Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1882

APVERTEWTIfiW Zondagschool van de ITederl 2er7 Gemeente BeTalleo van een Zoon Met welwillende toestemminor von nu o i van BUKSKIN en LAKEN om daarov gcuurende het jaar bij Particulieren te verkoojpen is voor aoliade personen verkrijgbaar bjj AUG MASCHMMIER grossier in dat vak te Amster m S uistraat 38 De collectie is uitgebreid en voor elke streek vindt men keuze De prgzen ziJn laag gesteld Elke ellenmaatwordt afgeleverd en de uitverkochten Airect franc o opgegeven Te KOOP Gevraagd 2 stel GLASDEUREN hoog p m 2 50 Mr breed twee Deuren tezamen 1 O è 1 30 Meter Adres franco No 669 aan het Bureau dezer Courant Berallen ran een Zoon N VBRMAAT Dï Gidts Gouda 16 Jannari 1882 Stoomtootmaatscliappij Boskoop Waddinxveen Gouda Wegens reparatie aan de Boot VBIJDAG 20 en ZATERDAG 21 JANUARI GEEN DIENST PK DIRECTIE Tegen 1 MEI a s of nader over een te komen tijd wordt albier te HUUR ofte KOOP gevraagd een HEERENHUIS met TUIN of TUINTJE in de nabijheid derMarkt waarin gelegenheid tot KANIOOB Opgaaf van Huur of Koopprijs verdere conditiën enz onder No 675 aan het Bureau vandit Blad I Tegen I MEI of eerder verlangt een HEER ALLEEN een GJEMEUBILJEMJUDE ZIT en SLAAPKAMER te UWIi op of in de nabyheid der Markt Brieven franco onder letter G aan de Boek handelaars J van BE NTUM Zoon Donderdag l9 Januari 1882 Sociëteit Oi S GENOEGE X Cfroote Biütengewone Voorstelling in de SALO iMAGIE en PHYSiaUE daargesteld door den Prestidigitatenr Prolessor Eduard CImiiibly uit St Petersburg Keizerlgk Koninklijk Paleis Kunstenaar van Pruisen en Bejjeren Tours d Adresse et Exercices Instrumenteaux Debnt optreding van Mile STELLA uit Brussel op het gebied van Egyptische en Indiaansche Goochelkunst en Orakelspel De mysterieuse Eierdans Melle ROSA uit Pargs Entree 0 99 de persoon Leden 0 50 Kinderen half geld Kaarten zgn verkrijgbaar eu plaatsen kunnen besproken worden a 10 Cents per plaats op den dag der Voorstelling van 12 3 ure aan het bureau der Sociëteit Aanvang 7 ure Prof Edoabd Chamblï IDE VDe3K LOTII a die den 13 JAN 1882 is gehouden des avonds te Zeven uren té Moordrecht is op de volgende manier gesloten Hoofdprij s getrokken voor Mejufv A LUITEN Haarlemmermeer Vries Paardendek B TIJN Gouderak Singel 1 J C KOEDING Zevenhuizen 2 HOüENDIJK v CAPPELLB Ouderkerk L BOERE Moordrecht GBAAPLAND Gonderak 5 P KRIJGSMAN Z venhuizen 0 A VERWEI Zevenhuizen G DEKKER Moordrecht D VEBWEI Gouderak D DB WILDE OEMP Moordrecht 10 A DB VRIES Jz Moordrecht Zw ep 1 P SUN Moordrecht C DKN OUDE Moordrecht A V D HOOG Nienwerkerk W CAMPHÜIZEN Gouda K D VRIES Kz Moordrecht A MUL Moordrecht J C KORDING Zevenhuizen T T DAM Berkenwoude P V BERGEN Zevenhuizen 10 P D BRABER Moordrecht Snelpersdruk van A Bbuikman te Gouda Een koper Gebit KLAPWIJK Zevenhuizen De Ter oting is gehouden door N M van DIEST Moordrecht Met welwillende toestemming van H H Kerkvoogden hopen de ondergeteekendei een ZONDAGSCHOOL te openen onder leiding van den Godsdienstonderwijzer J BOÜMAN in de Kleine kerk Peperstraat op ZONDAG 22 JANUARI a s des namiddags ten 12 ure Ouders die voor hun kinderen het Godsdienstonderwijs begeeren gelieven zorg te dr gen dat hun kinderen zich op het bedoelde uur in het Eerkgebonw berinden B J SWAAN T J KOOBS P W KAMPHÜIJZEN C H VAN RHIJN omtrent den Zaakwaarnemer Fluweelen öurg wal SI 7 C3 O TJ 13 Heer ZrilSli gfenoemden man kunnen kosteloos verUreg en worden bij den H W KOMST Warnixkade i o 69 te tmsterdam die korteling s in heeft leeren kennen Hotterdamsche Hypotheekbank 70or ITederland De Directie bericht dat zjj tot Agenten benoemd heelt de Heeren HOFEMAN Co en de Heeren LAEEBEB Co te Qouda De Directie voornoemd Ma B MEES B VAN ROSSEM Ed H OLIER Indien de te geven INLICHTINGEN door Marnixkade No 69 te AmiUrdam aangeboden in de Goudsche Courant van 15 dezer omtrent den ondergeteekende betreffen eene zaak de eenige die tusschen H W KOMST en mö heeft bestaan door den Heer Procureur LOGGERE Leidschegracht 50 te Amsterdam voor mj tegen gezegden H W KOMST ingesteld en tot den uiteinde toe uitgevoerd dan zjjn ten kantore van genoemden Procureur alle mogelgke inlichtingen te verkrijgen Verdere advertentien van KOMST beantwoord ik niet nis zulks overbodig achtende Gouda 16 Januari 1882 G G MURRAY BBnsAiminii echte Alpen Krolden Elixer vau Wallrad Ottmar Bernhard te Munchen Hofleverancier van Z M den Koning van Beijeren Fabrieken te Zurich in Zwüierland en te Ku stein in Tyrol Is bereid uit de meest bloedzuiverende en fijnste bergplanten der Tyroler en Zwitsersche Alpen bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolen door Autoriteiten der Medische Wetenschap hetzelve regelt direct alle functien der maag is het beste middel bij gebrek aan eet en slaaplust slechte spijsrerteering en maagcatarrE reinigt het lichaam van ziekelpe aandoeningen versterkt zenuwen en spieren en is door zijn Aroma en smaak het fijnste Bitter Elixer Men neme slechts eene proeve Verkrggbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanwijzing a 2 75 ƒ 1 50 en ƒ 1 te öout abg Wed J G GORISSEN Mz In alle plaatsen worden wederverkoopers gevraagd Aanvragen aan W SARDEMANN te Arnliem STALEN Een prachtl e collectie I Jo dgcJ g BPOOdfatriek Wegens CONCURRENTIE p oote AFSLAG Van af MAANDAG 16 dezer zgn de prijzen vangoed wichtboudend en voedzaam Brood als volgt Gewoon KRENTENBROOD 0 21 p Ko 1ste soort GEBUILD 0 19 2de soort of BRUIN BROOD 0 17 TARWE BROOD 0 14 verkrijgbaar in de bekende depots en wordtook van uit de Fabriek tot deazelfden prjjs aanhuis bezorgd adres Spieringstraat F 49 H VAN DEN DOOL Voor ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN waartoe hoofdzakelijk dnidel k schrift en nauwkeurigheid rereischt worden zoekt men Tijdelijk HULP Adres Westhaven B 149 1882 Vrijdag 20 Januari jyjq g GOUDSCHEÏOÜRANT J teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mmmm 12 leden uit de departementen te benoemen ten einde in verceuiging met het Hoofdbesiuur maatregelen te beramen om die gebeurtenis waardiglijk te herdenken door eene slichling van algemeen not io ons vaderland het onluerp tijdig genoeg in te dienen om op de allemeeue vergadering van 1883 tot eene beslissing te kuunen worden gebracht concessie verkregen heeft voor den aanleg eu de exploitatie der Utrechtsobe waterleiding zijn de inschrijvingen geopend tot deelneming in de Compagnie des eaux d Utrechi opiierichl Ie Luik bij akte van 20 December 1881 Het kapitaal van deze Maatschappij zal 2 750 000 fr bedragen U D BU deze Courant behoort een Ryvoecsel GOUDA 19 Januari 1882 a Er heeft zich eene CommiHie gevormd met de bedoeling om hjl iftkuMief te nemen lol adressen aan den Minister lan 4stitie n de Eerste Kamer der Stolen Generaal lot spoedige invoering van het Wetboek van Strafrecht Onder de pogingen om meer vrucht te trekken van het vruchtbare en rgke Suriname verdient ookvermelding do oprichting van een commanditaire vennootschap te s Hage Een bekende Haagscbe bankiersfirm richt thons dergelyko vennooUchap opmet het doel om de hulpbronnen van Suri iame te exploiteerra tii dat wel door het aaiikoopeu en weder in expUiUge brengen vaa verlaten eu verwaarloosde pltt i bet winnen van guttapercha cu ander gotttOl en oliën iu ét boaacben op de woeste gronden hit fokken van vee fthaus wordt hetslachtvee voor de kolonie gtoolendeels uit Berbice en de OrM lMo landeu gehaald eu het ontginnen van AAUi Twee iM enren zullen in Suriname bet beheer voeren De eeu is een wetenschappelyk met laudboow eu veeteelt bekend man de andere een bekwaam Weslindisch ingezetene die door zijn langdurig verblgf en zijn vele reizen in het land groote locale keuüis van land en volk bezit Een dergelgka SMBbinat Mu Westindisoke ervaring en kennis met N l rlandsehe kapitalen en wetenschap zal Suriname zeker ten goede komen Met betrekking tot de uitvoering der drank vet was de vraag gerezen of ouder tolgaarders brugen sluiswacbters aan wie volgens art 3 no 9 der wet vergunning tot verkoop van sterken drank moet worden geweigerd tenzij door Ged Staten ontheffing van dit verbod wordt verleend ook Iwgrepeu zijn de personen die lollen bruggen of sluizen voor zekere geldsom iu pacht hebben De Minister van Justitie tieeft die vraag toestemmend beantwoord Zoowel de verbodsbepaling van art 3 no 9 van genoemde wet als de bevoegdheid tot vrijstelling volgeus art 4 2e lid is op die pachters van toepassing Zdlcrdajfarond e k ïal voor ile GoudsolMS fejlcekennren wederom ten extra trein rijden ua nfl9o der Rolterilnmsohe Opera Wat is er treuriger dan eeu man in de kracht van zyn lerrn te zieu lerren achterliilendc een vrouw en kinilerin Bovenal als door üulk een sterfgeval de aohlerblgiemlen in de dicpile ellende worden gestort daar zg iu den man en vader bun broodwiiiijer moeten derven maakt het een diepen indruk op ons geraool Hier ter stede had dezer dagen zulk een droetig overladen plaats C Oroenendal eerst sinds konen lijd als timmerman i eigpn zaken doende erd aaiigUast door de pokiceii en stierf Zijn gezin blyft geheel onverzorgd achter filijkrus achterstaande adierlenlie kwamen een drietul liigczeteixn op het denkbeeld de liefdadigheid voor die ongelukkigeu in te roepen cu voorzeker mag de algeineeue aaailaclit daarop worden gevestigd Nooit heeft de Goudsohe burgerij geweigerd deel te nemen aan een dergelyk liefdadigheidswerk zy zal dit ook thans niet doen naar wjf mogen ertrouwen De drie onderleekrnaars der advertentie zgn bereid giften in oninuigst te oenua lerwgl die ook bg onzen Uitgever kunnen worden bezorgd Alle giften voor Oroenendal s gezin afgestaan zullen iu de Qoudnhi Ceurant wordeu medegedeeld Terwijl eerst litt plan btjiond Robert der ifafel op Ie roeren zul ih iii Der Postiloti on Ivonjumeau worden gegeven komische Opera in 3 Aclen De voorttelling vangt aan te T i o Aan de Tweede Kamer d Blaten fieneraal ie een adres verzonden door htljfalioiuuil Leder IndiutritBond waarin het op grond dat de leder industrie bij het traotaal met Frankrijk geheel vergeten is geworden en bare producten bij invoer in Frankrijk daardoor onderworpen blijven aan het algemeen tarief aandringt op verwerpiug van het aangeboden tractaal indien deze nijverheid een der grootste bronnen van Nederland s ihduslrie en de hoofdfootor van NoordBrabant s welvaart voor de zooveelste maal door de Regeeriag wordt voorbijgezien Hel is toch opmerkelijk hoezeer de Vlaamsche beweging in de laatste jaren veld int Zou men eeu jaar of tien geleden het raogelgk hebben geacht wat op den eersten Jacuari jl heeft plaats gehad iu Brussel De burgemeester van de hoofdstad van België van Ie petit Parit de heer Buis heeft op hel stadhuis tot eenige vereeuigingen die hem daar kwaI men begroeten ouder andere gezegd Aan de Vlaamsche taal de plaats toekennen die haar in bet onderwys toekomt de kennis der twee landstalen opleggen aan alle ambtenaren die met het publiek in betrekking komen die talen gebruiken voor alle mededeelinven welke aan het publiek moeten gedaan worden het Vlaamsch tooneel aanmoedigen en cndersteunea ziedaar recht eu redematige zaken die de goedkeuring van iedereu verstandigen mau zullen wegdragen Bg de Dinsdag ir bet boofdkiradistriot Roermond gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer vacature Arnoldts werden 1316 stemmen uitgebracht Mr H Brouwers w rd met 1162 vau de 1228 geldige stemmen verkozen stelt dan van uwen kant hetzelfde vertrouwen in mg en door daden zal ik u bewijzeoi dat ik zal weten waardig te bigven èn aan mgn verleden èn aan de plichten als burgemeester eener stad waar zooals in Brussel een zoo aanzienlijke Vlaamsche bevolking woont Dinsdag 24 Januari e k zal in eeu vergaderingvan het Deparlemeit Gouda der Maatschappij lotNut van t Algemeen Mej A J Groote uit Velpeene voordracht houden Zg zal eene novelle en eenige gedichten voordragen In de zitting der Rotterdamsohe Arr Bechtbank van Dinsdagmorgen stonden o a terecht J K bouwman te Cappelle a d IJsel bekl van diefstal van plauken Sisoh vrgspraak Mr Stern trad op als verdediger voor bovenst bekl C V varensgezel te Gouda bekl van mishandeling Eisoh 3 maanden gev cell In bovenst zaken over 8 dagen uitspraak 00KRESPONDENTIE SCHAAK8TRIJD 28e Zet Alkmaar Wit Gouda Zwart B4 BB P8 C8 De heer Rugsoh adj inspeclenr van het geneesfvundig staatstoezicht in Limburg behandelt in de Economiti en in een afzonderlijke brochure den invloed van lompen op het ontstaan der pokziekte Volgens waarnemingen l Maastricht in 187 en 1860 gedaan speelden donr ingevoerde lompen bij het optieden van pokken een groote rol De door die ziekte oangetasie personen waren meest alle met lompen in aanraking geweest Deze waarnepiingen krggen te meer waarde nmdat zij zich aansluiten bü de ondervinding door voorname builenlandsche geneeskundigen opgedaan die reeds voorlang de aandacht der hygiënisten op de lompen hebben gevestigd en op het gevaar dat voor de volksgezondheid daaruit dreigt De beer RBiJsch dringt daarom op een internationale regeling der iompenquaestie aan waarvan hg veel heil verwacht en waartoe hg door onze Kegeertng het initiatief genomen wil zien Het internationale kwaad dat door de lompen ontstaat moet door een internationale regeling worden gekeerd Hg spoort daarbg aan tot een spoedig bandeten eer het te laat is en herinnert tevens aan de oude spreuk Eendracht maakt macht die ook bg onze naburen in eere staat Is bet niet merkwaardig dat de eerste magistraatspersoon in Brussel zoo spreekt in zulk beschaafd Nederlandsch zulke goede dingen zegt en dan gelijk hij verdieut met warmte toegejuieht wordt Ook wij Noord Nederlandera mogeii ons daarin wel verheugen immers boe wijder de kring van onze taal zich uitbreidt hoe meer wij als volk te beteekenen hebben Roti NieuwtUad Met warmte verdedigt hel Bdè nog eenmaal de zaak van dr Fles te Utrecht den bekwamen officier van gezondheid wiens ongevraagde peusionneering en buiten diensi slelling zoo algemeen en terecht door publiek en pers veroordeeld is Leefde dr Idserda nog zegt het blad dan zou hij in de Tweede Kamer den Minister van Oorlog wel ter verantwoording geroepen hebben Thans zweeg de Kamer maar t £ fdi hoopt dat de Eerste Kamer nog goed zal maken wat de Tweede verzuimde en den Minister van Oorlog om inlichtingeu zal vragen over het pensionneeren von dr Fles Gladstone had dezer dagen bg bet diner dat hij zijn pachters aanbood een vrij lastig disohgenoot Niemand kende hem hg had plaats genomen aan het hoofd der tafel naast den premier Men vroeg niet naar zgn naam en de vreemdeling had bel blijkbaar naar zijn zin bg dronk goed at goed kortom hij deed de tafel alle eer aan Toen Gladstone een woord tot z jne pachters wilde spreken overhandigde de vreemdeling hem een brief welke Gladstone la en neerlag Bg hel uiteengaan bleef de zonderling steeds om den premier draaien en werd eindelgk zoo lastig dat men genoodzaakt was hem te arresteeren Aan het politiebDreao gebracht werd de brief ook nagezien die slechts enkele regels bevatte van den volgenden inhoud Mijn waarde satan ik kom By een geneesheer te s Hage heeft zich op het gratiaspreekuur een persoon aangemeld die door de pokken hevig was aangetast By onderzoek bleek dat de man van Gouda gekomen was Onmiddellijk werd igu opneming in het gasthuis bevolen WO Dinsdag zijn uit het Weeahnia te Nieuwediep drie meisjes ontvlucht allen gekleed in het zwart op één arm eeu roode en op de andere een gele bies Hare opsporing wordt door den commissaris von politie aldaar verzocht Onder het patronaat van de te Luik gevestigde Compagoie géne rale des conduites d eau die de Iu eeoe gisteren avond gehouden vergadering van leden van het Departement Rotterdam der Maatschappij lot Nut van t Algemeen is op voorstel van den heer van Griethugzen besloten het Hocfdbeiluur te verzoeken onder de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering van 1882 een voorstel van het departement Rotterdam op te nemen van de navolgende strekking Daar in 1884 het lOOjarig bestaan der Maatschappij tot Nut van t j lgemeen zal worden gevierd eene Commissie van I