Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1882

1882 Zondag 22 Januari N 2717 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertenttehlad voor Gouda en Omstreken De uitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 25 iranco p r post 1 50 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlflke Nonuner VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave B j deze Courant behoort een BUyoeirsel GOUDA 21 Fauuari 1882 De henlemFoing voor tta Lid rao den Gemeenteraad heeft plaals Dinsdag 24 Januari e k ran dei niorgene tgn tot ai r uur des namiddags De heer W K Strufrrt Kroese predikant te Tilburg hield Dondetdai arond een roordracht in de Afd Gouda en Omstreken van het Nederlandsch Protestanteubond In een zeer schoone rede lererde bij het betoog dat de moderne richting wel rerre ran te zyn een Fata Morgana zooals dr Kuijper iuderlyd beweerde moet genohi worden een sehoone toekomst roor iioh te hebben dnar ig geen bepaalde leer of stelsel predikt maar begiuuUn rerkondigt die op huisgefin en maauohappg een heiliamen iovloed moeten uitpefeoen De roordraoht werd met groote aandacht door de aaawezigen gerolgd eu ten slotte laide toegejuicht Dezelfde opera die de Goudsohe ingeietenen heden rond in Rotterdam gaan zeo wordt iialerdag 28 Januari hier door het Groninger Opera gezeltchap gegeten De heer Eduard Chambly zal Zondag een tweede roorslelling geren in de moderne sslon msgie en physique welke wordt aangekondigd in aohterttaande advertentie Dinsdagavond ten 7 ure tal in de Vereenigiog Oranje en Nederland als spreker optreden de heer Ij ran Degl te Leiden die tot onderwerp heeft gekozen Graaf van Zinzendorf De Vereeniging Door Oefening Volmaakter te Moordrecht zal Dinsdagarond hare tweede uitvoering geven Zg cnl bestaan uit Tooneelroorstelling Zang Muziek en Voordracht Terwgl bet getal in de gemeente Berg Ambaoht uitgereikte drankpateoten in 1891 tweeentwintig bedroeg bedraagt het aantal thans aangerraagde rergnnningen tot drankrerkoop slechts 14 De berol ing bedraagt 2644 zielen G den Ugl nachtwaker te Berg Ambaoht il tot onbezoldigd rgksreldwaohler benoemd Het Arasterdarasche Transraal Ooraité is Woensdag ontbonden na te hebben besloten de onder het Comité berustende gelden orer te dragen aan de Zuidafrikaansohe Vereeniging onder voorwaarde dat deze in overleg met de regeering van Transraal zooveel mogelgk zullen worden bestMd orereenkom lig de bedoeling der gerers Van het een en ander zal door het bestuur ran het Comité en eene ter rergadering benoemde commissie ran onderzoek der rekeningen nog nader officieel kennis worden gegeven Woensdagavond hebben de riaschers te Noordwgk aan Zee in hun onterredenheid orer de bepalingen betrefFcnde de aanmonstering aldaar rrij ernstige ongeregeldheden teplee d Bg rerschillende reeders werden de glasruiten ingeworpen en andere baldii digbeden uitgeroerd D politie trachtte zooreel mogelijk de orde te hervtellen maar kon door gebrek aan de noodige mieht niet roldoende ia haar pogingen slagen Door dt menigte werd gewelddadig verzet gepleegd en de aolitie agenten mishandeld Ben reldwachter geraaktK onder den roet en werd ernstig verwond Dondetoagmiddag zijn de procu reurgeneraal bij het Ifof de officier ran justitie en de rechter oommisuril uit s Grarenhage naar Koordwyk rertrokken Qewapende hulp wordt gereed gehouden Uit het in drak rersiAenen rerslag ran den Nederlaodschen Protestantenbond blykt dat de toestand zeer berredigend mag gmoemd worden Het batig saldo dat ten rorigeu jal bedroeg 1954 en dal roor bet afgeloopen diAstjoar op de begrooting was geraamd op 1421 bedraagt ƒ 2197 zoodat e orer dit jaar een orcrwinst te constaleeren is van p m ƒ 250 en derhalre de baileugewone inkomst ran 2000 door legaat m 1878 verkregen nog geheel hm o M M t luir is Het ledaalal bedraagt 10 300 rerdeeld orer 84 afdeelmg n Men sohrgft uit den Haag aan de Jnh Ct Uit een goede bron rernemen wg datlK M de Koning aan den Minister ran marine een model roor een sabel heeft gezonden met last die sabel spoedig in te voeren bg de officieren ran de marine Deze sabel tal ongereer 50 gld kosten terwijl de tegenwoordige op 25 gld komt Staten Oenejraal Twkedk Kameb Zittingen ran 19 en 20 Januari 1882 In de zitting ran Donderdag heeft de heer ran Heeokeren van Keil na het afleggen der gevorderde eeden zitting genomen De geloofsbrieren ran de hh Buma en t Hooft zgn in handen ran eommissien gesteld In de zitting ran gisteren heeft de heer Brouwers tgoe geloofsbrieren ingezonden De heer Seret heeft wegens rangsrerhooging ontslag als lid der kamer genomen Het Fransohe handelstractaat ia aan de orde gesteld na de interpellatie ran den heer Gleichman Orer de zaak ran den heer de Jong in Suriname is uitvoerig gedebatteerd door de hh Rutgers Creroera en den minister ran koloniën welke laatste de volkomen onschuld van den gourerncur ran Suriname betoogde en roorta door de hh Gleichman en van Nispen Maandag voortzetting Voor het Hasgsche Gerechtshof stonden Donderdag o a terecht J J en J W G W oud 22 en 23 jaren kooplieden te s Hage ter zake van diefstal van biljartballen uit de loonbanklade van een koffiehuis te Gouda in het begin der maand Aug Ig dens de kermis Niettegenstaande zeer bezwarende omstandigheden uit het getuigenrerhoor bleken en zelfs in beide personen de verkuopers der ballen roor 2 werden herkend ontkenden zg pertinent en met reel redenrgkbeid hun schuld Met een buitengewonen woordenrloed trachtten zg de verklaringen der getuigen te vernietigen doch adr gen ror Gregory achtte beider schuld volkomen bewezen Beschuldigden waren z i een paar deugnieten die alleen om andere gerangenen niet te schaden iellulair moesten worden opgesloten Hg eischte roor den eerste 2 jaren en roor den tweede 18 maanden celstraf De rerdediger mr Saaymana Vader was na het uitspreken van eene uitroerige rede ran meening dat het wettig en orertnigend bewijs ran de schuld zgner cliënten niet was gelererd en concludeerde tot hunne vrijspraak Het Hof deed aan het einde ig ner zitting uitspraak en reroordetlde den eerste tot 6 maanden en de tweeden tot 1 jaar celstraf In eene dezer dagen onder leiding ran het Haagsche districisbestuur tan Eigen Hvlp gehouden lergadering ran roorloopige inschrijvers roor de oprichting ran eene oooperatiere vleeschholttoenj zgn de statuten van die rereeniging behandeld en goedgekeurd terwgl het districtsbestuur rerklaarde daaraan zgn zegel te hechten De roorloopige commissie bestaande uit de herren Van Frankenhuyzen F Ongerboer E Mao Leod A J Riks en mr D S ran Kmden werd belast in overleg met het districtsbestuur maatregelen te nemen om het roor den aanrang der zaak rereischte aantal aandeelhouders ran 200 bgeen te krggeu die alsdaa later een definitief bestuur lallen benoemen Beeih ig n een 114 tal inschrijringen ontvangen De bedoeling IS roorloopig zich te bepalen bij den rerkoop ran geslacht ree doch de statuten sluileu g nszins uit dat zelfs door de vereeniging eene slagerg worde opgericht Van uitnemend ingelichte zgde rernemen wij dat in eene onzer groote aan eene ririer gelegen koopste len op klaarlichten dag bet aarolgende voor ieder die oogen heeft te tien is De heeren uit dat gedeelte des lieren Vaderlands wat aan de andere zgde der ririer gelegen is konten met een hoereelheid echte of om een germanisme te gebruiken natuur boter in die groote koopsti Maar ze brengen niet genoeg mee roor hunne klanten Geen nood Ze brengen ook ledige potjes mee En ze gaan daarmee d i met die ledige potjes naar iemand die in commissie kunsiboter rer koopt ze koopen daarran rullen er openlijk de ledige potjes mee rgden weg om hunne klanten te roorzien van kunstboler die deze roor echte slikken en betalen Indien deze schildering Och waartoe nog meer woorden In zake kunstboter zgn wg t is nog dezer dagen gezegd immers eenzijdig landh Ct In de jongste aflerering ran de Dtvtteke Bundichau fur Oeograpiu and Statüiii rinden wg nog eenige bitonderheden orer de Russische pool eipeditie naar den mond van de Lena die zooals onlangs werd gemeld reeds den 27 Deo U opweg is gegaan allereerst naar Irkutsk waar tot in Mei zal worden verblgf gehouden om de latlste hand aan de uitrusting te leggen Daarna zal de expeditie op schuilen de Lena afzakken Deze Russische onderneming schgnt van alle de moeilgkste te zgn de Ameriicaneu zgn reeds op hun post zoo moet er bgr 2 i ton of ongeveer 6000 pond petroleum worden meegeroerd om genoegzaam licht bg de instrumentale waarnemingen te hebben De Russische regeering heeft voor deze expeditie 42 000 roebels toegestaan waarvoor men eerst meende ook het andere station op Nowaja Semlja te kunnen bekostigen walT echter is gebleken oumogelgk te tgn daar de Lena tocht zoo kostbaar is In hetzelfde uommer van genoemd tgdschrift wordt met veel lof gewag gemaakt rau de Nederlaadsoba