaak kan in den Gemeenteraad van veel nut tgn Daarom is zgne verkiezing zeer gewenscht De heer Maas zegt nog ten slotte dat hoezeer het besproken strooibiljet ulier verachting verdient niemand op de gedachte mag komen dat de heer ij el de Schepper telf daaraan eenig deel bee t gehad Hel is nog eer de vraag of dat geschrevru is door een vriend of door een vgaud van den heer de Schepper Deze is een te fatsoenlijk man dan dat hij in dete de hand lou hebben gehad Daarop wordt tot stemming overgegaan waarbij de heer Hoogenboom 10 stemmen op zich vereenigde terwijl 3 bUnco biljetteu worden uitgebracht De heer C Hoogenboom is dus candidaat der Goudtche Kietvereeniging Nadat de Voorzitter de leden had opgewekt trouw ter stembus op te komen en de overwinning van den candidaat der Vereeniging te bevorderen werd de vergadering gesloten Huiteiilaiidsch Ovmictii Het door deu heer Gambella bg de Kamer der Afgevaardigden ingediende ontwerp betreffende de herziening der Grondwet bepaalt o a dat voortaan geene seuatoreu meer voor hun leven zullen beuoemd wordin zoodra eene plaats van dien aard iu den Senaat openvalt hetz door overlgden of door allreding tal de nieuwe senator door beide Kamers gckoieii worden bg geheime stemming en ieder iu hare eigene vergaderzaal De ttembiljeiten der beide Kamers zullen dooreen gemengd worden voordat de gemengde commissie tot de telling overgaat De dus gekozen senatoren worden voor negen jaren benoemd eo nemen evenals de andere senatoren in volgreeks huune plaats iu De 2J0 overige senaioreu worden door een kiezerskorps gekozen wnariu de tegenwoordige gcilelegeerden der gemeenten vervat en worden dooF i n gevolmachiigde op 600 kiezers oor Parg zulle bgzondere bepalingen worden gemaakt Met belrekking tol den tcrulin de litle wordt verlangd dat voortaan de verkiezingen voor de Kamer der Afgevaardigden deparlementsgrwgze zullen plaats hebben maar totdat de nieuwe organieke wet tol stand komt de pailieele verkiezingen en wanneer eene ontbinding der Kamer noodig mocht zijn ook de Igemceue verkiezingen arrondissemeulsgewgze zullen geschieden De bepaliugcn der grondwet zullen zoodanige verandering ondergaan dkt voortaan geen twist meer zal kunnen rqzen over het vraagstuk van de wederzgdsche rechteu der beide Kamers iu finaucieele aangelegeuhedeu De Senaat zal het recht behouden om kredieten die door de Kamer der Afgevaardigden bewilligd zgn te verwerpen maar daarentegen het recht verliezen om kredieten te openen waartoe niet de toestemming van de rrcbtsireeks door het volk gekozen vertegenwoordigers verkregen ia Verder tal de bepaling worden afgesohafi dat openbare gebeden bg de opening der titling moeten gehouden worden De aanneming van het voorstel Windthorst beschouwt men te Berign als eeue volkomen nederlaag voor de regeering wgl het uu feitelijk bewezen is dat ill deze zaken eeue meerderheid te bereiken is ook contra Bismarck Het gevoel dat zich meer eu meer van de liberale parlgea meester maaki werd door professor Virchow onder dete woorden gebracht Wij hebben ile ondeivinding dal de regeering al den uit cullnurstrgd voortgesproten haat voor onze rekening brach terw jl wg inderdaad slechts de regeering volgden De discretionoire macht de politiemacht werd door haar met ruime hand geëxploiteerd en nu moeten wij er de verantwoording voor dragen terwgl de regeering zich uit het gedrang houdt Men kan het ons uiet euvel duiden als wg ons aan dete verantwoordelgkheid onttrekken Wy willen de voor de regeering bestemde slagen niet weer op onzen rug nemen Wg zgn het piarilje niet dat de rgkskanselier kan bergden als hg wil Prins Bismarck mag zich dat voor getegd houden en er acht op geven Ook de nationaal liberalen voegen zich meer en meer naar de krachtiger leiding en frisscher beginselen der meer geavanceerden De socialisten iu deu Bgksdag hebben thans hun voorstel ingediend tot afschaffing der exceptieneele wetten en wetsbepalingen als de wet op de jeznielenorde die op de socialistische bewegingen de zoogenaamde kausel paragraaf in hdt rgks slrafwetboek de zoogenaamde diolaluur paragrafen in de wetten voor Elzas Lotharingen enz De Morning Pott meldt als gerucht dat het Engelsohe parlement tonder boodschaii der Koningin zal geopend worden Het doel van d ten maatregel zou zijn de langdurende debatten te vermijden vrcike de indiening van het voorstel over de wijziging van het reglement van orde zouden vertragen De Timet driugt aan op raaatiegelen lot bespoediging van de behandeling der zaken die ii r aanleiding der lersohe landwel bij hel Hof en de subcommiisiën in Ierland aanhangig tgn De onzekerheid welke uit den langtamen gang van ken voortspruit werkt de pogingen in de band oer raddraaiers die alle betaling vaj pacht afraden en zg belet tevens eiken verkoop van land legt het blad Indien de ontevredenheid en onrust welke hieruit voortvloeien g o einde nemen dan zal de heilzame werking der laudwet volkomen verijdeld worden Voeral is hel noodig dat zes liever nog twaalf personen met gelgke volmacht als de nrie leden van hel Hof aangesteld wordeu om te beslissen over de talrijke uitspraken waarvan in hooger beroep is gekomen Maar daartoe moeten mannen vau grooie bekwaamheid worden gekozen iu wie hel volk vertrouwen stelt en dit kan natuurlijk niet geschieden indien niet veel hooger bezoldigingen worden toegekend dan de leden der aubcommissiën thans ontvangen Eeu aantal leden van de Landed Estates Court die loch bijna geen werk hebben omdat er weinig verkoop van land plaals heefl zoikden tol bailengewone leden van bet nieuwe gerechtshof kunnen benoemd worden Uil VVeeoen wordt gemeld dat de Porie ijverig volhardt in haar pogingen om in de Egyptische en Afrikaansche quaestie sleun Ie vinden bij Duitscbland en O ieteurgk zg beeft te Berign en Weenen confidentieel gevraagd of zg aldaar op goedkeuring en ondersteuning zon kunnen rekenen voor een protest of eenige andere handeling ter bestrijding van de c lleciieve nota der Westcrsche Mogendnden In dC hierop ontvangen autwoordeu wordt haar echter aangeraden daarvan af te zien Ër heeefi nu een levendige wisseling van dópéehes plaats tnssehen Rome Weenen Berign en Koustantiiiopel De Czaar zond een eigenhandig achrgven aanIgnatirff waarin hg hem de verzekering gaf vanzijn voortdurend v ertrouwen De Effectenbeurs 111 Amsterdam IC Januari lg8 In de afgeloopen week onderging de beurs weinig veranilering Iu de laatste dagen werd evenwel de stemming iets gunstiger toodit eene vergelijking met do noteeriugen van den vorigen Zaterdag voor vele fondsen en in i bijzonder voor Amerik sporen ten voordeele van de jongste week uitvalt BiKNiMLiNDSCBE WAASDEN Sttottfondten bleven iu willige stemming Integralen noleerden SïVi drièn 80 Vis vieren 103Vs en 103 araort syn 97 Premieleeningen Amst loten van ƒ 100 stegen lot 1097i overigens zijn ip variatiën in deze waarden van weinig belang Sptorvegleeningem Aand HimI Zaudv verloren l ti do HoU ap sloten ly de Exploit mij beter Iu de Centraal waarden was voor de aand eeu geringe reactie Ue geslemp obl waren en de uitg sch i beter Aand Ind sp konden eeu gering avaus betalen evenals aand Rgnspoor en de 4 i o W Boxtel Wezel De overige waarden vau deze laatstie Ign in flauwe stemming Tramw leeningen De eenige verandering in deze rubriek is dat aand Amst Rgluigv van 75 op 74V vielen Induilrieele waarden De aand der Afr Hv zgn wéér sterk gestegen Zg werden Zaterdag voor 262 a 265 verhandeld dus een vooruitgang van circa 2 loe bexeert dat het dividend 40 ton bedragen Overigens tgu ook hier weinig veranderingen De obl stooinv aaa verloren 1 de aand stoorav Nederland i en de 6 pCl obl der laatste mg l pCl De aand Ned Bink 2 do N I Handelsbk V beter EuBOPEEacHE WAAKDEN Staatt ondte De variatiën hebben voor de meeste fondsen al teer weinig te brteekeuen In den loop der week was er nog al daling voor de voornaamste soorten doch Zaterdag konden de meesten tich herstellen Voor HoAgaren valt eenige verlwteriug te vermelden daar de ieening 66 1 do papierrente t Ie 6 pCt goudl hooger sloot Van Oostenrgkers is slechts te vermelden dat de lilverrente verloor Portugal onveranderd Russen verkeerden in gemengde stemming doch hier bedragen de i ariatiëu slechts een paar fractiën De grooiste wgtiging is dal obl 62 daalden Spanje noleerde behalve de 2 pCl binnen die 4 vans betaalden hget Turken daarentegen waren in gunstige stemming vooral de 66 ers die 2 pCl stegen De Egynt 4 pCl leening sloot s l ger de spoorwegl hooger Premieletningen Loten verkeerden in willige stemming Oosleor 64 sloot hooger 66 l Weenerloten Russen s Madridl 1 pCt üiltondering noteerden we voor Hong loten die 1 Ooeteur 54 die n en Theisslolen die i verloren Turken moesten ook iets prijs geven Spoorwegleeningen Voor de meeste Russische Iguen vak eenig avans te vermelden Voor Mors Sysr en Wilis Riasm bedraagt het 2 voor Z W circa l i pCl Onder de weinige verminderingen moeten aand Orel Vil worden genoemd die 1 pCt achter uitgingen Hong en Ital sporen verkeerden in willige stemming en sluiten ongeveer hooger doeh Fr Ootl sp en d Warsaliaii lgnen moesten iet prijt geven Voor aand Warsohau Weenen bedroeg het verlies l pCl Amebikaaksche waaeden Staai fondte Behalve eene geringe reductie der obl van de Vere uig Si valt te vermelden dat de Florida s tot 32 stegen en dus vooruitgingen Mexicanen waren meer aangeboden en a § log Van de ZuidAmerikanen was Bratili iu vaste stemming doch Columbiaueu en Peruanen aangeboden en i lager Venezuela vast SpoorKCgleeninfen Ook in deze waarden maakten op i iadist der week de betere koersen uit NewYord de stemming gunstiger Ds voornaamste verbeleringen zijn Gen Cairo 8t Louis 5 Oentr Poe sh 3 Can South C v A 3 Chic N W pref SI 2 Clev M Veru Cert 6i Col Ext eert 7V Denv Rio C v A 6 St Louis en S Franc pref St 4 Mich Centr C v A 3 Miss Kans sh 1 do incomebonds 2 N York ïjuVe Erie do Pensylv 2 Orel Cal 2 do pref si 4 Sl Paul Minn C v A 3 Wab 1 pCt Vermin deringen zgn te vermeidei voor Clev C col v A van Pad Ek s van V4 van Pittsb F Wayre C V A vsn 1 pCt Induilrieele uaarden verkeerden ook in williger stemming Het meest profiteerden de Miixweil s die tol 29 en SS j slcgeu Peolongatie eente Het geld was in de afgeloopen week ruim en tegen 4 a 4V te bekomen Zaterdag werd echter weer 5 gegeven T F S Heden wéér flauwe slemming Onze staatsfondsen s 4 Oostenrijkers 1 Russen Spanj Turken Mexic en Peru Vs Egypte 1 Columb ger Florida s i hooger Van de sponn noteerden uitg sch Centraal Vi hooger WarschauWeenen i ter Russische flink Amerik bijna allen lager in weerwil d t betere noteeriugen te New York Er was vraag voor Londen eu New York De verminderingen bedroegen s a 1 pCt circa 1 pCt hooger sloten Clev Ooi eert III Mich ctntr D nv Rio Maxwell s 2 a 3 pCt lager Prolongatie rente 4 INOEZONOEN M de Redacteur Mag ik V beleefd een plaatsje in Uw blad verzoeken voor t volgende Bij de uitvoering II Zondagavond in de Sociëteit Ons Genoegen hadden enkele jongelui de aardigheid beter onbezonnenheid om sigarenzakjes op te blazen en aan te steken ten einde ze brandend in de hoogte te doen gaan hetgeen spoedig zooveel navolging vond dat het links en rechts werd nageaapt zoodat wanneer HH Commissarissen Bonter en van Vreumingen er geen einde aan hadden gemaakt er werkelijk brandgevaar begon te bestaan aangeïien er een jongen bezig was om bij t tooneel liefst op de kachel een zestal dier takjes te plaatsen ten einde nog meer hoera s uil te lakken Hierbij bleef het niet In de pauze werden al de kaartjes die aan de stoelen tgu Gevestigd ten bewijze dat die plaatsen betproken zijn er afgenomen en onder het publiek geslingerd op gevaar af van zulk een kaart in de oogen te krggen welke ruwheid werd voltooid door de groote kaarten van den wand te nemen met hetzelfde doel Het ware te wenschen datbg dergelijke Zondagavondvoorstellingen meer Commissarissen tegenwoordig waren of zoo het noodig blijkt politie persoiieel ten einde zulke tooneeleu te voorkomen vooral hinderlijk voor hen die er bepaald heengaan om een enkele keer in den winter met de zijnen een genoeglijtm avond door te brengen en daartoe den tijd én Qt geld missen omdat op de gewone avonden in de week waar te nemen U dank zeggende voor de plaatsing Hoogachtend GEOOREN 18 Jal l é ouders J Venehuar eo E Nibbeu 6e rtrtid ftiiraniia ouders G J van Willijn eo 6 I Sfeber 14 Cornelia odaers C van VelteD eo J M KamlKr Agalha Maria ondfrs J Smit eo Q M van der Weijdea 15 Jacobus Johaoaes ouders J C van Oorden W P Kwakeriiaat Ane onders F Verniey en J van der Brrg Abrain ouders k Kok en J H van Houten Amelia Johanna ouders J AIbcrs en M Nofcenboom 17 Christina Wilhelmina ouders D C W van der iJiar en M Straver OVERLEDEN I 13 Jan i lan Welsenis 3 j U H Kruidwaar buisvr van H van der Wolf 83 j 11 m H C van Staveren 15 A de Jonir 8 j 9 ra C de Mol 62j 16 C Bosman hoisvr van R P Helers 68 j G J A M Kabel 1 J 8 m W Alkenade 3S j i