Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1882

Vrijdag 27 Januari N 2719 1882 ATTENTIE GOUDSCHE COIfRANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wjj vestigen de aandacht onzer lezers op de deze Courant bijliggende Prospectus voor het BERNHABDINEK ALPENKRÜIDEN ELIXER van den Heer WALLRAD OTTMAR BERNHABD te Munchen hetgeen tegenwoordig over de geheele wereld bekend staat als het aitstekendste huismiddel en tevens als het fijnste Bitter Elixer De inzending vaö sAvertentlën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave m 1 1 j mdsoortige a algem ii6 in dit land Toorkomoide raaili mq dief die odb des oachte Aaorandt ralt xe ons op b0t oQT achtfl um ZJJ dte er un Ujdea gevoeleo JQ In de borst en lenden lelfe somtijds In den rug Ze ooderrlnden een soort van Terreling en een geneigdheid lot slapen Des morgens roer 1 been men een onaangmia men smaak In deia mond dQ tanden zijn met een alljmactitige leirstandigbeid bezet De eeUust ontbreekt De zieke gevoelt als bet ware een zware drukking op de maag en som 1 wijlen een gevoel ran zwakte en een niet aan te rullen leegte In het binnenste ran de maag Deoogen ztjn dof en de buitenste deelen er ran worden I koud en klam Na een eker tijdsverloop krijgt men een hoest die by den aanvang droog Is maar na eenlge maan den vergezeld gaat met op gering vau groenachtige fluimen De zieke geroelteen onophoudelijke afgematheid n te VLFgeefS tracht hij te slapen hetgeen zijn toe tand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opslaat ondervindt hij een oorl ran duizeling hij geraakt rer3topt geconstIpeerd xijn huid is droog en bij dógenblikken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt een geelachtige Te Gouda THIM ApotL De rangschikking in het Pailliasement van JPIETER TiN MAAREN Blikslager te Gouda is met de hewgzen nedergelegd ter grifiBe van de ArrondissementsRecbtbank te Rotterdam om aldaar gedurende veertien dagen te verblgven ter inzage vnn een ieder De Cnrator J FORTUÏJN DROOGLEEVER Waarde Stadgenooten Gisteren werd na eene korte ziekte de Timmerman C 6RÜENENDAL door den dood aan zgne Vrouw en vjjf hulpbehoevende Kinderen ontrukt Uit achting voor den braven huisTEüder die ook in ruimer kring gunstig bekend stond hebben de Ondergeteekenden Mch vereenigd om voor de diefbeproefde Weduwe eli hare Kinderen Uwe liefdadigheid in te roepen en ü voor hen een kisine wekelijksche of maandel ksche bedrage af te smeekeu Dat de Vader van Weduwen en Weezei hnpne pogingen door Uwe lieidergke gaveii stennen is de wensch van V BERLIJN J W BRAKBL W J V D BEN Oouda 19 Januari 1882 Tegen Yier en één Vierde a Vier Percent Benten zjn er KAPITALEN beschikbaar voor mmm of mi met goede overwaarde Brieven franco onder Diegenen welke voornemens zgn de huur van een huis aan te gaan met J ds JONG Wz Timmerman Kattensingel Q 164 worden aangeraden in hun belang vooraf zich te vervoegen om inlichtingen hg P TAN DEN HOEK Gouwe C 63 Een prachtige collectie STALEN van BüKSKIN en LAKEN om daarop gedurende het jaar bjj Particulieren te verkoopen s voor soliede personen verkrijgbaar hg AUG MASCHMEIJBR grossier in dat vak te Amsterdam Spuistraat 38 De collectie is uitgebreid en voor elke streek vindt men keuze De prijzen zgn la gesteld Mke ellenmaat wordt afgeleverd en de uitverkochten direct franco opgegeven Talrijke geiuigsohriflen vau eerste Seneeskundigen Op vcTscheiilene Teiiloonstelliiigeu met Medailles bekroond Het door 30 jaar reuoinineerd s AnatheriQ Mondwater viui Dr J G POPP KK Üttf Tandmeester e heette Rfj ikaal geneesmiddel oor elke ïandpyn alsook voor iedere ziekte der Mondholle en an het Tanrtvleesoh Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keeltiekte I ftroote flesch a ƒ 1 7B 1 esoh k 1 20 1 kleine flesch a 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prns per doos ƒ 0 80 Anatheiin Tandzeep in glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische a JL3iTDZEIB P s 1 van Da J G POPP g Izy maakt de tanden luiver wit zonder het S mail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen eu houdt den mond frisch Het stuk ko t 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandplombeering praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Krnidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten Huidkrankhedeo en alle onreinheden der bovenhuid Prijs per stuk 35 Cents Het geëwde Publiek wordt verzocht uitdrokkelyk KK Hof Tandmeester FOPP s Qeneesmiddel te verlangen en slechts die aan te n men welke van myn Fabrieksmerk zijn voonien DépSts zijn gerestigd fe Oouda bij h Schenk winkelier op de Hoofdstraat A 12 3 te Rotterdam bg V Ë van Santen Kolff apoth en A Sttippereijn Co blauwe poreeleinwinkel ta sHagefc J L F Snabillé kpolh te Delft B j A J an Eyn te Schiedam bij O Malta G te LeMeh bq B Ntfordijk te Amsterdam by P van Windheim k Co eu H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij 8 Wolff en Zoan te Alphen bg ti Varisiean en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Snelpersdruk van A Bkihkhan te Oti Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN lijfde Yeorstelling in IietikbonBemenf DooB DE Vereeniging HET IDËRLMDSCH TOOIEI Afdeélinq Amnterdam Donderdag26 Januail 1882 Comédie in drie bedrnven Vertaald uit het Pransch X monde ou Von a ennuie van E PAILLERON door Dr J db JONG Waarin Mej JOS DE GROOT Hofoantatrice van Z M den Konitjg als Gast zal optredenAanvang ten Half Acht ure PBUZEN DEB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden taunne Oames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting ijfiT te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 25 Januari 1882 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats fl HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woenedage avondt nog DAMESKAAKTEN a O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTBEKB ING te verkregen zfln Alleen Wl Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zjjn Een beschaaf JONGMENSCH 20 jaaro d een nette hand schrgvende en bekend met de moderne talen alsook eenigszins met Boekhouden zoekt plaatsing op een of wel als REIZIGER tegen genot van salaris Brieven franco onder Letters B Z aan Hèt advertentiebureau van A KOK Cohf Boeken Kantoorhandel te Gouda Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kenniase van HH Ledea ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 5de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 26n JANUARI 1882 de SOCIËTEIT van dea avonds ZB8 VUB af zal GESZOWEN mijn Namens het Bestuoe J C IJSSELSTIJN Secretant Geuda 24 Januari 1882 1 s @ nil het MAGÏ ZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bfl G ÜVEREIJNDEB Ja Markt 148 Gouda ADVE ITE 1 E1 in alle BinTien en JBuiteMandache Cou ranten worden dadel jkopgezonden door den Boekhandelaar A BRINMKN te Gouda De uitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maan ien is f 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAJSTD GOÜIU 26 Januari 1882 üllslug cle JlSrJffmnnug oor e D Lid van den Gemccntenuto Ër wer eu uitgebracht 644 st ibinen Van onwaarde 6 Geldige slrmmeu 639 i t Diiarvau vereentgden zich op den heer C Hoo nbooiu 346 en op dr H IJsael de Schepper 28b atemmeu Zoodat eerstgenoemde beer gekozen is Btedi giittrm a Donderlijk hekend gemaakt In de zitting der Rotlerdamsche Arr Beohtbank tan Dinsdag werdeiTW ii de volgende persouru veroordeeld J U bouwman te Capelle a d Usel bekl vau diefstal van planken mt 1 dag gev C V nreus zel Is Gouda ibekl van mishandelijig lot 8 ma indcn ge OfU en 8 boete Vervolgeus stoud terpoht C de W uoneude Ie Schoonhovrn bekl vau verbreking van arsluitlng en hoon Ëisch 15 dageii ge cell e ƒ 8 boete In deze aak over 8 dagen uitspraak Uinsdagavoud had de aangekondigde voordracht plaats van mej A J Groote uit Velp in eene vergadering tan het departement Gouda der Maot ehnppij lot uut van l A g mreu 66t de pauze verhanlile zij ons de grtchiedcnis van Ae kleiue Bets en daarna droeg zij een iertal gedichten voor Mej Groote heeft een nrtle beschaafde voordracht Het meeste succes bad zij na de pnure daar haar novelle meer voor een kinder publiek dan voof volwaisenen getohrvven scheen Hrt publiek was ditmaal beter opgekomen dan gewoonligk COBEF PGNDENTIE SCHAAKSTEUD Alkmaar wit 29e Zet Gouda zwart D 4 C 6 F 6 nt C 3 In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad te Boskoop werd aan de orde gesteld een verzoekschrift aan Z M den Koning van den Burgemeester dier gebeente om zgn woonplaats te Gouda te moge vestigen Door deh voorzitter werd voorgesteld dit adres in een besloten vergadering te behandelen welk voorstel met 6 tegen 2 stemmen werd aangenomen waarna de vergadering in eene zitting met gesloten deuren overging tot behandeling van genoemd adres Eenigen tijd geleden vond een werkmant W gesaamd op het Oroeoewegje te s Graveuhage een bankbillet vsn 40 Naar aanleiding van een daarop voorkomend naamatempel begaf de gelukkige vinder zich naar den heer H op den Senneweg om hem fe Vragen of het billet zijn eigendom was dan wel of hg soms aanwgzing kon doen omtrent den eigenaar De heer H kon noch op de eerste noch op de laatste vraag ecu oestemmead antwoord geten doch raadde W aan eene advertentie iu db couranten te plaatsen en inmiddels het bantbillet goed te bevaren om mocht de eigenaar zich aanme dea het gevondene te restitoe ren W plaatste wel de advertentie wh ging de justitie W stond ihtbank Je s G ravenhage e bekentenis van schuld schuldigverklaring en roet het gevonden geld mar Botterdam waar de 40 in zeer korten tgd tot nihil versmolten waren Toen uu de persoon die hei billet verloren had zich op de annonce aanmeldde kon hl het verloren geld niet terugkryga en dfed derhalve van het gebeurde aangifte bi deswege Mnai dng voor de lerecht eu legde eèoe volli af Het O M requireei veroordeeling lot 6 wekenfeehtraf Staten Generaal weibk Kakeb zittingen van 23 24 eu 25 Januari 882 In de Maandagavond gMipuden zitting werd zooals wg reeds in ldden defiscussie toortgezei over de conclusie in zake de Jolig Suriname De beer van der Hoeven achtte èu je schuld van den gouverncnr èu het beweren i Muller gelasterd zou hebben onbe eze De Kamer moest zich dus outhoaden en enkel over n tverlengiüK jWiBntlf doen De hh Haffinans HeydeiVijck eu van Nispeii bestreden de conclusie Gleichmau die nader door den heer Bulgers wrrd verdedigd Nadat de minister de onschuld van deu gouverneur nogmaals had betoogd eu iii de verwerping vau de conclusie Glelchmau een rechtvaardigin g had geiieu van den goeverueur vau Sg pesteyii werd het eerste gedeelte der conclusie Oleiohmau onvoldoend bewjjs van ongegrondheid der aantggingen tegen den gouverneur uitsprekende verworpeu met 50 tegen 18 stemmen Over een sub amendement op de tweede alinea staakten de stemmen De zitting werd ongeveer leu 1 uur s nachts opgeheven Iu de zitting van Dinsdag o de interpeltutie van den heer Gleichman over de kustvaart in Duiischland verklaarde de miaister Boohnsseu dat het goed recht van NedciUnd met het oog op het tniotaat van 1851 door hem niet betwgfeld werd dat onderhandelingen gaande zgn en dat de vriendschappelgke verhouding door Duitsohland steeds getoond en door ons op prijs gesteld hoop geeft op eene bevredigende oplossing In de zaak van de Jong is nu beslist dat de Kamer de weigering van paohtverlengiiig door de be teegre lenen door de regeering medegedeeld niet gerecbtvaariligd dacht De discussie over het Frauscbe handelstractaal is aangevangen De hh Keucheuius en Borgesius besrreden bet De heer Boell was er voor De Kamer heeft voorts besloten tot toelating van den heer Brouwers De oommissie adviseert tot toelating van deu heer t Hooft De meerderheid der commissie stelt ook voor de toelating van den heer Buma de minderheid weosohl opvraging de stembrieQeS of andera de vernietiging der verkiezing De discussie hierover zal later plaats hebben In de zitting van gisteren heeft de heer Brouwers na te zijn beeedigd zitting genemen De discussie over het Fransche handelstractaat werd voortgezet De hh Winlgens Bastert vnn Baar en Keuohenins bestreden het allen op economische eu politieke gronden en vooral wegens den tienjarigen band om onze wetgeving niet te wijzigen De minister Bochussen tfrdedigde het traotaat als zg nde hel beste wat verkrggbaar was De verwerpmg zoü veel nadeeliger zgn en de verantwoordelijkheid daarvan nam de regeering niet op zich De discussie werd des avonds voortgezet Bjj de volgende bijeenkomst Afit Tweede tCamer ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN zal waarschijulgk een wetsontwerp tot vaststelling van een leeuiug worden aaii eboden die wat de behoefte van Nederland betreft de som vop ruim 50 raillioen zal bedragen eu naar gelang der behoeften bg jaarreekseii zal worden geplaatst ep mag aanuemen dat dan te gelijkertijd opening van s ministen belastingplannen zal worden gegeven Fad Op de werf van den heer ƒ Smit Jr te Slikkerveer is voor rekening vau de AmïterdamschBelgische Sloambootmaatschappij t Amsterdam een schroefstoomschip in aanbouw van meer dan driehonderd tou laadvermogen De machine wordt evenals de stoomketel aan dezelfde fabriek vervaardig Aan dit stoomschip zullen de grootste afmetingeo worden gegeven waHrmede men langs de Gondsohe Vaart de hoofdstad kan bereiken Be da herboaldeljik gaten venrtilleade berichtSB bigk hoezeer fle Vereeniging Het Nederlandseh Tooneel bg Z M deu Koning in hooge gnntt staat Thans heeft Z M aan de Vereeniging den naam Koniuklijke vereeniging toegekend Ter eere van een waardig lid van de Vereeniging afd Rotterdam werd Dinsdagavond in den Botterdamscben Schouwburg eeii eigenaardig feest gevierd Mevr Catharine Beersmans herdacht haar twintigjarige loopbaan als kunstenares Zij vertoondl zich dien avoud in een barer beste rollen aau het publiek namelijk als Maria Stuart Aan talrijke bewijzen van hulde en sympathie ontbrak het haar niet Daarin ging voor de raail tan beneer van hel Nederlandseh Tooneel namens welke de heer Berckeuhoff de administrateur der Botterdamsohe afdeeliiig haar een zeer passende blgveude herinnering aiin dezen avond aanbood Daarop volgde de heer Le Gras om der hooggewaardeerde kunstenares namens kunstvrienden n kunstbroeders en zusters te Botterdam eu te Aulnerpen fraaie geschenken aan te bieden Als beiwgkeud onder eene vracht van bloemen vermocht fieersmans niet anders dan met een welsprekend gebaar haren dank betuigeu Uit No 7 der Handelingen der Nederlandsofae vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krggslieden in tgd van oorlog Boode Kruis blgkt dat de inkomsten van 1 Juli 1880 tot 30 Juli 1881 hebben bedragen ƒ 90 738 aaronder ƒ 77 382 aan Transtaai giften waarouder ƒ 300 voor de gewonden in Aijeh ƒ 26 641 voor de Transvaal n f 19 535 voor aankoop tan kapitalen werkelijke schuld Het saldo bedroeg dus op 1 Joh 1881 nog ƒ 35 684 waarvoor later nog aangekocht is een kapitaal van ƒ 6 yOO aan 2 percent N W schuld Ben bij de Tweede Kamer ingekomen ontwerp oanwgzende gestichten tot het oudergaan van gcvangeuisslrar of hechtenis onderscheidt de gevangenissen in drie soorten lo strafgevangenissen voor burgerlijke en militaire gevangenisstraf 2o buizen van bewaring voor hechtenis militaire detentie preventieve gevangenisstraf doortrekkende gevangenen of aangehoudenen en 3o possantenhuizen alleett voor doortrekkenden In ieder arrondissement eener hoofdplaats zal eene strafgevangenis en Ben huis van bewaring worden gevestigd Bovendien kan