Goudsche Courant, zondag 22 januari 1882

Ü 5 het zuiden van Bosnië Ie zenden om er als vliegeide keilonnes de gausche bevolking te ontwapenen En uat buiten allen twijfel is wgl hetreeds tot de geschiedenis behoort de laatsteOostersche oorlog is niet anelers begonneu dan methaast volkomen gelijke voorvallen als men ihnnameldt Zander dus nog alarm l e slaan moet raen grkennen dat de gebeurtenissen in Bosnié onze volle aandacht verdienen i 3 Ter voorkoming van misverstand zg bij deze herinnerd dat het BUREAU der GOV DSC a E COUMANT vooriidurend blgfl gevestigd Langfe Tieiidewegf D 60 terwfll de DRUKKER IJ dezer Courant gevestigd blgfl iMOLEi WERF B 2 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particnliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging Sociëteit ONS GE OEGE Zaal KUNSTMIN iifie f oorsteMiüg ia et Atkonaiemeiiit Dooii DE Vebebniginq HET IDERLMDSGB TOOIEL Afdeelinq Amsterdam Donderdag 26 Januari 1882 CORRESPONDENTIE Het itolc getiteld Ken beroep op de kern der Nederlaadsche Natie wordt in om volgend or geplaatst Ken paar ingeionden atnleken kunnen met geplaatst worden daar ziJ ons te laat liezorgd werden De RFDaCTlB Burgerlijke Stand GEBOEEN 13 Jan Theodorua Jobannet onderi C W de Kegzer en C ketelvijlder Johanna ondera J Gerritaen en 6 H den Hertog 19 Gijsbertoa ondera C H Deanee en A Heetman Jacob Pieter ondera M P Oosleibeek ea li Of erheen 20 Tbeodoor Joaeph ouders D van Dam an A Veerman Simon Petrus ooders J W Woerlee en E M van den Hoek Maria onders VV Zandijk eo 6 de Graaf OVERLEDEN 19 Jan H van Bek 2 m J tan Waas 2 j 4 m H Meeowi 66 j 20 W E Begeer 23 j ONDETROUWU 20 Jan A i Verhur 34 j en A de I OO 31 j C Jaslte 24 j en M M Libelo 24 j E J Grotendorst Ie s Graveohage 29 j en J E Dem mers 85 j W van Zwol 58 j en H F Janneste a Öravenhage 41 j H Ilrnikman 22 j ra E J van Asten Si P Kranendonk 24 j en Reebeen 25 j Adv erte ntiën Oproeping van belanghebbeiHleD De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden om zoozijditnoodig achten te ver ïchgnen in de openbare vergadering van hun Collegie welke zafgehonden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestnnr Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 30 JANUARI 1882 des namiddags te één ure en waarin verslag zal worden uitoebragt in zake van een verzoek van P METZ c s ingelanden van den polder de DaooGOïUAAKTï Putten van vernietiging van eeu besluit van de ingelandenvergadering van dien polder dd 1 OCTOBER 1881 betrefiénde de bemaling des polders De ter zake betrekkelgke stukken liggen tot en met den 253ten JANUARIJ a a lederen werkdag van des vooruiiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het Gebouw van het Provinciaal bestuur sGravenhage 16 Januarg 1882 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENRAAT Griffier IToektioudcii HandelsrekeneH WISKUNDE PRIVAAT ONDERWIJS op de bekende voorwaarden Gouwe O 180 P J BOER Met 1 Februari gelegenheid tot deelneming aan een CURSUS Kuiteotaiidscli Overzicht Comédie in drie bedrijven Vertaald uit het Fransch tLe monde ou Von s etinuie van E PAILLERON door Dr J db JONG Waarin Mej JOS DE GROOT Hofoantatrice van Z n den Koning als Gast zal optreden Aanvang ten Half Acht ure PRIJZEN DEB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 25 Januari 1882 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats g0HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woenidaga avondt nog DAMESKAARTEN a O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrggen zgn Alleen HH Leden der Sociëteit kannen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlgk verhinderd zgn Eau Merveilleuse prgs per fl 1 00 alleen bg Louis P WELTEB 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLBÜRMIDDEL Mnder huid te beschadigen of linnengoed te vleKken Op het ontwerp der Fransobe rfgeering tot herzieniug lier grondwet lyo reecl tiru amcndtmeulen ingediend Ten einde de beriiadtlagiugen te bekorten willen fr olieidene ufgevanrdrn aan de Kamer vcoritelleu licii te bepalen tot de verklaring dat de wijziging der grondwet uoudtakclyk ia zonder nader de ponten aan ie wgzen welke wijziging behoe n De SUisle het orgaan van den heer Brisson voorlitter der Kamer geeft iiogmaul aan den heer Qambetta den raad om tin opzichte van den terulin de lute dtparlemeiitigewijze verkiezing met de kabinettquaalie Ie lellen BIgktna de ingekomen telegrammen zal de Regeering daaraan lobter geen gehoor geven maar de onreranderde aanneming an è atvMT mem rolnra v u vejlroBweB rag n Behalve het onto erp der grondwetiherzirging dat aan de Frautofae blade onuitputtelgke aiof totbeiohoawiugen biedt ii hunne naudaobt ook byionder gevealigd op de mededeejing an den miniater van oorlog waatvan wg crrgiateren meWiiig maakun en waSrbg kg zgu programma vun militaire wetgeving blootlegde in eene korte aitaluilend zakelgke toeapraak Eerst legde hg een wetsontwerp over tut verkorling van den terplichten diensllijd Uaiirop tuilen welEonlueipin volgen over de onderwerpen reoiulecriug vau het Afrikaunsoh legir uit oudere soldaten wgl de jonge niet tegen het klimaat Jkatand zgn oprichting van een steeds voor builengewone gefalleu beschikbaar legerkorps maolitigiug der regeering om zonder verlof der kamers een deel der reserve op Ie roepen administratie van het leger bevordering van militairen reorganisatie der attiUerie met htt oog op de vcaling artillerie wijziging in de klceding eenheid van soldij remontedienst en regeling der burgerlgke betrekkingen welke openstaan voor onderoffioitren nis bon diensttijd is vertlrike i Heel wat werk dus voor den boeg en tl is bg uitstek praotisch werk bg Uil programma s nog en kostbaarheid te meer waarom mm aaWelrn zal het miuisterie overboord te gooien De 2ïine bevcsligt het reeds onlangs medegedeelde beriahl dat de Regeering besloten heeft de parlementsleden en hoofden der Land leagnt de hrerea Farnell en Pillon die om staatkundige redenni te Lilraainbam gevangen zitten voorloopig niet in vrgheid Ie stellen üe lersche parlementsleden die tot de pang van Farnell behooren zgn voornemens om onmiddellijk na de opening der zitliug een voorstel in ie dienen trekkende om de regeering te laken wegens het handhttien der arrestatie van den heer Farnell eu de andere leden van het Farlement Sit Stafford Northoole heeft de leden d r oppositie bg circulaire uitgenoodigd om hg den aanvang der zitting op 7 Febr trouw op hun post te tljn omdat reeds onmiddellijk na de opening belangrijke beraadslagingen kunnen verwacht worden De genoemde leider der oousrrvatieven is ook voornemens zioh opnieuw te verzetten legen het verzoek van deu heer Bradlangh om den eed af Ie leggen In den Duitscheu Küksdag was Woensdag aan de orde de derde lezing van het bekend voorstel van Winthorst dat na een paar redevoeringen met gfoote mterderheid werd aangenomen Daarna kwam Eene Weduwe LINNENNAAISTER zoekt Naaihuizen Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 679 Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Marht GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zga veroorzaakt tegen 1 MEI te HUUR jevrafgd voor twee Dames Opgaven van stand hnurprgs en localiteit intezenden onder letter Z bg den Boekhandelaar J W KiteSCHEERi Jr Wesrhaven alhier Snelpersdruk van A Bbinehan te Gouda SPECIALITEIT m 11 fail è Cll €m4®i Opening ZA TERDA G 28 Januari e k IN HET VERGULDE LAM GOU rE C No Gebh kamphuizen ZAAL JIUITSTMIF der Sociëteit ONS GEINOEGEN Zaterdag 28 Januari 1882 van het Groninger Opera Gezelschap Directie Mejuffrouw M LED WIN KA fl Der Postillon von Lonjiimeaii Komische Oper in 3 Acten Prijzen der Plaatsen Niet Leden ƒ 1 49 HH Leden en Dames 1 Plaatsen te bespreken Vrijdag van 7 10 en Zaterdag van 10 3 uur a 10 Ct per plaats Kiesvereeniging Gemeentebelang By de HERSTEMMING voor een LID van den Gemeenteraad op DINSDAG 24 JANUARI e k wordt dringend aanbevolen de Heer n H umi M mmu die bg de eerste stemming de meeste stemmen verkreeg en als bekwaam industrieel en veelzgdig ontwikkeld man alle belangen der Gondsche burgerg zoowel die der gezondheid als die van handel ngverheid onderwgs enz j zeker uitstekend zal behartigen Namens het Bestnnr G 1 STEENS ZIJNEN loco Voorzitter J A ROEST VAK LIMBURG Secretaris DE GOUDSCHË HIESVmMGI beveelt bg de HERSTEMMING voor een LID van den Gemeenteraad op DINSDAG 24 JANUARI e k tussohen 9 nur s morgens en 4 uur s namiddags dringend aan den Heer € IlOOGEi BOOII HET BBSTUTJie De R K Kiesvereeniging JtBCBI VOOR ALLÜN blgft voor do HERSTEMMING dringend aanbevelen den Heer C HOOGENBOOM Namens de Leden van genoemde Vereeniging Het bestuur Oouda 19 Jan 1882 ALLE KIEZERS die het ware Gemeentebelang maar niet hun eigenbelang willen voorstaan en behartigen stemmen a s DINSDAG den Heer De gezamentlgke Kiezers voor het waarachtig belang der Gemeente GOUDA bevelen hnnne Medekiezers den Heer G HOOGE rBOOM dringend aan De stemming is aanstaanden DINSDAG 24 dezer het Btarean geopend van 9 tot 4 en Zondag 221 Januari 1882 aan de orde het wetsontwerp van de liberale fracties lot uilbreidiiig van de wel belrelfende het verleenen van schadevergoeding aan werklieden bg ongelukken Het omwerp bepaalt dat de ondernemer zekerheid moet geven op schadevergoeding wegens ongelukken waardoor bij de werkzaamheden in zijn bedigf werklieden of andere hem oi dergewbikte personen bet leveu verliezen of gekwetst n orden de bier bedoelde ondernemingen zijn voornamelijk mijn en zontwerken steengroeve f ygj ien scheepswerven bouwplaatsen personen goeilerenvervoer te water en land landbouw werken me toomk racht enz Ingeval van kwetsuren bestaat de vergoeding volgens liil voorstel in betaling der koslen van genezing benevens een toelage zoolang de gekwetste persoon zgn werk niet kan hervatten ingeval iemand bij een ongeluk het leven verliest bestaat zij in betaling der begrafeniskoaten en eene toelage aan de achtergebleven belrekkingen als het blgkt dat het ongeluk met opzet was teweeggebracht door deu persoon dien het heeft getroffen dan vervalt het recht op vergoeding i het veroorzaakt door opzet vau den ondernemer of diens vertegenwoordiger of is het een gevolg van gebrekkige voldoening aan wettelijke voorsehriften Ier beveiliging v den werkenden persoon dan komt alles ten laste van deu ondernemer en is hij verplicht tot vergoedieg ook boven elk in deze wet bepaald maximum de ondernemer zon voor dit alles zekerheid moeien stellen bij de opening van zgn bedrijf of zoodra bgv door het plaatsen van een stoomketel deze et op hem toepasselgk wordt hij kan dat doeu bij een assuraniiemaafehappij hetzj alleen hetzij in vereeniging met andere ondernemers van gelgke werken De afgevaardigde laisker verdedigde het ontwerp in een uitvoerige rede lerwgl de Bondscommissaris Lokmann swa op versidplkude leemten in het onwetp dat volgens hem niet rgp was voor commissoriaal onderzoek De beraadslaging werd ten slotte verelaagd De beraadslaging over de nieuwe bevoegilheidswet al waar hgnlgk niet voor 80 dezer een aanvang nemen men ziet eCn langdurige discussie tegemoet dnar niet alleen van den kant van het centrum maar ook vnn de lilwralen vooratellen tullen worden iiigeeliend lot geheele herziening der Meiwetgeting De opatand te Herzegowina en zuidelgk Dalmalié Mordl in zommige berichten breed uitgemeten In den aanvang spraken de tijdingen slechls van schermutselingen met de gendarmes Daarop begon het rooven van vee en uachlelgke aauvalleu op enkele dorpen Pe bewoners dier streken sobgnen evenals in 1876 een guerillaoorlog te zullen voeren tegen het Oostenrgksoh gezag De opstand strekt zich uit van Trebinje tot Fotcha in J en halven cirkel langs de nieuwe grens van Montenegro Er zgn nog geeue telegraafverbindingen verbroken want bigkbonr zijn de opstandelingen nog niet sterk genoeg om zioh nabg Oostenrgksche posten te wagen Vooral mankt men zich te Weeneii ongerust wgl men in deze voorvallen de uillingen ziet eener i anslaiislisohe besieging En als dat element aan het gisten geraakt kan mtn de gevolgen niet voorzien Uit papieren die men bij enkele der opstandelingen die in de handen der Oostenrgkers vielen heeft gevonden meent raei met zekerheid dit karakter nan deu opa and te kunnen toeschrijven eu men noemt zeKs als aanzetters der beweging den ontslugen Servischrn metropolilaan Michael en den Russischen patriot Aksakolf Ook zou men sporen gevonden hebben van den invloed der Mohaniédannsohe leiders die zioh zoo fel tegen de inlgviug van Bosnië en Herzegowina verzet hebben En men vertelt ook dat Rvssisohe officieren zioh uitlaten dat eeu oorlog van hot pnnslavistiscb Rusland met Oostenrgk niet lang meer kan uilblgvfti Prins Nikita van Montenegro zou zijn vrouw en kinderen reoda naar Autivari hebben gezonden om ze bij het uitbreken van een opatand i aar Italiè te laten vluchten W ij teekei en al deze sombere voorstellingen der zaak op zonder er daarom voor in Ie staan Doch zeker is het dat de regeering van Ooatenrjjk Hongarije hala over kop de delegaties heeft bgeeiigeroepen en van plan is aan deze een groot orediet te vragen Men spreekt vim 10 i 20 millioen florijnen Uit goede bron bericht men dal de ministerraad besloten heeft dadelgk 35 000 man iiaar ¥