Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1882

Vrijdag 20 Januari 1882 Dit uitstekende en voordeelige VOEDER wordt sinds een paar jaren door de voornaamste Veehouders van ons land gebmikt en boven ieder ander voeder verkozen W zenden attesten dienaangaande op aanvraag gratis toe Soliede PERSONEN welke zich met dezen VERKOOP wenschen te belasten gelieven zich te wenden tot de uitsluitende Importeurs L A X KORTMAJIenCo Rotterdam Men eische bfl bestelling onzen naam op den Zak en op het Loodje daar er reeds vervalschingen in den andel zjn Agent voor Gouda de Heer J OMQRRT Qouda Heden overleed na een kortstondige liekte onze hartelgk gelieide Moeder L M tan BKR KAA Wed R J Koppenol Uit aller naam R J KOPPENOL Gouda 17 Jannari 1882 ♦ Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bjj de ziekte en hy het overlijden van onzen eenigen geliefden Zoon HENDRIK JAGüBUS betuigen wü onzen harteliJkeD dank J J VAN BEMMEL L G VAN BEMMEL Gouda 19 Januari 1882 Welteb Waarde Stadgenooten Gisteren werd na eene korte ziekte de Timmerman G GKOENENDAL door den dood aan ïgne Vrouw en vflf hulpbehoevende Kinderen ontrukt Uit achting voor den braven huisvader die ook in ruimer kring gunstig bekend stond hebbeu de Ondergeteekenden zich vereenigd om voor de diepbeproefde Weduwe en hare Kinderen Uwe liefdadigheid in te roepen en U voor hen een kleine wekelyksche bijdrage af te smeeken Dat de Vader van Weduwen en Weezen hunne pogingen door Uwe liefderijke gaven steunen is de wensch van V BERLIJN W J BBAKEL W J V D BEN Gouda 19 Januari 1882 De ondergeteekende C W van dee KOP handelende onder de firma CfROENEVELD van der KO en Co in WIJNEN en GEDISTELEERD te Schoonhoven verzoekt naar aanleiding eener advertentie in zake DBAIfKWET van A J van DER KOP in N Rott Ct 13 dezer voorkomende genoemde firma hiermede niet te verwarren daar er tusschen steller dier advertentie en genoemde firma volstrekt geen handeltrelatien bestaan Schoonhoven 17 Januari 1882 C W VAK DEB KOP Firma GROENE VELD van dek KOP en Co Tocieteit ÖnTGËNÖEGEN Aan Heeren Stalhoiiders en Kotiders van Mijtuigen wordt ter kennis gebracht dat de RIJTUIGEN des avonds in den TUIN VOLDOEND Bé ilCHTmoeten ophebben Namens het Bestuur J M NOOTHOVEN van GOOR Voorutter J C IJ8SELSTIJN Secretaris Een OUDE JUFFROUW verlangt Eost en InwoïLÏiig in een Protest Burgergezin zonder Kinderen Brieven franco onder No 677 aan het Bureau de er Courant BORST CARAMELS tcftcn hoest en verkoadheid bgzoDdrr ninbeToleo 4fxelve ign Heen reht welki ptpier van igo itenpel TOorzieQ i W N RAAIJMAAKKRS Hifen 17 Men vraagt tegen FEBRUARI eene DIENSTBODE salaris 80 h f 100 Zich te Terroegen onder No 678 aan het Barean dezer Coarant Eene onrustwekkende ziekte dia eene tolrljk Klasse kwelt De ziekte beyint met eene llcble storing der Maag maar als zij wordt verzuimd daa dringt ztj door net güheole Uchaani tast de nlereu aan de lever het klierbed eu Uctgeheete kllereustelsel terwijl de lijder ondragelljlc kwijnt tot I de dood hem uit zijn tijden verlost De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen aanI gezien maar wanneer men zichzelf de volgeiwle vragen doet zal men spoedig er over Kunnen oordcelen Heb ik na liet eten pijn of moellijkheldla de ademhaling Heb ik een gevoel van malheid van tijd lot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een guie kleur Heb I Ik s morgens rondom de lauden en hel landvleesch een dikke I kleverige elljm gepaard mlt een onaangenamen hniaak Is de long beslagen Heb Ik ptjo inde zijden of inden rug Heb Ik naar de rechterzijde een opzetting aK of üe lever grooter wordt Beu ik hardÜJvigT Gevoel Ik draalerlgheid of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de afecheidlngen uit de nieren vullig en hpog gekleurd met een neerslag als men ze heeft laten staan Begint hel voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheld en oprispingen uit de maag Hob ik dikwijls hartkloppingen Al deze Tcr chiJnsel n zullen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneei de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als bel een geval van langdurig gelljkeu aard is Koinler een droge slootende hoest na ecnlgen lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de Imlü ecu vuil brulnaclUlge lint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren slecds meer beginnen Ie lljdon volg er rheumallsche pJjn en de gewone behandeling blijkt len eenemale onvoldoende legen deze laatste kwelling Het ia dus van het hoogste belang de zlekl spoedig en on geschikte wijze te behandelen In haren eersten graM wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking Is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de vert rlngsorganen lot een gezonden toestand zijn gebracht Deze zU kte heet leverziekte Het zekerste en meest afdoeudü iplddel er tegen Is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A i White 21 Farringdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte in den grond aaa en verdrijft haar met wortel en tak uit liet lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop 1 7S ran den Pillen O Tl Te ouda THIM ApotL Uit de haiÏTE KOOP wegens Tergevorderde ouderdom een FLINK WINKELHUIS op een der beste standen van Gouda Brieven franco onder No 676 Bureau van dit Blad Goede wijn behoeft geen krans Lofspraak of aanbeveling zoude geheel overbodig z n voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbins of Anti Humatisclie WATTEM Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Bhumatische aandoeningen Verkrijgbaar 30 Cts per pakje bg C B Verheul Oadewater A Bo Berkel J van Dorp Zoetermeer T A G van Oeth HeJ de Wed Bosman Qouda W F J den Uijl Sohoonh A Kanling Alphen A Prins Zevenbuiun J B ë C Sohlattmaa M J Qoudkade Boakoop l Bodegraven O Hoogendyk Cappelle K Ooaterling Haastrecht S V d Kraat Bleiawijk Wed Q Wilhelmu Woerden Snelpersdruk van A Bbikkman te Oouda Men zg gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az TE ÜTJTJIS met 1 Mei voor f360 per jaar Een net ingericht HEEBENHüIS met TUIN het Huis bevat 6 Kamers Keuken Kelder Meidenkamer Regenwaterpomp en wat verder tot een goed ingericht Huis behoort Franco te bevragen aan den Uitgever dezes onder No 674 TEER ZWAVEL ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigtdezelve bepaaldelijk alle onzuiverheden der huiden veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder wittehuid Verkrflgbaar per stuk by L SCHENKte G ouda IaLF VAN HET ROODE KRUIS MST TESR TOT BASIS stellige ïpnezlng In weinige dagen van allo soorleo vao wonden Brandwonden kwaadsdpjjjge weeren spletea TUI don tepel buid en kankeracbuge aandoenuigta mat Men wacbte zich voor namaak UPOI IM jLLLt aOIDI APOTHIUll Te s Hag e Snabilié Apoth Tiilrykc ge ui hriflen vau wr te GenecikoiiiligeD Op verscbeideue Teiitoouitcllinfteii mtt Medaillef bekroond Het door 30 Jaur g ereiioiuuieerd Anatlierin Mondwater van Dr i ti I OPP KK Hof Tandmteiler te W ienen Rad i knal geuepam ddfl onr Ike Tandpijn alsook Toor iedere nekte der Mondholte en n het TanrtrleeKh Beproefde Mou lipoellnf bg aaubou lende Keeltiektp 1 groole ÜCToh a ƒ IJS 1 flewh k 1 20 1 kleine flejch a 0 60 PlantaanHf Tandpoeder maakt na kort f ebrnik de Tanden blinkend wit zander se I te besebadijjen Pry per doo 0 80 Anatheiin Tandzeep in K ien dooceo van 1 20 beproefd Tandiuireringtmiddel De echte aromotisehe II o X van Db J G POPP li j nitakl de tanden tuirer wit tonder het Sa mail nan te doen bewaart ze roor ziekelijke aandoeningen in houdt den mond frigch Het stuk kost 40 cts en ti toereikende voor een half jaar Tandplonikeering praktisch en zekerst middel voor lelfplombeering an holle kieien Pr is per Aui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zonierspra teo en Puisten Hoofd eu Baardschilrer en Korsten Huidkrankheden en alle onreinheden der borenhuid Prys per ituk 35 Cents Het geëerde Publiek wqrdl verzocht uitdrukkel k KK Hof Tandmeesler POPP s Geneeimiddel te verlangen en slechts die aan te uemeo welke van mijn Fabrieksmerk zgn voonien Dépdis zjn gerestigd te Oouda bij L Schenk wii elier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F £ van Santen Kolff apoth en A Schippereyu Co blauwe poreeleiowinkel te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft by A j van Byn te Schiedam bij C Malta 6t t Leiden by È Noordyk te Amsterdam by F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven by 8 WollT en Zoon te Alphen by L Varisieau en ion Ie Utrecht by O H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten BüKüEMBESTER en WETHOUDERS fan Gouda brengen ter openbare kennis dat Ier voldoening aan art 69 der Wet vau den i Juli 1860 8iól No 37 afsobriftcD van de Proeeaseo rerbtaj betreffende de benoeming van eeu lid vau den Gemeenteraad bedoeld bü de artikelen 62 eu 67 dier Wet tyn aangeplakt aan den ingang van dea Korten Groenendaal alsmede dat gelyke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag ran dn morgens tien tot dea namiddags één ure Oouda dei H Januari 1882 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAX BERGBN IJZENDOOKN De Secretarit BBOUWEE KENNIBOEVINS De BUBGEHEESTEB der Gemeente Gouda brengt Ier algemeene kennis dat het Kohier voor de grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen deterj Geineenle over bel jaar 1882 op den 13 Januari 8182 door den Heer Profincialen Inspeoleur der Diicote Belastingen ent te Bollerdam executoir verklaard is gesteld in houden van den Heer Ootranger der Directe Belastingen alhier en dat ieder belastingschuldige verplicht is lijnen oanslag op den bg de Wet bepaalden roet te voldoen alsmede dat ten deie geene bezwaarschriften zullen worden aangenomen die niet binnen den tyd van drie maanden na dato dezer zullen tyn ingeleverd en waarby moet worden overgelegd een dubbel fan het aanslagbiljet De BaBOEMEËSTER voornoemd acht bet uiet onnoodig den groadbeiitters Ie herinneren dat om ta het genot t kannen worden gesteld van de by aril 26 81 der Wet van den 26n Hei 1870 Stil No 82 bepaalde vrgstellingeu wegens stiohting kerbouwing by of opbonwing of gedeeltelyke vernieuwing de belanghebbenden volgens art 88 dier Wel verplicht yn bij het Bestuur der Gemeente eene aangifte in te dienen binnen drie maanden ua de geheele of gedeeltelyke ingebruikstelling der peroeelen waarvoor aan ben een sohriftelyk bewyt lal warden afgegefen en dat aan alle voornoemde Kebouwen met belrekking lol welke binnen gezegden termyn geene aangifte gedaan is de aanspraak op frydom of irrydoni van verhooging van Orondbehuting voor het heel of ten deele vervallen lal Wordeode de belangfaebbeBden uitgenoodigd de voorschreven bepaling op te volgen ten einde ckade te voorkomen Oonda den 16n Jannari 1882 De Burgemeester VAN BERGEN IJZENDOOBN KEBrsriSQfiYINO De VOORZITTER van den BAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kieters in deze Gemeente lyn toegennden de Oproepiiigsbrieveo en Stembiljetten tol ket benoemen van een lid van den Geibeenlerud n dal wanneer eenig Kiezer tyn stembriefje verloren beeft of er geen mocht hebbeu ontvangen tjj zich tot bekomiiig daarvan ter Plaatselyke Seoretarie tal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 24 Januari aanstaande dct morgens tea luftn en eindigen des namiddags len vier ure dat bel Stembriefje schriftelijk Ingevuld door den Kieier in persoon in de Stembna moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van bet zegel der Gemeente voonien is mag worden ge bniikt dat de iu het Briefje in Ie vullen persoon duidelgk met naam en voornaam moet worden aange nen Dal hel Briefje niet onderteekend mag tyn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelyk tyn vaatgehecht Gouda den 17 Januari 1882 De Voortitler voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN AFi 01 DIGli G De BüBGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dal by Koninklijk besluit van den 22 December 1881 No 18 is goedgekeurd dat ten behoeve der Gemeente Gouda worde geheven een verguouiugtreelit voor de uitoefening van den Kleinhandel ia Sterken draak binnen die Gemeente tot een bedrag in het raadsbesluit van d n 21 October 1881 uitgedrokl iu te vorderen overeenkomstig de Verordening van gelyke dagleekeniug lijnde de inhoud van beide stukken als volgt VEBOBDËNING op de keffiitg vau ee vergum niftreeU voor de uUoeJening nu den ilei Imdel M ittrke dremk bunen de Gemeente Oouda Art 1 Er tal een verganoingsreoht voor de uitaefeniug van den kleinbaiuiel ia sterkeu drank worden geheven tot een badrag van 26 voor elke honderd gulden bnurwoarde of gedeelte daarvan die de localiteit waarvoor vergaaoiog is verleeud iu verband met den omvang vw het bedrijf kan geaobi worden te bezitten welk bedrag voor hem die v r de betaling van het rei l aan den GameenteOntvoBger eene sehriftelyke verklaring overlegt dat in die lokaliteit geen sterke drank verkocht noch geschonken tal worden tutsehen Zaterdagavoud te zes en Maandagooblend Ie zet uur met 29 pCt wordt verminderd Art 2 Hel bepalen d r huurwaarde van de lokaliteiten waar sterke drank in het klein wordt ver kooht geschiedt door eenen tehatler door Bnrgemeestrr eu Wethooders aan te tiellen Art 3 Het vergnnningsrecbt wordt naar de schatting van den in het vorige artikel bedoelden ambtenaar geregeld tenzij de belanghebbende binnen acht dagen na ontvangst der mededeeling van die schatting by Bargemetater en Wethouders bezwaar daartegen iódieBt ea ma Wwhaliing venoekt Art 4 De harschalling geschiedt door drie personen van welke ééi door den beUugbebbeude by bet verzoek om herschattiug wordt aangevrten één door Burgemeetter en Wethouders wordt benoemd eu één joarlyka wordt aangesteld door den Outvanger van s Ryks directe belastingen iu dete Gemeente De in Art 2 bedoelde ambtenaar is niet tot herschalter benoembaar Borgemeester en Wet bonders en de Outvanger der directe belastingen wyten tevens eeu plaatsvervanger aan om op te treden wanneer de door hen benoemde herschatter verhinderd is herschalting tedoen Art 6 De schatter en de herschatters leggen in banden van den Burgemeester den volgen en eed belofte af Ik zweer beloof dal ik de schatting der hnarwaarde van looaltteiten waar sterke draulÉ in bel klein wordt verkocht naar mgu beste weten en zonder aanzien des persoous overeenkom tig de Wet zal verrichten Zoo waarlyk heipe my God almachtig 1 Dat beloof ik 1 Art 6 Het vergnnningtrecht wordt na henohattingen vastgesteld in overeenstemming mét bel gevoelen der meerderheid van de berschalters Indien ieder der herschatters een ander gevoelen is toegedaan strekt die schatting lot grondslag voor de regeling der belasting welke noch de hoogste noch de laagste is Indien de belanghebbende geen hertcbatter heeft aangewezen of de door hem aangewezene niet Ier berschatiing opkomt of weigert den eed te doen of a u de herscbatting deel Ie nemen geldt de laagste schatting als de juiste Art 7 De schattingen en herschattingen hebben plaats tood a mogelyk na bet verleenen der verganoing of in de gevallen voonien by Art 7 al 2 der Wet too tydig dat de belanghebbende in de gelegenheid zy het vergnuningsrecht te voldoen voordal de daar bedoelde termyn verstreken is De bepaling vau dag en uur der schattingen en herachallingen geschiedt na overleg met den schatter of de herschatlers door den Burgemeester Art 8 Ieder der bersobatters ontvangt voor elite herschatting van gemeentewege eene som van 2 Dete kosten warden voor de eene helft gedragen door de Gemeente voor de andere door den belanghebbende die de biervoor verschuldigde gelden voldoel by de indiening van lyn verzoek om herschatting Verzuimt hij dit dan wordt tyn virtutk alt niet gedaan beschouwd Art S Zoodra het vergonuiagsrecht is vaslgetleld doen Burgemeetter en Welbonders daarvan mededeeling aan den belanghebbende en uaii den Ge meeuteOulvanger Art 10 De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invordering van bedeu Art 11 Dete Verordening treedt iu werking dea I November 1881 Gedaan te Gouda ter Openbare Raadsvergadering van den 21 October 1881 Van BERGEN IJZENDOORN FooriUter BROUWER Secretaris VEBORDENING o i de invordering van ketvergunningtreeU voor de niloe ening dm den Kleinhandel in Sterken Drenk Art 1 De invordering van hel vergnaiingtrechl geschiedt door den Gemeenle Ontvauger Art 2 De betaling van het recht geschiedt in één termyn ten kantore van getegden Outvanger cgenl afgifte eener quitanlie eu uitreiking van het in Art 13 der Wel van 28 Juni 1881 Staatsblad No t7 bedoeld afschrift der vergunning Van die betaling en uitreiking wordt door den Ontvanger terstond keunis gegeven aan Burgemeester en Wethouders met uitdfukkelykc mededeeliug of het volle recht dan wel naar aanleiding der voorlaatste alinea van Art 6 der Wel aa overlegging der verklaring vermeld in ArI 1 der Verordeuiug op de heffing slechts het i gAdeetle daarvan is betaald Art 3 Indien de beUnghebbende wenscht dat de hem verleende vergunning bij het eindigen van hot vergunningsjaar tal worden geacht wederom voor één jaar te lyu ingegaan geeft by daarvan miutleus eene maand voer het eindigen vau den termyn over welken de vergunning loopt aan Burgemeetter en Wethoadora keBnit Art 4 Intrekking der vergnnuing in dea loop van het vergunningsjaar geeft geen aanspraak op geheele of gedeeltelijke reatitntie van het betaalde r bt Art 6 Jaarlijks in de maand Januari tendt de GemeeuleOntvanger aan Burgemeester en Wethoa den toe eenen staat inhoudende eene specifieke opgave der in bet afgeloopen jaar door hem outvaugrn sommen Ier zake van de heffing van bet vergunniugtrecht met vermelding van de personen door wie en van de lokaliteiten voor welke het recht is voldaan Dete staal wordt zóó ingericht dat daarop oudrr eene uftonderlijke mbriek voorkomen de localiteiteu waar tusschen Zaterdagavond zet en Uaandagochteiid tes uur geen sterke drank wordt lerkocht of geschonken Gedaan te Gouda Ier Opeubare Raadavergadcring vau den 21 October 1881 Vak BEBGEN IJZENDOORN Fooniller BROUWER Seeretaru En it hiervjn afkondiging geoobied waar hel behoort den 17a Januari 1882 Burgemeetter en Welhouden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER IPaUTTTEl GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd een pak fy n wnschgoed meest kussensloepen eec broek waarin een tin fluitje en eea sigarenpypje drie litte zakdoekje een gekleurde zakdoek een gouden speld of broche een rozenkrans een cachet een gouden ring twee paar klompen en eu paar kinder haudsohoenijea ADVERTE TIEi in alle Binnen en Buttenlandsche CoU ranten worden dadelgk opgezondenf door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende BB Snelpersdruk van A Biinkxan te Gouda