Goudsche Courant, zondag 22 januari 1882

ticMhie MEDSKIËZEBS ran Qonda s Gemeenteraad biyft DINSDAG e k ran de Stembus niet terug maar stemt met ons als een man den Heer C HOOGEHBOOM Woeosdag 25 Jaunari IT 2718 1882 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mm mmi en mm wlinen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ NEN bij M PE£T£RS Jz te Gouda BlBonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BOEDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook by proefflesschen kwart en balf ankers verkrijgbaar frij soouranten worden op aaavrage gratis en firanko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig Depot va i Wellen s Boonökamp Elizter Haven 17 Raaijmaakers 17 Haven voorhanden en verschillend ander Bierbrouwerij de Paanw KUILENBURG De ondergeteekende berichten dat zg tut AGENT voor te verkoop hunner BIEREN in Bodegraven en Omatreken hebben aangesteld den Heer C H PHILIPPI te Bodegraven hunne Bieren ign zeer geschikt voor zwakken en zieken daar zg vrg jjn van alle scbadelgken bestanddeelen zg bevelen hunnen Agent beleefd aan tot levering op fusten en flesschen V D LOO V MOOK KuiUnburg 20 Januari 1882 A VAM 08 Az M TAILLEUR Kleiweg E N 73 NB Aan bovenstaand adres kan een bekwame KNECHT en JONGEN geplaatst worden Zeker middel TKOÏN AtLÏ Rhiimatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspfln Kies j pgn Versta ving in deleden TJ Huidziekte enz H verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Varossiau 8n Bodegraven P V1E8I 0OT Boskoop 3 GOCBKADB P LOOMAJI Harmtlen W O KcHvsss Hazértwoude JGaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater j Libïiasd Waarder Bouthoorm Woerden Gebr PruNNiNo Woubrugge A dk VVildï Zegwaard A Hsskbs Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwol J artik len van een bruine ANDUNm lN J kleur zgn als zgnde beleid uit de vezelen der Den na lden Aan Traag om Dépót bg M J C HAM te Utredd De Wederkomst des Heeren Over dit veelomvattend Onderwerp wenscht de Heer J van dkb WAALS Evangelist onder de Apostelen des Heeren eene reeks TOESPRAKEN te houden waarvan de eetale op MAANDAG 23 JANÜAKI des avonds ten 7 uur in de Zaal cObanjb en Nedeelanu achter den Boekverkooper B H MAASKANT op de Turfmarkt H 167 te Gouda o Een NIEUW PAKHUIS soliedé en tot alle doeleinden geschikt groot 6 X 13 5 M b Een OPEN TERREIN 8 5 X 13 5 M Een en ander liggen aan de groote vaart van Amsterdam naar Rotterdam met uitgang aan straten naast elkander Brieven franco ouder letter U aan de Boekhandelaar J VAN BBNTÜM k Zoon 1 S @ @ uit het MAGAZIJN van £ BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrflgbaar bg G ÜVEREIJNDER Jb Markt 148 Gouda Voor SIgmhoest bg Kinderen geen beter middel dan d overal bekende RIJNLANDSCHE UnUIVKiXBORST HüMG uit de FABRIEK van W H ZIUKENUElMER te Mainz RIDDERKERK Mgn Heer Het is mg een waar genoegen U te kunnen mededeelen dat ragn twee jarig zootUje volkomen genezen is van een slijmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DRUIVENBORSTHONIG volgens de daarbg gevoegde gebruiksaanwgzing Zgne eetlust heeft hg daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen eéht verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Oudewater bg F Joiiker Idenburg Haastrecht bg J D lên Hartog Bodegraven bg P V frioot Stólwgk bg G 6 van den Berg Soelparsdruk van A Biiiikkan te Gouda Sociëteit 0 S GEi OEGEi Zaal KÜJJSTMIN Zondag 22 Januari 1882 Qroote Bnitengewone Voorstelling in de SALOIV MAGIE en PHYMftUE daargesteld door den Prestidigitateur Professor Eduard Chambly uit St Petersburg Keizerlgk Koninkigk Paleis Knnstenaar van Pruisen en Begeren Tours d Adresse et Exercices Instrumenteanx Debut optreding van Mile STELLA uit Brussel op het gebied van Egyptische en Indiaansche Goochelkunst en Orakelspel De mysterieuse Eierdans Melle ROSA uit Pargs Entree 0 99 de persoon Leden 0 50 Kinderea half geld Kaarten zgn verkrggbaar en plaatsen kunnen besproken worden a 10 Cents per plaats opden dag der Voorstelling van 12 3 ure aanhet bureau der Sociëteit w Aanvang 7 ure Prof Eduaed Chambly DIT DE GEKKOONDE VALK onderscheidt zich doof aanf enaméin smaak wordt door tal van geneeal undigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract § i voedende Itesianddeelen tegenover gering yehalte aan alcohol is met gewoon Holtandacb Bier vermengd ook voorkind r n een i itiiemen i versterkende drank Hel da dijlfs toenemend debiet levert het bette beieiji voor de uitnemende eigentchappen dezer bieraoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriAmiIm katen tegen veel lageren prgs PRINS ESSE en BRUINE BIEREN van onderscheidene qnaliteiten BOHDEAUX AZIJN KRUIDENAZIJN DRAOONAZIJNen WIJN AZIJN in onderscheidene prgzen VAN VOLLE HüVE Co Amst erdam ApVEi fE flË r in alle Binnen en ButtenZandache Cowranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda UEBANÏÏS PimiU bereid volgens bet echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig tegen ongeateldhèdett der maag heilzaam voor de werteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laaserend en sHjmmfdvlJvend S7Vs Ct de Doos verkrijgbaar te aUeen bij L SCHEE Benihuttenj W J Bodw meestrr Bleiiw k S rtn der Krnils Bodiffravem P Verilool Haaa trecht K Oosterliog en iD Ie bekende depóti in andere ptMtmi Ken wftchte zicli voor namaaksels Elk doosje is gelakt es gestempeld met de handteeietunff van de vertaar igersi WgD KUËNEN ZOON Chemüten Moordrechtt G H Poit OvdewaUr Pr Vree Woerden V W Sweerman Zevenhwzen A PriM aOüDA 84 J iiu ri 1882 Bij de heden gehouden hersteraming voor een lid n den flemeenteraad hebbeu v n 886 kielen 644 hun tem aitgebracht Bg de eer te itenining kwamen er 463 op Bij kon beilnit van 1 Jan jl ign benoemd de vooriitlera en burgerlijke ledeu en hnone plaauvervauKer in de ondecrobeideue roilitieraden oor de lichting der nationale militie an 1882 In het 3e militiediatrict van Zuid Holland lijn benoemd lot Toonitter de heer mr A A n Bergen IJrendoorn lid der prov staten tot zijn plaaifver nger de heer H C Harte elt idem lot lid de heer mr 8 Le Poole lid fan den gemeeBleraad au leiden tol lijn planuterfanger de beer mr J Brediua idem Zondag jl werd de aangekondigde Zondagichool in de Kleine Kerk alhier geopend met toespraak en gebed door dr van fihijn Er waren ongeveer J SO kin leren tegenwoordig Uruklen wg deier dagen de hoop uit dat Ae heeren die lich lot eene Commiisie hadden gevormd om bijdragen le verzamelen oor de in zoo treurige omstandigheden achtergelaten vrou en kinderen van C Groeneiit al door de Goudsohe burgerij Eoa warden gesteund in dal edtl pogen hel ia ons hoogst aangenaam nu te kunnen mededeelen dat die hoop is vervuld Van verschillende igden ontving de Commisaie tal van ttQdrageti die binnenkort in onie oounint tullen wordeu vermeld In het byiouder moeten wij met lof melding maken van eeto besluit van het tiekenfonds Zorg rooi de Toekomst AtA gekiel onverplicht lich bereid verklaarde gedurende 13 weken 6 per week te geven ten behoeve van QroenendaI s ongelukkig getin Dit besluit strekt hen die het namen lot eer en het doet ons een aar genoegen dat de Goudsohe iDgeieteaea lich opnieuw van een too gunstige zijde doen kennen Verder ontvingen wj het volgend sehrgren De IJsclub tot ondersteuning aan minr rmagenden beeft de eer UEd hierbij te doen toekomen voor de wed Groeneadal ƒ 12 32 als 2 32 zgude het restant der gehouden collecte in 1881 en ƒ 10 bijeengebracht in bare gehouden algemeene vergadering van 23 Januari jl Den wensch aitende dat de pogingen voor de wednwe in t werk gesteld met den gunstigsten uit lag mogen bekroond worden Heb ik da eer te zgn Namens het Bestuur J VAN KSANENBOSa JZN Penningmeester Naar men weet bestaat er reeds langen tgd eene quaeatie inssohen de Gemeen Gouda eh het B K Kerkbestuur van O L V Hem lvaart over bet kerkgeboaw op de Oostharen De vroegere geschiedenis van dat kerkgebouw vinden belangstellenden in de Geschiedenis en Beschrijving der Stad van der Gonde van de Lange van Wijugaeiden bewerkt door den heer J K Soheltema waaruit blijkt dat bedoeld gebouw in 1817 door Z M Koning Willem I is loefeweu aan de R Katholieken echter aan ben door de Gemeente slechts is afgeatium onder verklaring dat deze orergifte niet le bnchouwen was als overgang van eigrendom waarna de atedelijke regeering het geboui steeds als stads eigendom is bigven beschouwen Nadat de nieuwe kerk op deti Kleiweg in gebruik was genomen rerwaohtten velen dat tiet gebouw op de Haven wederom aan de Gemeente zou z jn afgestaan Dit wks iohler niet het geval In bet laatst van 1880 werd door het B K Kerkbestuur van 0 T Hemelvaart een schrijven aan den Gemeenteraad gericht waarin genoemd bestuur z jn voornemen bekend maakte de kerk op de Oosthaven in veiling te brengen aac den Btiad evenwel de voorkeur tot den aankoop van het gebouw latende too hij geneigd was daarop een bod te doen De Baad antwoordde daarop dat aangezien het Kerkgebouw door de Gemeente zoowel vó 5r als tijdens en na het in gebruik nemen door de Kalholieken steeds is beschouHd geworden als te zgn liaar eigendom de Baad verzocht het haar terug te gevi n Den ISu October 18 O schreef daarop h Kerkbeslnur aan den Baad dat het bereid zou zijn het gebouw oiirerwgld terug le geven zoodra nit de noodige bewijzen blgkeii mocht dat hel gebouw aan de Gemeente toekwam Hierop rustte de zaak maanden lang tot lat in het vorige jaar de ouderhandeiiagen tussoheu de Gemeente en het Kerkbëtunr wederom werden voortgezet en verscheidene missives werdrd gewisseld Ër was reden om te veronderstellen dat de quatstie in iti minne zou worden geschikt Naar wg thans vernemen is echter voor goed een einde gekomen aan alle ondorhaiidelingen en is het kerkgebouw op de Oosthaven door het Kerkbestuur van O h V Hemelvaart nrhochl en wel aan den Heer A A Koek alhier Zondag 29 Januari e k eeft in de Sociëteit Ons Genoegen eene uitvoering plyls der Afdeeliug Uiter lijke Welsprekendheid der Liedertafel Apollo der Bemoustrantsche r J W G van Haanen Moordrecht op zgn eervol ontslag uit ind o der dankbetuiging gedurende meer dan lap bewezen eu zulks raar in de gesohiede i gjrmuan n9j£ ki De commissie tot de Broederschap heeft aan den bi predikant bg de gemeente verzoek legen 15 Februari de Evangeliebediening verli voor de diensten door hi 20 jaren aau de Broedi wegens zgn benoeming tot Dia ea oardrijkakttnile mi De Staattconrant bevat het programma oar het examen van toelating tot de rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwgzeiessen bedoeld in art 14 der wet van 17 Anguttas 1878 Sedert 16 Januari wordt vermist Johannes de Meger oud 42 jaren veldwachter der gemeente Woubrugge Hg is dien dag oor dienstzaken vertrokken naar a Gravenhage vanwaar hij vermoedelijk per trein van 4 37 n m naar Leiden is vertrokken Hg herft bü zich een groenen reiszak waarin gemeente meenteeu polderstukken vaq buitengewoon zegel voortien en f 296 grootendeeh aan bankpapier De burgemeeater vi n Woubrugge verzoekt opsporing en bericht Staten Oeneraal Eïesti Kambe Zittiig van 23 Januari In deze zitting zgn medegedeeld de namen van de voorzitters en ondervoorzitters der afdeelingen en de rapporteurs over de verschilfende aanhangige wetsontwerpen door de afdeelingen benoemd Besloten is j e beraadslagingen over het ontwerp tot vaststelling van de begrooting voor de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen te houden in eene zitting op morgen middag ten 3 ure Staten Generaal Twkidi Kahbe Zitting van 23 Januari 1882 In deze zitting is de discussie over de taak van de Jong voortgezet De heer van der Koay achtte de inlichtingen van den minister onvoldoende en het recht vm de Jong volstrekt niet onbewezen De heer van Dedem Hoorn verdedigde den gauverneur van Suriname en zag in de afstemming van het amendement Gleichman het geschikte middel tot rechtvaardiging van den gouverneur De heerKenchenius keurde af dat de minister geen onderzoek had ingesteld en waa vooreen gewijiigd amendement Gleichman Door den heer van der Hoeven ia een ander amendement voorgssteld in zake de Jong Suriname namelijk om te verklaren dat de kamer de weigering van verlenging van de pacht der firma de Jong van het perceel gr ot 4000 hectaren in het district BovenSuriname door de van regeeriuswege medegedeelde beweegredenen niet gerechtvaardigd acht In de gisterenavond gehouden ziltibg is de discussie over de conclusie der commissie voortgezet nopens het adres van de Jong in Suriname De heer Bastert stelde te middernacht voor de discussie te sluiten dat werd aangenomen met 38 legen 24 si hoewei de President der Commissien de voorstellers der amendementen en de Minister volgens t Reglement van orde nog hel woord mocht voeren Deze maakten daarvan ook roimsohoots gebruik waarover nader in een volgend ur Het Bestuur van de afdeeling Zaanlandsohe gemeenten der Hollandaohe Maatschappij v n landbouw heeft aan de Tweede Kamer een adres verzonden waarin het de m eening nit dat bij het nieuwe handelstraotaat met Frankrijk de rechten op Hollandsohe kaat behoorden le worden afgeschaft of verminderd De productie van kaas regi genoemd Bestuur is het voorname middel van bestaan der landbonwende bevolking van Noord Holland en van een deel der overige provinciën het artikel wordt voor een groot deel naar Frankrijk uitgevoerd waar het behalve met vele andere kaassoorten in de laatste jaren te concnrreeren helft met dezelfde soort von kaas in Frankrijk zelf hoofdzakelijk in de polders von Charenleinférienre geïmiteerd door HolUndsohe kaasmakers daarheen ontboden ven wege de FronBChe grondbezitter die geen rechten van hun fabrikaat hebben te betalen En deze bescherming zal bü grootere productie eene ernstige bedreiging voor het gebruik van het Hollandscbe zuivel worden daar de nabootsing in JPrankrgk van de Zwitsersohe gruyère knas het oorspronkelijke Zwiteersche product ondanks zijne betere hoedanigheid bijna geheel van de Pransche markten heeft verdrongen Nu evenwel bg verwerping biervan en expiratie xaiubcL nog van krocht zjjnde trootaat de redtten op Hollandsche kaas in Frankrijk volgens het Ttr General zouden worden verdubbeld zou dit eea zeer gevoelig nadeel toebrengen ooo de produoeoten in Nederland hetwelk naar het oordeel van adreoaanten in de eerste plaats dient te warden vermeden Het Bestuur verzoekt daaK m de Kamer om in het belang der znivelbereiders dat ia van verreweg de meerderheid der plattelandsbevolking van NoordHolland en van een deel der overige provinciën het tractaat tot wet te helpen verheffen zoo het niet mogelijk ii dat de Begeering bü eene verlengingvan het tractaat door nieuwe samensprekingen methet Fransche Gouvernemeat vrgstelling of verlagingvan de rechten op Hollandsche kaar in Fronkrgkkan bedingen In de Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering der besturen van eenige liberale kiesvereenigingeu waren vertegenwoordigd vier liberale kiearereenigingen van Rotterdam Burgerplicht en Grondwet van Amsterdam Utrecht en Dordrecht Den Haag had voor de uitnoodiging bedankt meenende dat men het wetsontwerp tot kiesfaervorming moest afwachten iets wat de vergaderden betreurden omdat het van niet weinig gewicht was dat bekend werd voor het wetsontwerp wat de liberale partg verlangde Schiedam had belooft te verachgnen maar is absent gebleven Middelburg heeft geen liberale kiesvereeniging Deltt had de uitnoodiging aangenomen maar bad verhindering Algemeen erkende men dat zonder grondwetsherziening geen afdoende herziening van het kiesrecht raogelük was moor evenzeer meende men dat vooreerst er naar gestreefd moest worden om binnen de grenzen der grondwet censns verlaging vooral voor de groote sleden te verkrggen Om hiertoe te geraken zal aan de vertegenwoordigde liberaie kiesvereenigingen renocht worden een afgevaardigde te benoemen opdat er een commissie worde samengesteld die een voorstel ontwerpe dat aan al de liberale kiesvereenigingen van het land ter overweging wordt aangeboden N R Ct Het Paleiè v Jtut meldt In de titling der arrondissementa rechlb pk te mslerdam Eerste Kamer van Dinsdag jl was het woord aan den prqcnreur der millioenen juffrouw om haar te verdedigen tegen de vordering van den Bchuldrischer die betaling eischt van een aan hem verschuldigd bedrag van 1260 behoudens meerdere k t Il if