Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1882

i en Nederland waren niet vrrtegenwoordigÜ maar uit Noorwegen waren vier rgders verrchenen ds gebroeders Axel en Edwin Paulson uit Chrlstiania Anne uil Droniheim en een doufslomme rgder Werner genaamd In t snelrgden was dit viertal allen de baas drie hunner gingen met de daarvoor uitgeloofde prgzen airgken Axel Paulaoo verwierf den eeraten prgs een gouden chronometer en 500 tranca Anne len 2e en Werner den derden Iu t school en figuurrgden inunlteu de leden der Weener ijsclub die als liefhebbers mede in t krgt traden bijzonder uit de eerste prgs een zilveren statuette op marmeren voet den scha alsenrgder Jackson Haynes voorstellende en een gouden medaille Ier waarde van 600 frs werd dan ook aan een hunner den heer Leopold Prey toegekend Wal zg leverden stond weinig achter hg de uitvoeringen van twee rgders van beroep Edwin Ptiulson en den Amerikaan Curtis ven wie gemeld wordt dat de eerste t van zgn tegenstander won in vlugheid van beweging terwgl Curtis hel aterkst was iu t figuurrgden en daarom met den prgs begiftigd werd De dooi was oorzaak lal de wedloop met hin dernissen die Zondag naminil ig gehouden sou warden en het gemaskerd bal op hit ijs waarmee gister het feest zou worden besloten niet konden doorgnrn Het feest is dus v ar een deel in deu let erlgken zin des woords in t water gevallen maur de Weenera zgn toch nog altooa van beter konditie geweial dan wij die naar t zich laat aanzien dezen winter alle ijsverinuuk zullen moeten missen Uil een piirlioulier schrijven van R Cath geestelgken te ïerkala blgkt o a dat gedurende de besmettelijke pokzlekte in 188 1 toen er duizenden aan bezweken 700 personen door die inlsaionariaaeu gevaccineerd bevrgd zgn gebleftn van die ziekte deze 700 hadden die operatie ondergaan nletlegensliuiude de atrengste geboden en bevelen der priesters van Buddha legen de vaccinatie als tegen een duivelswerk De Ned Harddraverg en Renvereenigliig had blijkens de Zaterdag overgelegde rekening van den penningmeester den hrer Croinroeliu op 1 Jnn jl een batig saldo in kas van ongeveer 13 000 tegen ƒ 8000 op uit Dec 1880 De recette van de jongate wedrennen bij Busaum had ƒ 16 000 bedrilgen doch de uitgaven voor de tribune enz waren ook groot geweest Hel aantal leden was hetzelfde gebleven nl ongeveer 1200 De voorzitter deelde mede dal het bestuur ook vAn elders aanvraag had ontvangen urn aldaar wedrennen te orgauJseeren en wel van baron van Brienen te s Gravenhage doch een locaal onderzoek hiid geen resultani opgileverd Ook door dtn heer Bert Brouwer Ie Nijmegen aa aanzoek genaan ofechuon nog onderhandelingen werden gevoerd hadden die tot DOg toe ook geen aucoèa gehad Een nieuw soort anajovisi Van Igd lot tgd wordt te Hoorn een soort van vischje aangevoe d algemeen bekend onder den caam van bliek en bg de mand verkocht voor varkensvoer Dezer dagen werden daarvan 20 000 stuks aangevoerd maar ze werden ditmaal iu kleine mandjes gepakt én verzonden iloar het zeggen der visschers om ingelegd te worden iii de plaats van ansjovis waarvan de vangat dit jaar zoo schraal was Huitenlandscli Overzicht Heden komt hot vooralel Gambetta tot wgziging der grondwet bg de Pransohe Kamer in behandeling Vollen een Reuter telegram werd in de parlementaire kringen geloofd dat de Kamer en de Senaat zich voor de beperkte grondwetsherziening zullen verklaren De beer Gambetla zou voorloopig van den tcrutin de litle afzien ei zich voorbehouden om de qunestie voor het Congres te stellen Van andere zgde komen minder guuslige Iieriobten De verhouding tusschen de Kamer en den heer Gambetla is blgkbaar zeer gespannen Men twgfelt dus zeer of het hem gelukken zal in zgne zienswijze te doen fieclen en verwapjit dat bet voorstel betreffende de deparieraeiitsverkiezing srrutin de liate met groote meerderheid zal worden verworpen In dat geval zal de heer Gambetla moeten aftreden Beide jarigen tool schijnen Ie ver te zgh ge gaan om terug te treden en lot een schikking te JKiih n A mogelijkheid bealaat nog maar zeer waarsdHplijk IS dit niet dat de heer Gambetla de Kamer weet te oterreden Er Is echter eene algemeene ontstemming en de oorzaken der krisis liggen dieper dan in dit roorstel l uodat het zeer de vraag is of de toestand nog Wt te redden Bg de Pruiaisohe Kamer der Afgevaardigden is de koning op andere plutseo gestichten resiigen VoorH ui de koning unwijieb blunderen atrafgeTUge issen Toor lerenslange of meer dsn 5 jarige geraugenisatraf voor geraiigenlasstraf ran 3 mnaoden tot 6 jaar en voor jeugdige veroordeelden alleu sleohta personen ran ééa aekte opnemende en voortf rjjkawerken opvoediogsgeaiichten Do kosten der nieuwe oelinrichtingen aijn geraamd op 23 ton De bes aaude gevaugenisseu tullen benuttigd worden voor tot beohtenla veroordeelden De kosten worden gedekt door den verkoop van Omraersohaus en Veenhuiien De wet zal te gelyk met het strafwetboek in werking treden Volgens de Sprokkelaar zullen iu de openbare vergadering der afdeeling Rotterdam van het Nederlandaohe Protestantenbond de volgende stellingen worden verdedigd dooi dr Fh B Hngenhollz van s Hage en betreden door jhr mr A F de Sarornin Ljhmau en mr L W C Keuohenins 1 de door velen ten onzent gevorderde Schoolmet den Bybel is in slrgd met de eischen eeuergezonde opvoedkunde 2 De eiach dat de Staat eene School met denBgbel lal verschafien is ih strgd met het karakteronzer staalvregeling De antwoorden der Hegeering op de Voorl Verslagep der Eerste Kamer over de Hoofdstukken Justitie en Binuoulandache Zaken der Stautsbegrooting zijn ingekomen Wat Justitie aangaat 2egt de Minister dat het niet iu z ne gedachte ia gekomen het werk der invoering van het Strafwetboek te willen verschuiven lot na afloop hetzij van den gevangeuisbouw hetig van de vaststelling of zelfs van de indiening van het daartoe betrekkelijk wetsontwerp Eerstdaags zullen behalve de invoeringswet zes andere tot de iuvoering betrekkelgke ontwerpen bij den Raad van State aanhangig worden gemaakt terwgl de voorstellen betreffende het Wetboek vaij Strafvordering zoover gevorderd zgu dat zg kort daarna kunnen volgen Het voorstel tot vervanging van de wet van 1874 op den kinderarbeid kan eeilang worden tegemoet gezien Wat biniieidaudaohe zaken aangaat bestrgdt de Min het atelsel om wat de plaatsselijke belastingen betreft onderscheid te maken tusschen grcote en kleine gemeenten zoodauigd wgziging zou slrgdeu met de wet Hg acht verbetering de r financieele verhoudiug tusschen Rgk en gemeenten inderdaad onmisbaar om tot ugzigiug van het plaataelgk belastingstelsel te geraken Van de zgde des Ministers heeft het niet ontbroken aan pogingen om verbetering te brengen iu de wet op het hooger ouderwgs welke echter slechts ten dcele moeten gelukken Hg hoopt dnt de voorbereidende werkzaamheden tol herziening der wet op het midcklbaar ouderwgs nog iu dit zittiiigjaar trn einde kunnen worden gebracht Beeds heeft de Minister aan het schooltoezicht de vraag gedaan welke wgzigingen het in de voorsohiiften nopens d n soboolbouw wenschelgk acht Betreffende de werkzaamheden over ISSl aan het vanioatiebureau tevens pwo raceinogène te Haarlem kan het rolgende warden medegedeeld Wegens het voorkomen van pokken in eenige gemeenten des lauds was het iarc ni ciiM in bet afgeloopen jaar geopend in plaats vau zooals geiroonlgk gedurende drie roaandcD vau uil Mei tot lo November Gedurende dien tgd werden 3t kalveren tuasohen 12 en 20 weken oud gebruikt tol instandhouding der oorspronkelijke koe pokstaf £ r werden 93 zittingen gehouden waarvan 77 tot koalelouz i inenting en 16 tot inëuting met animale alof volgens een vaatgeateld tarief Van de zliiliigi ii tot kpstelooze inenting waren er 25 bestemd om met animale en 53 om met stof van kinderen in te enten Het totaal der verrichte inentingen bedraagt 1404 £ r werden kostelooa gedaan 838 vaccinaties en 422 revaccinaties met auimale 4 m en 71 vaccinaties en 19 revaociaalies met stof vau kinderen Onder de geracoineerden en gerevaccineerden met animale stof zgn begrepen de inentingen verricht bg het garnizoen zoomede in het4vereenigd huis van arrest en provoost aldaar Het totaal inentingen door verschillende geneesen heelkundigen volgens genoemd tarief op daarvoor bepaalde dagen gedaan bedraagt 59 Er werden 368 aanvragen om koepokatof gedaan waaraan voldaan werd door toezending van 8ÜH paar glaaajea of baiajts met slof Uit Rotterdam kwamen 77 aanvragen die beantwoord werden door toezending van 160 buisjes met animale en 64 paar glaasjes mrt gehumaniseerde slof De overige aanvragen werden gedaan door genees of htelkaodigen of door het hoofd van gemeentebeatnren tot uitvoering van rl 18 der wet van 4 Deo 1872 Bovendien werd op aanvrage eene ruime hoeveelheid oorspronkelijke stof naar hel bul lealand verzonden en op verzoek van den inspecteur van den gei eesknndigen dieiiat te Suriname de oprichting van een pare wtccinogène aldaar bevorderd Jannetje Struik de millioenen juffronw heeft t werkelgk te Amsterdam wat bont gemhakt schrgft de Leetae Cl Zekere W heeft zich zoodanig door de pseudomillioeoen van Jaune e laten verblinden dat hg thans ƒ 278 000 van haar Ie vorderen heeft en deze vordering wel voor ƒ 100 en misschien nog voor minder van de hand wil doen De firma Wamsleeker van der Gant is er met ƒ 68 900 ingeloopen Een man die voor ƒ 14 een koffer gemaakt had krggi ook niets Zoo zijn er nog verscheidene anderea en Jannetje zoo n boerenmeisje is zoo slim geweest niet in handen van den strafrechter Ie vallen De heer W A de W chef van het station van den Holl spoorweg te Delft weigerde in Augustus jl hel vervoer langs deu bpoorneg naar Utrecht van wege hel rgk van eene hoeveelheid van 20 000 stuks patronen inhoudende 85 kilogrim buskruit behoorlijk gepakt in 16 kisten met het opschrift patronen Hg grondde zijne weigering op het voorschrift der spoorwegwet waarbg wordt bepaald dat geene meerdere hoeveelheid dan 25 kg buskruit mag verzondei worden welke bepaling in het belang van het spoorwegverkeer moet worden geacht De chef zag zich wegens zgne weigering voor de rechtb nk te a Gravenhage vervolgd maar de rechter stelde hem in t gelijk en ontsloeg hem van rechtavervolging Hel O M teekende appel aan en hel gefrohlshof te s Gravenhage werd Dinsdag geroepen van deze zaak kennis Ie nemen Tuaschen het O M vertegenwoordigd door ilen adv gen Mr Vau Beyleveld en de gemachtigden en verdedigef vau beklaagde Mr Van Stipriaan Luia ius werd uitvoerig debut gevoerd over de beteekenis van hel woord patronen Adv Gen was van meening dat aan een verbodvan veivoer van metaal patronen qls in casu nietkan worden gedacht en requireerde de verourdeeling van den chef in eepe boete van ƒ 10 lerwglde verdediger niet kun toegeven dat een buskruitvervoer boven de 25 Kg ook al geschiedde ditin den vorm van meiaalpalronen mocht wordentoegelaten Pleiter vereenigde zich met de zienswijze der rechtbank en conoludeerde tot bevestiginger van De uitspraak is bepaald pp aanstaandenDinadag In Groningen zijn twee jaar na elkaiiiler vergelijkende proeven genomen met deii verbouw vau 16 aoorten of variëteiten van aardappelen De uitkomat daarvan la deze geweest de grootste opbrengst werd verkregen van de Wi iae LIebenhauser Alore a Pride York Regent Round en Blansohalige Stum melhayner De m de eerate plaats genoemde variëteit vooral verdient nader onderzocht ie worden omdat zy zeer geschikt achgnt voor den verbouw ten behoeve van de meelfabriknge Haar qualltrït all eetvruoht is minder dan hanr quanllteit Met het oog op qualiteil moeten de Alore a Fride Loni d Or en Larchencier inzonderheid aanbeVolen worden Eenigé landverhuizers agenten in Friesland bieden in dagbladen der noordelgk provinciën Ie koop aam duizenden hectaren uitmutilend prairieland zeer geschikt voor Nederlaudsche volkplanting waardoor de aansluiting is geopend legen aleohta 62 60 de 100 hectare vgf hondeid arbeiders en ambachtslieden kunnen er tegen ƒ 3 76 a ƒ 5 daags werk bekomen De overtochikost met 60 kilo bagage van Amsterdam naar New ïork ƒ 46 van daar naar Chicago ƒ 13 50 en is verder voor Vekening der werkgevers ff Men IS te Weenen dezen winter gelukkiger danb j ons waar de zachte weersgesteldheid den liefhebbers van Bchaataenrgden alle gelegenheid tot gavermaak onthoud I Jl ïaterdag en Zond ag werd daar een internationale wedstrgd op schaatsen gehouden die door de Weener IJsclub was uitgeschreven Het weder werkte niet mee om de foestelgkheid ie doen slagen de barometer teekende 5 graden Reaumur en die lage temperatuur was inde eerste plaats onaangenaam voor de toeschouwers die voor zoover zg niet in de groole amphltheatersgewgze opgetrokken en met dennenloof versierdetribune plaats vonden zich moesten getroosten door t water te waden maar niet minder voor de medediogera die in het zachte gs groote moeite haddenhunne kunstvaardigheid voldoende te doen uitkomen In de jury hadden drie buitenlanders zitting twee Eogelscheu de heereii Russell Shaw en E Smithaon en een Nederlander de heer van Horn uit Arnhem Uit het buitenland waren slechts weinige meesters op de schaats opgekomen Engeland t