Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1882

Valt daarentegen looals de benoemingen in de afdeelingen doen verwachten de stemming in de kamer uit ten gunste van een onbeperkte volmacht aan het cougres dan bewgst dit in de eerste plaats dat de miniater zgne kamer niet heeft gekend Ma in de tweede plaata ligt dan de geheele grondwetsherziening omver Want de senaat kan dal plein pouveir nooit geven wgt de handhaving van het beginael dat iedere grondwetaherziening vooraf door elke kamer bepaald moet zgn aangewezen het levensbehoud voor den senaat is Het laat zich niet aanzien dat reeds nu eene meerderheid in het congres zou te vinden zgn welke een voorstri om deu senaat af Ie achaffen zou willen aannemen hoezeer men voor eene Franache vergadering nooit kan iuataao Maar at uu niet gebeurdt kan spoedig geuoeg opdoemen eu daarom zal de aenaat nooit d saacht uit handen geven welke zgn eigen leven redt Het ia dan trouwens ook niet te hopen dat de Fransohe republiek zal worden overgelaten aan aleclits éene kamer tonder controle eener andere vergadering Treedt dan de heer Gambetta af dan heeft men zegt een briefschrijver uit Fargs op het Elytée reeds eene nieuwe combinatie gereed die over eene meerderheid in beide kamers zal kunnen beschikken Het zou hard zijn voor den heer Gambetta als hij na twee maanden regeereus wgken moest voor een kabinet De FreyoinetSay Kibot Heel wal grootspraak aau de éene zgdi en heel wat illusie aan de andere waren dap de bodem ingeslagen Het groole plan der legerorganiaatie door generaal CampcDou in de Franache Kamer der Afgevaardigden ontwikkeld en waarvoor wg reeds eeu en ander meedeelden is bgna overal in Frankrgk met genoegen vernomen Vooral is dit het geval met den driejarigen dieosttijd welke aan de nieuwe regeling ten grondslag ligt en met de toezegging dat voor Afrika een koloniaalleger zal opgericht worden in dier voege dat 6000 man oumiddelijk 6000 over 6 6 en 6000 over 10 dagen in het veld kunnen rukken Daarmede zou men in de eerste behoeften van een Afrikaansoheu oorlog kunnen voorzien Dete iroepen zullen door werving verkregen worden Verder wil de minister van oorlog een wetsontwerp indienen volgens hetwelk voortaan de mobiliseeriog van een enkel legcrkorpt door oproeping der reserveu enz vergund wordt terwgl naar de beslaande wet slechts de mobiliseering van het geheele leger geoorloofd was In dit ontwerp ton eene veroonteeling liggen van de zoo vaak door den voorraaligen minisier Farre geuite meeniug dat door zijne wgze van mobiliaeeren de orde en het verband in het leger niet verbroken werden Want ware dit het geval dan behoefde men thans tot deze verandering de toevlucht niet te nemen Heden waoht men in de Belgische kamer de aanneming van het handelstractaat met Frankrgk de Senaat is reeds lagen morgen bijeengeroepen om hit voorbeeld der Kamer te volgen Vrijdag hield de Minister v4n Bnilenlandaohe Ziiken een rede tot verdediging van het traolaat hg weea er o a op dat in beide landen over hel iractaat geklaagd werd en beiden wel geen gelgk konden hebben De Iialiaansche kamer heeft het ontwerp lot hervorming van het kiesrecht aangenomen zooals het door den senaat is geamendeerd het oHioieele blad heeft de hervorming reeds met s koning bekraabiigin gepubliceerd De parleraeutaira regeering In Italië heeft met het tot stand brengen dezer wet een bengdbaar voorbeeld gegeven van zedelgke waarde en werkkracht Bij Keizerlgk besluit is in Oostenrijk een commissie benoemd van 11 leden tol onderzoek van het administratief bestuur teneinde zoo mogelgk vereenvoudiginl en bezuiniging in te voeren Tot president van deze oommissie ia benoemd graaf Hohenwart De Effectenbeurs IV Amsterdam 23 Januari 1882 Sen veel bewogen week mag de vorige wel worden genoemd Zg opende Aanw doch Woensdag wat eenige verbetering te bespeuren Donderdag en vooral Vrgdag volgde eene reactie die iuderdaad zeldeii zoo sterk zich openbaarde en Zaterdag hoewel lamelgk willig openende eindigde voor bgna alle soorten ongunstig Vrgdtg moesten het voornameIgk Spanje Egypte en Mexico ontgelden en verkeerde de beurs onder deu indruk der Franache failliasementen Zaterdag sproot de reactie uit Weenen voort en leden alzoo in de eerste plaats Oostenrijkers en Hongaren Amerikaansche sporen waren ook in flauwe stemming BiN iNLAND8CHE WAABDiN Staotrfonditti moestcu allen iets prija geven Integralen noteerden 67 6 drieën SO i beide vieren 102 Premieleeniiife Amst en Bptt loten ran ƒ 100 waren s Gemeente orediet élKPaleislotcB rtrlor n a i leohtea ran welke Tordering wq bereidt vroeger medcdeeling hebben gedaan De proourear der miUi oeneajulFroaw ug echter af van de verdediging ijjner kliéule en naa geen oonoluaie daar t kliénte hera geen groDden bad aau de hand gegeven om de vordering Ie kunneo tegenapreken De aobuldeiaoher heeft hierop de stuliken aan de rechtbank doen overgeven en vonnia tegen de gedaagde vercuoht Tot daaverre in het niet mogen gelakkeo om eenig bewya te vinden voor de waarheid der mededeeliugrn omtrent gevonden schatten verwachte erfenissen minnaars in Amerika of in Indié oude kasteelen eut eni Wat echter leker is is dit dat het geloof aau al dete mysteriëu velen zoowel hier alt elders duur ia te ataau gekomen Ook ia het teker dal er plaintes tgn ingediend bij het dbliet terwijl het daarenboven eker ia dat het vollroraen ODSeker ia wat het lot deter plaintea is geweest is of tal tyn omdat dit is een zaak der justitie dia niet publiek behandeld wordt Hen aohrqft uit Aiqsterdam aan de Xem C dat de millioenen juffrouw Arasterdam metterwoon zal verlaten Beu ik wel ingelicht dan zyn reeds eenige koffers met goederen verzonden met beatemming naar Gorkom £ en Siuke aohuldeulaat laat de geheimiinuige juffiroaw achter Hoe tg er toe kwam om zich zoo n groot krediet ie verwerven ia te algemeen bekend om daarvan nog te gewagen Zg had geld en in tegenapraak van alles wat omtrent den oorsprong daarvan tot hiertoe gezegd is meen ik uit goede bron te vernemen dat zg eenige duizenden guldens róót twee jaren erfde van een zekeren heer S r Z in de Betuwe algemeen ala rgk bekend Haar moeder was bg dien beer dienstbaar geweest Toen Jannetje die enkele duizenden guldens ontving kreeg te vrienden die haar nu in den steek sohyneii te laten De algemeene opinie ia dal e millioeuen juffrouw de tpeelbal geweeat ia van eenige zwendelaars Dat ijj uoh op dit oogeublik gelukkig gevoelt geloof ik niet Twee personen tqn uit het huis vau verzekering te Utrecht ootvlaoht Een van deze is Creveld uit Arnhem die aldaar gegqzeld was wegens eene schuld van 30 000 De kostsn der gyteling tegt de jini Ct zijn door de vereeniging betaald voor wie de goteling plaats hid in het vertrouwen waarsobyulijk dat op die wyie de acbald zou worden afgelost maar nu de Staat den gijzelaar laat ontvluchten ia dit geld voor niett uitgegeven De vraag zal nu rgzen of de Staat verplicht ia de betaalde koeten terug te geven of zou men het force uyeur moeten noemen dat een gevaugene door onvoldoende bewaking uit tgoe gevangenia ootsuapt P Op het weder opaluiten van den ontvluchte zal niet veel kans bestaan daar hg tish wel wachten tal in het land te blgven en voor uitleverfcg geen termen bestaan Door de heeren Dibbeta en an Sillevoldt ia hun aanvraag om oonceasie tut den aanleg van een stoomtram tusschen Leiden en Qonda over Hazerswoude Boskoop en Waddinxveen gewgzigd in de richting van Leiden tot het iieiderdorpsohe tol en langs den Lagen Rgndgk over Koodekerk naar Hazerswoude en verder toodat do6r allen dal gedeelte vau den Uoogei Ugndgk verlaten wordt hetwelk gelegen is tusschen de eerste eo tweede toiboom vau de straatweg of Hoogen Rgndgk itultenlaiidsch Oyerziohl De Franache regeeriugaorganen zyn van meening dat de aamenstelling der commissie voor de grondwelabertiening een volkomen verandering in den toeatand beeft gebracht Het geldt zeggen zg nu niet langer de vraag of het atelael der depurteraentagewijze verkieting tcntiu ie liiU in de grondwet zal worden opgenomen maar wel de uaestie of de herziening beperkt dan wel bnbegrensd cal zgn Het kabinet blgtt onwrikbaar op het eenmaal ingenomen statidpunt en de heer 6amb bM al voor de Kamer de beperkte herziening verdedigen Volgenk de Afenee Huea heeft de heer Gambetta a u lijoe vrienden verklaard dat hg met vertreden den uitslag afwacht De hoofdvraag ia dua voorloopig zal het coogrea een fUi pouvoir krggen of eene beperkte volmacht om enkele artikelen te herzien De beantwoording der vraag in eersigeraelden zin ia reeds eene nederlaag voor den heer Gambetta terwgl nog moet afgewacht worden wat er in de discussie van het congres If voor hem in het zout ligt Gambetta moet dua door zijn woord eu feraoonlgk overiricht de kamer een anderen weg opdrgven alt t j telf eertt roomemeDS waa in te slaan Gelukt hem dit dan biykt het dat tig het terrein goedkent en voor ieder is zgue onmisbaarheid zonneklaar maar tevens is gebleken dat de nieuwemeerderheid in de kamer niet m amore met hemmedegaat en het hooggeroemde resultaat der verkingen toch niet too geweest is dat er eene vasteregeeringsmeerderbeid voorhanden ia Spoorvsegleeninge Slechts in centraal waardec ging ieta om Zoowel de aand ala degestemp obU en de nitg soh gingen vrg aardig vooruit De aand stegen van 46 tot 47Vt 8 obl van 741 tot 77 en de uitg soh van 39 töt 42Vi Aand Ind ap Vf geat obl Boxtel l Z Oost obl V lager TrtmKoyleeniiufn Gooiaohe aand waren aanmerkelgk hooger Den 14e aloleo tg 136 en Zaterdag 148 doch werden ook voor 164 verhandeld Overigens stille Ittdustrieele vaarien Er wateenige reactie in aand Afr Hr hetgeen niet te verwonderen is daar tjj in den laatsten tgd buitensporig waren gestegen Zaterdag werden z i 269 verhandeld Ook sand Ned Bank gingen 7 pCt achteruit uoch do Havensloomb verbeterden 6 pCt De overige varialiea zgn luttel doch bijna algemeen dalend EusoPEESCHE WAASOZN SUuttt mdten Op éém uitzondering na kunnen we slechts achleruilgang vermelden De Fransche 6 pCt noteerden 113 dns 1 Va beter Het meest daalden 4 pCt Egypte ui 4Vt 6 pGt do nl 6 eo Ital orig in schr nl 4V pCt voorts Hongaren en Oostenrgkers Hong 67 verloren i papierrente S 6 pCt goudl 2 6 pOt do Vt n do 81 4 pCt Oostenr papierrente MeiNov 4 do Febr Aug 2 zilverrente Jau Juli 3 do April Oct 4 goudr 1 Voor Bussen Spanjaarden en Turken is de daling minder sterk circa 1 pCl Premieleeningen Voor deze soorten zgn de daliugeit ook teer belangrijk Weenerloten gingen ruim 8 Tbeissl ruim 6 Buss 64 4 Oosteur 64 3 4 Hong Siaalsl 3 Madridl 3 pCl aohlernit Spoorwegleeningen Eeoigermate ondervonden ook deze waarden de gevolgen der reactie doch minder sterk Er zgn zelfa eenige geiinge verheffingen zooalt voor Fr Oost apw Baltische sp obl Jelez Órel eu do Moak Smol De daling bedraagt hoogstens IVi pCt voor Warachau Weenen Iwan Domb Jel Griazi Moraoh Syar en Wias Uiasma Iniutlrieele Kaarden Oost Hoog Baukactiën verloren 2Vj pCt 118 Amebikaanichk waakdkm Slaati oiidu 8 pCt Florida s zgn weer circa 2 pCi verbeterd ook Louisiana s zijn evenveel gestegen Mexicanen daarentegen moesten 2 4 1 pCl prijs geven Van de ZuidAmerikanen bleven Venezuela s willig doch Peru verloor 1 a Columbia 1V eu ook sommige Brazilianen sloten een paar fraotiën lager oortcegleet tHge Enkele soorten waren iets williger Clevel Cinn en III 4 St Louis en San Pr Ie pref l j De meesten sloten echter met verlies Buff Pittsb 21 4 Cairo St Looit 3V Cheasap Ohio l Clev M Vernon eert 3Vi Colnmb Ext oert 3 i Denv Bio 1 do geoons l l Miss Ksmaa 1 Ontario s ruim l Oreg Cal comm St 1 do pref st circa 2 Si Paul Minn C V A 1 Wabash U Induêtrieeie Kaarde Colorado s moesten pCt Maxwell s 3 8 4 S s derven Pbolongatie bentb 6 pCt T P 8 Ook heden was de markt zeer geügiteerd en belaugrgk lager Vooral Hongaren en Oostenrgkers verloren Hong 6pCt goudl noteerde IS f 4pCt do fl s metóll in pap 60 do zilver 61 6pCt goud 61 4pCt do 78 Op de verlaagde koenen was er nogal kooplust Ook Buaaen Lwaren tot 1 pCl lager Spanje nagenoeg onveranderd Turken 65 12 it do 69 11 Egypte 75 en 87 Van onze Staatafondaen waren de integralen ieta beter 67 i i overigent ge ne verandering Florida s Mexicanen Peru s en VenetneU i allen een paar fraotiën lager Van de premieleeningen gingen Bott loten 1 Oostenr 64 2 60 4 en Weeuen ruim 1 aohteruit Theisl 89 é Binnenl Sporen waren behalre voor Centraalwaarden zonder handel en dete sloten iets lager aand 46 gestemp Jobl 76 ailg soh 41 Aand Theiss sp 2 pCt minder IDS Elis Gisela lgp 6 pCt minder 72 Wanohau Weenen beter 71 Base Sporen meerendeelt lager Gr Mg 125 Baltische 60 Industrieele waarden ook lager Afr Hv 267 Handelmg 117 en 115Vi Stoomr Java 49 do Nederl 108 Oost Hong Bank 118 Am Sp mede flauwer zoowel door de noteering te NewYork als het groote aanbod roor plaatseIgke rekening Cert Canada eS Denv Kio 73 Wabash 67 Missoi ri Se s Central tb 91 i Prolongatie rente van 6 i 5 t INQEZONOEN aarde keer RedaeUmrf Het zg rog vergund nog in uw heden veraphgnend nummer en rddr de uitslag der stemming bekend ia met alle kracht te protesteeren tegen de wgze waarop van weerszgden de thans geëindigde rerkiezÏDgsitrgd it geroerd Zoodanige opeen tlapeling van valache voortleilingen insiuuHties en belacbelgke redeneeringen als thans in naamlooze strooibiljetten tgn opgedischt is eenig in haar soort Ontleding eu tegenspraak verdienen deze schotschriften niet doch hel werpen roet dergelijk slijk bewgst dat men geen hoogen dunk heeft van het verstand en het karakter onzer kierers Men sohgnt ze te beschouwen als een kudde schapen die met veel getchreeaw en klappen met de zweep moeten gedreven worden in de roor haar bestemde hokken Ik heb nog allgd te goede gedachte van mgne medekieters dan dat ik zou kunnen gelooven dat stukken als thans van beide zgden door aiumytai verspreid zgn ooit iemand van meening doen veranderen Ter overreding volkomen ondoeltreffend kunuen zij hoogstens dienen om meer kiezers naar de atembus te do n opgaan maar er zgn wel andere en fataoenigker middelen om dit doel te bereiken Hul aohouwspel van dergelgke praktijkeu is uitnemend geschikt om bg lieden die zooals ik gaarne zaken en personen gescheiden honden en gelooven in de kracht van uil waarachiige overtuiging geputte arjiumenten een gevoel van walging up te wekken dat hen zou kunnen doen besluiten zich geheel Ie onttrekken aau het in ruimer zin opvatten van hun burgerplicht too niet hel besef dat zg zoodoende het veld geheel open Helen aau minder edele verkiezingsmanoeuvres hen daarvan terughield 24 Jan 82 H W F BONTE Een b eroep op de kern der Nede landsche Natie Zoo luidt de aanhef eener circulaire die op verschillende pllulsen van ons land ook i e meest notabele inwoners heeft bereikt of zal bereiken Van wie gaat ilie circulaire uil eo wat is de strekking van het beroep op de Kern der Natie zal deze of gene allicht vragen die bovenbedoelde circulaire nog niet ontving Zie hier in t kort de strekking De militairen krggen na geruimen tgd het vaderland en bun Koning gediend te hebben aanspraak op pensioen Er zgn er onder die voor het vuur van deu vijand hebben gestaan en daar ku leven voor bet w en de eigendammtn hunner landgenoolen hebben gewaagd Ër zijn er onder die ia Igden vatugeviiar oproer brand watersnood ene gewichtige aiensteu aan de Natie in het algemeeu en aan de burgerij in het bgt nder hebben bewezen Vele anderen zgn stijf en stram ge orden in die dienst De meeste hunner hebbeu door langduiige dien t Ie geschiktheid verloren urn zich in de burgermaatsohappg een nieuwe loopbaan te openen Maar dat behoeft iinmera niet denkt wellicht deze of gene want zg genieien pensioen Pentipen ja maar hoeveel Zooveel dat daarmee door velen armoede door eenigen gebrek wordt geleden Als de fierheid den oud militair eigen hel niet voorkwam zou men ongelwgfeld recda menig harlroerciid relaas hebben vernomen van ware ellende die doof sommigen wel geleden doch veriwegen wordt Nooit was het peusioenbedrag hoog maar door de stggicg in prgs van de eerste levensbehoeften was bet pnsioeu in 1861 vastgesteld in 1877 beneden peil geworden De regeering begreep dit en mocht de Volks vertegenwoordiging er van overtuigen Deu 29 Mei 1877 weid er eeu wet uitgevaardigd waarbg de pensioenen der mililairen van de landmacht aanmerkelijk werden rerhoogd Die wet baarde vreugde onder de nog dienende militairen doch baarde tevens droeve teleurstelling onder ben die reeds gepensiouneerd waren want tg werden builengeslolen tg deelden in die verhooging niet Sommige noemen dit oubillgk andere onreehtvaardigr de kweatie is liét en tegeu door mannen van getag eu van naam bepleit de meeste echter tgn van oordeel dat de wet van 29 Mei 77 voor de oud gepensionneerdeu onrechtvaardig waa Zg telven taten inlnsschen niet stil zg gevoelden zichgegriefd op moreel en op stoffelgk gebied en beproefden dan ook alles oqi even als hunjongere kameraden in de pensioensverhoogiug tedeelen Hun pogen waa g del alhoewel hel ondersteand werd door de pers door den oud Minister van Oorlog Weitzel door zgne laakrgke Broohure omtrent de pensioenen de oud kapitein van Slooten en Mderen Benige volksvertegeuwnordigers met name de BieIwrstein de Casembroot van der Schrieok en Kool aamen eindelgk de handschoen voor hen op eu telden in de zitting ran 7 Juli 1880 in de Tweede Kamer roor de wet van 29 Mei 1877 als nog van toepassing te verklaren op hen die vdór dien datum gepiinsionueerd waren Ook die poging stuitte af op verschillende argumenten die men in het Bgblad Siaateoonrant van die datum woordelgk kan leten en daarna kan beoordetien lu hoofdzaak echter was bet de draagkracht van de schatkist die men als beletsel stelde om een onbillgke verhouding tusschen de oudere en jongere gepens landsdienaren uit den weg te ruimen Is Nederland dan werkelgk te arm om zgn oudgeUieuden tegen gebrek te vrijwaren Nu door de val van het amendement de kans op verhooging voor de oud ge iena verkeken waa beproefden zij wat tg onder de lena tHelp u zelve en God zal b ttaan souden vermogen Zg atichllen eene Vereeniging onder de benaming Vereeniging va gepemionneerde Onderofficiers en minderen van iet Nvderlaadtche Leger die door Z M den Koning erkend en goedgekeurd erd Aan het hoofd stelde zich eene Eere Commiasie bestaande uit de Heeren Baron van Sijtzama kamerheer des Koniiigs A Engelraart gep Luil Gene raal oudMiuiater van Ooriog Jhi H A D Coeuen Lid der Eerste Kamer eu H J Enderlein gep GeneraalMajoor oud Minister van Oorlog Deze Vereeniging nu wil een poging aauwenden tot het bijeenbrengen van gelden waarvan eene tegemoetkoming aan de noodlijdende oud gepensionneerden zou kunnen worden verstrekt Men kan dat doel bevorderen met zoo veel maar ook met zoo weinig als men verkiest Donateur heet men door het schenken eener jaarIgkscbe bgdrage van minstens 60 cente Beichermer is men als men jaartgks rainslena ƒ 10 of in eens minatens ƒ 26 bgdraagt Ook worden achenkingeu voor eena van af elk bedrag in dank aangenomen De Kern der NederUmdêche Natie weet uu waaraan zich te houden als de hiervoren besproken circulaire in bare banden komt De Philantroop die jaarlgks zooveel anoden voor zgne arme natuurgenuoteu weet wellicht nog niet dat de oudgediende daarvan slechts bg uitzondering profiteert hg Igdt liever gebrek dan tot de openbare armen gerekend te worden üit dat oogpunt alleen verdient de Vereeniging gesteund te worden want zg beachoowt het als een eerste plicht te voorkomen dat de oud militair die éénmaal de hoop en de steun der Natie nitmaakle aau de openbare liefdadigheid wordt prgs gegeven ladirect is dit na ook wel het geval doch het gischiedl onder andere vorm wani de gepeosionneerden tijn lid der Vereeniging en betalen jaarIgkt hunne contributie in beginsel om van die contributie elksjtr te steunen hunne krachieu schieten echter te kort daar die contributie niet genoeg oplevert om iett van belang uit Ie richten van daar het beroep op de Nederlaodsrhe Natie Zal dat beroep cie bede Sta o t bij te vergeefs zijn f Zou jal arm Nederland uw prestige uwe pfaals in de rg der onafhankelijke mogendheden loopt gevaar want het tal ongelwgfeld de lust om zgn leven voor U te wilgen doen verflaujveii Doch neen men zal men itaii men mag de circulaire niet oningevuld van de hand wgzen of ten grave papiermand doemen Als t er op aankomt dan worden de verdiensten der mililairen met woorden koog gewaardeerd welnu dat die woorden nu ok mogen bevestigd worden door de daad Ook tonder circnlaire kan een ieder die aanvragen bg of inscfargving of bgdrage doen toekomen aan den algemeenen Penningmeester der Vereeniging den Heer J M vau Gelder Fluweelensingel te Gouda L ZEILER Algemeen Secretaris der Vereeniging Amsterdam Januari 1882 M dt Redacteur Gisteren en eergisteren zgn ons een groot aantal verkiefingssirooibiijetten thuis bezorgd Men is reeds lang gewoon dat de inhoud dier briefjes ziildeu den toets kan doorstaan zoo men dien onderwerpt aan een onderzoek betr goede toon eerlgke beairgdiog en waardeering der tegenparig en hoewel tegen de meesten hunner veel aan te voeren zou tgn laat men bet over zgn kant gaan denkende beid partgen zondigen in deze Toob is het soms i oodig dat tegen zulk een biljet wordt opgekoibèn Dit geral doet zich nu roor GitterenfVMid ontvingen wg nl een groot geel biljet onderleekend door rele kietert en daarin ttaat roor ieder die weet te leien dit dat de heer F N Maat J r bestuurslid der Govdtcke Kienereeniging daarom den heer Hoogenboom aanbeveelt omdat deze kerkvoogd is en dus belast met het dagelgksch toeticht terwijl iemand die in teer nauwe betrekking tt t tot den heer F N Maas Jr en telfs bgna denzelfden naam voert eene ondergeschikte betrekking bekleedt in de St Janskerk Voor ieder die weet te combineeren zou dus de heer Maaa Jr den heer Hoogenboom aanbevelen om een reden die het daglicht niet mag tien Tegen zulk een leelijke aaulgging tegen zulk eeu inainualie behoort m i te worden opgekomen De heer F N Maat Jr is voor ieder die hem kent een man die een flink karakter aan edele beginselen paarl Schoon hij vaak alleen stond vocht hij steeds dapper voor de denkbeelden die hg it toegedaan en hoewel hij ook in de Ooudzeke Xietvereeniging dikwgls bestreden telden ondersteund werd hield hij den kamp moedig vol en streed steeds met groole humaniteit Herinner ik mij wel dan stond de heer F N Maas Jr indertijd in genoemde vereeniging de candidatour van Dr vau Itersou voor en met hoeveel hartatochl eu woede beatreden hg liet zich niet ujt hel veld slaan doch atelde kalm en flink zijn argumenten leceaover die zijner tegenpartg Hij behoort tol de weinige kiezeia die een eigen overtuiging hebben hg is een man van getond verstand flink karakter eu humane gevoelens Zoo ieranud Ie beschuldigen van iets heel leelgks is indigne en ofschoon vaak het oneens zgnde met den heer F N Maaa Jr moet m i legen zulk eene inainualie bepaald worden opgekomen waartoe deze regelen Een voobstandbb deb candidatuubijssel de schef zb Nationale Militie KËNNISOEVINO BURGEMEESTER bn WETHOUDERS van Ooada doen te weten dat het register van inschrijving met de alphabetische naamlijst v in hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie zijn ingeschreven van den 26n Januari 1382 tot en met den 5n Februari daard involgende de Zondagen ttilgezouderd des voormiddaga van 10 tot des namiddags 1 ure up de Secretarie d r gemeente voor de belanghebbenden ter lezing tgn nedergelegd en dat legen register en lijst betwaar kan worden ingebracht bij den Commissaris 1 es Koninga in dete provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken geslaafd verioekschrift op ongetegeld papier onderleekend door hem die bet bezwaar inbrengt welk verzoekschrift voor of op den 6n Februari 882 moet warden Ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemennte Gouda den 24 Januari 1882 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaria BROUWER Burgerliike Staad GEBOREN 20 Jm JobaDiia Kliubetb ondera J RgktIgkhaizea en A Nobel AdiianoB ouders A J Heerkena en T Wendell 21 Arie Marino ouders A Schoonderwoerd en M Wurts Anlbonius ouders A Verhart en J Groen Fioliis Jobannea oudera P Baggert en H H Blok 22 Gerta Willeinina onders A Scharloo eu H Idemborg Johannes onders J ttojawal en M van Roon I e dert onders P Leeflang en M Schipper 28 Jacob ouden A Benois en C do Hoog Johanna Cornelia ondera G IJaseUtgn en P t van Eeuwen OVERLEDEN 21 Jan H C Daodt 8 m M L van den Berg 8 m J van der Heiden 9 m 22 J Bik 1 j 6 m H i van Helden 72 j F Vergoed i m 23 H Sipsms 3 m J Bons II m S Koemtna 2 m ADVERTEWTIfiN Bevallen ran een levenloos meisje F A ONSTENK ZiKLMAN Gouda 22 Jannari 1882 Bevallen van eene Dochter P C IJSSELSTUN VA EïtmKN Gouda 23 Januari 1882 Voor de vele blflken van belangstelling 21 dezer ondervonden betuigen wg onzen bartel ken dank C VAN BEEKEL A A VAN BERKEL IJpsiAAB BORST CARAMELS tegen boeit cd verkondheid b tonder aanbeToTeD dezelve t u allMn echt welks papier van mgn stempel voorzieii is W N KAAI MAAKSKS HaveD 17 A