Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1882

zooeren uit de hel om u mgn diensten aan te bieden Indien ge gebrek aan twarel hebt kan ik er u goedkoop aau helpen De man weigerde zgn naam te noemen maar uil e papieren die hij bg tich heei t ui hel niet moeilgk zyn cgn ir denliteit te bewgsen Naar alle aarsohgnigkheid heeft men met een krauksinoige te doen en iladstone mag big zgn dat zgn dischgenoot het hem niet laatiger heeft gemaakt Oe Berlgnsobe hoogleernar Langenbeck heeft onlangs een man die eene operatie ondergaan had Tolkomeu genezen door hem U eken iu het water te laten liggen Uet is teer wel mogelijk dat zulke permanente baden eene gioote rol gaan spelen tn de nieuwere geueeskuude daar zg meer eu meer een uitstekend middel bigkeu Men gebruikt o a deze baden ok bg brandwonden waarvoor zooals bekend is de bed warmte zeer scbadelgk is Zij gaan echter met vrij groote kosten gepaard daar de temperatuur van het water als een lijder weken lang er iu moet liggen zeer nauwkeurig geregeld moet worden Het permanente bad in het gasthuis te Berign kost 150 mark per maand aan gas UullKiiiaiidscli üverziclil Uit Fraukrgk weinig nieuws De heer Léou Say is weer president van den Senaat geworden en de minister van oorlog heef een ontwerp ingediend om den verplioliteu dieuiltgd tot drie jaren te beperken Doch aller aan laehl wordt beheertoht door de grondwetsherziening Het voorlezen van het voorstel door deu heer Gambetla werd merkwaardig koel ontvangen in de Kamer dooli men meent dat het wel gnau lal met de aanuemiiig Ue quaestie is uu iéus gesteld zegt de heer Lemoiune in de Débaitt men zal ze moeten oplossen Deze regeering kan niets doen eer de zaak van de baan is eu laat men maar eens eene andere regeeriug aanwijzen die voor het oogenblik mogelijk is Hedelgke en praotiaohe politiek moet dus enkel zorgen dat het cougrts als het bijeen is nog niet meer gaat ijeraudereii en vooraf gebondeu is aan vast omschreven onderwerpen Het ontwerp is up voorstel van een lid der uiterste linkerzgde verzouden naar een commissie van Ü3 leden welke heden zal worden benoemd De onderhandelingen over he Zwitsersoh Fransch handelsverdrag hebben geen gunstig verloop daar Friokrgk op verscheidene voor Zviiserland nadeelige punten niet wil toegeven De heer Drnz lid van den Bondsraad bevindt zich te Fargs om de bezwaren zoo mogelgk weg te nemen De toi stand in lerlaud heeft in de laatste dagen slechts weinig verandering oudeigaan Ofschoon de regeering bg voortduring krachtige pogingen aanwendt om de rust te herstellen blgveu de woelingen aanhotlden Niet minder dan 463 verdachte personen bevinden zich in den kerker d i 129 meer dan in November eu nog bgna dagelgks worden inhechtenisuemingen bewerkstelligd Naar men verzekert is de regeering voornemens om bij de opening van het Parlement uilgebieider volmacht te vragen Iu de omsirekeu van Edenderry zgn de ongereg Idheden van dien aard geworden dat men tot het zenden van versterkingen heeft moeten besluiten De berichten o er den stand der onderhandelingen lusschen Fraukrgk en Engeland met betrekking tot het handelsverdrag tusschen beide landen blgveu gunstig luiden en er schijnt meer en meer uitzicht op eene schikking te zgn Het bestaande verdrag zal waarschgnlyk tot 8 Maart verlengd en middelerwgl zulleo de onderhandelingen over het nieuwe verdrag voortgezet worden De Pruisische regeering heeft het ontwerp tot wgzigiiig der kerkelgke wetten bg den landdag ingediend en het zal niet meevallen Het maakt een aantal voorschriften vroeger iu de wet als gebiedend opgenomen ii i afhankelgk in de toepassing van de regeering die daardoor uaar gelang der behoefte de Ign straffer kan aanhalen Het laat zich reeds voorzien dat de conservatieven in den landdag de regeering sullen volgen maar dat de liberale zulleo tegenstemmen Want ouder hen zgn er zoowel die de Meiwetteu willen handhaven als die ze willen afschaffen Het du ingediende wetje bevredigt geen vau deze beide weuschen Hetgeift de regeering de macht om in Januari te doen alsof er geeu kerkelijke wetten bestonden eu iu Februari der kerk weer dubbel den druk te doen gevoelen De beslissing ligt nu iu banden van het centrum dat kiezen moet of het bg de betoonde toC gefelgkheid in de bisdomme en de herstelling vau den gezantschapspost bg den paus dezen wassen neus op deu koop wil toenemen Zeker is het dat de clericalen meer van de regeering hadden gewacht Ëen oonespondent van de Timet schrgft uit Durban aangaande Zoeloelaud Algemeen gelooft men iu het land wg op eeu vulkaan slapen Overal hecncht wanbtstaar zoawel bg de machtigste als bij de minste opperhoofden Er is geen krachtige hand die hen in bedwang houdt en ran het geziig der Eugelsche is uiets te bespeuren Ue resident boezemt geen vertrouwen in Dunns land is het eeuige 7dat goed beitnurd wordt De andere hoofden zouden gaarne Dunn s voorbeeld navolgen maar worden door imstandighedeu verhiii Icrd Mnyamau eu zgu volk zgii nog even lastijt en woest Wederom loopt het praatje dat de voormalige Koning zal terugkeeren Drie hoofden konden in hunne districten van duizend strijders geen lOUinanioen opkomen Een onafhankelgke commissii moest benoemd warden om den toestand van het land te onderzoeken Ook heeft men behoefiu aan een krachtig centraal bestuur De inboorlingen zijn bereid on op het land te werkeu mits men er hem toe aanspore Iu de Transvaal gaan de zaken zoetjes aan vooruit Men zegt dat eeue Amerikaaosche inautschappij het plan heeft ontworpen tot het leggen viin den De lagoabaaispoorweg Evenwel is nog geen aanbod in dien geest aangenomen De commissie van inboorlingen houdt lederen dag zitting onder voorzitterschap van den opperrechter De iiibooiliiigen worden uitgeuoodigd om hunne getuigenisseu af te Ifggeu In een brief van president Ba lfts nu zgn dood bekend geraakt wordt de annexitie van de Transvaal geweten aan de flauwheid der Boeren aan den invloed dien de Engclschc commissaris oefende en aan het feit dat de fioeren hun president in den steek hadden gelateu Burgers ontkent dal hij lot beloooing een jaargeld heeft ontvangen doch hij wilde liever die onwaardige aautgging in stilte verdragen dan de zaak der Boeren benadeelen Nog wojdt medegedeeld dat Uinlaudela den weiitch heeft geuit om te komen onder het bestuur van Dunn in wiens land handel en industrie steeds vooruitgaan Een ander hoofd uan de autiere zgde der St Luciabaai voorheeu schatplichtig iii tCelswayo heeft nu uit eigen beweging schatting 0 fiuhn a n Dunn De Zocloe s die hoorden dat Se RMtrderheld der blankeu den terugkeer van Ketswayo weiischten hebben hetzelfde verlangen Ie kennen g even ofschoon ougetwgfeld s Konings terugkotMt niet ziier bevorderlijk zou zgn voor de geregelde ontwikkeling van het land I N O E Z O N O E iV Mynheer de Redacteur I Met bevreemding las j ilc in het Verslag van de Vrrga lering der Goudsch lCie vereeniging op Maandag jl gehouden en voorkomende in uw Nommer van heden dat de Heeren Wenaekea en M van Dantzig leden vau het beatuur der plaatselijke Vereeniging tot bevordering van Folkiouderwijs de oandidatuur van den Heer Uoogenboom voomtonden De eerste kou weten dat de voet waiirop het onderwijs hier ter stede geregeld is nog zeer veel te weuschen overlaat Zeer juist werd hij door den heer E L E van Dantzig terëchtgewezeii die behalve de armenschool en de tnssehenschool no wel andere scholen en niet alleen de gebouwen had kunnen noemen die slechts door een fraai gekleurde bril voldoende kunnen schgnen Doch de beide Heeren meenen dnt er geen behoefte bestaat op dit oogenblik om de voorstanders van het openbaar onderwgs in den Baad te versterken Zij zijn wel gelukkig dot zij èn bg het Dagelijksch Bestuur èn bij den Kaad de gewciischte voortvarendheid bespeuren om ons onderwijs overeenkomstig de behoefte te regelen Mij komt t echter voor dat flinke versterking in den Raad van hen die niet als partijleus maar inderdaad tot volksontwikkeling eindelijk de hand ann t werk willen slaan om ons openbaar onderwgs op het behoorlgke peil te brengen dringend noodig is Met de Heeren Wennekes en M van Dantzig heb ik zitting in het genoemde Bestuur dat meermalen over den toestand van t onderwgs te dezer stede van gedachten wisselde Hun tevredenheid over dien toestand was echter voor mg en zeker ook voor de overige leden iets nieuws Na U mgn dank betuigd te hebben voor de plaatsing dezer regelen noem ik mg gaarne t t Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda 18 1 82 DE HEESTEMlilITG Naar aanleiding der in de laatste vergadering van de Goudsche Kiesvereeniging gevoerde discussie voel ik mij gedrongen een enkel woord in het middeii Ie brengen Vooreerst verwondert het mg ten hoogste dat er na zooveel woordenwisseling over de waterleiding bij een deel der burgerij en wel bij sommige der kiezers welke blijkens hun lidmaatschap en hunne werkzaamheid in de Goudsche Kierv reeniging behooren lot de meest belangstellende in de publieke zaak uog zooveel misverstand kan bestaan over de gezindheid van hen die indertijd de onmiddellgke inrichting eener waterleiding van gemeentewege hebben bestreden Meermalen is toen betoogd ook door mij als meilewerker aan dit blad dat niemand met gezonde hersenen nog in het volle bezit zijner smaak reuk en gezichtsorganen vrede hebben kan met het water zooals dit hier ter stede opgeschept en door den gemeeiien man gedronken wordt In beginsel is er niemand tegen eeue waterleiding Allen zijn het eens dat aanvoer van zuiver water een weldaad zou zijn voor de gemeente dat niets meer bevordérlgk zou zijn aan de volksgezondheid ea dat het een der eerste plichten van het gemeentebestuur is dat groole belang met alle macht voor te staan Een phenomeen als een öouwemiar die ter wille van de van ouder tot ouder geheerscht hebbende bij de medici wel bekende gouwenaar den lof zong van zijn onverbeterlijk drinkwater is mg gedurende mgn IBjarig verblijf hier ter stede zelfs onder de meest verstokte Goudsche oiidgasten niet voorgtl Bien Het Sfginsel was niet het punt waarover verschil bestond Be meeuingen liep n uiteen over de vragen lo welk water is goed 2o is de aanleg van gemeenterege verantwoord met het oog op de stedelijke financiën Sommigen hadden dadelijk een antwoord op die vragen gereed zongen lofliederen op de blozende waiigen van de Inwoners der gezegende IJseloevers maakten berekeningen die geheel in de lucht hingen en nog een aanlig profijtjc voor de atadsko beloofden voor welke de waterleiding een w ire goudmgn zou worden deze ijveraars wilden onmiddellgk eene stadsleiding en dezelfde blinde ijver leeft nog voort in de Goudsche Kiesvererniging Anderen hadden niet zulk een geloof dat beigen verzetten kon Zij zeiden laat ons onderzoeken welk water het beste is en of er voor Gouda woler Ie vinden is dat de iroote kosten eener leiding waard is zoo ja laat ons dan de vraag overwegen of de draagkracht der gemeente groot genoeg is om tot de oprichting over te gaan IJver is goed maar laat het zijn ijver met verstand Tot deze laatsten behoorde een onder deel der burgerij waarouder de heer de Schepper en het dagelijksch bestuurder gemeente Al deze dingen zijn bekend in de eerste plaats bg den spreker in de G K die het dagelijksch bestuur beschuldigt van in principe tegen de waterleiding te zgn en die den beer de 8 voorstelt als den grooten Mephiftopheles welke dien boozen geest heeft ingeblazen Een dergelijke voorstelling die volkomen onjuist is kan alleen het gevolg zgn van de soort van kleurenblindheid waartoe overdreven ingenomenheid met een goed denkbeeld iemand leiden kan Er zijn voorstanders der waterleiding die lijden aan eeue zekere monomanie die voor niets anders meer oog hebben dan voor hun stokpaardje en voor wie op het gonsche gebied der algemeene sledelgke belangen niets zichtbaar is dan de spits van een watertoren Waarlijk met het oog op dezen betreur ik vooral dat er nog geeu leiding is eene kleine doucie in dit seizoen op hun heete hoofden zou oalmeerend werken op hunne rede Bedaarder menschen zouden de verklaring van den heer IJssel de Schepper zeer goed begrepen hebben De beteekenis is duidelgk De heer de 8 zegt ik beu voorstander eener waterleiding maar van eeae goede dot ia zulk eene waarvan men mag verwachten dat zij rtan het doel zal Ijeantwoorden niet alleen frisch water te leveren door het geheele huis ten gerieve van neringdoenden en industrieelen maar goed drinkKaler dat aan de eischen voldoet Het is alsof hg zeide bij mg staat op den voorgrond liet belang der volksgezoudheid en dus de qnaliteit van het water is die goed don zal ik over de kosten geen al te zwaar hoofd hebben die komen bij mg eerst in de tweede plaats in aanmerking De heer de 8 wil zeker zgn dat er niet goed geld wordt weggeworpen aan een leiding die wel gemakkelgk is voor huiselijk gebruik maar die aan het hoofddoel goed drinkwater in t belang der volksgezondheid slecht gebrekkig zou beantwoorden Van daar de herhaling zijner woorden in anderen vorm ik ben voor eene leiding van goed water Zou men niet veiliger de belangen der stad ook die der waterleiding Itunnen toevertrouwen aan een man die aldus blijken geeft dat hg zich voldoende rekenschop geeft van zgne woorden dat hg over de zaak heeft nagedacht en zich bewust is van de moeilijkheden die er aan verbonden zijn dan aan iemand die maar zoo losweg zegt ja zeker ik ben vcJór de waterleiding De heer de Schepper verklaart dot hij het vnn hoog belang acht voor de volksgezondheid dat er goed drinkwater kome hij zal dus medewerken om deze queilion bHUante op te lossen in den zin die het meest overeenkomt met het behing der zaak zelve en van de stad De heeren van de G K schgnen dit niet aan te nemen ieder die niet gelooft in de alleenzaligmakende kracht van het IJselwater en de onoverlrefbaarheid van het plan Dr Lugten ieder die meent dat ook het gezond verstand zijn rechten behoudt hg het beoordeelen dezer quaestie wordt bij de G K in den ban gedaan Zgne verzekeringen van sympathie voor de zaak verdienen geen geloof Vandaar d it èn de heer de Schepper èn het gemeentebestuur en zooveel anderen eenvoudig worden uitgemaakt voor tegenstanders en dat hun verzekering van het tegendeel wordt beschouwd als onwaarheid en praatjes om de goe gemeente zand in de oogen te strooien Om candidaat te zgn van de G K moet men roepen hoera de waterleiding for eeer I de waterleiding eatier et contre toni I hip hip hip hoera I leve de waterleiding en niets dan de waterleiding I Het zou den heer do Schepper zeker niet moeilgk vallen door zulk een medeschreeuwen met de ijveraars zich de gunst te verzekeren van de G K maar ik voor mij en ik hoop in het belang der stad vele kiezers met mg hecht meer waarde aan de kalme weloverwogen verklaring van iemand dien wij allen kennen als een eerlijk en ernstig man dan de tol niets bindende betuiging van eene geestdrift waarvan nooit iets is gebleken welke betuiging alleen wordt ingewonnen om ter elfder ure een cindidaat smakelgk te maken dien men zelf heeft uitgeworpen en die alleen wordt opgevisoht om een man te weren die niet met zich laat sollen en zich niet op sleeptouw laat nemen door ecnige hertboofdige ijrer iars De G K is tevreden als zg een ttem meer in den raad telt wg hopen er in ie brengen een man een man met een eigen ojrdeel die kalm en bezadigd de belmgen der stad zal overwegen en zich bij het bepden zijner stem zal laten leiden door de omstandigheden en zijn geweten Blijkt het dat er geen ander water te krggen is dan dat van den IJsel en ik geef toe dat in den tegenwoonligen stand der zaak de onmogelijkheid o n iets ander te krijgen vrij wel bewezen ia welnu de heer de 8 zal al elk verstandig man zich dsarbg nrderlei gen en overwegen of de aanvoer van dergelgk water de kosten waard is welke de eventueele plannen in de toekomst na zich zullen sleepen Vooreerst is daarvan nog geen sprake er is nog alle kans dat de verleende concessie zal warden uitgevoerd althans van het tegendeel is uieta gebleken Teil tweede verwondert het mg dat de G K de algemeene politieke richting van den candidaat voor den raad zoo gehei 1 eene onverschillige zaak aciil Ik geef toe dat waar het geldt zeer bekwame mannen van fliiti revolutionaire zijde die als t ware aantewrien zgn door hou persoonlijke eigenschappen en bur rdeugdeii dat dan buimc richting geen beletsel behoeft te zijn voor een liberaal om op hem Ie stemmen indien er namelijk geen geTu ir beaiua diil de tegenpartg de overhand zal krggen Maar overigens acht ik het zeer zeker een plicht om bij verkiezingen van den rand ook te lellen op de algemeene richting van den candidaat Hoe is de toepassing au de moderne beginselen waarop onze wetten eu onze maatschappij ruilen voiliif toe Ie vertrouwen aan mannen die deze litgiiiselcn vrrderfelgk achten en op alle denkbare wgzo beatrgden P Naar mijne meeniug behooren die lieden wier lenze is eene school met den bijbel strijd tegen de vaccine ent niet door liberalen in den raad gebrncht te wolden dit is de onpartijdigheid te ver drgveu Ziet men ergens antirrvolulionairen of ollraninntanen zich belasten roet de verkiezing van liberalen of worden niet veeleer overal iu kerk en staat in gemeenteen volksrertegenwoordiging allen geweerd die niet zuiver tgn in de leer P ii dunkt waar alles gelijkstaat onafhankelijkheid bekwaamheid enz moet voor ons de liberale richting van den candidaat deu doorslag geven Eu bg deze verkiezing geloof ik uiet dal de candidateo behalve hun politieke richting in alles gelijkstaan Ik houd mg stellig overtuigd dat wat geschiktheid voor het lidmaatschap van den raad betreft Dr de Schepper de voorkeur verdient boven den cindidaat m exiremit van de Goudsche Kiesvereenigiog Met allen aandrang verzoek ik dus mgne medekiezers in het ware belang van de stad onzer inwoning hunne stemmen uit te brengen op den candidaat van Gemeentebelang 18 Jan 82 H W F BONTE M de Redacteur Met belangstelling nam ik kennis van het verhandelde ter vergadering der Goudsche Kiesvereeniging Ik mag echter niet ontkennen dat mij de discHssien niet hebben bevredigd en een enkel woord daarover zij het mg veroorloofd in uw blad ter neer te schrgven Men krijgt door de lezing der discuswen den indruk dat een zeker strooibiyet de heeren die lid zgn der bedoelde vereeniging erge verwgten heeft gedaan men veracht den schrg ver en minacht gn stuk maar in plaats van nu een dergelgk verachtelijk schotschrift onbesproken te laten en te toonen dat men het de eer eener bespreking niet Waardig keurt kan men er niet van zwijgen en zweeft het telkens op de lippen der verschillende sprekers De heer Wennekes verfoeit het de heer Maas ontleedt het de heeren van Dantzig verachten het Niet ten onrechte voorzeker doch moet een onpartijdig lezer der discussien niet als van zelf tot de gedachte komen dat het verwijl in het afgekeurde biljetje de vereeniging naar bet hoofd geslingerd hen die het sieraid dier vereeniging uitmaken toch wel heeft getroflén Immers ware dat niet het geval men bod het schotschrift met een enkel krachtig woord als schandelijk gebrandmerkt of beter nog men had daarover gaiischelijk gezwegen Men moet dus tot de conclusie komen dat zich de heeren uiet zoo schuh eloos gevoelden maar dat er in het binnenste van huB hort een stemmetje klonk dot den schrijver VOD het bedoelde biljet gelijk gaf De wijze waarop dot biljet gesteld was keur ook ik af het is niet op dit wijze dot een candidaat als die van Gemeentebelinig wordt gesteund maar het verwijt lelf van inconsequentie is m i der Goudsche Kiesrereeniging niet ten onrechte toegevoegd Immers zij was hel die eeuige jaren geleden in naam der liberoliteit streed voor dr openbaarheid der Kamer van Koophandel zij was het die tot heden candidaten voor den Gemeenteraad dikwijls aanbeval omdot zg voorstanders waren van goed openbaar onderwijs zij was het die zoo al niet iu woorden dou toch door hare doden toonde ik zeg niet liberaal te zijn maar toch voor dezelfde beginselei I te strijden als die in het kamp der liberalen warden voorgestaan Intusschen zij die van zuiveren wijn houden Ininnen nu tevreden zijn thans weten zij dat de GoudI sche Kie vereeniging niet liberaal is en het niei wil zijn en tevens dat zg zich geheel loot medesiepen I door den indruk van het oogenblik Van daag kiest zg de hh A en B in den Road omdat deze vrienden eenei waterleiding zgn een volgende gelegenheid herkiest zg hen niet omdat dan wellicht e n abattoir het ideaal der vererniginji is een ander jaar moeten dan de abuttoir vriendeii wéér vallen omdat dan b v een zweminrichting in den IJsel weder het voorwerp barer weuschen is En zoo zal men telkens iets anders hebben dat tot voorwendsel dient om degelijke zelfstandige denkende lieden uit den Raad te weren De Goudsche kiezers weten nn hoeveel de G K aan beginselen hecht en zijn nn op de hoogte hoevee waarde zg moeten tueschrgven aan hare voorlichting Een Kikzib Een onbewaaÜ oogenblik Zij viel en haar val was groot Er is een tgd gewest dat vele Goudsche ingezetenen onmiskenbaar sympathie gevoelden voor de Goudiche Kienereeniging Hel w is in de dagen van vui rheen tuen daar vaak gezonde laai werd g sprokeii en pezonde denkbeelden werden verkondigd Hel is wflar men sfbeg wel eens door en daardoor wel eens mis maar meestal raakte men deu spyker flink op den kop en menig goed woord ging van daar uit onder het volk van Gouda Het was iu den tijd dat o a de heer C Messeinaker dnar in kernachtige taal waaraditig liberale denkbeelden verkondigde Dit nu is alles anders geworden waar voorheen de kern der burgerg beraadslaagde over de herkiczing Ier aftredende vertegenwoordigers in eenvoudige maar gezonde laal worden nu speechen gehouden die aau eenvoud zeker niets te weuschen overlaten maar onmogelgk gezond kunnen genoemd worden en het karakter der vereeniging is geheel ontaard Toen de heer Messemaker zeker ook in een onbewaakt oogenblik iu dece vereeniging als candidaat viel heeft een groot gedeelte barer ledeu de G K den rug toegekeerd Het ware zeker gaiisch onnoodig die geschiedenis te reicvceren ware het niet dal men op de vergadering van Maandag jl had bew rd en het was de beer M von Dantzig die zeker onder de oudste der leden der G K mag werden gerongschikl van wie die bewering uitgiug dot de beer Hoogenboom vroeger in de G K in een onbewaakt oogenblik is gevallen Hierover een enkel woord Allereerst mag men toch wel van eene Vereeniging die de pretensie heeft de kiezers voor te liofiten eischen dal tg met bedaard verleg bare besluiten neemt Bekent tg zelve zooals de G K deed wg hebben van die oogenblikken dat wg zelf uiet goed weten wat wg doen hoe wil zg dan dat ivg kiezers cenig vertrouwen in haar zullen stellen Doch wat is er van dat onbewaakt oogenblik waarin de heer Hoogenboom viel Wg zullen het zien Door bemiddeling van het bestuur van Volksonderwgs voortitterDr Tebbeuhoff secr N Framjois Snel heeft er toen vóór de verr gsdering der KieavereeKigingen reedt overleg plaats gehad met hare besturen en reeds lang vooraf werd door velen de wenschelijkheirt betoogd dat de heer Hoogenboom zou vallen Be aroud kwam dat de G K vergaderde en rulsirekt uiet bg verrassing maar na breedvoerige discussie waarbg Dr liuijten de eondidaluur Hoogeu boom o a verdedigde en de heer Messeraaker d e bestreed besliste de meerderheid dal de heer Hoogeboora de caudidaat der vereeniging niet kon zijn Wel verre dus van te handelen in een oobewnakl oogenblik in hel licslnit genomen a rijp oeerleg na de la ik uit alle oogpunten bekeken Ie hebben Het is dus onjuist onw iar zegt men niet meer volgens den heer A vaii Dantzig hetgeen Maandag jl beweerd werd op de G K eu mei het motief vervalt de geheele redeneering De G K die lang geleden bloeide en veler sympathie Jbezot is reeds lang in een toestand van verval Hetgeen thans daar voorviel zal haar opnieuw niel doen rijzen in de algemeene achting maar baar nog eeu weinig dieper doeo zinken Een Goudsch Buboer MARKTBBBICHÏEJS Ooada 19 Jaiiu iri 1882 In uavolKing der andere markten was de prga welke voor tarwe gevraagd werd iets hooger hoewel deze slechts aarzelend door de enkele verbroikert toegestaan werd Zeeuwsche 1U 80 a ƒ 11 50 mindere 10 a ƒ 10 60 nf ijkeude naar kwaliteit Rogge iels fliuwer alleen de allerbeste kon nog ƒ 8 opbrengen min ere veel lager Gerst en haver alsvoren Mesting willig door de verhoogde prijzen der mais dut meer en meer voor voeding iu aaiimerkirg koml Meel vasl De veemarkt roei weinig aanvoer de handel vlug vette varkens van 2B ü 28 cent varkens voor Londen van 21 a 24 et per half kilo magere varkens alsmede vette schapen vlug te verkoopen Aangevoerd 28 partijen kaan van 26 a 31 floeboter ƒ I B i 1 60 Weiboier 1 30 i ƒ 1 40 Kaas noleering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 28 partgen Ie Kwal ƒ 28 50 a ƒ 30 50 2e Kwal 26 a ƒ 28 Handel gewoon CORRESPONDENTIE V D K Ie W Wg zullen lan uw perzoek voldoen X X De cijfsri zgu ffelieel juist door oni opgegeven Alleen de leden der Oondëeke Kietvereenipnt welke kiezer ZIJD voor den Geueeiiterud mogen as de iteniiBlngcD over den t stellen cuidideal deeloeineu Van daar dat eeril 19 ledeu hou item altbrectitcD eu latei aleshli IS Wg moeten nogmaals dringeud vertoeken stokken diemen iu onze Coorant wensebt te zieu opgenoaeo vroe éig in te zenden Ban Burgerllfke Staad GODDA GEBOREN 16 iti Pieleruella roella ouders B J Lutilhart eo A L vau Uam Lotfis Joban Marie ouders M VcfiDaat en N de idts 17 Calharina ouders i Leeudrrs en A blom Anthooius ouders J de Jong en k Ilooolioot 18 Eliiabeth n ilhelniioa Maria F E Bnjbag en J M Heerkens OVËKI EUEN 16 Jan J Slreeland 3 m 17 P J H Tamiaiao 8 w B T W Blom 4 d IV Bosman 78 j LM van Kaa cd B 1 Koppenol 6e j 18 U van der Pool 2 m C Oroenendal 39 j A Gestel 4n 19 W C de Jong 3j t m J S van dea Berg 4 m Burgerlgke Stand van ouderataande gemeenten ran 6 tol 13 Jan 1882 Moordrecht ONflEHTBOUHi P Kalkman van Goudorak 89 j A Obwerkerk JO j Stolwijk GËHORENs Johanna ouders J van der Wal ea M Blonk OVËBI EIi £ N van Buren Sm ONDERTBOUPD P Verwade ea O T Uolentar GEHUWD J Noomen en N de Jong Haaatreolit OEBOREN Nreeltje anders T van Dam en N Hlankenslciu Adnana ouders J vau Zuilen en C vau Vliet Jannigje ouders 1 Bek eu i den Dikken Gnelj e ouders P de Jong en N de Bruin OV EBLEDEN e C Maters 8 w K SteMooirer 1 Waddinzveen GEtiORE V Arie ouders A de Koog en I A Verzgden Aart ouders G de Knikker eu J van Hoogdalen Adrianus ouders 1 Groeneweg en I van Vliet Fieter ouders U Kolkman en M Brandt Jauoetje ouders P Bakker en W de Bralu OVERLEDKNi Joht M Bouelaas 7 m G M Spitboicn 6 m Zevenhuizen GEBOBEN Geertruida ouders J Mali en C Sebooa derwuerd OVEKI EDEN A Solleveld 62 j GEHUWD A Alblsa en B Hordgk ADVERTENTIËN Stbavko M VAN DïB LAARGouda 17 Jaunari 1882 r