Goudsche Courant, zondag 22 januari 1882

Openbare Verkoopingfen te GOUDA Op DINSDAG 24 JANÜABIJ 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis Wflk M No 243 aan de Houtmansgracht van eenea II BOEDEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER en een JÜWEELEN BOOT en voorts TIMMERMANSGEBEEDSCHAPPEN Nieuw GLASen AARDEWERK eene groote partg KLOMPEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien En op DINSDAG 31 JANUARI 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis Wyk E No 100 aan den Kleiweg van TAFELS STOELEN BANKEN GLASWERK TOONBANK met Pomp GEREEDSCHAPPEN FOSTWEBK enz En onmiddelUjk na afloop daarvan aan het Lokaal Wyk K No 255 aan de Peperstraat van eeiien nellen INBOEDEL waaronder CHIFFONNIÈBE LINNENKAST SECRETAIRE BUREAU KABINET LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDBGOED eenig gewerktGOUDen ZILVER GEREEDSCHAPPEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜLJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping op MAANDAG 13 FEBBUARI 1882 voorm ten Elf ure ten overstaan van notaris Mn KIST te Gouda in het logement cdk Paauw aldaar van No I een HEERENHUIS met ERF en TUINTJE aan de Turfmarkt wgk H uo 89 te Gouda Bevattende drie groote en drie kleinere Kamers lichten Gang ruimen Zolder en allerlei gemakken Te aanvaarden 1 MEI 1882 No 2 eene welbeklante HERBERG met STALHOUDERIJ genaamd BurgerluatBoechbier huit in den Vogelenzang wgk M Nos 75 en 77 te Gouda Bevattende ruime Gelagkamer Woonkamers groot Koetshuis met Stalling open Erf enz groot te zamen 200 D Ellen Te aanvaarden 1 APRIL 1882 No 3 en 4 twee WOONHUIZEN en ERVEN waarvan een in het St Anthonieklooster 6 No 119 en een op het Regulierswatertje aan den Raam O No 213 te Gouda Croudsclie Broodfabriek Wegens CONCURRENTIE groote AFSLAG Van af MAANDAG 16 dezer zgn de prijzen vangoed wichthoudend en voedzaam Brood als volgt Gewoon KRENTENBROOD ƒ 0 21 p Ko Iste soort GEBUILD 0 19 2de soort of BRUIN BROOD 0 17 LRWE BROOD 0 14 Wkrijgbaar in de bekende depots en wordt 90k van uit de Fabriek tot denzelfden prgs aanhuis bezorgd adres Spieringstraat P 49 H VAN DEN DOOL fdeeling der onlangs gehouden geografische tentoonstelling te Veuetié Zoowel de Vaarten an het Haagsche topografisch iustitual als die ran het Aardrijkskundig Genootschap gelqk ook professor Kau s kaart tbu Arabi £ orden bijzonder geprezen Voorts wordt het Builsohe publiek naar aanleiding der Uuitsche rerlaliug an Havatd s boek orer de doode steden der Znideriee op die plaaten opmerkuam gemaakt als op een aautrekkelgke streek om eens Toor een lomertochtje ten doel te strekken Maar noodeloos angstwekkend sohljut voorloopig de bgioeging dat met die streek weldra eeue groote verandering al plaats hebben wel Ie verstaan zoodra het groote werk der droogmaking Tan de Zuiderzee ter hand wordt genomen Daarroor is immers nog geen gevaar Sedert eenige maanden woonden te Hamburg een loogenaamd koopman Arthur Sicdeberg uil Memel en een tuinman Andreax LotU uit Oost Pruissen Beiden maakten groote verteringen en plaatsten zooals gebleken is in pruissische en oostenrijkiche dagbladen adf ertenlieu waarin jonge meisjes als gouvernantes huishoudsters en winkeldochters voor Londen tegen hoog salaris eo naar omstanaighedeu roet vergoeding van reiskosten werden gevraagd Kefleoterenden moesten hare adressen en photografien aan een advertentiebureau te Berlijn zenden Uit alle oirden van Duilschland en vaarnamel jk uit Saksen melden zich jonge meisjes aan die volgens keuze uit de ingezonden phoiografien naar Londen werden geëipedieerd Daar kwamen zg echter tot de ervaring dat de haar beloofde betrekkingen niet anders bedoelden dau haar tot een onzedelijken levenswandel te verleiden slechts ze r weinigen gelukte bet zich aan de verleiding der medeplichtigen van bovengenoemden hamburger advertentie steller te ontrekken Bindelqk kwam de pruisisohe justitie er achter dat de advertenties van Siedeberg en Lotze uilgingen waarop beiden door de hamburger politie werden gearresteerd en vond men ongeveer 120 dames photografien en bijna even zoovele brieven In een brief aan het engelsche ministerie van Koophandel deelt de heer R Gilfon eenige besohonwingeu mede over de slechte oogstjaren Volgens de cijfers welke door dien staathuishoadkundige worden opgegeven leden de landbouwers in slechte oogstjaren eene schade van 14 000 000 p st per jaar of 6 pCl van de geheele opbrengst Alleen op de tarwe werd 25 pCt verloren Daarenboven verloren de boeren aog 5 000 000 p st s jaars op hno vee en 5 000 OUO p t s jaars wegens de verhooging welke de arbeidsloonen ondergingen zoodat het geheele bedrag der geleden schade 24 000 000 p st of ruw berekend 10 pGt bedraagt Daarbij verloren zg nog evenals in 1880 ongeveer 16 000 000 p st door het dalen der graanprijzen en in het daaraan voorafgaande jaar 14 000 000 p St zoodat het geheele verliet 44 000 000 p st per jaar bedraagt Met andere woorden in de laatste 4 jaren hebbeu de boeren minstens 160 000 000 p si verloren waarvan 56 000 000 door sicchie oogsten Daarvan ondervindt ook de rest van bet volk de gevolgen want teer groot is uu het verbruik en de invoervan voedsel dat door iedere vermeerdering van 10 pet 14 000 000 p st aan het buitenland betaaldmoet worden die men anders kon bespareu Daaruit blijkt wel dat ile consument van slechte oogsten volstrekt geen voordeel beeft maar wel geniet h jer alleen profijt van wanneer de graanprijzen bgzonder laag zijn H61 INOEZONOEN De Herstemming voor eea Lid van den Oemeenteraad Gouda 20 Januari 1882 M de Reiaettmrl Bg de uitgebreidheid der vier ingezonden stukken in uw no van heden en de vele punten daarin behandeld kunnen wg slechts wenken geven en enkele opmerkingen maken om niet te veel van uwe zoo wg vertrouwen beschikbare ruimte te vergen U voorloopig dank zeggende voor de opname dezer regelen Mochten nog meerderen zich geroepen gevoelen de Gondsohe Kiesvereeniging of haren Candidaat in Uw blad te bestrgden dan zal de G K boiten machte zgn zich daartegen vdór den dag der verkiezing te verdedigen aangezien Uw volgend no eerst na de sluiting der stembus verschgnt De heeren mr J Fortugn Droogleever en Bónle door onderteekening hunner stukken verdienen zij het eerst genoemd te worden zijn beiden bekommerd de eerste over het onderwgs alhier de tweede over de algemeene richting van den Candidaat Wat het onderwgs alhier betreft is door niemand ter vergadering gezegd dat daaiaau niets meer ie verbeleren zou vallen maar was men overtuigd dat de Candidaat der O K gekozen wordende niet bij machte was gesteld dat hg het beproefde die verbeleiingen legeu te houden Zes jaren geleden scheen de Vereeniging daarvan niet overtuigd maar als wg de toen gevoerde discussiën nagaan dan kou den Heer Hoogenboom geen enkele daad worden verweten waaruit blgken zou dat hg als raadslid het openbaar onderwgs had bestreden Hetgeen ten zgiie nadeelen is aangevoerd was een particulier gesprek door een zijner bestrgders medegedeeld Meent mr J E Dr dat twee leden der G K hunnen plicht als leden van Volksonderwgs hebben verzaakt dan is tot ontwikkeling dier meening eene vergadering van katstgeinelde vereeniging de meest geschikte plaats De heer Bonte kan gerust zijn De G K wil niet naar den ouden tgd terug Ook de heer Bonte wil niet iemand van tegenovergestelde richting uit een regeeringslichaam weren mils zgue burgerdeugden hem recht op die plaats geven Aldus oordeelden ook de kiezers ioen gij den keer Hoogeniioom in den raad ionen De beschrijving des heeren Bonte van de ideeën iu de G K over het alleen zaligmakende IJselwaler moet blijkbaar strekken die vereeniging van overdrijving te beschuldigen Toch acht hg het toaarsciijntijk dat de heer IJssel de Schepper nu zelf overtuigd is dut gezuiverd IJselwater bewezen is het eenig bereikbare te zijn De heer Bonte bewgst daardoor zelf dal de G K van den beginne af een vrij juiste blik in deze zaak heeft gehad Had de heer IJ de S geiegd wat de heer Boute bij dien heer waariehijnlijk acht en daaraan toegevoegd voorstander eener leiding van dit gezuiverd IJselwaler Ie zijn zgne verklaring ware minder onbestimd en zijne Candidatuur voor de G K meer aannemelijk geweest Overigens doet het ons genoegen dat de heer Bonte de voorslelling door den heer A v D in de vergadering der G K gegeven niet onjuist noemt Een Kiezer heeft anoniem de waarheid gezegd dal het besproken schotschrift te veel de eer der bespreking was aangedaan doch daaraan toegevoegd de onuiaarieid dartels iu ons zou zgn wat den icbrijver gelijk gaf Waarom streed de G K inderlgd voor de openbaarheid van de zittingen der Kamer van Kpophandelp Om bg periodieke aftredingen te welen wie der aftredende leden zg mocht herkiezen en wie niel Heeft dit met lf kwestie der liberaliteit iets te maken o kiezer t Bedoelde kiezer schijnt uwen lezers te willen doen gelooven dat de G K verklaard heefl niet liberaal to willen zijn Heefi hg het verslag onzer vergadering gelezen dan vragen wij Is hier onkunde of kwade trouw iu het spel p En eindelgk de 4e bestrijder een Ooudeeh burger Deze beft een Igkzang aan naar uanleiding van de uililrukking een onbewaakt oogenblik waarmede een lid der G K gemeend heefl zijne dwaling van 1875 te moeten erkennen De erkentenis toen gedwaald Ie hebben is hier hotfdzoak Als wij nagaan hoe moeielgk de besten onzer soms eene dwaling erkennen mogen wg waar die dwaling hier openlijk werd erkend niet vilten op de bewoordingen waarin die verklaring was vervat al zou iemand die geen lid van Folkionderwija was wellicht eene andere uitdrukking hebben gekozen Of de heer Messenmaker door dien burger hier te pas gebracht ook viel in een onbewaakt oogenblik doet hier niets ter zake Toch kan het zijn nut hebben Ie vermelden da t de heer Messemaker de meerderheid van de stemmen der aanwezige kiezers op zich vereenigde doch daar 5 andere candidateu meer Memmen hadden viel Dat eene Candidatuur van dieÏHiïer later niet iu de G K slaagde werd groolendeela veroorzaakt dopr de algemeene bekendheid dat hg ioen niet genegen was eene Candidaluur te aanvaarden Dat eenige vrienden van den heer M de G K verlieten was niet verstandig Anderen evenzeer vrienden bleven En nu ons slotwoord Wg verbazen ons dat het terugkomen van eene dwaling iets wat in het individu in den enkelen mensch als edel wordt geroemd in eeue vereeniging van individuen wordt afgekeurd £ ene vereeniging van feilbare menschen kan nooit onfeilbaar zgn Indien in Gouda ééu kiezer onze vereeniging blindelings volgde en nu van die dwaling was genezen wg zouden er ons in verheugen t Is echter niet waarschijnlijk dat zulk een kieMr te vinden zou zgn Neen het kiezen zij en bl jve eene zel tandige daad van elk denkend kiezer En al ware het wat zeer waarschgiilgk is dat de heer C Hoogenboom onze Candidaat niet gekozen werd al ware het zelfs wat zeer onwaarschgnlgk is dat die keuze de laatste daad der Goudsche Kiesvereeniging was dan zonden hare leden met fierheid op deze laatste daad als op eeue daad van redhtvaardigheid mogen terugzien Gelukt het hun niet een oud lid van den Gemeenteraad ons allen beVend te herstellen in het ambi waaruit i iii 1875 op onvoldoende gronden ia verwgderd zg kuniN Jkin voor zoo verre zij ter goeder trouw aldns handelden meteen gerustgeweten zeggen Allea verloren behalve de eer I BESTU UBDEREN DER GOUDSCHE KIESVEREENIGING M de Btdacteur In antu oord op het ingezonden stukje opgenomen in uw vorig nummer onderteekend door mr J Foitugu Droogleever dieue dat wanneer het gevoelen van schrijver doorging het zeer gevaarlijk zoude zijn bestuurslid van twee verschillende vereenigingeu te wezen Immers zoude men telkens iu botsing geraken met de particuliere belangen van andere vereenigingen indien men t jue gevoelens op eeue vergadering zoude omwikkelen De plaatselijke vereeniging tot bevordering van Volksonderwijs beeft lot heden geene pogingen gedaan om ingrijpende verbeteringen in het schoolwezen tot stand te brengen en verbindt hare leden niet om alle andere zaken om harentwille ter zgde Ie stellen Op dit oogenblik weegt de behoefte aan eeue waterleiding het zwaarste en aangezie de heer Hoogenboom daarvan een beslist voorstander is en wg daarentegen met grond kunnen twgfelen aan de gezindheid van dr IJssel de Schepper te dien opzichte hebben wij eerstgenoemden Kanilidaat gesteld De heer mr J Fortugn Droogleever herinnert dat het onderwgs nog veel Ie weoscben overlaat Dil toegegeven blijft de vraag over zal de heer IJssel de Schepper daarin zooveel verbetering brengen Heefl die heer als lid van het brsluur der afdeeling Volksonderwijs getoond zooveel ijver te bezitten dat wij van hem ingrijpende voorstellen kunnen verwaoblen W j gelooven het niet en begrgpen de verstoorde stemming van den heer mr J Forlngo Droogleever evenmin Met achting Uwe Dienstw H J WENNEKE8 MozEs VAN DANTZIG Mijnheer de Beiacteur I In 1875 werd de heer C Hoogenboom door de Goudsche Kiesvereeniging onwaardig verklaard om de belangen der Goudsobe Burgerg iu den Gemeenteraad voor Ie slaan In 1882 komt de heer M van Dantzig verklaren dat dat geschied is in een onbewaakt oogenblik Een vQoudseh kieztr heeft den heer M v Dantzig daarover zeef terecht in de laaisl uitgekoraen Goudsche Courant il faire genomen eii ecnigszins mij het gras voor de voelen weggemaaid Maar toch wilde ik noch opmerken d it het wel vreemd is dat er bgna zeven jaien moeten verloopen voor men bemerkt dat de heer Hoogenboom zoo n geschikt lid van den Raad was Noch toen de hh Messemaker en Goedewaageo uit den Raad geweerd werden noch toen er een poging gedaan werd om de hh Post Drost en Dr van Iterson als raadsleden Ie doen vallen noch toen de heer Snel de gemeente verliet noch ook b j de eerste verkiezing in de vacature Reiny werd er in de Goudsche Kiesvereeniging over den heer Hoogenboom gedacht Dat onbewaakte oogenblik komt dus zeer verdacht voor en t ware beter ronduit Ie zeggen wij willen den Candidaat van Gemeentebelang niet steunen omdat onze Candidaat gevallen is dan te spreken over onbewaakte oogenblikken en glogaliteit Nu de Boomsch Katholieken in den Heer Hoogenboom hun roan meenen gevonden te hebben nu eersl bemerken de leden der Gondsohe Kiesvereeniging zgn verdienste en in de hoop door de stemmen der BoomschKatholieken den Candidaat van Gemeentebelang te weren steunen zg een Candidaat wie beginselen lijnrecht met de hunne in sirgd zgn Waar is de goede trouw dier vereeniging gebleven Mogen de Goudsche kiezers toonen dat z j de Goudsche Kiesvereeniging op dien weg niet willen volgen I Mgnheer de Redaoleur In de a Qoudtehe Courant leest men Hij de heer C Hoogenboom was als kandidaat der Goudsche Kies Vereeniging vroeger raadslid geworden Men tracht nu op deze wgze het kandidaat stellen te verdedigen doch dat is een onjuislheid De heer C Hoogenboom werd in Juli 1872 in herstemming tegen den heer J van Berkcl kandidaat der H K Kiesvereeniging lid van den Raad in de vacature van Gennep De uitslag dezer verkiezing gaf aan een ige heeren juist de reden in de hand om de Goudsche Kiesvereeniging op te richten Het stellen van den beer C Hoogenboom ia du wel consequent 11 de Redacteur De handelwijze der Qoudiche Kietvereeniging is in uw laatste nr in verschillende stukken gekarakteriseerd en in hel juiste licht gesteld Toch verzoek ik u nog om eenige weinige plaatsruimte om op het volgende te wgzen De heeren der Ooudiehe Kietvereeniging willen bigkeus haar laatste vergadering in deu Baad voorstanders eener waterleiding brengen Maar waarom De concessie werd reeds verleend en wanneer deG K daarop mocht willen antwoorden zoolang die er niet u zgn wij niel gerust dau moet ik toch zeggeu dat de G K en hare leden zeer kort van memorie zijn In de maand November jl toch riep de G K met ophef alle belangstellenden op om te komen op een soort meeting door haar belegd waar men zon hooren spreken over de ff alerleiding De bepaalde avond kwam en wal gebeurt er Het Bestuur der Ooudtche Kietvereeniging dat de lieden had uilgenoodigd moest hen toevoegen Gg kunt allen wi ér onverrichter zake naar huis gaan want niet wij hebben u iels te zeggen maar een onzer leden en juist drze is toevallig afwezig Dil afwezige lid was de heer M vau Danizig dezelfde die op de laatcte vergadering aan de discussiën deelnam Eiinn hel Bestuur sloeg geen schoon figuur maar er werd toch door dezen en genen iets gezegd waaruit ongerustheid bleek over de tot slandkoming der waterleiding totdat men zie het Verslag Aet vergadering in de Ooudtche Courant van Woensdag 23 November de heer L van Dantzig opstond en duidelgk eu klaar betoogde dat er geen grond was voor de vrees dat de waterleiding niet zou komen daar de waterleiding eerst iu December 1882 moei worden geleverd en de coucessiouaris dit in 8 maanden alles zegt te kunnen maken Bovendien was er zeide spr ƒ 26000 door den concessionaris gestort wat de concessionaris Liet gemakkelijk zou prijsgeven Deze verklaring stelde de gemoederen gerust en niemand nille meer een lacht ieiler gaf stilzwijgend toe hel is zoo ƒ 25000 g te gooien zal de coiicessionarit niet doen Kn nu twee maanden later is men dat alles vergeten en redeneert weer en oreert weer als reds jaren achtereen en roept slechts om eeue waterleiding en daarom alleen Het moet bevreemding wekken dat de heer E L E van Danlzlg die én iu de vergadering van 21 November jl én in die van 16 Januari jl zich van een goede zgde deed kennen door duidelijk en in Ainke taal de pnuljes op de i te zetten niet Maandag jl ten slotte nog eens het woord vroeg om uin Ie toonen dat zijn medeleden niet alleen op het punt der onderwijt quaetlie mant ook op dat der waterleiding taak de bal deerlijk missloegen Het is jammer dat hij zulks niet Hecd Immers het zou hoogst belangrijk zgn geweest om te zienin welke bochten de vereeniging zich dan weêrzuugewrongen hebban ten einde zich ook uit dat moeilijke geval te re lden Z Z KÜ nITi s g bvTn o Belasting op de üoiiden Burgemeester en Wethouders van Gouda in overweging nemende dut bij art 2 der veroidening op de invordering ler belasting op de houden vasigeBtfld door den raad dier gemeente den 8 October 1875 aan eigenaars of bezitters dezer dieren ue verplichting ia opgelegd om daarvan jaarlgks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling binnen den daarvoor gestelden termgn te doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda deu 21 Januari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN Nog onder den indruk van het smartelgk verlies van onzen geliefden Vader eu Behuwdvader trof ons heden de gevoelige slag van het onverwacht afsterven doch voorzien van de HH Sacramenten zyner dierbare Echtgenoote onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw HENDBICA MBEÜWIS Weduwe van den Heer FBANCISCUS LIEvEGOED in den ouderdom van ruim 66 jaren W P LIEVEGOED Beligieuse Jog A VEBHEIJEN Gouda 19 Januari 1882 Heden overleed in het St CatharinB j Gasthuis alhier WILHELMINA ELISABETH BEGEER na een langdari en geduldig l den in den ouderdom ran 23 jaren Dankbetuiging wordt bij deze toegebracht aan Dooter BOMEUN den Directeur den Heer BASCH en Echtgenoote en het Dienstpersoneel van voornoemd Gasthuis voor de liefdevolle en gedienstige behandeling aan de overledene gedurende bare ziekte betoond De Familie Gouda BEGEER en 20 Januari 1882 Van OUDSHOORN ♦ Gevoelig voor de talrgke bewijzen van belangstelling bjj gelegenheid van hun 40 Jarig Jubilé van verschillende zjjden zoowel van buiten als binnen de gemeente ondervonden betuigen ondergeteekendeu daarvoor aan allen hunnen hartel ken dank Jb BOBKÜS W BORKÜS VAN DBK Vooede Gouda 19 Januari 1882 Voor de talrgke bewyzen van deelneming ontvangen bjj het overladen van ons jongste Kindje betuigen wij onzen hartelgken dank A VAN REEDT DORTLAND C M VAN REEDT DORTLAND Gouda 22 Jan 1882 vak Vken Waarde Stadgenootenf Gisteren werd na eene korte ziekte de Timmerman C GBOENENDAL door den dood aan zyne Vrouw en vjjf hulpbehoevende Kinderen ontrukt Uit achting voor den braven huisvader die ook in ruimer ring gunstig bekend stond hebben de Ondeigeleekenden zich vesreenigd om voor de diepbeproefde VV eduwe en bare Kinderen Uwe liefdadigheid in te roepen en U voor hen een kleine wekelijksche bjjdrage af te smeeken Dat de Vader van Weduwen en Weezen hunne pogingen door Uwe liefdergke gaven steunen is de weosch van V BERLIJN J W BBAKEL W J T D BEN Gouda 19 Januari 1882 J LBAEEESNMIJEIl Cf enees Heel en Verloskundige Uijft gevestigd te Gouda Adres GOUWE No 89 DIENSTBODE Met FEBRUARI gevraagd eene fatsoenlijke DIENSTBODE die een Burgerpot kan Koken loon 9Q met 26 waschgeld Brieven ftaaco onder letters J L aan het Advertentiebnreait van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda Mevrouw SlMplNS te Gouda vraagt tegen 1 MEI a i eeneZINDELIJKE KEtJKEniMElQ Adres met franco Brieven of in Persoon